EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31974L0408

Padomes Direktīva (1974. gada 22. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem)

OV L 221, 12.8.1974., 1./9. lpp. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 125 - 133

Cits(-i) īpašais(-ie) izdevums(-i) (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/408/oj

31974L0408Oficiālais Vēstnesis L 221 , 12/08/1974 Lpp. 0001 - 0009
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0042
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 3 Lpp. 0003
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0042
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0015
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0015


Padomes Direktīva

(1974. gada 22. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu iekšējo apdari (sēdekļiem un to stiprinājumiem)

(74/408/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā tehniskās prasības, kurām mehāniskajiem transportlīdzekļiem jāatbilst, ievērojot valsts tiesību aktus, attiecas interalia uz iekšējo apdari, kura paredzēta sēdekļu un to stiprinājumu izturībai;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā tāpēc visās dalībvalstīs papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā jāpieņem vienādas prasības, lai visu tipu transportlīdzekļiem var piemērot jo īpaši EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK [2] par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu;

tā kā ar Padomes 1973. gada 17. decembra Direktīvu 74/60/EEK [3] nosaka kopējas prasības pasažieru salona iekšējai apdarei, vadības ierīču novietojumam, jumtam, atzveltnēm un sēdekļu pakaļējai daļai; tā kā ar Padomes 1974. gada 4. jūnija Direktīvu 74/297/EEK [4] nosaka prasības iekšējai apdarei, kas paredzēta stūres mehānisma reaģēšanai uz triecienu; tā kā citas prasības, kas attiecas uz iekšējo apdari, un īpaši uz to, kura saistīta ar pagalvjiem, drošības jostu stiprinājumiem un vadības ierīču novietojumu, pieņems vēlāk;

tā kā ir lietderīgi izmantot galvenokārt dažas tehniskas prasības, ko ANO Eiropas Ekonomikas komisija pieņēmusi ar tās Noteikumiem Nr. 17 [5] (Vienoti noteikumi, kuri attiecas uz transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz sēdekļu un to stiprinājumu izturību), kas pievienota pielikumā 1958. gada 20. marta Nolīgumam par mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu vienotu apstiprināšanas nosacījumu pieņemšanu un apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu;

tā kā to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana, kas attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ietver dalībvalstīs izdarītās apskates savstarpēju atzīšanu, pamatojoties uz kopējiem noteikumiem; tā kā, lai šī kārtība pienācīgi darbotos, visām dalībvalstīm tās piemērošana jāsāk vienā un tajā pašā dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis, kas paredzēts lietošanai uz ceļa, ar virsbūvi vai bez tās, ar vismaz četriem riteņiem un maksimālo projektēto ātrumu, kurš ir lielāks par 25 km/h, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliedēm, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktorus un mašīnas, kā arī transportlīdzekļus, kuri iesaistīti sabiedrisko darbu veikšanā.

2. Šī direktīva neattiecas uz sēdekļiem ar iebūvētiem drošības jostu stiprinājumiem, uz salokāmiem/nolaižamiem (paceļamiem) sēdekļiem vai sāniski vai atmuguriski novietotiem sēdekļiem.

2. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājumu vai valsts tipa apstiprinājumu, atsaucoties uz sēdekļu vai to stiprinājumu izturību, ja tie atbilst prasībām, kuras noteiktas I un II pielikumā attiecībā uz M1 kategorijas transportlīdzekli, un prasībām, kas noteiktas III pielikumā attiecībā uz M2, M3, N1, N2 vai N3 kategorijas transportlīdzekli. Transportlīdzekļu kategorijas ir noteiktas Direktīvas 70/156/EEK I pielikumā.

3. pants

Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikties reģistrēt transportlīdzekli vai aizliegt to pārdot, nodot ekspluatācijā vai lietot, atsaucoties uz sēdekļu vai to stiprinājumu izturību, ja tie atbilst prasībām, kuras noteiktas I un II pielikumā attiecībā uz M1 kategorijas transportlīdzekli, un prasībām, kas noteiktas III pielikumā attiecībā uz M2, M3, N1, N2 vai N3 kategorijas transportlīdzekli.

4. pants

Dalībvalstij, kas ir piešķīrusi tipa apstiprinājumu, jāveic pasākumi, kas vajadzīgi, lai tā saņemtu informāciju par jebkuras I pielikuma 2.2. punktā minētās detaļas vai raksturlieluma jebkuru modifikāciju. Minētās dalībvalsts kompetentās iestādes nosaka, vai modificētais transportlīdzeklis jātestē no jauna un vai jāsastāda jauns ziņojums. Ja šādi testi liecina par neatbilstību šīs direktīvas prasībām, tad modifikāciju neapstiprina.

5. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai I līdz IV pielikuma noteikumus pielāgotu tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar Direktīvas 70/156/EEK 13. pantā izklāstīto procedūru.

6. pants

1. Dalībvalstis līdz 1975. gada 1. martam pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, un tūlīt par to informē Komisiju.

Dalībvalstis piemēro šos tiesību aktus no 1975. gada 1. oktobra.

2. Tiklīdz šī direktīva ir izziņota, dalībvalstis nodrošina to, ka visus likumprojektus, noteikumu projektus vai administratīvo noteikumu projektus, ko tās plāno pieņemt šajā jomā, laikus dara zināmus Komisijai, lai pēdējā varētu iesniegt atsauksmes par tiem.

7. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1974. gada 22. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. Sauvagnargues

[1] OV C 108, 10.12.1973., 75. lpp.

[2] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

[3] OV L 38, 11.2.1974., 2. lpp.

[4] OV L 165, 20.6.1974., 16. lpp.

[5] EEK dokuments no Ženēvas.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS [1]

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI, DEFINĪCIJAS, PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM, VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI, PĀRBAUDES, APSKATE, RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šajā pielikumā izklāstītie norādījumi attiecas tikai uz M1 kategorijas transportlīdzekļiem.

2. DEFINĪCIJAS

Šajā direktīvā:

(2.1.) 2.2. "Transportlīdzekļu tips pēc sēdekļu un to stiprinājumu izturības": transportlīdzekļi, kas neatšķiras pēc tādām būtiskām pazīmēm kā:

2.2.1. sēdekļu uzbūve, forma, izmēri un materiāls;

2.2.2. atzveltnes regulēšanas un bloķēšanas sistēmas veids un izmēri;

2.2.3. sēdekļa stiprinājuma un skarto transportlīdzekļa virsbūves daļu veids un izmēri.

2.3. "Stiprinājums" ir sistēma, ar ko sēdekļa bloks ir piestiprināts transportlīdzekļa virsbūvei, ieskaitot skartās transportlīdzekļa virsbūves daļas.

2.4. "Regulēšanas sistēma" ir ierīce, ar ko sēdekli vai tā daļas var noregulēt atbilstīgi sēdošā pasažiera morfoloģijai; šī ierīce var īpaši dot iespēju sēdekli pārvietot:

2.4.1. garenvirzienā;

2.4.2. pa vertikāli;

2.4.3. leņķiski.

2.5. "Pārvietošanas sistēma" ir ierīce, ar ko pasažieru pieeju sēdeklim atvieglo, sēdekli vai vienu tā daļu pārvietojot leņķiski vai garenvirzienā tā, ka to nenostiprina starpstāvoklī.

2.6. "Bloķēšanas sistēma" ir ierīce, ar ko nodrošina to, ka sēdekli un tā daļas notur lietošanas stāvoklī.

2.7. "Salokāms/nolaižams (paceļams) sēdeklis" ir sēdeklis, kura atzveltni var noliekt uz priekšu virsū sēdeklim un kura pamatni var pagriezt uz priekšu attiecībā pret grīdu.

3. PIETEIKUMS EEK TIPA APSTIPRINĀJUMAM

3.1. Transportlīdzekļa EEK tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz sēdekļu un to stiprinājumu izturību iesniedz transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā pilnvarots pārstāvis.

3.2. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādas ziņas:

3.2.1. sīki izstrādātu transportlīdzekļu tipa aprakstu, kas attiecas uz sēdekļu, to stiprinājumu un to regulēšanas un bloķēšanas sistēmas konstrukciju;

3.2.2. piemērota mēroga un pietiekami sīki izstrādātus sēdekļu, to stiprinājumu un to regulēšanas un bloķēšanas sistēmas rasējumus.

3.3. Tehniskajam dienestam, kas atbild par tipa apstiprināšanas pārbaudēm, jāiesniedz:

3.3.1. apstiprināmā tipa transportlīdzekļa paraugs;

3.3.2. transportlīdzekļa sēdekļu papildu komplekts ar sēdekļu stiprinājumiem.

4. EEK TIPA APSTIPRINĀJUMS

(4.1.) (4.2.) 4.3. EEK tipa apstiprinājuma sertifikātam pievieno apliecību, kas atbilst paraugam IV pielikumā.

(4.4.) (4.4.1.) (4.4.2.) (4.5.) (4.6.) 5. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

5.1. Visām regulēšanas un pārvietošanas sistēmām jābūt aprīkotām ar bloķēšanas sistēmu, kas darbojas automātiski.

5.2. Atbloķēšanas ierīcei, kas minēta 2.5. punktā, jāatrodas sēdekļa ārpusē pie durvīm. Tai jābūt viegli pieejamai pat pasažierim, kurš sēž tieši aiz attiecīgā sēdekļa.

6. PĀRBAUDES

6.1. Sēdekļa atzveltnes un tās bloķēšanas sistēmas izturības pārbaude

6.1.1. Šajā pārbaudē sēdekļa atzveltni, ja tā ir regulējama, nobloķē tādā stāvoklī, kas, cik iespējams, atbilst 25° slīpumam uz aizmuguri no II pielikuma 3. punktā aprakstītā manekena ķermeņa vertikālās atskaites līnijas, ja izgatavotājs nav norādījis citādi.

6.1.2. Garenvirzienā uz aizmuguri atzveltnes augšdaļai ar sastāvdaļu, ar ko imitē II pielikuma 3. punktā aprakstītā manekena muguru, pieliek tādu spēku, kurš rada 53 mdaN momentu pret H punktu.

6.2. Sēdekļa stiprinājuma un sēdekļa bloķēšanas sistēmas izturības pārbaude

6.2.1. Sistēmām visos sēdekļa stāvokļos jāiztur to spēku iedarbība, kas aprakstīti 6.2.2. punktā. Tomēr šo prasību uzskata par izpildītu, ja 6.2.5. punktā un pēc vajadzības 6.2.6. punktā norādītajos stāvokļos izdarītās pārbaudes rezultāts ir apmierinošs.

6.2.2. Garenvirzienā horizontāli sēdekļa rāmim pieliek spēku, kas vērsts caur visa sēdekļa smaguma centru un ir vienāds ar divdesmitkārtīgu visa sēdekļa masu. Katru sēdekli pārbauda divas reizes, spēku pieliekot vienu reizi no aizmugures un vienu reizi no priekšas. Ja sēdeklis sastāv no atsevišķām daļām, kas piestiprinātas rāmim, tad iepriekš aprakstītajā veidā pārbauda katru daļu atsevišķi. Ja sēdeklim ir sastāvdaļas, kas daļēji piestiprinātas transportlīdzekļa virsbūvei un ar kādām daļām balsta cita citu, tad pārbaudē katras daļas smaguma centram vienlaicīgi pieliek spēkus atbilstīgi katrai atsevišķajai detaļai.

6.2.3. Pārbaudē, kas aprakstīta 6.2.1. punktā, savienojumu starp atzveltni un sēdekļa spilvenu var pastiprināt ar nosacījumu, ka pastiprinājuma sastāvdaļas nostiprina pie atzveltnes rāmja vienā līmenī ar punktu, kurā pieliek spēku, un pie spilvena rāmja punktā, kur tas izvirzīts vistālāk uz priekšu.

6.2.4. Nosacījumus, kas izklāstīti 6.2.2. punktā, var uzskatīt par izpildītiem, ja smaguma centra līmenī sēdekļa rāmja nesošajām sānu sastāvdaļām pieliek divus spēkus, no kuriem katrs ir vienāds ar pusi noteiktā spēka.

6.2.5. Sēdekli pārbauda:

6.2.5.1. tajā stāvoklī, kurā pasažieris sēž vistālāk uz priekšu un spilvens ir visaugstākajā uz priekšu vērstajā stāvoklī, kad spēku pieliek virzienā uz priekšu, un

6.2.5.2. tajā stāvoklī, kurā pasažieris sēž vistālāk uz aizmuguri un spilvens ir viszemākajā uz aizmuguri vērstajā stāvoklī, kad spēku pieliek virzienā uz aizmuguri.

6.2.6. Ja bloķēšanas sistēmas ir acīm redzami novietotas tā, ka, sēdekļa stāvoklim atšķiroties no 6.2.5.1. punktā un 6.2.5.2. punktā noteiktā, spēku sadalījums pa bloķēšanas sistēmām un sēdekļa stiprinājumu nav tik labvēlīgs kā minētajos punktos noteiktajās konfigurācijās, tad pārbaudes atkārto minētajā sēdekļa stāvoklī.

6.3. Bloķēšanas sistēmu inerces pārvarēšanas pārbaudes

6.3.1. Sēdekļa blokam garenvirzienā horizontāli pieliekot 20 g paātrinājumu virzienā uz priekšu un atpakaļ, nedrīkst būt konstatējama nekāda bloķēšanas sistēmu atlaišana.

6.3.2. Dinamisko pārbaudi, kas aprakstīta 6.3.1. punktā, var aizstāt ar inerces iedarbības aprēķinu attiecībā uz visām bloķēšanas sistēmas sastāvdaļām. Šajā aprēķinā neņem vērā berzes spēkus.

6.4. Pieļaujamas līdzvērtīgas pārbaudes metodes, ja aizstāšanas pārbaudē vai aprēķinā pēc tās var iegūt 6.1., 6.2. un 6.3. punktā norādītos rezultātus. Ja izmanto metodi, kas nav aprakstīta 6.1., 6.2. un 6.3. punktā, tad jāpierāda tās līdzvērtība.

7. APSKATE

7.1. Sēdekļa rāmī vai sēdekļa stiprinājumā, regulēšanas un pārvietošanas sistēmā vai tās bloķēšanas ierīcēs pārbaudēs, kas noteiktas 6.1. un 6.2. punktā, nedrīkst būt konstatējams neviens defekts. Tomēr pēc šīm pārbaudēm regulēšanas un pārvietošanas sistēmai un tās bloķēšanas ierīcēm nav jābūt darba kārtībā. Tomēr pārvietošanas sistēmai, kas minēta 2.5. punktā, pēc pārbaudes jābūt atbloķējamai.

(8.) 9. RAŽOJUMA ATBILSTĪBA

(9.1.) 9.2. Lai verificētu atbilstību apstiprinātajam tipam, jāizdara vairākas nejaušas sērijveidā ražotu transportlīdzekļu pārbaudes.

9.3. Parasti šīs pārbaudes ierobežo līdz izmēru izmērīšanai. Tomēr pēc vajadzības transportlīdzekļus vai sēdekļus pārbauda atbilstīgi 6. punkta prasībām.

[1] Šā pielikuma teksts pamatā ir līdzīgs ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumu Nr. 17 tekstam; īpaši atbilst iedaļu apakšiedalījums. Ja kādam Noteikumu Nr. 17 punktam nav atbilstoša punkta šajā pielikumā, tad tā numurs ir norādīts iekavās.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

PROCEDŪRA H PUNKTA UN FAKTISKĀ ATZVELTNES LEŅĶA NOTEIKŠANAI UN TO ATTIECĪBAS NOTEIKŠANAI PRET R PUNKTU UN NOMINĀLO ATZVELTNES LEŅĶI

0. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šā pielikuma norādījumi attiecas tikai uz M1 kategorijas transportlīdzekļiem.

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Par H punktu skatīt Direktīvas 74/60/EEK 1.1. punktu.

1.2. Par R punktu skatīt Direktīvas 74/60/EEK 1.2. punktu.

1.3. "Atzveltnes leņķis" ir atzveltnes slīpums attiecībā pret vertikāli.

1.4. "Faktiskais atzveltnes leņķis" ir leņķis, ko veido vertikāle caur H punktu un ar 3. punktā aprakstīto manekenu modelētā cilvēka ķermeņa atskaites līnija.

1.5. "Nominālais atzveltnes leņķis" ir leņķis, ko norāda izgatavotājs un:

1.5.1. ar ko noteic atzveltnes leņķi viszemākajā un vistālāk uz aizmuguri izvirzītajā normālas braukšanas vai pārvietošanās stāvoklī katram sēdeklim, ar kuru izgatavotājs aprīko transportlīdzekli;

1.5.2. ko R punktā veido vertikāle un ķermeņa atskaites līnija;

1.5.3. kas teorētiski atbilst faktiskajam atzveltnes leņķim.

2. H PUNKTU NOTEIKŠANA

Skatīt Direktīvas 74/60/EEK IV pielikuma 2. punktu.

3. MANEKENA APRAKSTS

Skatīt Direktīvas 74/60/EEK IV pielikuma 3. punktu.

4. MANEKENA UZSTATĪŠANA

Skatīt Direktīvas 74/60/EEK IV pielikuma 4. punktu.

5. REZULTĀTI

5.1. Ja manekens ir uzstatīts, kā aprakstīts 4. punktā, tad transportlīdzekļa attiecīgā sēdekļa H punkts ir manekena H punkts.

5.2. Katru H punkta koordināti un faktisko atzveltnes leņķi izmēra, cik iespējams precīzi. Tas pats attiecas uz īpašo punktu koordinātēm pasažieru salonā. Šo punktu projekcijas vertikālā garenvirziena plaknē atzīmē grafikā, kurā arī norāda izmērīto faktisko atzveltnes leņķi.

6. R UN H PUNKTA RELATĪVO STĀVOKĻU UN NOMINĀLĀ ATZVELTNES LEŅĶA UN FAKTISKĀ ATZVELTNES LEŅĶA ATTIECĪBAS VERIFICĒŠANA

6.1. Atbilstīgi 5.2. punktam izdarīto mērījumu rezultātus, kas attiecas uz H punktu un faktisko atzveltnes leņķi, salīdzina ar R punkta koordinātēm un izgatavotāja noteikto nominālo atzveltnes leņķi.

6.2. Pārbaudē attiecību starp abiem punktiem uzskata par apmierinošu attiecīgajā sēdekļa stāvoklī, ja H punkta koordinātes atrodas garenvirziena taisnstūrī, kura horizontālās un vertikālās malas ir attiecīgi 30 mm un 20 mm un kura diagonāles krustojas R punktā. Pārbaudē atzveltnes leņķi uzskata par apmierinošu, ja atzveltnes faktiskais leņķis ir 3° robežās no nominālā atzveltnes leņķa. Ja šie nosacījumi ir izpildīti, tad R punktu un nominālo atzveltnes leņķi izmanto pārbaudē un pēc vajadzības manekenu noregulē tā, ka H punkts sakrīt ar R punktu un faktiskais atzveltnes leņķis sakrīt ar nominālo atzveltnes leņķi.

6.3. Ja H punkts vai faktiskais atzveltnes leņķis neatbilst 6.2. punkta prasībām, tad H punktu noteic vēl divas reizes (pavisam trīs reizes).

Ja divi no trijiem tā noteiktajiem punktiem atrodas taisnstūrī, tad pārbaudes rezultātus uzskata par apmierinošiem.

6.4. Ja vismaz divi no trijiem noteiktajiem punktiem atrodas ārpus taisnstūra, tad pārbaužu rezultātus uzskata par neapmierinošiem.

6.5. Gadījumā, kas minēts 6.3. punktā, vai ja transportlīdzekli nevar verificēt tāpēc, ka izgatavotājs nav spējis sniegt datus par R punkta stāvokli, var izmantot triju H punkta noteikšanu vidējo rezultātu un to uzskatīt par piemērojamu visos gadījumos, kuros šajā direktīvā ir minēts R punkts.

6.6. Ja pārbauda attiecību starp R un H punktu ražošanā esošam transportlīdzeklim, tad 6.2. punktā minēto taisnstūri aizstāj ar kvadrātu, kura malu garums ir 50 mm.

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šā pielikuma prasības attiecas uz M2, M3, N1, N2 vai N3 kategorijas transportlīdzekļiem.

2. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

2.1. Sēdekļiem un soliem jābūt stingri piestiprinātiem pie transportlīdzekļa.

2.2. Sēdekļiem un soliem ar vadīklu jābūt automātiski bloķējamiem visos iespējamos stāvokļos.

2.3. Regulējamām atzveltnēm jābūt bloķējamām visos stāvokļos.

2.4. Visiem sēdekļiem, ko var salocīt/nolaist (pacelt) uz priekšu vai kam ir nolaižamas atzveltnes, automātiski jābloķējas normālā stāvoklī.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša