EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31976L0760

Padomes Direktīva (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem

OV L 262, 27.9.1976., 85./95. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 56 - 66
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 124 - 134
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 124 - 134
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 114 - 124
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 005 Lpp. 114 - 124
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 205 - 215
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 205 - 215
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 205 - 215
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 205 - 215
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 205 - 215
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 205 - 215
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 205 - 215
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 205 - 215
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 205 - 215
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 18 - 29
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 18 - 29
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 045 Lpp. 9 - 19

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/760/oj

31976L0760Oficiālais Vēstnesis L 262 , 27/09/1976 Lpp. 0085 - 0095
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0114
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0056
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0114
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0124
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0124


Padomes Direktīva

(1976. gada 27. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem

(76/760/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kam saskaņā ar valsts tiesību aktiem jāatbilst mehāniskajiem transportlīdzekļiem, interalia attiecas arī uz to pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā jāpieņem vienādas prasības, lai jo īpaši atļautu EEK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [3] un kura jāpiemēro katram transportlīdzekļa tipam;

tā kā Direktīvā 76/756/EEK [4] Padome nosaka kopīgas prasības attiecībā uz apgaismes un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšanu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm;

tā kā saskaņota pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturu tipa apstiprināšanas procedūra ļauj katrai dalībvalstij pārbaudīt atbilstību kopīgām konstruēšanas un testa prasībām un informēt citas dalībvalstis par iegūtajiem datiem, nosūtot tām katra pakaļējās numura zīmes apgaismojuma luktura detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju; tā kā EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes piestiprināšana visiem pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem, kas ražoti saskaņā ar apstiprināto tipu, novērš jebkādu vajadzību pēc šo pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturu pārbaudēm citās dalībvalstīs;

tā kā vēlams ņemt vērā tehniskās prasības, ko ANO Eiropas Ekonomikas komisija ir pieņēmusi savos Noteikumos Nr. 4 ("Vienoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu (izņemot motociklus) un to piekabju pakaļējās numura zīmes apgaismošanas ierīču apstiprināšanu") [5], kura pievienota 1958. gada 20. marta Vienošanās par vienotu mehānisko transportlīdzekļu iekārtu un daļu apstiprināšanas nosacījumu pieņemšanu un šāda apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu;

tā kā dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana, kas attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem ir saistīta ar dalībvalstīs izdarīto testu savstarpēju atzīšanu, ko katra no tām veic, pamatojoties uz kopējām prasībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Dalībvalstis piešķir EEK detaļas tipa apstiprinājumu ikvienam pakaļējās numura zīmes apgaismojuma luktura tipam, kas atbilst 0, I, III un IV pielikumā noteiktajām konstruēšanas un testēšanas prasībām.

2. Dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, tiktāl, cik vajadzīgs un ja vajadzīgs, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentām iestādēm, veic vajadzīgos pasākumus, lai pārbaudītu ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Šīs pārbaudes veic tikai uz vietas.

2. pants

Dalībvalstis par katru pakaļējās numura zīmes apgaismojuma luktura tipu, ko tās apstiprina saskaņā ar 1. pantu, izsniedz ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmi, kurš atbilst I pielikumā parādītajam paraugam.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu marķējuma lietošanu, kas rada pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturu, kuriem saskaņā ar 1. pantu piešķirts tipa apstiprinājums, sajaukšanu ar citām ierīcēm.

3. pants

1. Dalībvalstis nevar aizliegt laist tirgū pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturus to konstrukcijas vai darbības metodes dēļ, ja uz tiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme.

2. Tomēr dalībvalstis var aizliegt laist tirgū tādus pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturus, uz kuriem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, bet kuri pastāvīgi neatbilst apstiprinātajam tipam.

Valsts nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par veiktajiem pasākumiem, precizējot sava lēmuma iemeslus.

4. pants

Katras dalībvalsts kompetentās iestādes mēneša laikā nosūta II pielikumā dotā parauga detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju par visiem apstiprinātajiem un neapstiprinātajiem pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturu tipiem pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

5. pants

1. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK detaļas tipa apstiprinājumu, konstatē vairāku pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturu, uz kuriem ir viena un tā pati EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, neatbilstību apstiprinātajam tipam, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam. Šīs dalībvalsts kompetentās iestādes informē par veiktajiem pasākumiem pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras, ja neatbilstība ir pastāvīga, var EEK detaļas tipa apstiprinājumu anulēt. Minētās iestādes veic līdzīgus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes tās informējušas par šādu neatbilstību.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes mēneša laikā informē viena otru par visiem EEK detaļas tipa apstiprinājuma anulēšanas gadījumiem un par šāda pasākuma iemesliem.

6. pants

Sīki jāizklāsta iemesli jebkādam lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar šīs direktīvas īstenošanas noteikumiem un ar ko noraida vai atceļ pakaļējās numura zīmes apgaismojuma luktura EEK tipa apstiprinājumu vai aizliedz to laišanu tirgū vai lietošanu. Šādus lēmumus paziņo attiecīgajai personai, vienlaicīgi informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas viņam ir pieejami saskaņā ar dalībvalsts spēkā esošajiem tiesību aktiem, un par atļautajiem termiņiem tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanā.

7. pants

Dalībvalstis nevar atteikt EEK tipa apstiprinājuma vai valsts tipa apstiprinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem, ja uz šiem lukturiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, kas ir piestiprināta saskaņā ar Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

8. pants

Dalībvalstis nevar atteikt vai aizliegt transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu, pamatojoties uz pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturiem, ja uz šiem lukturiem ir EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīme, kas ir uzstādīta saskaņā ar Direktīvā 76/756/EEK noteiktajām prasībām.

9. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir visi mehāniskie transportlīdzekļi, kas ir paredzēti izmantošanai uz ceļiem, ar virsbūvi vai bez tās, ar vismaz četriem riteņiem un maksimālo projektēto ātrumu, kurš lielāks nekā 25 km/h, un to piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, lauksaimniecības traktorus un mehānismus un transportlīdzekļus, kas iesaistīti sabiedrisko darbu veikšanā.

10. pants

Jebkurus grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumu prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

11. pants

1. Dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai līdz 1977. gada 1. jūlijam izpildītu šīs direktīvas prasības, un tūlīt par to informē Komisiju. Dalībvalstis šos noteikumus piemēro vēlākais no 1977. gada 1. oktobra.

2. Pēc šīs direktīvas paziņošanas dalībvalstis nodrošina Komisijas savlaicīgu informēšanu, lai tā varētu iesniegt savas atsauksmes, par jebkādiem normatīvo un administratīvo aktu projektiem, ko tās ierosina pieņemt jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

12. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1976. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. van der Stoel

[1] OV C 76, 7.4.1975., 37. lpp.

[2] OV C 248, 29.10.1975., 23. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[4] OV L 262, 27.9.1976., 1. lpp.

[5] Eiropas Ekonomikas komisija, Dokuments E/EEK/324, 1975. gada 29. oktobra 3. papildpielikuma papildinājums Nr. 1.

--------------------------------------------------

Pielikumu saraksts

0. pielikums | – Definīcija, vispārīgas specifikācijas, izstarotās gaismas krāsa, krišanas leņķis, mērīšanas procedūra, fotometriskie parametri, ražošanas atbilstība |

I pielikums | – EEK detaļas tipa apstiprinājuma un marķējuma prasības Papildinājums: EEK detaļas tipa apstiprinājuma zīmes paraugs |

II pielikums | – EEK detaļas tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugs |

III pielikums | – Testa mērīšanas punkti |

IV pielikums | – Apgaismojamās virsmas minimālais redzamības lauks |

--------------------------------------------------

Augša