EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31971L0316

Padomes Direktīva (1971. gada 26. jūlijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm

OV L 202, 6.9.1971., 1./13. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1971(II) Lpp. 635 - 643
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1971(II) Lpp. 707 - 720
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 138 - 151
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 17 - 29
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 17 - 29
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 3 - 14
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 002 Lpp. 3 - 14
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 127 - 139
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 127 - 139
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 127 - 139
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 127 - 139
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 127 - 139
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 127 - 139
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 127 - 139
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 127 - 139
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 127 - 139
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 110 - 123
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 110 - 123

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 18/05/2009; Atcelts ar 32009L0034 . Jaunākā konsolidētā versija: 02/04/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/316/oj

31971L0316Oficiālais Vēstnesis L 202 , 06/09/1971 Lpp. 0001 - 0013
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0003
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1971(II) Lpp. 0635
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0003
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1971(II) Lpp. 0707
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0139
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0017
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 2 Lpp. 0017


Padomes Direktīva

(1971. gada 26. jūlijs)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kopīgiem noteikumiem, ko piemēro metroloģiskās kontroles mērinstrumentiem un metodēm

(71/316/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā katrā dalībvalstī obligāti noteikumi nosaka mērinstrumentu tehnisko raksturojumu un metroloģiskās kontroles metodes; tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā šīs atšķirības kavē tirdzniecību un var radīt nevienlīdzīgas konkurences apstākļus Kopienā;

tā kā viens no kontroles mērķiem katrā dalībvalstī ir garantēt klientiem, ka piegādātie apjomi atbilst maksātajai cenai; tā kā rezultātā šīs direktīvas mērķis nav atcelt šīs kontroles, bet novērst atšķirības starp noteikumiem, ja tie kavē tirdzniecību;

tā kā šādus kavēkļus kopējā tirgus izveidei un darbībai var samazināt un novērst, ja dalībvalstis piemēro tādas pašas prasības, sākotnēji papildinot valstī spēkā esošos noteikumus un vēlāk, kad ir nepieciešamie nosacījumi, aizstājot šos noteikumus;

tā kā pat laikā, kad tie eksistē līdztekus valstu noteikumiem, Kopienas prasības dod iespēju uzņēmumiem ražot produktus ar vienotu tehnisku raksturojumu, kuri tādējādi pārdodami un lietojami visā Kopienā pēc tam, kad tie izturējuši EEK kontroles;

tā kā Kopienas tehniskajām prasībām konstruēšanā un funkciju izpildē būtu jānodrošina, ka instrumenti pastāvīgi veic mērījumus, kuri ir pietiekoši precīzi paredzētajam mērķim;

tā kā dalībvalstis parasti apstiprina mērinstrumentu atbilstību tehniskajām prasībām pirms mērinstrumenti nonāk tirgū, vai tiek lietoti pirmo reizi, un, ja nepieciešams, kad tie ieviesti, šāds apstiprinājums tiek veikts īpaši ar paraugu apstiprinājumu un pārbaudes metodēm; tā kā, lai panāktu šo instrumentu brīvu apriti Kopienā ir arī nepieciešams nodrošināt savstarpēju kontroļu atzīšanu starp dalībvalstīm un ieviest šim mērķim atbilstošu EEK tipa apstiprinājumu un sākotnējās verifikācijas procedūras, kā arī EEK metroloģiskās kontroles metodes saskaņā ar šo direktīvu un saskaņā ar attiecīgām atsevišķām direktīvām;

tā kā uz mērinstrumenta vai produkta esošie simboli vai zīmes liecina par izietajām kontrolēm un norāda, ka šāds instruments vai produkts atbilst attiecīgām Kopienas tehniskajām prasībām, un tādējādi, ja instruments vai produkts tiek importēts vai ieviests, nav nepieciešams atkārtoti veikt kontroli, kura jau veikta;

tā kā valstu metroloģijas noteikumi ietver daudzas mērinstrumentu un produktu kategorijas; tā kā šai direktīvai jānosaka vispārēji noteikumi it sevišķi attiecībā uz EEK tipa apstiprinājumu un sākotnējās verifikācijas procedūrām, kā arī metroloģiskās kontroles metodēm; tā kā direktīvu, kuras ietver dažādu instrumentu kategorijas īstenošana nosaka tehniskās prasības attiecībā uz konstrukciju, darbību un precizitāti, kontroles procedūrām un, ja nepieciešams, nosacījumus, saskaņā ar kuriem Kopienas tehniskās prasības aizstāj valstī spēkā esošos noteikumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

Pamatprincipi

1. pants

1. Neviena dalībvalsts nevar kavēt, aizliegt vai ierobežot mērinstrumenta (turpmāk tekstā "instrumenta") vai papildu iekārtas laišanu tirgū vai nodošanu ekspluatācijā, ja šis instruments vai iekārta marķēta ar zīmi, kas apliecina sākotnējo verifikāciju, vai ar EEK tipa apstiprinājuma zīmi, kā noteikts 10. un 11. pantā.

2. Dalībvalstis piešķir EEK tipa apstiprinājumam un sākotnējai verifikācijai tādu pašu nozīmi kā atbilstīgiem valstu noteikumiem.

3. Dalībvalstis var pieprasīt EEK tipa apstiprinājumu un EEK sākotnējo verifikāciju instrumentu kategorijai tikai tad, ja atbilstīgu kontroli šai pašai instrumentu kategorijai nosaka atbilstīgas valstu prasības, kuras nav saskaņotas Kopienas līmenī.

4. Atsevišķas direktīvas konkretizē mērījumu raksturojumu un tehniskās prasības atbilstīgām instrumentu kategorijām attiecībā uz to konstrukciju un darbību.

Tās var arī konkretizēt:

- vai šiem instrumentiem veicams EEK tipa apstiprinājums un EEK sākotnējā verifikācija visās dalībvalstīs, vai tikai viena no tām,

- dienu, kurā valstu noteikumiem, kuri atbilst attiecīgai atsevišķai direktīvai pilnīgi jāaizstāj valsts noteikumi, kuri tika iepriekš piemēroti tās pašas kategorijas jauniem instrumentiem.

II NODAĻA

EEK tipa apstiprinājums

2. pants

1. EEK tipa apstiprinājums ietver ražotāja instrumentu iekļaušanu EEK sākotnējā verifikācijā, un, ja pēdējā netiek prasīta, atļauju laist tos tirgū vai nodot ekspluatācijā. Ja atsevišķa direktīva, kura piemērojama instrumentu kategorijai, atbrīvo šo kategoriju no EEK tipa apstiprinājuma, šīs kategorijas instrumenti tieši iekļaujami EEK sākotnējā verifikācijā.

2. Ciktāl atļauj kontroles iekārtas, dalībvalstis pēc ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja lūguma piešķir EEK tipa apstiprinājumu katram instrumenta paraugam un papildu iekārtai, kura atbilst mērvienību raksturojumam, tehniskajai uzbūvei un darbības prasībām, kuras noteiktas atsevišķā direktīvā attiecīgajai instrumentu kategorijai.

3. Iesniegums dotā instrumenta parauga EEK tipa apstiprinājumam iesniedzams tikai vienā dalībvalstī.

4. Dalībvalsts, kura piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tā tiek informēta par jebkurām apstiprinātā parauga izmaiņām. Tā informē pārējās dalībvalstis par šādām izmaiņām.

Apstiprinātā parauga izmaiņas vai papildinājumi jāapstiprina ar papildus parauga apstiprinājumu no dalībvalsts puses, kura piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu, ja šādas izmaiņas ietekmē vai varētu ietekmēt mērījumu rezultātus vai noteiktos instrumenta lietojuma noteikumus.

5. Dalībvalsts piešķir EEK tipa apstiprinājumu atbilstīgi šīs nodaļas noteikumiem, I pielikuma 1. un 2. punkta noteikumiem un attiecīgām atsevišķām direktīvām.

3. pants

Ja EEK tipa apstiprinājums piešķirts papildu iekārtām, šis apstiprinājums konkretizē:

- instrumenta tipus, kuriem šādas papildus iekārtas nepieciešamas, vai kuros tās var tikt iekļautas,

- vispārējus nosacījumus visai instrumentu darbībai, kurai piešķirts apstiprinājums.

