Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31971L0317

Padomes Direktīva (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 5 līdz 50 kilogramu vidējas precizitātes taisnstūra atsvariem un 1 līdz 10 kilogramu vidējas precizitātes cilindriskiem atsvariem

OV L 202, 6.9.1971., 14./20. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1971(II) Lpp. 644 - 649
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1971(II) Lpp. 721 - 727
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 152 - 158
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 30 - 36
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 30 - 36
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 15 - 21
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 15 - 21
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 140 - 146
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 140 - 146
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 140 - 146
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 140 - 146
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 140 - 146
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 140 - 146
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 140 - 146
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 140 - 146
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 140 - 146
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 124 - 130
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 124 - 130
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 028 Lpp. 3 - 9

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/317/oj

31971L0317Oficiālais Vēstnesis L 202 , 06/09/1971 Lpp. 0014 - 0020
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0015
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1971(II) Lpp. 0644
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0015
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1971(II) Lpp. 0721
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0152
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0030
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0030


Padomes Direktīva

(1971. gada 26. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 5 līdz 50 kilogramu vidējas precizitātes taisnstūra atsvariem un 1 līdz 10 kilogramu vidējas precizitātes cilindriskiem atsvariem

(71/317/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā vidējas precizitātes taisnstūra un cilindrisko atsvaru uzbūvei un pārbaudes metodēm dalībvalstīs piemēro obligātus noteikumus, kas katrā dalībvalstī ir citādi, un tas kavē tirdzniecību ar tādiem atsvariem; tā kā tādēļ vajag vienādot minētos noteikumus;

tā kā Padomes 1971. gada 26. jūlija Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm [3] ir paredzētas EEK tipa apstiprināšanas un EEK sākotnējās verifikācijas procedūras; tā kā saskaņā ar minēto direktīvu būtu jānosaka tehniskās prasības attiecībā uz vidējas precizitātes taisnstūra un cilindrisku atsvaru konstrukciju,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz vidējas precizitātes atsvariem, kam ir šāda nomināla vērtība:

- 5, 10, 20 un 50 kg taisnstūra atsvari,

- 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 un 500 g, kā arī 1, 2, 5 un 10 kg cilindriskie atsvari.

2. pants

Atsvari, uz kuriem var atrasties EEK zīmes un simboli, ir aprakstīti un atspoguļoti I līdz IV pielikumā. Uz tiem neattiecas EEK tipa apstiprinājums; uz tiem attiecas EEK sākotnējā verifikācija.

3. pants

Dalībvalstis nevar atteikt, aizliegt vai ierobežot tādu vidējas precizitātes taisnstūra vai cilindrisko atsvaru laišanu tirgū vai izmantošanu, uz kuriem ir EEK sākotnējās verifikācijas zīme.

4. pants

1. Dalībvalstis pieņem tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešos pēc tās paziņošanas, un par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, dara zināmus Komisijai.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1971. gada 26. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

A. Moro

[1] OV 63, 3.4.1967., 982./67. lpp.

[2] OV 30, 22.2.1967., 480./67. lpp.

[3] OV L 202, 6.9.1971., 1. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

TAISNSTŪRA ATSVARI

1. Forma, materiāls un ražošanas metode

1.1. Paralēlskaldņa forma ar cietu, neizbīdītu rokturi satveršanai.

1.2. Izmantotais materiāls:

1.2.1. Atsvaru korpuss: pelēks čuguns

1.2.2. 1. veids : standarta diametra bezšuvju tērauda caurules rokturis,

2. veids : čuguna rokturis, vienlaidus ar svaru korpusu.

2. Svara korekcijas iedobums

1. veids

2.1. Iedobums, kas izveidots cauruļveida roktura iekšpusē.

2.2. Iedobumu slēdz ar stiepta misiņa vītņtapu vai misiņa tapu, kurai ir gluda ripas forma. Vītņtapai ir grope skrūvgriezim, bet gludajai ripai vidū ir pacelšanas caurums.

2.3. Tapu plombē ar svina tableti, ko ievada iekšējā lokveida gropē vai caurules vītnē.

2. veids

2.4. Iedobums, izliets vienā no atsvaru vertikāliem elementiem ar atveri šī vertikālā elementa augšējā skaldnē.

2.5. Iedobumu aizsedz ar lieta tērauda plātni.

2.6. Plātni plombē ar svina lodīti, kas ir ievadīta iedobumā, kā parādīts II pielikumā.

3. Justēšana

3.1. Pēc jaunā atsvara justēšanas ar svina tableti divas trešdaļas kopējā iedobuma tilpuma paliek tukšas.

4. EEK sākotnējās verifikācijas zīmes novietojums

4.1. Galīgo EEK verifikācijas zīmi uzspiež svara korekcijas iedobuma svina plombai.

5. Marķējums un atšķirības zīmes

5.1. Norādes par atsvara nominālo svaru un ražotāja identifikācijas zīme iedobta vai reljefa ir redzama uz atsvara galvenās daļas augšējās virsmas.

5.2. Atsvara nominālo vērtību norāda kā: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

6. Izmēri un pielaides

6.1. Dažādu atsvaru atbilstīgie izmēri ir noteikti II pielikumā (izmēri milimetros).

6.2. Dažādiem izmēriem piemērojamās pielaides ir parastās ražošanas pielaides.

7. Pieļaujamās kļūdas robežas

Nominālā vērtība | Pieļaujamās kļūdas robežas miligramos sākotnējā verifikācijā |

| |

5 kg | + | 800 |

— | 0 |

10 kg | + | 1600 |

— | 0 |

20 kg | + | 3200 |

— | 0 |

50 kg | + | 8000 |

— | 0 |

8. Virsmas apdare

8.1. Vajadzības gadījumā atsvarus aizsargā pret koroziju ar piemērotu pārklājumu, kas ir izturīgs pret nodilumu un triecieniem.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

CILINDRISKI ATSVARI

1. Forma, materiāls un ražošanas metode

1.1. Cilindriska forma ar plakanu izcilni satveršanai.

1.2. Izmantotais materiāls: visi materiāli, kuru blīvums ir no 7 līdz 9,5 g/cm3, kam cietība ir vismaz vienāda ar lieta misiņa cietību, kuri ir tikpat izturīgi pret koroziju un nav trauslāki par pelēko čugunu, un kuru virsma ir pielīdzināma smalkgraudainu smilšu veidnē precīzi izlietā pelēkā čuguna virsmai.

Pelēko čugunu nedrīkst izmantot atsvariem, kuru nominālā vērtība nepārsniedz 100 g.

1.3. Ražošanas metode atbilst izvēlētajam materiālam.

2. Svara koriģēšanas iedobums

2.1. Cilindriskais iedobums ar lielāku diametru iedobuma augšdaļā.

2.2. Iedobumu slēdz ar stiepta misiņa vītņtapu vai misiņa tapu, kurai ir gluda ripas forma. Vītņtapai ir grope skrūvgriezim, bet gludajai ripai vidū ir pacelšanas caurums.

2.3. Tapu plombē ar svina tableti, ko ievada lokveida gropē, kas ir iegriezta iedobuma platākajā daļā.

2.4. 1, 2, 5 un 10 g atsvariem nav svara korekcijas iedobuma.

2.5. Svara koriģēšanas iedobums nav obligāts 20 un 50 g atsvariem.

3. Justēšana

3.1. Pēc jaunā atsvara justēšanas ar svina tableti, divas trešdaļas kopējā iedobuma tilpuma paliek tukšas.

4. EEK sākotnējās verifikācijas marķējuma novietojums

4.1. Galīgo EEK verifikācijas marķējumu uzspiež koriģēšanas iedobuma svina plombai.

4.2. Atsvarus, kuriem nav svara koriģēšanas iedobuma, marķē uz pamatnes.

5. Marķējumi un atšķirības zīmes

5.1. Norādes par atsvara nominālo svaru, kā arī ražotāja identifikācijas zīme, iedobta vai reljefa, ir redzama uz atsvara galvas augšējās virsmas.

5.2. Atsvara nominālo svaru var norādīt uz 500 g līdz 10 kg atsvaru korpusa.

5.3. Atsvara nominālo svaru norāda:1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 g, 5 kg, 10 kg.

6. Izmēri un to pielaides

6.1. Dažādu atsvaru atbilstīgie izmēri ir noteikti IV pielikumā (izmēri milimetros).

6.2. Dažādiem izmēriem piemērojamās pielaides ir parastās ražošanas pielaides.

7. Pieļaujamās kļūdas robežas

Nominālā vērtība | Pieļaujamās kļūdas robežas (miligramos) sākotnējā verifikācijā |

| |

1 g | + | 5 |

— | 0 |

2 g | + | 5 |

— | 0 |

5 g | + | 10 |

— | 0 |

10 g | + | 20 |

— | 0 |

20 g | + | 20 |

— | 0 |

50 g | + | 30 |

— | 0 |

100 g | + | 30 |

— | 0 |

200 g | + | 50 |

— | 0 |

500 g | + | 100 |

— | 0 |

1 kg | + | 200 |

— | 0 |

2 kg | + | 400 |

— | 0 |

5 kg | + | 800 |

— | 0 |

10 kg | + | 1600 |

— | 0 |

8. Virsmas apdare

8.1. Vajadzības gadījumā atsvarus aizsargā pret koroziju ar piemērotu pārklājumu, kas ir izturīgs pret nodilumu un triecieniem; tās var būt pulētas.

--------------------------------------------------

IV PIELIKUMS

CILINDRISKIE ATSVARI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša