Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31976L0211

Padomes Direktīva (1976. gada 20. janvāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc svara vai tilpuma

OV L 46, 21.2.1976., 1./11. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 195 - 205
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 244 - 254
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 244 - 254
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 31 - 41
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 002 Lpp. 31 - 41
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 161 - 171
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 161 - 171
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 061 Lpp. 3 - 13

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/211/oj

31976L0211

Padomes Direktīva (1976. gada 20. janvāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc svara vai tilpuma

Oficiālais Vēstnesis L 046 , 21/02/1976 Lpp. 0001 - 0011
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 15 Sējums 2 Lpp. 0031
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 3 Lpp. 0195
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 15 Sējums 2 Lpp. 0031
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0244
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0244
CS.ES Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
ET.ES Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
HU.ES Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
LT.ES Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
LV.ES Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
MT.ES Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
PL.ES Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
SK.ES Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101
SL.ES Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 91 - 101


Padomes Direktīva

(1976. gada 20. janvāris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu produktu pildīšanu pēc svara vai tilpuma

(76/211/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā lielākajā daļā dalībvalstu uz noformējumu fasētu produktu tirdzniecībai attiecas obligāti noteikumi, kas dažādās dalībvalstīs atšķiras, tādējādi apgrūtinot šādu fasētu produktu tirdzniecību; tā kā šādi noteikumi ir jātuvina;

tā kā lai patērētājiem nodrošinātu pareizu informāciju, jānosaka metode, kā uz fasējuma norādāms produkta nominālais svars vai tilpums;

tā kā ir jānosaka arī pieļaujamās negatīvās kļūdas fasējumu sastāvā un ir jāizstrādā standarta metode šādai kontrolei, lai iegūtu vienkāršu metodi, kā garantēt fasējumu atbilstību pieņemtajiem noteikumiem;

tā kā 16. pants Padomes Direktīvā 71/316/EEK (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Pievienošanās aktu [4], nosaka, ka prasību saskaņošanu konkrētu produktu laišanai tirgū, jo īpaši attiecībā uz fasētu produktu daudzuma izteikšanu mērvienībās un marķēšanu, var aptvert atsevišķas direktīvas;

tā kā pārāk straujas pārmaiņas valsts tiesību aktos un citos normatīvajos aktos paredzētajos daudzuma izteikšanas līdzekļos, kā arī jaunu kontroles sistēmu izveide un jaunas mērvienību sistēmas pieņemšana dažās dalībvalstīs radītu sarežģījumus, šajās dalībvalstīs jāparedz pārejas posms; tā kā šāds noteikums nedrīkstētu turpmāk kavēt Kopienas iekšējo tirdzniecību ar attiecīgajiem produktiem un liegt ieviest direktīvu citās dalībvalstīs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz fasējumiem, kuros ir produkti, izņemot tos, kas minēti Padomes Direktīvā 75/106/EEK (1974. gada 19. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu fasētu šķidrumu pildīšanu pēc tilpuma [5], kas paredzēti tirgošanai nemainīgās mērvienībās izteiktos nominālos daudzumos, kuri:

- ir vienādi ar iepakotāja iepriekš noteiktajiem lielumiem,

- ir izteikti svara vai tilpuma mērvienībās,

- ir vismaz 5 g vai 5 ml un nepārsniedz 10 kg vai 10 l.

2. pants

1. Fasējums šīs direktīvas nozīmē ir produkts kopā ar konkrēto iepakojumu, kurā tas ir iefasēts.

2. Produkts ir fasēts, ja tas ir ievietots jebkura veida iepakojumā, pircējam neesot klāt, un produkta daudzumam fasējumā iepriekš ir noteikts lielums, ko nevar mainīt, neatdarot vai manāmi nepārveidojot iepakojumu.

3. pants

1. I pielikuma 3.3. iedaļā noteiktā EEK zīme var būt uz fasējumiem, kas atbilst šīs direktīvas un I pielikuma prasībām.

2. Tiem veic metroloģisko kontroli I pielikuma 5. iedaļā un II pielikumā noteiktajos apstākļos.

4. pants

1. Uz visiem 3. pantā minētajiem fasējumiem saskaņā ar I pielikumu jābūt norādei par produkta svaru vai tilpumu, t.s. "nominālais svars" vai "nominālais tilpums", kam tajos jābūt.

2. Uz fasējumiem, kuros ir šķidri produkti, jābūt norādītam to nominālajam tilpumam, un uz fasējumiem, kuros ir citādi produkti, jābūt norādītam nominālajam svaram, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības praksē vai valsts noteikumos ir paredzēts citādi, un ja tie ir vienādi visās dalībvalstīs, kā arī pretrunīgu Kopienas noteikumu gadījumus.

3. Ja tirdzniecības prakse vai valsts noteikumi attiecībā uz kādu produktu kategoriju vai fasējumu veidu visās dalībvalstīs nav vienādi, uz šādiem fasējumiem jānorāda vismaz metroloģiskā informācija, kas atbilst galamērķa valstī dominējošajai tirdzniecības praksei vai valsts noteikumiem.

4. Līdz pārejas posma beigām, kurā Kopienā ir atļauts lietot britu mērvienības, kas minētas II pielikumā pie Padomes Direktīvas 71/354/EEK (1971. gada 18. oktobris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām [6], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Pievienošanas aktu, produkta satura nominālā svara un/vai nominālā tilpuma norādei, kas izteikta SI mērvienībās saskaņā ar šīs direktīvas I pielikuma 3.1. iedaļu, pēc Apvienotās Karalistes vai Īrijas vēlēšanās šo valstu teritorijās pievieno norādi par ekvivalento vērtību britu mērvienībās (UK), ko aprēķina pēc šādiem konversijas faktoriem:

1 g = 0,0353 unces,

1 kg = 2,205 mārciņas,

1 ml = 0,0352 šķidruma unces,

1 l = 1,760 pintes jeb 0,220 galoni.

5. pants

Dalībvalstis nedrīkst noraidīt, aizliegt vai ierobežot tādu fasējumu laišanu tirgū, kas atbilst šajā direktīvā noteiktajām prasībām un pārbaudēm, ja iemesli ir saistīti ar marķējumiem, kam saskaņā ar šo direktīvu ir jābūt uz šādiem fasējumiem, to tilpuma vai svara noteikšanu vai mērīšanas un pārbaudes metodes.

6. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šīs direktīvas I un II pielikuma prasības tehnikas attīstībai, pieņem Direktīvas 71/316/EEK 18. un 19. pantā noteiktajā kārtībā.

7. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai 18 mēnešos no tās izziņošanas dienas izpildītu šīs direktīvas prasības, un dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Beļģija, Īrija, Nīderlande un Apvienotā Karaliste drīkst atlikt šīs direktīvas un tās pielikumu izpildi līdz, vēlākais, 1979. gada 31. decembrim.

3. Kamēr dalībvalstī direktīva netiek piemērota, šī dalībvalsts attiecībā uz daudzumu fasējumos, uz ko attiecas šī direktīva un kas ir no citām dalībvalstīm, neievieš kontroles pasākumus, kas ir stingrāki par tiem, kas ir spēkā direktīvas pieņemšanas brīdī.

4. Šajā pašā laikā dalībvalstis, kas ir ieviesušas šo direktīvu, pieņem fasējumus, kas ir no dalībvalstīm, kuras izmanto šā panta 2. punktā paredzēto izņēmuma statusu, un atbilst I pielikuma 1. iedaļas prasībām, pat ja uz tiem nav I pielikuma 3.3. iedaļā minētās EEK zīmes, ar tādu pašu pamatojumu un nosacījumiem kā fasējumus, kas atbilst visām šās direktīvas prasībām.

5. Direktīvas I pielikuma 5. iedaļā paredzētās pārbaudes izdara galamērķa dalībvalsts kompetentās iestādes, ja ārpus Kopienas ražotus fasētus produktus Kopienas teritorijā ieved dalībvalstī, kas vēl nav ieviesusi direktīvu saskaņā ar šo pantu.

6. Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai tiek paziņoti galvenie tiesību aktu noteikumi, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1976. gada 20. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

G. Thorn

[1] OV C 48, 25.4.1974., 21. lpp.

[2] OV C 109, 19.9.1974., 16. lpp.

[3] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.

[4] OV L 73, 27.3.1972., 14. lpp.

[5] OV L 42, 15.2.1975., 1. lpp.

[6] OV L 243, 29.10.1971., 29. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

1. MĒRĶI

Fasējumi, uz kuriem attiecas šī direktīva, veidojami tā, lai noformēts fasējums atbilstu šādām prasībām:

1.1. faktiskais saturs caurmērā nav mazāks par nominālo daudzumu;

1.2. tā fasējumu daļa, kurai negatīvā kļūda ir lielāka par 2.4. punktā noteikto pieļaujamo negatīvo kļūdu, ir pietiekami niecīga, lai fasējumu partija atbilstu II pielikumā minēto pārbaužu prasībām;

1.3. uz fasējuma, kura negatīvā kļūda vairāk nekā divkārt pārsniedz 2.4. punkta tabulā norādīto pieļaujamo negatīvo kļūdu, nedrīkst būt 3.3. punktā paredzētā EEK zīme.

2. DEFINĪCIJAS UN PAMATNOTEIKUMI

2.1. Fasējuma satura nominālais daudzums (nominālais svars vai nominālais tilpums) ir svars vai tilpums, kas norādīts uz fasējuma, t.i., fasējumā sagaidāmais produkta daudzums.

2.2. Fasējuma faktiskais saturs ir produkta daudzums (svars vai tilpums), kas patiešām ir fasējuma sastāvā. Visās produkta daudzuma, kas izteikts tilpuma mērvienībās, pārbaudes darbībās faktiskā satura izteikšanai izmantoto lielumu mēra un koriģē atbilstīgi 20 °C temperatūrai neatkarīgi no temperatūras, kādā izdarīta fasēšana vai pārbaude. Tomēr šis noteikums neattiecas uz dziļi sasaldētiem un saldētiem produktiem, kuru daudzumu izsaka tilpuma mērvienībās.

2.3. Fasējuma negatīvā kļūda ir daudzums, par kādu fasējuma faktiskais saturs ir mazāks par nominālo daudzumu.

2.4. Fasējuma satura pieļaujamo negatīvo kļūdu nosaka saskaņā ar šo tabulu, kurā produkti ir sadalīti divās grupās ("A" un "B"), kā izklāstīts 2.5. un 2.6. punktā, atbilstīgi to fizikālajām īpašībām un/vai to iepakošanas procesiem, kā arī nominālā daudzuma lielumiem.

Nominālais daudzums Qn gramos vai mililitros | Pieļaujamās negatīvās kļūdas |

"A" grupa | "B" grupa |

% no Qn | g vai ml | % no Qn | g vai ml |

vairāk par 5 un mazāk par 25 | — | — | 9 | — |

no 25 līdz 50 | 4·5 | — | 9 | — |

no 50 līdz 100 | — | 2·25 | — | 4·5 |

no 100 līdz 200 | 2·25 | — | 4·5 | — |

no 200 līdz 300 | — | 4·5 | — | 9 |

no 300 līdz 500 | 1·5 | — | 3 | — |

no 500 līdz 1000 | — | 7·5 | — | 15 |

no 1000 līdz 10000 | 0·75 | — | 1·5 | — |

Izmantojot šo tabulu, pieļaujamās negatīvās kļūdas, kas tabulā izteiktas procentos, aprēķinot svara vai tilpuma vienībās, noapaļo uz augšu līdz tuvākajai grama vai mililitra desmitdaļai.

2.5. "A" grupā ietilpst šādi produkti:

a) produkti, kas ir cieti vai grūti izlejami pārdošanas brīdī, bet kurus var padarīt pietiekami šķidrus iepakošanas gaitā un kuros nav redzamu cieto vai gāzveida elementu, un kurus var iepakot vienā darbības ciklā,

b) pulverveida produkti,

c) produkti, kas sastāv no gabaliņiem, daļiņām vai graudiņiem, kuru svars nepārsniedz vienu trešdaļu no pieļaujamās negatīvās kļūdas, kas atbilst fasējuma satura nominālajam svaram tabulas "A" grupas slejā 2.4. punktā,

d) viegli izziežami pastveida produkti,

ja šie produkti pēc nosvēršanas un iepakošanas netiek tālāk apstrādāti vai tiek apstrādāti tā, ka to satura faktiskais daudzums nemainās.

