EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31976L0761

Padomes Direktīva (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos

OV L 262, 27.9.1976., 96./121. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 67 - 94
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 135 - 160
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 135 - 160
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 125 - 150
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 125 - 150
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 216 - 241
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 216 - 241
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 216 - 241
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 216 - 241
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 216 - 241
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 216 - 241
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 216 - 241
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 216 - 241
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 216 - 241
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 30 - 56
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 30 - 56
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 007 Lpp. 3 - 28

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/761/oj

31976L0761Oficiālais Vēstnesis L 262 , 27/09/1976 Lpp. 0096 - 0121
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0125
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0067
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0125
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0135
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0135


Padomes Direktīva

(1976. gada 27. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu priekšējiem galvenajiem lukturiem, kas darbojas kā tālās un/vai tuvās gaismas lukturi, un attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm, kuras paredzētas izmantošanai šādos galvenajos lukturos

(76/761/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kurām mehāniskiem transporta līdzekļiem jāatbilst saskaņā ar valsts tiesību aktiem, inter alia, attiecas uz to galvenajiem tālās un/vai tuvās gaismas lukturiem un to kvēlspuldzēm;

tā kā šīs prasības dalībvalstīs atšķiras; tā kā tāpēc visām dalībvalstīm ir jāpieņem vienādas prasības vai nu papildus esošajiem noteikumiem, vai to vietā, lai ļautu attiecībā uz katru transportlīdzekļa tipu ieviest EEK tipa apstiprināšanas procedūru, uz ko attiecas Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu [3];

tā kā Direktīvā 76/756/EEK [4] Padome noteica kopīgas prasības apgaismojuma un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšanai mehāniskiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

tā kā ar saskaņotu tipa apstiprināšanas procedūru galvenajiem tālās un/vai tuvās gaismas lukturiem un to kvēlspuldzēm katra dalībvalsts var pārbaudīt atbilstību kopīgām konstrukcijas un testēšanas prasībām un informēt pārējās dalībvalstis par saviem konstatējumiem, nosūtot detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju katram šāda galvenā luktura vai kvēlspuldzes tipam; tā kā EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme uz visām galveno lukturu ierīcēm, kas ražotas saskaņā ar apstiprināto tipu, novērš vajadzību pēc šo galveno lukturu ierīču tehniskajām pārbaudēm citās dalībvalstīs;

tā kā ir vēlams ņemt vērā tehniskās prasības, ko pieņēmusi ANO Eiropas Ekonomikas komisija savos Noteikumos Nr. 1 ("Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu tādu galveno lukturu apstiprinājumu, kas izstaro asimetrisku tuvās vai tālās gaismas kūli, vai abus") [5] un Noteikumos Nr. 2 ("Vienoti noteikumi par elektrisko kvēlspuldžu apstiprinājumu galvenajiem lukturiem, kas izstaro asimetrisku tuvās vai tālās gaismas kūli, vai abus") [6], kas ir pielikumi 1958. gada 20. marta nolīgumam par vienotu nosacījumu pieņemšanu mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprināšanai un par savstarpējas atzīšanas apstiprinājumu;

tā kā valstu tiesību aktu saskaņošana attiecībā uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem prasa, lai dalībvalstis savstarpēji atzītu pārbaudes, ko katra dalībvalsts veikusi, pamatojoties uz kopīgām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Katra dalībvalsts piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājumu visiem galveno tālās un/vai tuvās gaismas lukturu tipiem, kas atbilst konstrukcijas un testēšanas prasībām, kuras noteiktas I un VI pielikumā, un visiem šādu lukturu elektrisko kvēlspuldžu tipiem, kas atbilst konstrukcijas un testēšanas prasībām, kuras noteiktas III un VI pielikumā.

2. Dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, veic nepieciešamos pasākumus, lai verificētu ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam, ciktāl tas ir vajadzīgs, un vajadzības gadījumā sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Šādu verifikāciju ierobežo līdz pārbaudēm uz vietas.

2. pants

Dalībvalstis par katru galveno tālās un/vai tuvās gaismas lukturu vai katru šo lukturu kvēlspuldzes tipu, ko tā apstiprina saskaņā ar 1. punktu, ražotājam vai tā pilnvarotam pārstāvim izdod EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kas atbilst VI pielikumā dotajam paraugam.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu tādu zīmju izmantošanu, kas varētu radīt neskaidrības starp galvenajiem tālās un/vai tuvās gaismas lukturiem un kvēlspuldzēm šādiem lukturiem, kam ir tipa apstiprinājums saskaņā ar 1. pantu, un citām ierīcēm.

3. pants

1. Neviena dalībvalsts nevar aizliegt laist tirgū galvenos tālās un/vai tuvās gaismas lukturus un kvēlspuldzes šādiem lukturiem, pamatojoties uz to konstrukciju vai darbību, ja tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

2. Tomēr dalībvalsts var aizliegt laist tirgū galvenos tālās un/vai tuvās gaismas lukturus un kvēlspuldzes šādiem lukturiem, kuriem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, ja tie neatbilst apstiprinātajam tipam.

Šī valsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, precizējot sava lēmuma iemeslus.

4. pants

Katras dalībvalsts kompetentās iestādes viena mēneša laikā pārējo dalībvalstu kompetentām iestādēm nosūta to detaļas tipa apstiprinājuma sertifikātu kopiju, kura paraugi doti II un IV pielikumā, kas aizpildīti katram galveno tālās un/vai tuvās gaismas lukturu tipam un katram šādu lukturu kvēlspuldžu tipam, ko tās apstiprina vai atsakās apstiprināt.

5. pants

1. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, atklāj, ka vairāki galvenie tālās un/vai tuvās gaismas lukturi vai šādu lukturu kvēlspuldzes, kuriem ir tā pati EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst tipam, kuram tā apstiprināta, dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Šīs dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm par veiktajiem pasākumiem, kas konsekventas neatbilstības gadījumā var būt arī EEK tipa apstiprinājuma anulēšana. Minētās iestādes veic tādus pašus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes tās informē par šādu neatbilstību.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes viena mēneša laikā ziņo cita citai par EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanas gadījumiem un par šādas rīcības iemesliem.

6. pants

Jebkurā lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanai pieņemtajiem noteikumiem, par EEK detaļas tipa apstiprinājuma atteikšanu vai anulēšanu galvenajiem tālās vai tuvās gaismas lukturiem vai šādu lukturu kvēlspuldzēm, vai aizliegumu tos laist tirgū vai izmantot sīki norāda iemeslus tā pieņemšanai. Lēmumu paziņo pusei, uz ko tas attiecas, reizē informējot to arī par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas tai pieejami saskaņā ar dalībvalstī spēkā esošiem tiesību aktiem, un termiņu, kas paredzēts šādas aizsardzības izmantošanai.

7. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikt piešķirt EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu jebkuram transportlīdzeklim saistībā ar tā galvenajiem tālās un/vai tuvās gaismas lukturiem vai šādu lukturu kvēlspuldzēm, ja tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

8. pants

Neviena dalībvalsts nevar atteikties vai aizliegt jebkura transporta līdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai izmantošanu saistībā ar tā galvenajiem tālās un/vai tuvās gaismas lukturiem vai šādu lukturu kvēlspuldzēm, ja tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme un ja tie ir uzstādīti saskaņā ar Direktīvas 76/756/EEK prasībām.

9. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis, kurš paredzēts izmantošanai uz ceļiem, ar virsbūvi vai bez tās, kuram ir vismaz četri riteņi un kura maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25km/h, un tā piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliedēm, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus un mehānismus, kā arī transportlīdzekļus, kas iesaistīti sabiedrisko darbu.

10. pants

Jebkādus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumu prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

11. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas nepieciešami, lai līdz 1977. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības, un par to tūlīt informē Komisiju. Dalībvalstis šos noteikumus piemēro vēlākais no 1977. gada 1. oktobra.

2. Līdzko šī direktīva ir paziņota, dalībvalstis nodrošina to, ka savlaicīgi, lai tā varētu iesniegt savas piebildes, Komisiju informē par visiem normatīvo vai administratīvo aktu projektiem, ko tās iesaka pieņemt jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1976. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. van der stoel

[1] OV C 76, 7.4.1975., 37. lpp.

[2] OV C 255, 7.11.1975., 2. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[4] OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

[5] Eiropas Ekonomikas komisija, Dokuments

[6] Eiropas Ekonomikas komisija, Dokuments

--------------------------------------------------

Pielikumu saraksts

I pielikums | —Prasības attiecībāuz mehānisku transportlīdzekļu galvenajiem tālās un/vai tuvās gaismas lukturiem. |

II pielikums | —EEK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs |

III pielikums | —Prasības attiecībā uz elektriskajām kvēlspuldzēm galvenajiem tālās un/vai tuvās gaismas lukturiem |

IV pielikums | —EEK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs |

V pielikums | —1. līdz 4. papildinājums: Zīmējumi un tabulas |

VI pielikums | — EEK detaļas tipa apstiprinājuma un marķēšanas prasības Papildinājums: EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmju paraugi |

--------------------------------------------------

Augša