EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31974L0556

Padomes direktīva (1974. gada 4. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus pagaidu pasākumiem attiecībā uz darbībām ar toksiskiem produktiem, to tirdzniecību un izplatīšanu, kā arī attiecībā uz darbībām saistībā ar šādu produktu profesionālu izmantošanu, tostarp starpniecību

OV L 307, 18.11.1974., 1./4. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 180 - 183
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 174 - 177
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 174 - 177
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 163 - 166
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 163 - 166
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 001 Lpp. 34 - 37
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 009 Lpp. 8 - 11

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/556/oj

31974L0556Oficiālais Vēstnesis L 307 , 18/11/1974 Lpp. 0001 - 0004
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 6 Sējums 1 Lpp. 0163
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 06 Sējums 1 Lpp. 0180
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 6 Sējums 1 Lpp. 0163
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 06 Sējums 1 Lpp. 0174
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 06 Sējums 1 Lpp. 0174


Padomes direktīva

(1974. gada 4. jūnijs),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus pagaidu pasākumiem attiecībā uz darbībām ar toksiskiem produktiem, to tirdzniecību un izplatīšanu, kā arī attiecībā uz darbībām saistībā ar šādu produktu profesionālu izmantošanu, tostarp starpniecību

(74/556/EEK)

EIROPAS KOPIENAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 49. pantu, 54. panta 2. punktu, 57. pantu, 63. panta 2. punktu, 66. pantu un 235. pantu,

ņemot vērā Vispārīgo programmu par ierobežojumu atcelšanu iespējai veikt uzņēmējdarbību [1], un jo īpaši tās V sadaļas otro un trešo daļu,

ņemot vērā Vispārīgo programmu par ierobežojumu atcelšanu iespējai sniegt pakalpojumus [2], un jo īpaši tās VI sadaļas otro un trešo daļu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [3],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [4],

tā kā Vispārīgā programma bez ierobežojumu atcelšanas noteikumu izklāsta paredz, ka būtu jāpārbauda, vai šādu atcelšanu vajadzētu sākt, to būtu jāpavada vai tai būtu jāseko diplomu, sertifikātu un citu dokumentāru kvalifikācijas pierādījumu savstarpējai atzīšanai un normatīvu un administratīvu aktu par attiecīgo darbību uzsākšanu un veikšanu saskaņošanai, kā arī vai līdz tādai atzīšanai vai saskaņošanai būtu jāparedz pagaidu pasākumi; tā kā dažas Padomes direktīvas, kas attiecas uz iespēju veikt uzņēmējdarbību un iespēju sniegt pakalpojumus, paredz pieņemt direktīvas attiecībā uz to darbību savstarpēju atzīšanu, kas saistītas ar toksisku produktu tirdzniecību un izplatīšanu, kā arī šādu produktu profesionālu izmantošanu;

tā kā, jo īpaši Padomes Direktīva 64/427/EEK (1964. gada 7. jūlijs) [5] 5, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus pašnodarbinātu personu darbībai ražošanas un apstrādes rūpniecībā, kura ietilpst ISIC (Starptautiskās standartizētās ekonomikas nozaru klasifikācijas) galvenajā nozarē no 23. līdz 40. iedalījumam (Rūpniecība un sīkražošana), un Direktīva 68/336/EEK (1968. gada 15. oktobris) [6], ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus pašnodarbinātu personu darbībai pārtikas un dzērienu ražošanā (ISIC galvenās nozares 20. un 21. iedalījums), neizslēdz toksisku produktu izmantošanu darbā; tā kā šajās direktīvās paredzētos pagaidu pasākumus var piemērot arī toksisku produktu izmantošanā, ja tā pieprasa šo darbību veikšana;

tā kā dažas dalībvalstis attiecībā uz toksisku produktu tirdzniecību un izplatīšanu, kā arī ar šādu produktu profesionālu izmantošanu saistītām darbībām, ieskaitot starpnieku darbību, dažreiz pieprasa, lai personas, kas ar to nodarbojas, būtu ar noteiktām prasmēm, kuras apliecina dokumentārs kvalifikācijas pierādījums vai sertifikāts, turpretim citas dalībvalstis neizvirza nekādas īpašas prasības, bet tikai pakļauj īpašiem nosacījumiem toksisku produktu glabāšanu vai rīcību ar tiem; tā kā tādēļ nav iespējams īstenot paredzēto saskaņošanu vienlaikus ar diskriminācijas likvidēšanu; tā kā tāda saskaņošana jāizdara vēlāk;

tā kā, iztrūkstot tūlītējai saskaņošanai, tomēr vēlams atvieglot iespēju veikt uzņēmējdarbību un iespēju sniegt pakalpojumus attiecīgajās darbībās, pieņemot Vispārīgajās programmās paredzētos pagaidu pasākumus, jo īpaši, lai novērstu būtisku grūtību rašanos to dalībvalstu pilsoņiem, kurās nav attiecīgu nosacījumu tādu darbību uzsākšanai;

tā kā, lai novērstu šādu grūtību rašanos, pagaidu pasākumu galvenajam mērķim vajadzētu būt atļaujai par pietiekamu kvalifikāciju apspriežamo darbību uzsākšanai uzņēmējdalībvalstīs, kurās ir noteikumi, kas reglamentē šādu darbību uzsākšanu, uzskatīt faktu, ka darbība veikta Kopienas dalībvalstī, kas nav uzņēmējdalībvalsts, pietiekami garā un nesenā laika posmā, lai nodrošinātu, ka attiecīgajām personām profesionālās zināšanas par toksisko produktu kaitīgo iespaidu uz cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību vai nu tieši, vai netieši caur vidi ir līdzīgas tām, ko pieprasa no pašas uzņēmējdalībvalsts pilsoņiem;

tā kā, ņemot vērā toksisko produktu atšķirīgās īpašības un to dažādo toksiskuma pakāpi attiecībā uz cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību, zināšanas par jebkura atsevišķa produkta iespaidu vai pieredzi darbībā ar to nevar pamatoti uzskatīt par līdzvērtīgu kompetences pierādījumu citu šādu produktu vai visu šādu produktu izplatīšanā vai profesionālā izmantošanā; tā kā tādēļ uzņēmējdalībvalstij jābūt pilnvarām ierobežot pagaidu pasākumu apjomu produktiem, kas sastāv no tādiem pašiem aktīviem materiāliem vai kam ir līdzīgs iespaids uz cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību vai nu tieši, vai netieši caur vidi;

tā kā, ciktāl dalībvalstīs attiecīgo darbību uzsākšana vai veikšana algotiem darbiniekiem ir atkarīga arī no to vispārīgām, komerciālām vai profesionālām zināšanām vai prasmes, šī direktīva būtu jāattiecina arī uz šīs kategorijas personām, lai atvieglotu brīvu darbaspēka pārvietošanos un tādā veidā papildinātu pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (EEK) Nr. 1612/68 (1968. gada 15. oktobris) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā [7];

tā kā šā paša iemesla dēļ noteikumi, kas attiecas uz pierādījumiem par labu reputāciju un pierādījumiem par iepriekšējo darbu bez bankrota, būtu jāpiemēro arī algotiem darbiniekiem;

tā kā šajā direktīvā paredzēto pasākumu galvenais mērķis izzudīs, tiklīdz būs saskaņoti nosacījumi attiecīgo darbību uzsākšanai un veikšanai un sasniegta diplomu, sertifikātu un citu dokumentāru kvalifikācijas pierādījumu savstarpēja atzīšana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Dalībvalstis pieņem šajā direktīvā definētos pagaidu pasākumus attiecībā uz iespēju to teritorijās veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus fiziskām personām un uzņēmumiem vai firmām, uz kurām attiecas Vispārīgās programmas I sadaļa (turpmāk "saņēmēji") un kuras vēlas veikt šā panta 2. punktā minētās darbības.

2. Minētās darbības ietvertas Padomes Direktīva 74/557/EEK (1974. gada 4. jūnijs) par to, kā nodrošināt brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību attiecībā uz pašnodarbinātu personu un starpnieku darbību toksisku produktu tirdzniecībā un izplatīšanā [8].

Šī direktīva attiecas arī uz toksisku produktu profesionālu izmantošanu, ciktāl šādas darbības ir vai būs liberalizētas šādās direktīvās:

- Padomes Direktīva 65/1/EEK (1964. gada 14. decembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par iespēju sniegt pakalpojumus zemkopībā un dārzkopībā [9],

- Padomes Direktīva 667/654/EEK (1967. gada 24. oktobris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par iespēju veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus attiecībā uz pašnodarbinātu personu darbību mežkopībā un mežizstrādē [10],

- Padomes Direktīva 71/18/EEK (1970. gada 16. decembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par iespēju veikt uzņēmējdarbību attiecībā uz pašnodarbinātu personu darbību zemkopībā un dārzkopībā [11],

- Padomes Direktīva 74/…/EEK (…) par iespēju veikt uzņēmējdarbību un iespēju sniegt pakalpojumus attiecībā uz pašnodarbinātu personu dažādo darbību (01. līdz 85. ISIC galvenā nozare), kas attiecas uz šajā direktīvā ietvertām darbībām, kuras ietilpst ISIC 859. nozarē un ir saistītas ar toksisku produktu izmantošanu.

3. Pagaidu pasākumi, tāpat kā Padomes Direktīvas 74/557/EEK 7. panta 1. līdz 4. punkts, attiecas arī uz personām, kuras kā algoti darbinieki veic 2. punktā minētās darbības.

2. pants

Ja jebkuras 1. panta 2. punkta pirmajā daļā minētās darbības uzsākšana vai veikšana dalībvalstī ir atkarīga arī no vispārīgām, komerciālām vai profesionālām zināšanām vai prasmes, šī dalībvalsts pieņem par pietiekamu tādu zināšanu un prasmes pierādījumu faktu, ka attiecīgā darbība veikta citā dalībvalstī kādu no šādiem laika posmiem:

a) piecus gadus pēc kārtas patstāvīgā statusā vai vadītāja statusā, šādu darbību nepārtraucot vairāk kā divus gadus pirms 4. panta 2. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas;

b) divus gadus pēc kārtas patstāvīgā statusā vai vadītāja statusā, ja saņēmējam ir sertifikāts par spējām un kompetenci attiecīgās darbības jomā, kas atļauj viņam veikt toksisku produktu tirdzniecību vai izplatīšanu izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras viņš nāk;

c) trīs gadus pēc kārtas patstāvīgā statusā vai vadītāja statusā, ja saņēmējs pierāda, ka attiecīgajā darbībā viņš ir guvis iepriekšēju apmācību, saņemot sertifikātu, ko atzīst valsts vai ko kompetenta profesionāla vai tirdzniecības organizācija atzīst par pilnībā atbilstīgu tās prasībām;

d) trīs gadus pēc kārtas nepatstāvīgā statusā, ja saņēmējam ir sertifikāts par prasmi un kompetenci attiecīgajā darbībā, kas atļauj viņam veikt toksisku produktu tirdzniecību vai izplatīšanu izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras viņš nāk;

e) četrus gadus pēc kārtas nepatstāvīgā statusā, ja saņēmējs pierāda, ka attiecīgajā darbībā viņš ir guvis iepriekšēju apmācību, saņemot sertifikātu, ko atzīst valsts vai ko kompetenta profesionāla vai tirdzniecības organizācija atzīst par pilnībā atbilstīgu tās prasībām. Šis pants attiecas tikai uz galapatērētājam paredzētu iesaiņotu toksisko produktu tirdzniecību vai izplatīšanu.

3. pants

Ja dalībvalstī jebkuras 1. panta 2. punkta otrajā daļā minētās darbības uzsākšana vai veikšana ir atkarīga arī no vispārīgām, komerciālām vai profesionālām zināšanām vai prasmes, šī dalībvalsts pieņem par pietiekamu tādu zināšanu un prasmes pierādījumu faktu, ka attiecīgā darbība veikta citā dalībvalstī kādu no šādiem laika posmiem:

a) sešus gadus pēc kārtas patstāvīgā statusā vai vadītāja statusā, šādu darbību nepārtraucot vairāk kā divus gadus pirms datuma, kad iesniedz 4. panta 2. punktā minēto pieteikumu;

b) trīs gadus pēc kārtas patstāvīgā statusā vai vadītāja statusā, ja saņēmējam par prasmi un kompetenci attiecīgajā darbībā ir izsniegts sertifikāts, kas atļauj viņam veikt toksisku produktu profesionālu izmantošanu izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras viņš nāk;

c) četrus gadus pēc kārtas patstāvīgā statusā vai vadītāja statusā, ja saņēmējs pierāda, ka attiecīgajā darbībā viņš ir guvis iepriekšēju apmācību, saņemot sertifikātu, ko atzīst valsts vai ko kompetenta profesionāla vai tirdzniecības organizācija atzīst par pilnībā atbilstīgu tās prasībām;

d) četrus gadus pēc kārtas nepatstāvīgā statusā, ja saņēmējam par prasmi un kompetenci attiecīgajā darbībā ir izsniegts sertifikāts, kas atļauj viņam veikt toksisku produktu profesionālu izmantošanu izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras viņš nāk;

e) piecus gadus pēc kārtas nepatstāvīgā statusā, ja saņēmējs pierāda, ka attiecīgajā darbībā viņš ir guvis iepriekšēju apmācību, saņemot sertifikātu, ko atzīst valsts vai ko kompetenta profesionāla vai tirdzniecības organizācija atzīst par pilnībā atbilstīgu tās prasībām.

Nedrīkst piemērot a), c) un e) apakšpunkta noteikumus šādu sevišķi toksisku produktu profesionālā izmantošanā:

- ciānūdeņražskābe (zilskābe) un tās šķīstošie sāļi,

- fluorūdeņražskābe un tās šķīstošie sāļi,

- akrilnitrils,

- šķidrs amonjaks,

- metilbromīds,

- pikrīnhlorīds,

- hidrogenfosfāts un produkti, kas to izdala,

- etilēnoksīds,

- oglekļa disulfīds,

- tetrahlorogleklis,

- trihloracetonitrils.

Lai piemērotu b) un d) apakšpunkta noteikumus attiecībā uz šiem sevišķi toksiskiem produktiem, prasmes un kompetences sertifikātam jānosaka produkts vai produkti, ko saņēmējam ļauts izmantot izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras viņš nāk.

Šajā gadījumā saņēmēja tāda darbība nav beigusies vairāk kā divus gadus pirms datuma, kad iesniedz 4. panta 2. punktā minēto pieteikumu.

4. pants

1. Personu uzskata par veikušu darbību vadītāja amatā 2. un 3. panta nozīmē, ja tā veikusi šādu darbību rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmumā attiecīgajā nodarbes jomā:

a) kā uzņēmuma vadītājs vai uzņēmuma filiāles vadītājs; vai

b) kā īpašnieka vai uzņēmuma vadītāja pilnvarotais, ja šāda amata pienākumi līdzvērtīgi īpašnieka vai uzņēmuma vadītāja pienākumiem; vai

c) vadītāja amatā ar pienākumiem, kas attiecas uz toksisku produktu tirdzniecību vai izplatīšanu, un ar atbildību vismaz par vienu uzņēmuma departamentu, vai vadītāja amatā ar atbildību par blakusproduktu izmantošanu.

2. Pierādījumu, ka 2. un 3. panta nosacījumi ir izpildīti, apstiprina izcelsmes dalībvalsts vai dalībvalsts, no kuras attiecīgā persona nāk, kompetentās iestādes vai organizācijas izsniegts apliecinājums, kuru attiecīgā persona iesniedz, lai pamatotu savu pieteikumu atļaujai veikt attiecīgo darbību vai darbības uzņēmējdalībvalstīs. Vajadzības gadījumā tāds apliecinājums norāda, vai izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras attiecīgā persona nāk, atļauja ir ierobežota ar to darbību uzsākšanu, kas saistītas ar toksisku produktu izplatīšanu vai ar šādu produktu profesionālu izmantošanu, vai arī noteiktu toksisku produktu izmantošana minētajās darbībās nav pieļaujama.

3. Dalībvalstis norāda iestādes un organizācijas, kas ir kompetentas izsniegt 2. punktā minētos sertifikātus 7. pantā noteiktajā termiņā, un par to tūlīt informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.

5. pants

Ja izcelsmes dalībvalstī vai dalībvalstī, no kuras persona nākusi, 2. un 3. pantā noteiktais dokumentārais kvalifikācijas pierādījums vai 4. panta 2. punktā noteiktais apliecinājums atļauj tikai uzsākt darbības, kas saistītas ar toksisku produktu izplatīšanu vai kas saistītas ar šādu produktu profesionālu izmantošanu, vai nepieļauj noteiktu toksisku produktu profesionālu izmantošanu, uzņēmējdalībvalsts var piemērot tādus pašus ierobežojumus savā teritorijā un arī nepieļaut profesionāli izmantot toksiskus produktus, kas sastāv no tāda paša aktīvā materiāla kā produkti, ko izslēdz dokumentārie kvalifikācijas pierādījumi un apliecinājumi, vai kas atstāj līdzīgu kaitīgu iespaidu uz cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību vai nu tieši, vai netieši caur vidi.

6. pants

Šo direktīvu turpina piemērot, līdz stājas spēkā noteikumi par to valstu tiesību normu saskaņošanu, kas attiecas uz minēto darbību uzsākšanu un veikšanu.

7. pants

1. Dalībvalstīs sešu mēnešu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu tās prasības, un par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara zināmus Komisijai galvenos savus tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī direktīva. Komisija par to informē pārējās dalībvalstis.

8. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1974. gada 4. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Ertl

[1] OV 2, 15.1.1962., 36./62. lpp.

[2] OV 2, 15.1.1962., 32./62. lpp.

[3] OV C 63, 28.5.1969., 21. lpp.

[4] OV C 10, 27.1.1970., 23. lpp.

[5] OV 117, 23.7.1964., 1863./64. lpp.

[6] OV L 260, 22.10.1968., 12. lpp.

[7] OV L 257, 19.10.1968., 2. lpp.

[8] OV L 307, 18.11.1974., 5. lpp.

[9] OV 1, 8.1.1965., 1./65. lpp.

[10] OV 263, 30.10.1967., 6. lpp.

[11] OV L 8, 11.1.1971., 24. lpp.

--------------------------------------------------

Augša