2.6. Visi produkti, kas neatbilst 2.5. punktā aprakstītajai grupai, ietilpst "B" grupā. "B" grupā ietilpst arī šādi produkti:

a) šķidri produkti,

b) fasēti produkti, kuru nominālais svars vai tilpums ir mazāks par 25 g vai 25 ml,

c) produkti ar reoloģiskām īpašībām (piem., šķidrība vai viskozitāte) vai blīvumu izplūstot, ko nav iespējams saglabāt pietiekami pastāvīgu ar attiecīgiem tehniskiem līdzekļiem.

3. UZRAKSTI UN MARĶĒJUMI

Uz visiem fasējumiem, kas veidoti saskaņā ar šo direktīvu, jābūt šādiem marķējumiem, kas piestiprināti tā, lai normālos apstākļos tie būtu neizdzēšami, skaidri salasāmi un saskatāmi uz fasējuma:

3.1. nominālais daudzums (nominālais svars vai nominālais tilpums), kas izteikts kilogramos, gramos, litros, centilitros vai mililitros, ar cipariem, kas ir vismaz 6 mm augsti, ja nominālais daudzums pārsniedz 1000 g vai 100 cl; 4 mm augsti, ja nominālais daudzums ir no 1000 g vai 100 cl ieskaitot līdz 200 g vai 20 cl neieskaitot, un 3 mm augsti, ja daudzums nav lielāks par 200 g vai 20 cl, aiz cipariem ir izmantotās mērvienības simbols vai vajadzības gadījumā mērvienības nosaukums saskaņā ar Direktīvu 71/354/EEK;

britu (UK) mērvienību apzīmējumi rakstāmi ar burtiem un cipariem, kas pēc izmēra nav lielāki par attiecīgajiem apzīmējumiem SI mērvienību sistēmā;

3.2. marķējums vai uzraksts, kas ļauj kompetentajām iestādēm noteikt iepakotāju vai par iepakošanu atbildīgo personu, vai importētāju, kas reģistrēts Kopienā;

3.3. mazais burts "e", kas ir vismaz 3 mm augsts un novietots tādā pašā redzeslaukā kā norāde par nominālo svaru vai nominālo tilpumu, tā nodrošinot iepakotāja vai importētāja garantiju, ka fasējums atbilst šīs direktīvas prasībām.

Šim burtam jābūt formā, kas norādīta Direktīvas 71/316/EEK II pielikuma 3. iedaļas zīmējumā.

Šīs direktīvas 12. pantu piemēro ar mutatis mutandis.

4. IEPAKOTĀJA VAI IMPORTĒTĀJA ATBILDĪBA

Iepakotājs vai importētājs ir atbildīgs par fasējumu atbilstības nodrošināšanu šīs direktīvas prasībām.

Produkta daudzuma fasējumā (vai iepakošanas daudzuma), ko sauc par "faktisko saturu", svara vai tilpuma mērīšana un pārbaudīšana ir iepakotāja un/vai importētāja pienākums. Mērījumus vai pārbaudes izdara ar likumīgu mērinstrumentu, kas ir piemērots attiecīgo darbību izpildei.

Pārbaudi var veikt, ņemot paraugus.

Ja faktiskais saturs netiek mērīts, iepakotājs pārbaudi veic tā, lai efektīvi nodrošinātu satura daudzumu.

Šis nosacījums ir izpildīts, ja iepakotājs ražošanas pārbaudes veic saskaņā ar dalībvalsts kompetento iestāžu atzītām procedūrām un ja attiecīgo iestāžu rīcībā ir dokumenti ar šo pārbaužu rezultātiem, kas apstiprina, ka šīs pārbaudes, kā arī vajadzīgie labojumi vai korekcijas ir izpildīti pareizi un precīzi.

Ja produktus ieved no valsts, kas nav EEK valstis, importētājs tā vietā, lai veiktu mērījumus un pārbaudes, var nodrošināt pierādījumus, ka viņam ir visas vajadzīgās garantijas, kas dod viņam tiesības uzņemties atbildību.

Ja produktu daudzums ir izteikts tilpuma mērvienībās, viena no vairākām metodēm, kas nodrošina daudzuma noteikšanas un pārbaudes prasību izpildi, nosaka tāda mērtrauka izmantošanu fasēšanas procesā, kāds norādīts attiecīgajā direktīvā un kas piepildīts nosacījumos, kādus paredz minētā un šī direktīva.

5. PĀRBAUDES, KO VEIC KOMPETENTĀS IESTĀDES IEPAKOTĀJA VAI IMPORTĒTĀJA TELPĀS

Fasējumu atbilstību šīs direktīvas prasībām pārbauda dalībvalstu kompetentās iestādes, ņemot paraugus iepakotāja telpās vai, ja tas nav iespējams, importētāja vai viņa Kopienā reģistrēta pārstāvja telpās.

Šo statistisko paraugu ņemšanas pārbaudi izdara saskaņā ar kvalitātes pieņemšanas inspekcijas apstiprinātajām metodēm. Tās efektivitāte ir pielīdzināma II pielikumā izklāstītajai standartu metodei.

6. CITAS PĀRBAUDES, KO VEIC KOMPETENTĀS IESTĀDES

Šī direktīva pieļauj citu pārbaužu iespēju, ko dalībvalstu kompetentās iestādes var veikt jebkurā tirdzniecības posmā, jo īpaši, lai pārliecinātos par to, ka fasējumi atbilst šīs direktīvas prasībām.

Direktīvas 71/316/EEK 15. panta 2. punktu piemēro mutatis mutandis.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

Šajā pielikumā izklāstītas standartu metodes procedūra statistiskai fasējumu partiju pārbaudei, lai izpildītu šīs direktīvas 3. pantā un I pielikuma 5. iedaļā noteiktās prasības.

Šīs pārbaudes pamatā ir ISO standarts Nr. 2859, kas attiecas uz pārbaudes metodēm, ko veic pēc raksturīgām pazīmēm un kuru pieļaujamais kvalitātes līmenis ir 2,5 %. Paraugu ņemšanas līmenis atbilst minētā standarta II līmenim attiecībā uz nesagraujošām pārbaudēm un S 3 līmenim attiecībā uz sagraujošām pārbaudēm.

1. PRASĪBAS FASĒJUMU FAKTISKĀ SATURA NOTEIKŠANAI

Fasējumu faktisko saturu var mērīt tieši ar svara vai tilpuma mērinstrumentiem, vai šķidrumu gadījumā netieši, nosverot fasēto produktu un izmērot tā blīvumu.

Neatkarīgi no izmantotās metodes, kļūda, kas radusies fasējuma faktiskā satura mērījumos, nedrīkst pārsniegt vienu piektdaļu no pieļaujamās negatīvās kļūdas fasējuma nominālajā daudzumā.

Fasējuma faktiskā satura mērīšanas procedūra var būt paredzēta katras dalībvalsts vietējos noteikumos.

2. PRASĪBAS FASĒJUMU PARTIJU PĀRBAUDEI

Fasējumu pārbaudi izdara, ņemot paraugus, un tā sastāv no divām daļām:

- parauga katra fasējuma faktiskā satura pārbaude,

- parauga fasējumu faktiskā satura vidējo daudzumu pārbaude.

Fasējumu partiju uzskata par pieņemamu, ja abu šo pārbaužu rezultāti atbilst pieņemšanas kritērijiem.

Katrai no šīm pārbaudēm ir divi paraugu atlases plāni:

- viens plāns nesagraujošai pārbaudei, t.i, pārbaudei, kurā paku neatdara,

- otrs plāns sagraujošai pārbaudei, t.i, pārbaudei, kurā paku atdara un iznīcina.

Ekonomisku un praktisku iemeslu dēļ šo pārbaudi ierobežo līdz absolūti nepieciešamajam minimumam; tā ir mazāk efektīva nekā nesagraujošā pārbaude.

Tādēļ sagraujošo pārbaudi izmanto tikai tajos gadījumos, kad nav attaisnojams veikt nesagraujošo pārbaudi. Parasti to nepiemēro fasējumu partijām, kurās ir mazāk par 100 vienībām.

2.1. Fasējumu partijas

2.1.1. Partiju veido visi pārbaudāmie viena tipa un vienas ražošanas sērijas fasējumi.

2.1.2. Ja fasējumus pārbauda iepakošanas līnijas beigās, to skaits katrā partijā ir vienāds ar iepakošanas līnijas maksimālo produkcijas izlaidi vienā stundā bez ierobežojumiem attiecībā uz partijas lielumu.

Pārējos gadījumos partijas lielumu ierobežo līdz 10000.

2.1.3. Ja partijā ir mazāk par 100 fasējumiem, nesagraujošajai pārbaudei, ja tādu veic, jābūt 100 %.

2.1.4. Pirms 2.2. un 2.3. punktā minēto pārbaužu veikšanas no partijas izlases veidā paņem fasējumus pietiekamā skaitā, lai varētu veikt pārbaudi, kurai vajadzīgi plašāki paraugi.

Otras pārbaudes veikšanai vajadzīgo paraugu ņem izlases veidā no pirmā parauga un attiecīgi marķē.

Šo marķēšana pabeidz pirms mērīšanas darbību uzsākšanas.

2.2. Fasējuma minimālā pieņemamā satura pārbaude

2.2.1. Minimālo pieņemamo saturu aprēķina, atņemot satura pieļaujamo negatīvo kļūdu no fasējuma nominālā daudzuma.

2.2.2. Fasējumi partijā, kuru faktiskais saturs ir mazāks par minimālo pieņemamo saturu, uzskatāmi par defektīviem.

2.2.3. Pārbaudēs ar paraugu ņemšanu izmanto vieno no šiem (vienreizējās vai divkāršās) atlases plāniem, ko izvēlas katra dalībvalsts.

2.2.3.1. Vienreizējās paraugu atlases plāns

Pārbaudīto fasējumu skaits ir vienāds ar skaitu paraugā, kā norādīts plānā:

- ja paraugā uzieto defektīvo vienību skaits ir mazāks par pieņemšanas kritēriju vai vienāds ar to, fasējumu partiju šajā pārbaudē uzskata par pieņemamu;

- ja paraugā uzieto defektīvo vienību skaits ir vienāds ar noraidīšanas kritēriju vai lielāks par to, fasējumu partiju noraida.

2.2.3.1.1. Nesagraujošās pārbaudes plāns

Skaits partijā | Skaits paraugā | Defektīvo vienību skaits |

Pieņemšanas kritērijs | Noraidīšanas kritērijs |

100 līdz 150 | 20 | 1 | 2 |

151 līdz 280 | 32 | 2 | 3 |

281 līdz 500 | 50 | 3 | 4 |

501 līdz 1200 | 80 | 5 | 6 |

1201 līdz 3200 | 125 | 7 | 8 |

3201 un vairāk | 200 | 10 | 11 |

2.2.3.1.2. Sagraujošās pārbaudes plāns

Skaits partijā | Skaits paraugā | Defektīvo vienību skaits |

Pieņemšanas kritērijs | Noraidīšanas kritērijs |

Neatkarīgi no skaita (≥ 100) | 20 | 1 | 2 |

2.2.3.2. Divkāršās paraugu atlases plāns

Pārbaudīto fasējumu pirmais skaits ir vienāds ar vienību skaitu pirmajā paraugā, kā norādīts plānā:

- ja pirmajā paraugā uzieto defektīvo vienību skaits ir mazāks par pirmo pieņemšanas kritēriju vai vienāds ar to, partiju šajā pārbaudē uzskata par pieņemamu;

- ja pirmajā paraugā uzieto defektīvo vienību skaits ir vienāds ar pirmo noraidīšanas kritēriju vai lielāks par to, partiju noraida;

- ja pirmajā paraugā uzieto defektīvo vienību skaits ir starp pirmo pieņemšanas kritēriju un pirmo noraidīšanas kritēriju, pārbauda otru paraugu, kura vienību skaits ir norādīts plānā.

Pirmajā un otrajā paraugā uzieto defektīvo vienību skaitu summē un:

- ja defektīvo vienību kopskaits ir mazāks par otro pieņemšanas kritēriju vai vienāds ar to, partiju uzskata par šajā pārbaudē pieņemamu;

- ja defektīvo vienību kopskaits ir lielāks par otro noraidīšanas kritēriju vai vienāds ar to, partiju noraida.

2.2.3.2.1. Nesagraujošās pārbaudes plāns

Skaits partijā | Paraugi | Defektīvo vienību skaits |

Secība | Skaits | Kopskaits | Pieņemšanas kritērijs | Noraidīšanas kritērijs |

100 līdz 150 | 1. | 13 | 13 | 0 | 2 |

2. | 13 | 26 | 1 | 2 |

151 līdz 280 | 1. | 20 | 20 | 0 | 3 |

2. | 20 | 40 | 3 | 4 |

281 līdz 500 | 1. | 32 | 32 | 1 | 4 |

2. | 32 | 64 | 4 | 5 |

501 līdz 1200 | 1. | 50 | 50 | 2 | 5 |

2. | 50 | 100 | 6 | 7 |

1201 līdz 3200 | 1. | 80 | 80 | 3 | 7 |

2. | 80 | 160 | 8 | 9 |

3201 un vairāk | 1. | 125 | 125 | 5 | 9 |

2. | 125 | 250 | 12 | 13 |

2.2.3.2.2. Sagraujošās pārbaudes plāns

Skaits partijā | Paraugi | Defektīvo vienību skaits |

Secība | Skaits | Kopskaits | Pieņemšanas kritērijs | Noraidīšanas kritērijs |

Neatkarīgi no skaita (≥ 100) | 1. | 13 | 13 | 0 | 2 |

2. | 13 | 26 | 1 | 2 |

2.3. Vidējā faktiskā satura pārbaude atsevišķos fasējumos, kas veido partiju

2.3.1. Fasējumu partiju uzskata par šajā pārbaudē pieņemamu, ja n fasējumu faktiskā satura xi vidējais lielums

x

=

∑ x

paraugā ir lielāks nekā lielums:

Q

· t

kur:

Qn = fasējuma nominālais daudzums,

n = fasējumu skaits šīs pārbaudes paraugā,

s = partijas faktiskā satura paredzamā standartnovirze,

t(1-a) = 0,995 Stjūdenta distribūcijas ticamības līmenis ar brīvības pakāpi ν = n – 1.

2.3.2. Ja xi ir i-ās vienības faktiskā satura izmērītais lielums paraugā, kas satur n vienības, tad:

2.3.2.1. izmērīto lielumu vidējo lielumu paraugam iegūst ar šādu aprēķinu:

x

=

x

in

2.3.2.2. un paredzamo standartnovirzes lielumu s ar šādu aprēķinu:

- ∑

i = 1i = nxi2

- ∑

x

i2

1

n

x

i2

- SC = ∑

1n∑i = 1i = n xi2

- v =

SCn − 1

s =

v

2.3.3. Fasējumu partijas pieņemšanas vai noraidīšanas kritēriji vidējā lieluma pārbaudei:

2.3.3.1. Kritēriji nesagraujošai pārbaudei

Skaits partijā | Skaits paraugā | Kritēriji |

Pieņemšanas | Noraidīšanas |

100 līdz 500 (ieskaitot) | 30 | x- ≥ Qn − 0·503s | x- < Qn − 0·503s |

> 500 | 50 | x- ≥ Qn − 0·379s | x- < Qn − 0·379s |

2.3.3.2. Kritēriji sagraujošai pārbaudei

Skaits partijā | Skaits paraugā | Kritēriji |

Pieņemšanas | Noraidīšanas |

Neatkarīgi no skaita (≥ 100) | 20 | x- ≥ Qn − 0·640s | x- < Qn − 0·640s |

--------------------------------------------------

Augša