EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31975L0322

Padomes Direktīva (1975. gada 20. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motoru radīto radiotraucējumu novēršanu

OV L 147, 9.6.1975., 28./37. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 003 Lpp. 80 - 89
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 107 - 116
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 107 - 116
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 113 - 122
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 004 Lpp. 113 - 122
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 180 - 189
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 180 - 189
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 180 - 189
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 180 - 189
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 180 - 189
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 180 - 189
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 180 - 189
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 180 - 189
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 180 - 189
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 115 - 124
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 115 - 124

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2009; Atcelts ar 32009L0064 . Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/322/oj

31975L0322Oficiālais Vēstnesis L 147 , 09/06/1975 Lpp. 0028 - 0037
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0113
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 3 Lpp. 0080
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0113
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0107
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0107


Padomes Direktīva

(1975. gada 20. maijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru dzirksteļaizdedzes motoru radīto radiotraucējumu novēršanu

(75/322/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kas attiecas uz traktoriem, ievērojot dalībvalstu tiesību aktus, inter alia, attiecas arī uz radiotraucējumu novēršanu;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tāpēc visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā būtu jāpieņem vienādas prasības, jo īpaši, lai dotu iespēju visu tipu traktoriem piemērot EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kas ir noteikta ar Padomes 1974. gada 4. marta Direktīvu 74/150/EEK [3] par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru tipa apstiprinājumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. "Lauksaimniecības vai mežsaimniecības traktors" ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis, kam ir riteņi vai kāpurķēdes un vismaz divas asis un kura galvenā funkcija ir vilces spēka radīšana, un kurš īpaši projektēts, lai vilktu, stumtu, pārvietotu vai darbinātu noteiktus lauksaimniecības vai mežsaimniecības darbarīkus, mašīnas vai piekabes. Tas var būt aprīkots kravu un pasažieru pārvadāšanai.

2. Šī direktīva attiecas tikai uz iepriekšējā punktā definētajiem traktoriem, kam ir pneimatiskās riepas, divas asis un dzirksteļaizdedzes motors un kuru maksimālais paredzētais ātrums ir no 6 līdz 25 km/h.

2. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt traktora EEK vai dalībvalsts tipa apstiprinājumu, motivējot atteikumu ar to, ka traktora motora dzirksteļaizdedzes sistēma rada radiotraucējumus, ja minētajiem traktoriem ir radiotraucējumu novēršanas iekārta, kas atbilst pielikumos noteiktajām prasībām.

3. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt traktora reģistrāciju vai aizliegt tā pārdošanu, nodošanu ekspluatācijā vai lietošanu, motivējot atteikumu ar to, ka traktora motora dzirksteļaizdedzes sistēma rada radiotraucējumus, ja minētajiem traktoriem ir radiotraucējumu novēršanas iekārta, kas atbilst pielikumos noteiktajām prasībām.

4. pants

Dalībvalsts, kas ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu, veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai iegūtu informāciju par jebkuru I pielikuma 2.2. punktā iekļautās daļas vai raksturlieluma modifikāciju. Minētās dalībvalsts kompetentās iestādes nosaka, vai modificētā tipa traktoriem būtu jāizdara jaunas pārbaudes un vai par tām būtu jāsastāda jauns ziņojums. Ja minētajās pārbaudēs konstatē neatbilstību šīs direktīvas prasībām, modifikāciju neapstiprina.

5. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumu prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 74/150/EEK 13. pantā izklāstīto procedūru.

6. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešu laikā pēc tās paziņošanas, un tās informē par to Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai galvenie tiesību aktu noteikumi, ko tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva, tiek paziņoti Komisijai.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1975. gada 20. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

R. Ryan

[1] OV C 160, 18.12.1969., 29. lpp.

[2] OV C 48, 16.4.1969., 21. lpp.

[3] OV L 84, 28.3.1974., 10. lpp.

--------------------------------------------------

I [1] PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS, PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM, MARĶĒJUMI, EEK TIPA APSTIPRINĀJUMS, SPECIFIKĀCIJAS, PĀRBAUDES, PRODUKCIJAS ATBILSTĪBA

(1.) 2. DEFINĪCIJAS

Šajā direktīvā:

(2.1.) 2.2. "Traktoru tips attiecībā uz radiotraucējumu novēršanu" ir tādu traktoru kopums, kuri neatšķiras pēc tādiem būtiskiem parametriem kā:

2.2.1. Tās virsbūves daļas forma un materiāli, kura veido motora nodalījumu un tam vistuvāko pasažieru nodalījuma daļu.

2.2.2. Motora tips (divtaktu vai četrtaktu, cilindru skaits un tilpums, karburatoru skaits, vārstu izkārtojums, maksimālā jauda un atbilstīgais apgriezienu skaits minūtē).

2.2.3. Aizdedzes strāvas slēguma sastāvdaļu (tinuma, sadalītāja, aizdedzes sveču, ekranējuma u.c.) novietojums vai modelis.

2.2.4. Motora nodalījumā iebūvēto metāla detaļu, piemēram, apsildes ierīču, spararata, gaisa filtra, novietojums.

2.3. "Radiotraucējumu ierobežošana" ir radiotraucējumu samazināšana skaņas pārraides un televīzijas frekvenču viļņos līdz tādam līmenim, ka nerodas jūtami to uztvērēju darbības traucējumi, kas atrodas ārpus paša transportlīdzekļa; šis nosacījums ir izpildīts, ja traucējumu līmenis ir zemāks par 6.2.2. punktā noteikto robežu.

2.4. "Radiotraucējumu novēršanas iekārta" ir pilns detaļu komplekts, kas vajadzīgs, lai ierobežotu traktoru aizdedzes sistēmu radītos radiotraucējumus. Radiotraucējumu novēršanas iekārtā ietilpst arī zemējuma vadi un ekranējuma detaļas, kas speciāli iebūvētas radiotraucējumu novēršanai.

2.5. "Dažādu veidu radiotraucējumu novēršanas iekārta" ir iekārtu komplekti, kam ir atšķirības tādos būtiskos aspektos kā:

2.5.1. Atšķiras to detaļu tirdzniecības nosaukumi vai markas.

2.5.2. Atšķiras kādas detaļas "augstfrekvences" raksturlielumi vai forma, vai izmēri.

2.5.3. Atšķiras vismaz vienas detaļas darbības principi.

2.5.4. Atšķirīgi samontētas detaļas.

2.6. "Radiotraucējumu novēršanas iekārtas detaļa" ir viena no radiotraucējumu novēršanas iekārtas atsevišķajām sastāvdaļām.

3. PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM

3.1. Pieteikumu traktoru EEK tipa apstiprinājumam, kas attiecas uz radiotraucējumu novēršanu, iesniedz transportlīdzekļa izgatavotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

3.2. Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādas ziņas:

3.2.1. Traktoru tipa aprakstu, kas attiecas uz 2.2. punktā minētajām vienībām un kam pievienots kopsalikuma attēls ar atsevišķu daļu iznesumiem vai motora nodalījuma fotogrāfija. Norāda numurus un/vai simbolus, pēc kuriem nosaka motora tipu un traktora tipu.

3.2.2. To pienācīgi identificēto detaļu sarakstu, kuras veido radiotraucējumu novēršanas iekārtu.

3.2.3. Sīki izstrādātus visu detaļu rasējumus, pēc kuriem var viegli atrast un identificēt attiecīgās detaļas.

3.2.4. Ziņas par līdzstrāvas pretestības nominālvērtību un, rezistīvu aizdedzes vadu gadījumā, par to nominālo pretestību uz vienu metru.

3.3. Bez tam EEK tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno radiotraucējumu novēršanas iekārtas paraugu.

3.4. Apstiprināmā traktoru tipa raksturīgu paraugu nodod tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprināšanas pārbaudēm.

4. MARĶĒJUMI

4.1. Uz radiotraucējumu novēršanas iekārtas detaļām ir:

4.1.1. Iekārtas un tās detaļu izgatavotāju tirdzniecības nosaukums vai marka.

4.1.2. Izgatavotāja sastādīts preces apraksts.

4.2. Uz radiotraucējumu novēršanas vadiem marķējumus atkārto ar intervālu, kas nepārsniedz divpadsmit centimetrus.

4.3. Šie marķējumi ir skaidri salasāmi un neizdzēšami.

5. TIPA APSTIPRINĀJUMS

(5.1.) (5.2.) 5.3. EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam pievieno veidlapu, kas atbilst paraugam IV pielikumā.

(5.4.) (5.5.) (5.6.) 6. SPECIFIKĀCIJAS

6.1. Vispārīgās specifikācijas

Radiotraucējumu novēršanas iekārtas detaļas projektē, izgatavo un uzstāda tā, lai traktors normālas ekspluatācijas apstākļos atbilst šīs direktīvas prasībām.

6.2. Specifikācijas, kas attiecas uz radiotraucējumiem

6.2.1. Mērīšanas metode

Radiotraucējumus izraisošo starojumu, ko rada apstiprināmā tipa traktori, mēra pēc II pielikumā aprakstītās metodes.

6.2.2. Atsauces robežas

6.2.2.1. Starojuma robežas, kas pamatojas uz kvazimaksimuma mērījumiem, ir 50 μV/m 40 – 75 MHz frekvencē un 50 – 120 μV/m 75 – 250 MHz frekvencē, šai robežai lineāri paaugstinoties frekvencēs, kas ir augstākas par 75 MHz.

6.2.2.2. Ja mērījumus izdara ar maksimumu mērīšanas iekārtu, rādījumus, kas izteikti μV/m, dala ar 10.

6.2.3. Attiecībā uz radiotraucējumu novēršanu apstiprināmajam traktoru tipam izmērītie lielumi nav mazāki par 20 procentiem zem atsauces robežām.

7. PĀRBAUDES

Atbilstību 6. iedaļas prasībām pārbauda saskaņā ar II pielikumā doto metodi.

(8.) 9. PRODUKCIJAS ATBILSTĪBA

(9.1.) 9.2. Pārbaudot kādu traktoru no attiecīgās sērijas, produkciju uzskata par atbilstīgu šīs direktīvas prasībām, ja mērījumu līmeņi nepārsniedz 6.2.2. punktā noteiktās robežas vairāk kā par 25 %.

9.3. Ja attiecīgās sērijas traktoram vismaz viens līmenis vairāk kā par 25 % pārsniedz 6.2.2. punktā noteiktās robežas, izgatavotājs var lūgt izdarīt mērījumus paraugam, ko veido vismaz seši attiecīgās sērijas traktori. Katrā frekvencē iegūtos rezultātus interpretē pēc III pielikumā aprakstītās statistikas metodes.

[1] Pielikumi atbilst Padomes 1972. gada 20. jūnija Direktīvai 72/245/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu dzirksteļaizdedzes motoru radīto radiotraucējumu novēršanu (OV L 152, 6.7.1972., 15. lpp.).

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

AUGSTSPRIEGUMA AIZDEDZES SISTĒMU RADĪTU RADIOTRAUCĒJUMU MĒRĪŠANAS METODE

1. MĒRAPARĀTS

Mērīšanas iekārta atbilst CISPR Publikācijas Nr. 2 (pirmais izdevums 1961. gadā) prasībām vai specifikācijām, ko piemēro maksimumu mērīšanas aparātiem, kas norādīti CISPR Publikācijā Nr. 5 (pirmais izdevums 1967. gadā).

Piezīme:

ja pieejamā iekārta pilnībā neatbilst visām CISPR specifikācijām, neatbilstības skaidri jānorāda.

2. REZULTĀTU IZTEIKŠANA

Mērījumu rezultāti 120 kHz diapazonā jāizsaka μV/m. Statistikas vajadzībām lieto logaritmisko vienību dB (μV/m). Ja dažās frekvencēs mēraparāta faktiskais diapazons B, kas izteikts kHz, nedaudz atšķiras no 120 kHz, rādījumi būtu jāpārvērš 120 kHz diapazonā, reizinot ar koeficientu 120/B.

3. MĒRĪJUMU IZDARĪŠANAS VIETA

Mērījumus izdara uz horizontāla laukuma, uz kura tādas elipses robežās, kuras lielā ass ir 20 m un mazā ass 17,3 m, nav īpašu viļņus reflektējošu virsmu. Antenai un motora centram jābūt uz elipses lielās ass, bet traktora simetrijas plaknei - paralēli mazajai asij. Antenai un punktam, kurā tā motora mala, kas atrodas tuvāk antenai, krustojas ar lielo asi, jāatrodas katram savā elipses fokālajā punktā. Mēraparāts vai mēraparātu māja, vai transportlīdzeklis, kurā ir mēraparāts, var atrasties elipses iekšpusē, bet horizontāli ne tuvāk par 3 m no antenas virzienā pret pārbaudāmo traktoru. Turklāt jānodrošina, lai mērīšanu netraucē nekādi svešķermeņi vai signāli, kas var ietekmēt mērījumu; tāpēc pirms un pēc mērīšanas par to pārliecinās ar apstādinātu motoru, un mērījumus var atzīt par apmierinošiem tikai tad, ja rādījumi ir vismaz 10 dB virs augstākajiem, kādi iegūti pārbaudēs, kas izdarītas pirms un pēc mērīšanas.

4. TRAKTORS

4.1. Darbojas tikai motora darbībai vajadzīgā palīgelektroiekārta.

4.2. Motoram ir normālas darbības temperatūra. Izdarot katru mērījumu, motoru darbina šādi:

Cilindru skaits | Mērīšanas metode |

Maksimums | Kvazimaksimums |

Viens | Virs tukšgaitas | 2500 apgriezieni minūtē |

Vairāk nekā viens | Virs tukšgaitas | 1500 apgriezieni minūtē |

4.3. Mērīšanu neizdara, kad uz transportlīdzekļa līst lietus, vai izdara ne ātrāk par 10 minūtēm pēc lietus.

5. ANTENA

5.1. Augstums

Dipola centra augstums ir 3 m virs zemes.

5.2. Mērīšanas attālums

Horizontālais attālums no antenas līdz tuvākajai traktora metāla daļai ir 10 m.

5.3. Antenas atrašanās vieta attiecībā pret traktoru.

Antenu vispirms novieto pa kreisi, pēc tam pa labi no traktora divos mērīšanas stāvokļos paralēli traktora simetrijas plaknei un motora virzienā. (Skat. šā pielikuma papildinājumu.)

5.4. Antenas novietojums

Katrā mērīšanas punktā nolasa rādījumus, kas atbilst dipola horizontālajam un vertikālajam stāvoklim. (Skat. šā pielikuma papildinājumu.)

5.5. Rādījumi

Četru rādījumu maksimumu pieņem par attiecīgajai frekvencei raksturīgo rādījumu.

6. FREKVENCES

Mērījumus izdara 40 – 250 MHz diapazonā. Uzskata, ka traktors ar ļoti lielu varbūtību atbilst vajadzīgajām radiotraucējumu novēršanas robežām visā frekvenču diapazonā, ja tā atbilstību konstatē šādās sešās frekvencēs: 45, 65, 90, 150, 180 un 220 (± 5 MHz) (5 MHz pielaidei sešās izvēlētajās frekvencēs būtu jādod iespēja novērst traucējumus, ko rada nominālajās frekvencēs raidītie signāli).

--------------------------------------------------

Papildinājums

ANTENAS VIRZIENS ATTIECĪBĀ PRET TRAKTORU

Piemērs

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

RADIOTRAUCĒJUMU NOVĒRŠANAS PĀRBAUDES STATISTIKAS METODE

x

+ kS

≤ L

Kur

x

- = n traktoru pārbaudēs iegūto rezultātu vidējais aritmētiskais

n = 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

k = 1,42 | 1,35 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,20 |

k =

Sn = n traktoru pārbaudēs iegūto rezultātu standartnovirze

Sn2 Σ

/

n − 1

x = atsevišķs rezultāts

L = noteiktā robeža

x

- un L, kas izteikts dB (μV/m).

Ja pirmais n traktoru paraugs neatbilst specifikācijai, tad pārbauda otru n traktoru paraugu un kopējos rezultātus novērtē tā, it kā tie būtu iegūti no 2n traktoru parauga.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša