EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31976L0115

Padomes Direktīva (1975. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

OV L 24, 30.1.1976., 6./20. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 149 - 163
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 189 - 203
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 189 - 203
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 180 - 192
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 180 - 192
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 52 - 66
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 52 - 66
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 52 - 66
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 52 - 66
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 52 - 66
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 52 - 66
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 52 - 66
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 52 - 66
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 52 - 66
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 146 - 160
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 146 - 160
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 35 - 48

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661 . Jaunākā konsolidētā versija: 20/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/115/oj

31976L0115Oficiālais Vēstnesis L 024 , 30/01/1976 Lpp. 0006 - 0020
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0180
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 3 Lpp. 0149
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0180
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0189
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0189


Padomes Direktīva

(1975. gada 18. decembris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem

(76/115/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kas, ievērojot dalībvalstu tiesību aktus, attiecas uz mehāniskiem transportlīdzekļiem, jāattiecina, inter alia, arī uz to drošības jostas stiprinājumiem;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tādēļ visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā jānosaka vienādas prasības, lai jo īpaši dotu iespēju attiecībā uz visu veidu transportlīdzekļiem ieviest EEK tipa apstiprinājuma procedūru, kas noteikta ar Padomes Direktīvu 70/156/EEK (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu [3];

tā kā kopīgās prasības pasažieru salona iekšējai apdarei, vadības ierīču izvietojumam, jumtam, sēdekļu atzveltnei un pakaļējai daļai tika noteiktas Direktīvā 74/60/EEK [4]; tā kā kopīgās prasības iekšējai apdarei attiecībā uz stūres mehānisma reakciju sadursmes gadījumā tika noteiktas Direktīvā 74/297/EEK [5]; tā kā kopīgās prasības sēdekļu un to stiprinājumu izturībai tika noteiktas Direktīvā 74/408/EEK [6]; tā kā turpmāk tiks pieņemtas citas prasības iekšējai apdarei un jo īpaši drošības jostām, pagalvjiem un vadības ierīču identifikācijai;

tā kā valstu tiesību aktu tuvināšana attiecībā uz mehāniskiem transportlīdzekļiem paredz to, ka dalībvalstis atzīst testus, ko katra no tām veic, pamatojoties uz kopīgajām prasībām; tā kā šīs sistēmas efektīvas darbības nolūkā visām dalībvalstīm jāievieš šīs prasības no vienāda spēkā stāšanās datuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu drošības jostu stiprinājumiem, kuras paredzētas pieaugušiem pasažieriem uz priekšu vērstos sēdekļos.

2. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzekļi" ir visi M1 kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi (kā definēts Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā), kas paredzēti izmantošanai uz ceļiem, ar vismaz četriem riteņiem un maksimālo projektēto ātrumu, kurš lielāks par 25 km/h.

3. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikties piešķirt mehāniskā transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu drošības jostu stiprinājumu dēļ, ja šie stiprinājumi atbilst I, III un IV pielikumā noteiktajām prasībām.

4. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt vai aizliegt mehāniskā transportlīdzekļa pārdošanu, reģistrāciju, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu drošības jostu stiprinājumu dēļ, ja šie stiprinājumi atbilst I, III un IV pielikumā noteiktajām prasībām.

5. pants

Dalībvalsts, kas ir piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu, veic vajadzīgos pasākumus, lai tā tiktu informēta par visām modifikācijām, kas skar jebkuru I pielikuma 1.1. punktā minēto detaļu vai raksturlielumu. Šīs dalībvalsts kompetentās iestādes lemj par to, vai būtu jāveic jauni modificētā transportlīdzekļa tipa testi un jāsastāda jauns ziņojums. Ja minētie testi liecina par neatbilstību šīs direktīvas prasībām, modifikāciju neapstiprina.

6. pants

Jebkurus grozījumus, kas nepieciešami, lai pielikumu prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā noteikto procedūru.

7. pants

1. Dalībvalstis līdz 1976. gada 1. oktobrim pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un tūlīt par to informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 1977. gada 1. janvāra.

2. Kad šī direktīva ir paziņota, dalībvalstis nodrošina arī, lai Komisija laikus tiktu informēta par visiem normatīvo un administratīvo aktu projektiem, kurus tās plāno pieņemt šīs direktīvas darbības jomā, lai tā varētu iesniegt savus komentārus.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1975. gada 18. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. Toros

[1] OV C 5, 8.1.1975., 41. lpp.

[2] OV C 47, 27.2.1975., 45. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[4] OV L 38, 11.2.1974., 2. lpp.

[5] OV L 165, 20.6.1974., 16. lpp.

[6] OV L 221, 12.8.1974., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS, PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM, EEK TIPA APSTIPRINĀJUMS, SPECIFIKĀCIJAS, TESTI, RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

1. DEFINĪCIJAS

Šajā direktīvā:

1.1. "transportlīdzekļa tips" attiecībā uz drošības jostas stiprinājumiem ir tādu transportlīdzekļu kategorija, kuri neatšķiras pēc šādiem būtiskiem parametriem kā:

transportlīdzekļa korpusa vai sēdekļa korpusa sastāvdaļu, vai jebkuras citas tās transportlīdzekļa daļas izmēri, rindas un materiāli, kurai pievienoti jostas stiprinājumi;

1.2. "jostas stiprinājumi" ir transportlīdzekļa korpusa vai sēdekļa korpusa daļas vai jebkura cita transportlīdzekļa daļa, pie kuras jānostiprina drošības jostas komplekti;

1.3. "drošības josta" (vai "sēdekļa josta" vai "josta") ir siksnu komplekts ar aizslēgu, spriegotājiem un stiprinājumiem, ko var uzstādīt transportlīdzeklim un kas paredzēts, lai pasargātu tā lietotāju no traumām, ierobežojot viņa ķermeņa kustīgumu transportlīdzekļa sadursmes vai ātruma straujas samazināšanas gadījumā; šādu komplektu parasti dēvē par "jostas komplektu", šis termins aptver arī visas enerģijas slāpēšanas ierīces vai jostas pievilkšanas ierīces;

1.4. "siksnas vadāmierīce" ir ierīce, kas maina siksnas novietojumu attiecībā pret drošības jostas komplekta lietotāju.

1.5. "efektīvs jostas stiprinājums" ir punkts, kuru izmanto, lai atbilstīgi 4.4. punktam noteiktu drošības jostas katras daļas leņķi attiecībā pret tās lietotāju, t.i., punkts, kuram būtu jāpievieno siksna, lai nodrošinātu tādu pašu novietojumu kā jostas paredzētais novietojums tās lietošanas laikā, un kas var būt vai var nebūt faktiskais jostas stiprinājums atkarībā no drošības jostas tehniskā nodrošinājuma konfigurācijas tās stiprinājumā jostas stiprinājumam, piemēram, gadījumā:

1.5.1. kad drošības josta ietver nekustīgu daļu, kas ir pievienota apakšējam jostas stiprinājumam un kas ir nekustīga vai brīvi nokarājas, efektīvais jostas stiprinājums visiem sēdekļa regulēšanas stāvokļiem ir punkts, kurā siksna ir pievienota šai nekustīgajai daļai,

1.5.2. kad transportlīdzekļa korpusā vai sēdekļa korpusā izmanto siksnas vadāmierīci, vadāmierīces vidējais punkts vietā, kur siksna atstāj vadāmierīci jostas lietotāja pusē, uzskatāms par efektīvo jostas stiprinājumu; siksnai jābūt novietotai taisnā līnijā starp efektīvo jostas stiprinājumu un lietotāju,

1.5.3. kad josta iet tieši no lietotāja uz pievilkšanas ierīci, kas pievienota transportlīdzekļa korpusam vai sēdekļa korpusam bez siksnas vadāmierīces starpniecības, par efektīvo jostas stiprinājumu uzskatāms siksnas uztīšanas spoles ass krustošanās punkts ar plakni, kas iet caur siksnas centra līniju uz spoles;

1.6. "sēdeklis" ir konstrukcija, kas kopā ar pārvalku veido vai neveido vienotu struktūru ar transportlīdzekļa korpusu un nodrošina sēdvietu vienam pieaugušam cilvēkam; šis termins attiecas gan uz atsevišķiem sēdekļiem, gan uz sola daļu, kas paredzēta vienai personai;

1.7. "sols" ir polsterēta struktūra, paredzēta vismaz divu pieaugušu cilvēku sēdēšanai;

1.8. "sēdekļu grupa" ir sola tipa sēdeklis vai sēdekļi, kas ir atdalīti, bet atrodas blakus viens otram (t.i., nostiprināti tā, ka viena priekšējā sēdekļa stiprinājumi atrodas vienā rindā ar otra sēdekļa priekšējiem vai aizmugures stiprinājumiem vai starp otra sēdekļa stiprinājumiem) un paredzēta viena vai vairāku pieaugušu cilvēku sēdēšanai;

1.9. "nolaižams (saliekams) sēdeklis" ir palīgsēdeklis, paredzēts gadījuma rakstura lietošanai un parasti ir pacelts;

1.10. "sēdekļa tips" ir sēdekļu kategorija, kas neatšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem, kā:

1.10.1. sēdekļa korpusa forma, izmēri un materiāli,

1.10.2. regulēšanas sistēmu un visu bloķēšanas sistēmu tipi un izmēri,

1.10.3. sēdekļa jostas stiprinājumu, sēdekļa stiprinājuma un transportlīdzekļa korpusa saistīto daļu tips un izmēri;

1.11. "sēdekļa stiprinājums" ir sistēma, ar kuru sēdekļa komplekts ir piestiprināts transportlīdzekļa korpusam, ieskaitot transportlīdzekļa korpusa saistītās daļas;

1.12. "regulēšanas sistēma" ir ierīce, ar kuru sēdekli vai tā daļas var noregulēt tādā stāvoklī, kas piemērots sēdekļa lietotāja ķermeņa formai; šī ierīce jo īpaši var nodrošināt:

1.12.1. garenisku pārvietošanu,

1.12.2. vertikālu pārvietošanu,

1.12.3. leņķisku pārvietošanu,

1.13. "pārvietošanas sistēma" ir ierīce, kas ļauj leņķiski vai gareniski pārvietot sēdekli vai kādu no tā daļām bez fiksētas starppozīcijas, lai atvieglotu pasažieru piekļūšanu;

1.14. "bloķēšanas sistēma" ir jebkura ierīce, kas nodrošina, ka sēdeklis un tā daļas tiek uzturētas kādā lietošanas stāvoklī, un ietver ierīces, lai bloķētu sēdekļa atzveltni attiecībā pret sēdekli un sēdekli attiecībā pret transportlīdzekli.

2. PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM

2.1. Pieteikumu EEK tipa apstiprinājumam transportlīdzekļa tipam attiecībā uz drošības jostas stiprinājumiem iesniedz transportlīdzekļa izgatavotājs vai viņa pārstāvis.

2.2. Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādas ziņas:

2.2.1. transportlīdzekļa korpusa vispārējā izkārtojuma rasējumi atbilstīgā mērogā, kas parāda jostas stiprinājumu atrašanās vietu, kā arī jostas stiprinājumu un tā korpusa sīki rasējumi, kuram tās pievienotas;

2.2.2. izmantoto materiālu specifikācija, kas var ietekmēt jostas stiprinājumu izturību;

2.2.3. jostas stiprinājumu tehniskais apraksts;

2.2.4. gadījumā, kad jostas stiprinājumi ir piestiprināti sēdekļa korpusam, transportlīdzekļa tipa sīks apraksts attiecībā uz sēdekļu konstrukciju, sēdekļa stiprinājumiem un to regulēšanas un bloķēšanas sistēmu;

2.2.5. sēdekļu, to stiprinājuma pie transportlīdzekļa, kā arī to regulēšanas un bloķēšanas sistēmas atbilstīga mēroga un pietiekami sīki rasējumi.

2.3. Ražotājs iesniedz tehniskajam dienestam apstiprināmā transportlīdzekļa tipa reprezentatīvu paraugu vai transportlīdzekļa daļas, kuras par apstiprinājuma testu veikšanu atbildīgais tehniskais dienests uzskata par būtiskām jostas stiprinājumu testiem.

3. EEK TIPA APSTIPRINĀJUMS

3.1. EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam pievieno veidlapu, kas atbilst paraugam II pielikumā.

4. SPECIFIKĀCIJAS

4.1. Definīcijas (sk. III pielikumu)

4.1.1. H punkts ir atskaites punkts, kas noteikts Direktīvas 74/60/EEK IV pielikumā paredzētajā procedūrā.

4.1.2. Atskaites līnija ir taisna līnija, kas iet caur Direktīvas 74/60/EEK IV pielikuma 2. attēlā attēlotā manekena kājas savienojumu ar iegurni un kakla savienojumu ar krūškurvi un attēlo pieauguša vīrieša 50. procentiles.

4.1.3. L1 un L2 punkts ir apakšējie efektīvie jostas stiprinājumi.

4.1.4. C punkts ir punkts, kas atrodas 450 mm vertikāli virs H punkta.

4.1.5. α1 un α2 leņķis attiecīgi ir leņķi starp horizontālu plakni un plaknēm, kuras ir perpendikulāras transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei un iet caur H punktu, kā arī L1 un L2 punktu.

4.1.6. S ir efektīvā augšējā jostas stiprinājuma attālums milimetros no P atskaites plaknes paralēli transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei, kas definēta šādi:

4.1.6.1. ja sēdvietas stāvokli precīzi nosaka sēdekļa forma, P plakne ir šī sēdekļa vidus plakne;

4.1.6.2. ja stāvoklis nav precīzi noteikts:

4.1.6.2.1. P plakne autovadītājam ir vertikāla plakne, kas ir paralēla transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei un iet caur stūres rata centru tā vidējā stāvoklī, ja tas ir regulējams;

4.1.6.2.2. P plakne priekšā sēdošam pasažierim ir simetriska ar autovadītāja P plakni;

4.1.6.2.3. P plakne aizmugures ārējai sēdvietai ir tā, kuru noteicis ražotājs, ar nosacījumu, ka ir ievēroti šādi ierobežojumi A attālumam starp transportlīdzekļa garenisko vidus plakni un P plakni:

A ≥ 200 mm, ja sēdeklis ir paredzēts tikai divu pasažieru sēdēšanai,

A ≥300 mm, ja sēdeklis ir paredzēts divu vai trīs pasažieru sēdēšanai.

4.2. Vispārīgās specifikācijas

4.2.1. Drošības jostas stiprinājumiem jābūt konstruētiem, izgatavotiem un novietotiem tā, lai:

4.2.1.1. dotu iespēju uzstādīt piemērotu drošības jostu. Priekšējo ārējo vietu jostas stiprinājumiem jābūt piemērotiem drošības jostām, kas ietver pievilkšanas ierīci un trīsi, jo īpaši ņemot vērā jostu stiprinājumu izturības rādītājus, ja vien ražotājs nepiegādā transportlīdzekli, kurš aprīkots ar cita veida drošības jostām, kas ietver pievilkšanas ierīces. Ja stiprinājumi ir piemēroti tikai konkrētiem drošības jostu veidiem, to veidus norāda iepriekš 3.1. punktā minētajā pieteikumā.

4.2.1.2. līdz minimumam samazinātu jostas slīdēšanas risku tās pareizas lietošanas gadījumā;

4.2.1.3. līdz minimumam samazinātu siksnas bojājuma risku, nonākot saskarē ar transportlīdzekļa vai sēdekļa korpusa asām, nekustīgām daļām.

4.2.2. Attiecībā uz jostas stiprinājumiem, kuri ieņem dažādus stāvokļus, lai ļautu cilvēkiem iekāpt transportlīdzeklī un lai noturētu savās vietās pasažierus, šīs direktīvas specifikācijas attiecas uz jostas stiprinājumiem efektīvā ierobežojuma stāvoklī.

4.3. Minimālais nodrošināmais jostas stiprinājumu skaits

4.3.1. Priekšējiem sēdekļiem jānodrošina divi apakšējie jostas stiprinājumi un viens augšējais jostas stiprinājums.

4.3.1.1. Priekšējiem centrāliem sēdekļiem divi apakšējie jostas stiprinājumi uzskatāmi par pietiekamiem gadījumos, kad priekšējais stikls atrodas ārpus Direktīvas 74/60/EEK II pielikumā definētās atskaites zonas. Kas attiecas uz jostas stiprinājumiem, priekšējais stikls uzskatāms par atskaites zonas daļu gadījumos, kad tas spēj nonākt statiskā saskarē ar testa iekārtu atbilstīgi II pielikumā aprakstītajai metodei.

4.3.1.2. Atkāpjoties no 4.3.1. un 4.3.1.1. punkta, un līdz 1979. gada 1. janvārim centrālais sēdeklis var būt aprīkots ar tikai diviem apakšējiem stiprinājumiem.

4.3.2. Aizmugurējiem ārējiem sēdekļiem jābūt diviem apakšējiem jostas stiprinājumiem un vienam augšējam jostas stiprinājumam, bet gadījumos, kad nevar uzstādīt augšējos jostas stiprinājumus, piemēram, dažās automašīnās ar paceļamu jumtu vai automašīnās ar noņemamu jumtu, ir pieņemami divi apakšējie jostas stiprinājumi.

4.3.3. Visiem pārējiem sēdekļiem, izņemot nolaižamus (saliekamus) sēdekļus, jābūt diviem apakšējiem jostas stiprinājumiem.

4.3.4. Nolaižamiem (saliekamiem) sēdekļiem nepastāv nekādas prasības par jostas stiprinājumiem. Tomēr, ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar jostas stiprinājumiem šādiem sēdekļiem, šiem stiprinājumiem jāatbilst šīs direktīvas noteikumiem.

4.4. Jostas stiprinājumu atrašanās vieta

4.4.1. Šā pielikuma 4.3. punktā noteiktajai jostas stiprinājumu atrašanās vietai jāatbilst šādām prasībām.

4.4.2. Vispārēji norādījumi

4.4.2.1. Jostas stiprinājumi jebkurai jostai var atrasties pilnīgi transportlīdzekļa korpusā, sēdekļa korpusā vai jebkurā citā transportlīdzekļa daļā, vai arī var būt izkliedēti starp šīm atrašanās vietām.

4.4.2.2. Jebkuru jostas stiprinājumu var izmantot divu blakusesošu drošības jostu galu sastiprināšanai, ja ir ievērotas testa prasības.

4.4.2.3. Ar jostas stiprinājumiem aprīkota divu vai vairāku sēdvietu sola gadījumā apakšējiem jostas stiprinājumiem jābūt integrētiem ar sēdekli vai virsbūves korpusā. Līdzīga prasība attiecas arī uz augšējiem jostas stiprinājumiem.

4.4.3. Efektīvo apakšējo jostas stiprinājumu atrašanās vieta

4.4.3.1. α1 un α2 leņķim jābūt 30° līdz 80° diapazonā visos parastos sēdekļa pārvietošanas stāvokļos. Ja priekšējie sēdekļi nav regulējami vai ja jostas stiprinājumi ir uz paša sēdekļa, α1 un α2 leņķim jābūt 60° ± 10°.

4.4.3.2. Aizmugurējo sēdekļu gadījumā α1 un α2 leņķis var būt mazāks nekā 4.4.3.1. punktā noteiktais minimums ar nosacījumu, ka tas nav mazāks par 20°.

4.4.3.3. Attālums starp divām vertikālām plaknēm, kas ir paralēlas sēdekļa gareniskajai vidus plaknei un katra iet caur citu no diviem tās pašas sēdekļa jostas efektīviem apakšējiem L1 un L2 stiprinājumiem, nedrīkst būt mazāks par 350 mm.

Sēdekļa gareniskajai vidus plaknei jāiet starp L1 un L2 punktu un jāatrodas vismaz 120 mm no šiem punktiem.

4.4.4. Efektīvā augšējā jostas stiprinājuma atrašanās vieta

4.4.4.1. Gadījumā, kad tiek izmantota siksnas vadāmierīce vai līdzīga ierīce, kura ietekmē efektīvā augšējā jostas stiprinājuma atrašanās vietu, šo atrašanās vietu nosaka nosacīti, ņemot vērā stiprinājuma stāvokli, kad siksnas gareniskā centra līnija iet caur J punktu, kas noteikts secīgi no H punkta pēc šādiem trijiem segmentiem:

HZ , kas ir atskaites līnijas segments, kas mērīts augšupejošā virzienā no H punkta un ir 530 mm garš;

ZX , kas ir segments, kurš ir perpendikulārs transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei, kas mērīts no Z punkta stiprinājuma virzienā un ir 120 mm garš;

XJ , kas ir segments, kurš ir perpendikulārs pēc HZ un ZX segmentiem noteiktajai plaknei, kas mērīts virzienā uz priekšu no X punkta un ir 60 mm garš.

4.4.4.2. Ja efektīvais augšējais jostas stiprinājums atrodas plaknes aizmugurē, kura ir perpendikulāra sēdekļa gareniskajai vidus plaknei un iet caur atskaites līniju, tam jāatrodas zem FN plaknes, kura ir perpendikulāra sēdekļa gareniskajai vidus plaknei un veido 65° leņķi ar atskaites līniju. Aizmugurējo sēdekļu gadījumā šo leņķi var samazināt līdz 60°. FN plakne ir novietota tā, ka tā šķērso atskaites līniju D punktā tā, ka DH ir vienāds ar 315 mm + 1,6 S.

Ja efektīvais augšējais jostas stiprinājums atrodas uz plaknes vai tās priekšā, kura ir perpendikulāra sēdekļa gareniskajai vidus plaknei un iet caur atskaites līniju, tam jāatrodas zem F1N1 plaknes, kura ir perpendikulāra sēdekļa gareniskajai vidus plaknei un veido 65° leņķi ar atskaites līniju. Aizmugurējo sēdekļu gadījumā šo leņķi var samazināt līdz 60°. F1N1 plakne ir novietota tā, ka tā šķērso atskaites līniju D’ punktā tā, ka D’H ir vienāds ar 315 mm + 1,8 S.

4.4.4.3. Ja efektīvais augšējais jostas stiprinājums atrodas plaknes aizmugurē, kura ir perpendikulāra sēdekļa gareniskajai vidus plaknei un iet caur atskaites līniju, tam jāatrodas aiz FK plaknes, kura ir perpendikulāra sēdekļa gareniskajai vidus plaknei, šķērsojot atskaites līniju 120° leņķī B punktā tā, ka BH ir vienāds ar 260 mm + 1,2 S.

Ja efektīvais augšējais jostas stiprinājums atrodas uz plaknes vai tās priekšā, kura ir perpendikulāra sēdekļa gareniskajai vidus plaknei un iet caur atskaites līniju, tam jāatrodas aiz F1K1 plaknes, kura ir perpendikulāra sēdekļa gareniskajai vidus plaknei, šķērsojot atskaites līniju 120° leņķī B’ punktā tā, ka B’H ir vienāds ar 260 mm + S.

4.4.4.4. S vērtība nedrīkst būt mazāka par 140 mm.

4.4.4.5. Efektīvajam augšējam jostas stiprinājumam jāatrodas vertikālas plaknes aizmugurē, kura ir perpendikulāra transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei un iet caur H punktu, kā parādīts III pielikumā.

4.4.4.6. Efektīvajam augšējam jostas stiprinājumam jāatrodas virs horizontālās plaknes, kura iet caur C punktu.

4.4.4.7. Atkāpjoties no 4.4.4.6. punkta prasības, un līdz 1979. gada 1. janvārim efektīvo augšējo jostas stiprinājumu var novietot platībā, kas ietverta starp CY horizontālo plakni un CM plakni, kura ir perpendikulāra transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei un veido 20 grādu leņķi ar CY plakni, ja transportlīdzekļa konfigurācija neļauj novietot šo stiprinājumu virs CY plaknes. Sēdekļa atzveltne nedrīkst būt zemāka kā horizontālās plaknes augstums caur C punktu, un jānodrošina siksnas vadāmierīce, lai novērstu siksnas slīdēšanu no pleca. Veicot testu saskaņā ar 5. punktu, punktam, kas balsta siksnu sēdekļa mugurā, jāpaliek virs CM plaknes.

4.5. Jostas stiprinājuma vītņoto urbumu izmēri

4.5.1. Jostas stiprinājuma vītņotā urbuma izmēram jābūt 11·11 mm (7/16) 20 UNF 2B.

5. TESTĒŠANA

5.1. Vispārēji norādījumi

5.1.1. Piemērojot 5.2. punkta noteikumus, un pēc ražotāja pieprasījuma:

5.1.1.1. testus var veikt transportlīdzekļa korpusam vai pilnīgi pabeigtam transportlīdzeklim;

5.1.1.2. logi un durvis var būt vai nebūt uzstādītas un/vai aizvērtas;

5.1.1.3. var būt uzstādīts jebkurš aprīkojums, kas paredzēts transportlīdzekļa tipam un, iespējams, veicina transportlīdzekļa korpusa nekustīgumu.

5.1.2. Sēdekļiem jābūt uzstādītiem un novietotiem braukšanas vai lietošanas stāvoklī pēc tehniskā dienesta izvēles, kurš veic atbilstības testus, lai nodrošinātu visnelabvēlīgākos apstākļus sistēmas izturībai. Sēdekļu stāvoklis jānorāda ziņojumā. Ja leņķis starp sēdekļa atzveltni un spilvenu ir regulējams, tas jānostāda, kā noteikts Direktīvas 74/60/EEK IV pielikuma 2.2. punktā.

5.2. Transportlīdzekļa nostiprināšana

5.2.1. Metode, kas izmantota transportlīdzekļa nostiprināšanai testa laikā, nedrīkst būt tāda, lai pastiprinātu jostas stiprinājumus vai jostas stiprinājumu vietas, vai mazinātu korpusa parasto deformāciju.

5.2.2. Nostiprināšanas ierīce uzskatāma par apmierinošu, ja tā neietekmē platību, kas sniedzas pāri visam korpusa platumam, un, ja transportlīdzeklis vai korpuss tiek bloķēts vai nostiprināts priekšā attālumā, kas nav mazāks par 500 mm no pārbaudāmā jostas stiprinājuma, un tiek turēts vai ir nostiprināts aizmugurē ne mazāk kā 300 mm no šī stiprinājuma.

5.2.3. Ieteicams, lai sistēma atrastos uz balstiem, kas novietoti aptuveni vienā līnijā ar riteņu asi, vai, ja tas nav iespējams, vienā līnijā ar balstiekārtas stiprinājuma punktiem.

5.3. Vispārīgās testa specifikācijas

5.3.1. Visi tās pašas sēdekļu grupas jostas stiprinājumi jātestē vienlaicīgi.

5.3.2. Vilces spēks jāpiemēro virzienā uz priekšu 10° ± 5° leņķī virs horizontālās plaknes, kura ir paralēla transportlīdzekļa gareniskajai vidus plaknei.

5.3.3. Pēc iespējas ātrāk jānodrošina slodzes pilnīga piemērošana. Jostas stiprinājumiem jāiztur norādītā slodze ne mazāk kā 0,2 sekundes.

5.3.4. Tālāk 5.4. punktā aprakstītajos testos izmantojamās vilkšanas ierīces ir attēlotas IV pielikumā.

5.3.5. Jostas stiprinājumus sēdekļiem, kuri aprīkoti ar augšējiem jostu stiprinājumiem, pārbauda šādos apstākļos:

5.3.5.1. Priekšējie ārējie sēdekļi:

Jostas stiprinājumi jāpakļauj 5.4.1. punktā paredzētajam testam, kurā slodze uz tiem tiek pārnesta ar ierīces palīdzību, kura atveido trīspunktu drošības jostas ģeometriju, kura aprīkota ar pievilkšanas ierīci, kurai ir trīsis vai siksnas vadāmierīce augšējā jostas stiprinājumā.

5.3.5.1.1. Gadījumā, kad attiecīgajam ārējam apakšējam jostas stiprinājumam nav pievienota pievilkšanas ierīce, vai gadījumā, kad pievilkšanas ierīce ir pievienota augšējam jostas stiprinājumam, apakšējie jostas stiprinājumi arī jāpakļauj 5.4.3. punktā paredzētajam testam.

5.3.5.1.2. Šā pielikuma 5.3.5.1.1. punktā paredzētajos gadījumos 5.4.1. un 5.4.3. punktā paredzētus testus var veikt uz diviem dažādiem korpusiem, ja to pieprasa ražotājs.

5.3.5.2. Aizmugures ārējie sēdekļi un visi centrālie sēdekļi:

jostas stiprinājumi jāpakļauj 5.4.2. punktā paredzētajam testam, kurā slodze uz tiem tiek pārnesta ar ierīces palīdzību, kura atveido trīspunktu drošības jostas ģeometriju bez pievilkšanas ierīces, un 5.4.3. punktā paredzētajam testam, kurā slodze uz diviem apakšējiem jostas stiprinājumiem tiek pārnesta ar ierīces palīdzību, kurai ir iegurņa jostas ģeometrija. Abus testus var veikt uz diviem dažādiem korpusiem, ja to pieprasa ražotājs.

5.3.5.3. Atkāpjoties no 5.3.5.1. un 5.3.5.2. punkta, kad ražotājs piegādā transportlīdzekli ar drošības jostām, kuras ietver pievilkšanas ierīces, attiecīgie jostu stiprinājumi jāpakļauj testam, kurā slodze uz tiem tiek pārnesta ar ierīces palīdzību, kurai ir drošības jostu ģeometrija, kurām jāapstiprina šie stiprinājumi.

5.3.6. Ja aizmugures ārējiem sēdekļiem un centrāliem sēdekļiem nav paredzēti augšējie jostas stiprinājumi, apakšējie jostas stiprinājumi jāpakļauj 5.4.3. punktā paredzētajam testam, kurā slodze uz tiem tiek pārnesta ar ierīces palīdzību, kurai ir iegurņa jostas ģeometrija.

5.3.7. Ja transportlīdzeklī ir paredzēts uzstādīt citas ierīces, kuras neļauj pievienot siksnas tieši jostas stiprinājumiem, netraucējot veltnīšiem vai citām līdzīgām ierīcēm, vai kurām nepieciešami jostas stiprinājumi papildus 4.3. punktā minētajiem, ar šo ierīci jostas stiprinājumiem transportlīdzeklī jāpievieno drošības josta vai stiepļu, veltnīšu vai līdzīgu ierīču komplekts, kas atveido drošības jostas iekārtu, un jostas stiprinājumi attiecīgi jāpakļauj 5.4. punktā paredzētajiem testiem.

5.3.8. Var izmantot citu testa metodi, nevis 5.3. punktā paredzēto, bet jāsniedz pierādījumi, ka tā ir līdzvērtīga.

5.4. Konkrētas testa specifikācijas

5.4.1. Trīspunktu jostas konfigurācijas tests, kas ietver pievilkšanas ierīci ar trīsi vai siksnas vadāmierīci augšējā jostas stiprinājumā

5.4.1.1. Augšējais jostas stiprinājums jāaprīko ar speciālu trīsi vai vadāmierīci stieplei vai siksnai, kas piemērota slodzes pārnešanai no vilkšanas ierīces, vai ar trīsi vai siksnas vadāmierīci, kuru piegādā ražotājs.

5.4.1.2. Vilkšanas ierīcei jāpiemēro 1350 daN ± 20 daN liela testa slodze (sk. IV pielikuma 2. attēlu), kura pievienota šīs jostas stiprinājumiem ar ierīces palīdzību, kurai ir šīs drošības jostas ķermeņa augšdaļas siksnas ģeometrija.

5.4.1.3. Tajā pašā laikā jāpiemēro 1350 daN ± 20 daN liels vilces spēks vilkšanas ierīcei (sk. IV pielikuma 1. attēlu), kura pievienota abiem apakšējiem jostas stiprinājumiem.

5.4.2. Trīspunktu jostas konfigurācijas tests bez pievilkšanas ierīces vai ar pievilkšanas ierīci augšējā jostas stiprinājumā.

5.4.2.1. Jāpiemēro 1350 daN ± 20 daN liela testa slodze vilkšanas ierīcei (sk. IV pielikuma 2. attēlu), kura pievienota augšējam jostas stiprinājumam un tās pašas jostas pretējam apakšējam jostas stiprinājumam, izmantojot pievilkšanas ierīci, ja to piegādā ražotājs, kura piestiprināta augšējam jostas stiprinājumam.

5.4.2.2. Tajā pašā laikā jāpiemēro 1350 daN ± 20 daN liels vilces spēks vilkšanas ierīcei (sk. IV pielikuma 1. attēlu), kura pievienota apakšējiem jostas stiprinājumiem.

5.4.3. Iegurņa jostas konfigurācijas tests

Jāpiemēro 2225 daN ± 20 daN liela testa slodze vilkšanas ierīcei (sk. IV pielikuma 1. attēlu), kura pievienota abiem apakšējiem jostas stiprinājumiem.

5.4.4. Tādu jostas stiprinājumu tests, kas atrodas pilnīgi sēdekļa korpusā vai izkliedētas starp transportlīdzekļa korpusu un sēdekļa korpusu

5.4.4.1. Šā pielikuma 5.4.1., 5.4.2. un 5.4.3. punktā minētos testus jāveic atbilstīgi, tajā pašā laikā piemērojot katram sēdeklim vai katrai sēdekļu grupai tālāk norādīto spēku.

5.4.4.2. Šā pielikuma 5.4.1., 5.4.2. un 5.4.3. punktā norādītās slodzes jāpapildina ar spēku, kas vienāds ar sakomplektēta sēdekļa divdesmitkārtīgu svaru, kuru piemēro horizontāli un gareniski caur sēdekļa smaguma centru.

5.5. Testu rezultāti

5.5.1. Visiem stiprinājumiem jāspēj izturēt 5.3. un 5.4. punktā paredzēto testu. Paliekoša deformācija, ieskaitot jebkuras jostas vai apkārtnes daļējs pārrāvums vai plīsums nav defekts, ja nepieciešamais spēks tiek uzturēts noteikto laiku. Testa laikā jāievēro minimālās atstarpes efektīvajiem apakšējiem jostas stiprinājumiem, kas noteiktas 4.4.3.3. punktā, kā arī 4.4.4.6. un 4.4.4.7. punkta prasības efektīvajiem augšējiem jostu stiprinājumiem.

5.5.2. Divdurvju transportlīdzekļa gadījumā pēc vilces spēka pārtraukšanas pārvietošanas un bloķēšanas sistēmai, kura ļauj aizmugures sēdekļu pasažieriem izkāpt no transportlīdzekļa, joprojām jādarbojas rokas režīmā.

5.5.3. Pēc testa jāatzīmē visi jostas stiprinājumu slodzi atbalstošo korpusu bojājumi testu laikā.

6. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA

6.1. Lai pārbaudītu atbilstību apstiprinātajam tipam, sērijveida transportlīdzekļiem jāveic pietiekams izlases veida pārbaužu skaits.

6.2. Parasti šīs pārbaudes jāapvieno ar mērījumu veikšanu. Tomēr nepieciešamības gadījumā transportlīdzekļi jāpakļauj testiem, kas atbilst 5. punkta prasībām.

7. NORĀDĪJUMI

Par katru transportlīdzekli, kurš atbilst apstiprinātajam tipam, ražotājam transportlīdzekļa ekspluatācijas norādījumos skaidri jānorāda:

- jostas stiprinājumu atrašanās vietas,

- drošības jostas veidi, kuriem tie paredzēti.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

EFEKTĪVU JOSTAS STIPRINĀJUMU ATRAŠANĀS VIETAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

VILKŠANAS IERĪCE

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša