EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31976L0762

Padomes Direktīva (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos

OV L 262, 27.9.1976., 122./134. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 95 - 107
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 161 - 173
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 161 - 173
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 151 - 163
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 151 - 163
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 242 - 254
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 242 - 254
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 242 - 254
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 242 - 254
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 242 - 254
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 242 - 254
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 242 - 254
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 242 - 254
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 242 - 254
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 57 - 70
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 57 - 70
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 056 Lpp. 3 - 15

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/762/oj

31976L0762Oficiālais Vēstnesis L 262 , 27/09/1976 Lpp. 0122 - 0134
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0151
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0097
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0151
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0161
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0161


Padomes Direktīva

(1976. gada 27. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem un kvēlspuldzēm, kas paredzētas izmantošanai šādos lukturos

(76/762/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kurām saskaņā ar valstu tiesību aktiem pakļauti transportlīdzekļi, inter alia attiecas uz to priekšējiem miglas lukturiem;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visām dalībvalstīm ir jāpieņem vienādas prasības, vai nu papildinot, vai aizvietojot savus pastāvošos tiesību aktus, jo īpaši lai katram transportlīdzekļa tipam ļautu ieviest EEK tipa apstiprinājuma procedūru, uz ko attiecas Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu [3];

tā kā Direktīvā 76/756/EEK [4] Padome noteikusi kopīgas prasības apgaismošanas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšanai uz transportlīdzekļiem un to piekabēm;

tā kā saskaņota tipa apstiprinājuma procedūra priekšējiem miglas lukturiem ļauj katrai dalībvalstij pārbaudīt atbilstību kopīgajām konstrukcijas un testu prasībām un informēt citas dalībvalstis par pārbaužu rezultātiem, nosūtot aizpildītu detaļas tipveida apstiprinājuma sertifikāta kopiju par katru priekšējo miglas luktura tipu; tā kā EEK tipa apstiprinājuma zīmes uzlikšana visiem priekšējiem miglas lukturiem, kas ražoti saskaņā ar apstiprināto tipu, novērš vajadzību tos pārbaudīt citās dalībvalstīs;

tā kā vēlams ņemt vērā tehniskās prasības, ko ANO Eiropas Ekonomikas komisija pieņēmusi Noteikumos Nr. 19 ("Vienoti noteikumi par transportlīdzekļu priekšējiem miglas lukturiem") [5], kas pievienoti 1958. gada 20. marta nolīgumam par vienotu nosacījumu pieņemšanu transportlīdzekļa aprīkojuma un daļu apstiprināšanai un apstiprinājuma savstarpējai atzīšanai;

tā kā valstu tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz transportlīdzekļiem ir saistīta ar to, ka dalībvalstis savstarpēji atzīst katrā no tām uz kopīgu prasību pamata veiktās pārbaudes,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Katra dalībvalsts piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājumu visiem priekšējo miglas lukturu tipiem, kas atbilst 0, II, III, IV un V pielikumā noteiktajām konstrukcijas un testēšanas prasībām.

2. EEK detaļas tipa apstiprinājumu piešķīrusī dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu, ka ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam tipam, ciktāl tas nepieciešams, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Šādas pārbaudes aprobežojas ar pārbaudēm uz vietas.

2. pants

Par katru saskaņā ar 1. pantu apstiprinātu priekšējo miglas lukturu tipu dalībvalstis izsniedz ražotājam vai tā pilnvarotam pārstāvim EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kas atbilst II pielikumā noteiktajam paraugam.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu tādu zīmju lietošanu, kuru dēļ saskaņā ar 1. pantu apstiprinātā tipa priekšējos miglas lukturus varētu sajaukt ar citām ierīcēm.

3. pants

1. Dalībvalstis nevar aizliegt priekšējo miglas lukturu laišanu tirgū, pamatojoties uz to konstrukciju vai darbības metodi, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

2. Tomēr dalībvalstis var aizliegt priekšējo miglas lukturu ar EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi laišanu tirgū, ja tie sistemātiski neatbilst apstiprinātajam tipam.

Šī valsts tūlīt informē citas dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, norādot pieņemtā lēmuma iemeslu.

4. pants

Katras dalībvalsts kompetentās iestādes viena mēneša laikā nosūta citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu kopijas, kuru paraugs atrodas I pielikumā un kuri aizpildīti katram apstiprinātajam vai noraidītajam priekšējā miglas luktura tipam.

5. pants

1. Ja EEK detaļas tipa apstiprinājumu izsniegusī dalībvalsts atklāj, ka vairāki priekšējie miglas lukturi ar to pašu EEK tipa apstiprinājuma zīmi neatbilst tās apstiprinātajam tipam, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Šīs valsts kompetentās iestādes informē citu dalībvalstu kompetentās iestādes par veiktajiem pasākumiem, kuri sistemātiskas neatbilstības gadījumā var novest pie EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanas. Minētās iestādes veic tādus pašus pasākumus, ja tās ir saņēmušas informāciju par neatbilstību no citas dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes viena mēneša laikā informē cita citu par jebkāda veida EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanu, kā arī par šādas rīcības iemesliem.

6. pants

Visos lēmumos, kas pieņemti saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanas noteikumiem, noraidīt vai anulēt EEK detaļas tipa apstiprinājumu priekšējiem miglas lukturiem vai aizliegt to laišanu tirgū vai lietošanu ir minēti detalizēti iemesli, uz kuriem lēmumi pamatojas. Šādus lēmumus paziņo attiecīgajai pusei, reizē informējot arī par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kuri tai pieejami saskaņā ar dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem, un termiņu, kas atvēlēts šo līdzekļu izmantošanai.

7. pants

Dalībvalstis nevar atteikties piešķirt transportlīdzeklim EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu tā priekšējo miglas lukturu dēļ, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar direktīvas 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

8. pants

Dalībvalsts nevar atteikt vai aizliegt transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu tā priekšējo miglas lukturu dēļ, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar direktīvas 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

9. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkāds mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai uz ceļa, ar virsbūvi vai bez tās, kam ir vismaz četri riteņi un maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 km/h, izņemot transportlīdzekļus, kuri pārvietojas uz sliedēm, lauksaimniecības traktorus un mehānismus, un transportlīdzekļus, kas iesaistīti publisko darbu veikšanā.

10. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu pielikumu prasības tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

11. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai līdz 1977. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības, un par to tūlīt informē Komisiju. Šos noteikumus piemēro vēlākais no 1977. gada 1. oktobra.

2. Pēc šīs direktīvas paziņošanas dalībvalstis nodrošina, ka Komisija pietiekami ātri, lai tā varētu iesniegt savus komentārus, tiek informēta par jebkādiem normatīvo un administratīvo aktu projektiem, ko tās gatavojas pieņemt jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1976. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. van der Stoel

[1] OV C 55, 13.05.1974., 14. lpp.

[2] OV C 109, 19.09.1974., 24. lpp.

[3] OV L 42, 23.02.1970., 1. lpp.

[4] OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

[5] Eiropas Ekonomikas Komisija, Dokuments

--------------------------------------------------

Pielikumu saraksts

0 pielikums | — Definīcijas, vispārīgas specifikācijas, apgaismojums, ražošanas atbilstība |

I pielikums | — Paraugs EEK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātam |

II pielikums | — EEK detaļas tipa apstiprinājuma un marķēšanas prasības Papildinājums: EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugs |

III pielikums | — Kvēlspuldzes priekšējiem miglas lukturiem |

IV pielikums | — Standarta kvēlspuldzes priekšējiem miglas lukturiem |

V pielikums | — Mērījumu ekrāns |

--------------------------------------------------

Augša