4. pants

1. Ja I pielikuma 2. punktā noteiktās pārbaudes rezultāti ir apmierinoši, dalībvalsts, kura veikusi šo pārbaudi, sastāda EEK tipa apstiprinājuma sertifikātu un nosūta to iesniedzējam. Gadījumos, kas noteikti 11. pantā vai atsevišķā direktīvā, iesniedzējam jāpiestiprina katram instrumentam un papildu iekārtai apstiprinājuma zīme, kas norādīta šajā sertifikātā saskaņā ar apstiprināto paraugu; visos citos gadījumos tam ir tiesības piestiprināt attiecīgo apstiprinājuma zīmi.

2. Noteikumi, kuri attiecas uz sertifikātu, apstiprinājuma zīmi, jebkuru parauga instrumentu iesniegšanu un EEK tipa apstiprinājuma paziņojumu noteikti I pielikuma 3., 4. un 6. punktā.

5. pants

1. EEK tipa apstiprinājums ir derīgs desmit gadus. Apstiprinājumu var pagarināt uz desmit gadiem pēc kārtas; instrumentu skaits, kuri var tikt ražoti saskaņā ar apstiprināto paraugu, netiek ierobežots.

Ja EEK tipa apstiprinājums netiek pagarināts, instrumenti, kuri jau tiek lietoti un atbilst šīs direktīvas noteikumiem tiek uzskatīti par apstiprinātiem.

2. Ja dažiem instrumentiem nevar piešķirt attiecīgu apstiprinājumu vai tā pagarinājumu, iespējams piešķirt ierobežotu apstiprinājumu vai pagarinājumu pēc tam, kad informētas citas dalībvalstis un, nepieciešamības gadījumā, pēc konsultācijām. Trešajā ievilkumā noteiktajā gadījumā, iepriekšēja konsultācija ir obligāta, ja uzstādīšanas vieta atrodas valstī, kura nav valsts, kas izsniegusi EEK tipa apstiprinājuma sertifikātu. Uz EEK tipa apstiprinājumu var attiecināt sekojošus ierobežojumus:

- derīguma termiņa ierobežošana uz laiku, kas mazāks par desmit gadiem,

- apstiprināmo instrumentu skaita ierobežošana,

- pienākums informēt kompetentās iestādes par uzstādīšanas vietām,

- lietošanas ierobežojumi.

3. Ja tiek izmantoti jauni tehniski paņēmieni, kuri nav paredzēti atsevišķās direktīvās, pēc iepriekšējas konsultācijas ar citām dalībvalstīm var tikt piešķirts ierobežots EEK tipa apstiprinājums. Šis ierobežotais apstiprinājums attiecināms uz 2. punktā minētajiem ierobežojumiem un speciāliem nosacījumiem, kas saistīti ar izmantoto tehniku.

Tomēr šis ierobežotais apstiprinājums piešķirams tikai:

- ja atsevišķa direktīva attiecīgajai instrumentu kategorijai jau stājusies spēkā,

- ja netiek pārsniegts maksimālais pieļaujamo kļūdu skaits, kas konkretizēts atsevišķās direktīvās.

Šāds ierobežots apstiprinājums ir spēkā ne ilgāk kā divus gadus. To iespējams pagarināt vēl uz trim gadiem.

4. Ja dalībvalsts, kura piešķīrusi ierobežotu EEK tipa apstiprinājumu, kas minēts 3. punktā uzskata, ka jaunās tehnikas pielietojums attaisnojies, dalībvalsts ierosina koriģēt attiecīgo direktīvu atbilstoši tehnikas attīstībai saskaņā ar 18. un 19. panta noteikumiem.

6. pants

Ja EEK tipa apstiprinājums netiek prasīts instrumentu kategorijai, kura atbilst atsevišķas direktīvas prasībām, ražotājs uz savu atbildību var piestiprināt šai instrumentu kategorijai īpašo zīmi, kura raksturota I pielikuma 3.3. punktā.

7. pants

1. Dalībvalsts, kura piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu, var to anulēt:

a) ja instrumenti, kuriem tika piešķirts šis apstiprinājums, neatbilst apstiprinātajam tipam vai attiecīgas atsevišķas direktīvas noteikumiem;

b) ja netiek izpildītas metroloģiskās prasības, kuras konkretizētas apstiprinājuma sertifikātā vai 5. panta 2. un 3. punktā.

2. Dalībvalstij, kura piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu, tas jāanulē, ja to instrumentu darbībā, kas konstruēti saskaņā ar apstiprināto tipu, atklājas vispārēja rakstura defekti, kuri dara tos nederīgus paredzētajam lietojumam.

3. Ja cita dalībvalsts informē šo dalībvalsti par vienu no 1. un 2. punktā noteiktajiem gadījumiem, tai pēc apspriešanas ar šo otro valsti jāveic šajos punktos paredzētie pasākumi.

4. Dalībvalsts, kura deklarē, ka radusies 2. punktā noteiktā situācija, var aizliegt attiecīgo instrumentu laišanu tirgū un nodošanu ekspluatācijā līdz turpmākam paziņojumam. Tā nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, sniedzot sava lēmuma pamatojumu. Tāda pati procedūra piemērojama 1. punktā noteiktajos gadījumos attiecībā uz instrumentiem, kuri tikuši atbrīvoti no EEK sākotnējās verifikācijas, ja ražotājs pēc pamatota brīdinājuma neražo instrumentus saskaņā ar apstiprināto tipu vai attiecīgas atsevišķas direktīvas prasībām.

5. Ja dalībvalsts, kura piešķīrusi apstiprinājumu apstrīd 2. punktā minētā gadījuma rašanos, vai apstrīd pasākumus, kas veikti saskaņā ar 4. punktu, attiecīgās dalībvalstis cenšas strīdu noregulēt.

Komisija par to jāinformē un, vajadzības gadījumā tā rīko attiecīgas apspriedes, lai nonāktu pie risinājuma.

III NODAĻA

Sākotnējā verifikācija

8. pants

1. EEK sākotnējo verifikāciju veido jaunu vai koriģētu instrumentu pārbaude, lai apstiprinātu, ka tie atbilst apstiprinātajam tipam un/vai attiecīgas atsevišķas direktīvas prasībām; tas tiek apstiprināts ar EEK sākotnējās verifikācijas zīmi.

2. Ja ir attiecīgas iekārtas, dalībvalstis veic EEK sākotnējo verifikāciju iesniegtajiem instrumentiem, vai tie atbilst mērinstrumentu raksturojumam un tehniskās uzbūves un darbības prasībām, kuras noteiktas atsevišķā direktīvā šai instrumentu kategorijai.

3. Gadījumā, ja instrumenti marķēti ar EEK sākotnējās verifikācijas zīmi, 1. panta 1. punktā dalībvalstīm noteiktās saistības ilgst līdz gada beigām, kas seko gadam, kurā piešķirta EEK sākotnējās verifikācijas zīme, ja vien atsevišķas direktīvas nenosaka noteikumu ilgākam laikam.

9. pants

Ja instruments iesniegts EEK sākotnējai verifikācijai, dalībvalsts, kura veic pārbaudi nosaka:

a) vai instruments pieder kategorijai, kura atbrīvota no EEK tipa apstiprinājuma, un, ja tas ir tā, vai tas atbilst tehniskās uzbūves un darbības prasībām, kuras noteiktas atsevišķā direktīvā šai instrumentu kategorijai;

b) vai instruments saņēmis EEK tipa apstiprinājumu un, ja tas ir tā, vai tas atbilst apstiprinātajam paraugam.

Pārbaude, kas tiek veikta izdarot sākotnējo EEK verifikāciju, saskaņā ar attiecīgām atsevišķām direktīvām attiecas uz:

- mērījuma raksturojumu,

- maksimāli pieļaujamo kļūdu skaitu,

- uzbūvi, ciktāl tā garantē, ka mērīšanas īpašības netiek zaudētas parastos lietošanas apstākļos,

- noteikto uzrakstu klātbūtni un zīmoga plātņu pareizu izvietojumu.

10. pants

1. Ja instruments sekmīgi izgājis EEK sākotnējo verifikāciju saskaņā ar 9. pantu un II pielikuma 1. un 2. punktu, dalībvalstis piestiprina instrumentam daļējas vai galīgas EEK verifikācijas zīmi saskaņā ar II pielikuma 3. punktu.

2. Noteikumi attiecībā uz EEK verifikācijas zīmju noformējumiem un raksturojumu noteikti II pielikuma 3. punktā.

11. pants

Ja netiek prasīta EEK sākotnējā verifikācija instrumentu kategorijai, kura atbilst atsevišķas direktīvas prasībām, ražotājs uz savu atbildību piestiprina šīs kategorijas instrumentam īpašu apzīmējumu, kas aprakstīts I pielikuma 3.4. punktā.

IV NODAĻA

EEK tipa apstiprinājuma un EEK sākotnējās verifikācijas noteikumi

12. pants

Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu, ka uz instrumentiem tiktu lietoti zīmes vai uzraksti, kurus varētu sajaukt ar EEK simboliem un zīmēm.

13. pants

Katra dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai dienestus, aģentūras un institūtus, kas pilnvaroti marķēt ar zīmēm, kuras minētas 10. pantā.

14. pants

Dalībvalstis var pieprasīt, lai noteiktie uzraksti tiktu sastādīti to valsts valodā vai valodās.

V NODAĻA

Apritē esošo instrumentu kontrole

15. pants

1. Ja dalībvalstis kontrolē instrumentus, kuri ir apritē un kuri marķēti ar EEK simboliem un zīmēm, un, ja atsevišķas direktīvas nenosaka veicamās kontroles veidu un lietošanas maksimāli pieļaujamo kļūdu skaitu, kontroles prasībām un jo īpaši lietošanas maksimāli pieļaujamo kļūdu skaitam jābūt proporcionālam tām prasībām, kuras tika piemērotas instrumentiem pirms to ieviešanas, tā kā proporcija tika piemērota instrumentiem, kas ir saskaņā ar valstu tehniskajām prasībām, kuras nav saskaņotas Kopienas līmenī.

2. Neatkarīgi no 1. panta 1. punkta 1. apakšpunkta, instrumentu, kas ir apritē un kas marķēts ar EEK simbolu vai zīmi, bet neatbilst attiecīgas atsevišķas direktīvas prasībām, jo īpaši attiecībā uz maksimāli pieļaujamo kļūdu skaitu, var aizliegt lietot tāpat kā instrumentu, kas marķēts ar valsts zīmēm.

VI NODAĻA

EEK metroloģiskās kontroles metodes

16. pants

1. Mērīšanas metožu, metroloģiskās kontroles metožu un, vajadzības gadījumā, to pielietojumam nepieciešamo līdzekļu saskaņošanu īpaši reglamentē atsevišķas direktīvas.

2. Dažu produktu tirdzniecības prasību saskaņošanu, īpaši attiecībā uz lietojumu, mērīšanu un iepakošanai paredzētu daudzumu iezīmēšanu, arī var ietvert atsevišķās direktīvās.

VII NODAĻA

Direktīvu pielāgojums tehnikas attīstībai

17. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi:

- šīs direktīvas I un II pielikuma, un

- atsevišķu direktīvu tehniskajos pielikumu, kas saistīti ar dažādām instrumentu kategorijām, likumīgām mērvienībām un EEK metroloģiskās kontroles metodēm, pielāgošanai tehnikas attīstībai, pieņem saskaņā ar 19. pantā noteikto procedūru.

18. pants

1. Ar šo tiek izveidota Komiteja (turpmāk "Komiteja") to direktīvu pielāgošanai tehnikas attīstībai, kas attiecas uz tehnisko šķēršļu novēršanu tirdzniecībā ar mērinstrumentiem. Tā sastāv no dalībvalstu pārstāvjiem, un priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komiteja pieņem savu reglamentu.

19. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, jautājumus Komitejā izvirza tās priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai arī pēc dalībvalsts pārstāvja lūguma.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai attiecīgo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu laikā, ko nosaka priekšsēdētājs atkarībā no jautājuma steidzamības. Atzinumus pieņem ar divpadsmit balsu vairākumu, dalībvalstu balsis vērtē tā, kā paredzēts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie saskan ar Komitejas atzinumu.

b) Ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu, vai arī atzinums netiek sniegts, Komisija nekavējoties ierosina Padomei pasākumus, kas jāpieņem. Padome pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu.

c) Ja triju mēnešu laikā pēc priekšlikuma iesniegšanas Padome nav pieņēmusi lēmumu, ieteiktos pasākumus pieņem Komisija.

VIII NODAĻA

Nobeiguma noteikumi

20. pants

Visi lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar noteikumiem šīs direktīvas un atsevišķu direktīvu par attiecīgiem instrumentiem īstenošanai, atsakoties piešķirt vai pagarināt EEK tipa apstiprinājumu, anulējot šādu apstiprinājumu, atsakoties veikt EEK sākotnējo verifikāciju vai aizliedzot pārdot vai lietot, jāpamato. Šāds atteikums, anulēšana vai aizliegums paziņojams ieinteresētajai pusei, kura vienlaicīgi informējama arī pieejamajiem spēkā esošajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem dalībvalstīs, kā arī par termiņiem šo līdzekļu izmantošanai.

21. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības astoņpadsmit mēnešu laikā pēc tās paziņošanas, un tās tūlīt par to informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai Komisijai tiktu paziņoti to galvenie tiesību akti, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

22. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1971. gada 26. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. Moro

[1] OV C 45, 10.5.1971., 26. lpp.

[2] OV C 36, 19.4.1971., 8. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

EEK TIPA APSTIPRINĀJUMS

1. Iesniegums EEK apstiprinājumam

1.1. Iesniegumu un ar to saistīto korespondenci sastāda valsts valodā saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurai iesniegums iesniegts. Dalībvalstij ir tiesības prasīt, lai pievienotie dokumenti arī tiktu rakstīti tajā pašā valsts valodā.

Iesniedzējs vienlaicīgi nosūta visām dalībvalstīm iesnieguma kopiju.

1.2. Iesniegumā jāietver šāda informācija:

- izgatavotāja vai uzņēmuma, vai iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds (nosaukums) un adrese,

- instrumenta kategorija,

- paredzētais lietojums,

- mērījuma parametri,

- komercapzīmējums, ja tāds ir, vai veids.

1.3. Kopā ar iesniegumu iesniedz arī dokumentus, kas nepieciešami tā novērtēšanai, divos eksemplāros, un jo īpaši:

1.3.1. pienācīgi raksturojot:

- instrumenta uzbūvi un darbību,

- aizsardzības mehānismus, kas nodrošina precīzu darbību,

- regulēšanas un koriģēšanas ierīces,

- norādītās vietas:

- pārbaudes zīmēm,

- zīmogiem (vajadzības gadījumā ).

1.3.2. Vispārēji uzbūves rasējumi un, ja nepieciešams, precīzi svarīgu sastāvdaļu rasējumi.

1.3.3. Shematisks attēls, kas ilustrē darbības principus un vajadzības gadījumā fotoattēls.

1.4. Vajadzības gadījumā kopā ar iesniegumu iesniedz attiecīgus dokumentus, kas attiecas uz jau piešķirtiem valsts apstiprinājumiem.

2. Pārbaude EEK apstiprinājumam

2.1. Pārbaudē ietver:

2.1.1. Dokumentu izpēti un parauga mērīšanas īpašību izpēti metroloģiskajās laboratorijās, apstiprinātajās laboratorijās vai ražošanas, piegādes vai uzstādīšanas vietā.

2.1.2. Ja parauga mērīšanas parametri zināmi precīzi, tiek veikta tikai iesniegto dokumentu izpēte.

2.2. Pārbaude ietver pilnīgu instrumenta darbību parastos lietošanas apstākļos. Ievērojot šādus nosacījumus, šim instrumentam jāsaglabā prasītie mērīšanas parametri.

2.3. Šā pielikuma 2.1.punktā minētās pārbaudes raksturu un apjomu var konkretizēt ar atsevišķām direktīvām.

2.4. Metroloģiskais dienests var pieprasīt, lai iesniedzējs nodod tā rīcībā standartus, attiecīgos materiālos līdzekļus un apkalpojošo personālu, lai veiktu apstiprinājuma testus.

3. EEK sertifikāts un apstiprinājuma zīme

3.1. Sertifikāts sniedz parauga pārbaudes rezultātus un nosaka citas prasības, kuras jāpilda nekavējoties. Kopā ar sertifikātu iesniedz aprakstus, attēlus un diagrammas, kas nepieciešami, lai identificētu tipu un izskaidrotu tā darbību. Šīs direktīvas 4. pantā paredzētā apstiprinājuma zīme ir stilizēts ε burts, kas ietver:

- augšējā daļā apstiprinājumu izsniegušās valsts pazīšanas zīmi, (B – Beļģijai, D – Vācijas Federatīvajai Republikai, F – Francijai, I – Itālijai, L – Luksemburgai, NL – Nīderlandei) un apstiprinājuma gada divus pēdējos ciparus,

- lejasdaļā apzīmējumu, ko noteicis metroloģiskais dienests, kurš piešķīris apstiprinājumu (identifikācijas numuru).

Šīs apstiprinājuma zīmes paraugs norādīts 6.1. punktā.

3.2. EEK ierobežota apstiprinājuma gadījumā burtu P, kuram ir tāds pats izmērs kā stilizētajam ε burtam, novieto pirms šī burta.

Šīs ierobežotā apstiprinājuma zīmes paraugs norādīts 6.2. punktā.

3.3. Zīme, kas minēta šīs direktīvas 6. pantā, ir tāda pati kā EEK apstiprinājuma zīme, tikai stilizētais E burts apgriezts simetriski pa vertikālu asi.

Šīs zīmes paraugs norādīts 6.3. punktā.

3.4. Zīme, kura minēta šīs direktīvas 11. pantā, ir tāda pati kā EEK apstiprinājuma zīme, kas ievietota sešstūrī.

Šīs zīmes paraugs norādīts 6.4. punktā.

3.5. Zīmes, kuras minētas iepriekšējos punktos un kuras izgatavotājs piestiprinājis saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, jāpiestiprina redzamā vietā pie katra instrumenta un pie visas papildu iekārtas, kas iesniegta pārbaudei, un tām jābūt skaidri salasāmām un neizdzēšamām. Ja to piestiprināšana rada tehniskas grūtības, atsevišķās direktīvās pieļaujami izņēmumi, vai arī tie pieņemami pēc metroloģisko dienestu vienošanās.

4. Parauga instrumenta iesniegšana

Atsevišķās direktīvās minētajos gadījumos, dienests, kas piešķīris apstiprinājumu, nepieciešamības gadījumā var pieprasīt iesniegt parauga instrumentu, kuram piešķirts apstiprinājums. Šī parauga instrumenta vietā dienests var atļaut iesniegt instrumenta daļas, mēroga modeļus vai rasējumus, un tas tiks minēts EEK apstiprinājuma sertifikātā.

5. Apstiprinājuma paziņojums

5.1. EEK tipa apstiprinājumi un ierobežoti EEK tipa apstiprinājumi publicējami Eiropas Kopienu Oficiālā Vēstneša īpašā pielikumā. Tas pats attiecas uz papildus EEK tipa apstiprinājumiem.

5.2. Tajā pašā laikā, kad informēta iesaistītā puse, EEK apstiprinājuma sertifikāta kopijas jānosūta Komisijai un citām dalībvalstīm, pēdējās, ja vēlas, arī var iegūt metroloģisko pārbaužu ziņojumu kopijas.

5.3. EEK tipa apstiprinājuma anulēšana un citi paziņojumi attiecībā uz EEK tipa apstiprinājuma apjomu un derīgumu notiek saskaņā 5.1. un 5.2. punktos minēto paziņošanas procedūru.

5.4. Dalībvalsts, kura atsakās piešķirt EEK tipa apstiprinājumu, informē citas dalībvalstis un Komisiju par savu lēmumu.

6. Zīmes, kas attiecas uz EEK tipa apstiprinājumu

6.1. EEK tipa apstiprinājuma zīme

Paraugs:

+++++ TIFF +++++

| EEK tipa apstiprinājums, kuru Vācijas Federatīvās Republikas Metroloģiskais dienests piešķīris 1971. gadā (skat. 3.1. punkta pirmo ievilkumu). EEK tipa apstiprinājuma identifikācijas numurs (skat. 3.1. punkta otro ievilkumu). |

6.2. ierobežota EEK tipa apstiprinājuma zīme

(skat. 3.2. punktu)

Paraugs:

+++++ TIFF +++++

| EEK tipa apstiprinājums, kuru Vācijas Federatīvās Republikas Metroloģiskais dienests piešķīris 1971. gadā. Ierobežota EEK tipa apstiprinājuma identifikācijas numurs. |

6.3. Atbrīvojuma zīme no EKK tipa apstiprinājuma

(skat. 3.3. punktu)

Paraugs:

+++++ TIFF +++++

| Instruments, kas ražots Vācijā 1971. gadā un kam nav vajadzīgs EEK tipa apstiprinājums. Atsauces numurs instrumentu kategorijai, kam nav vajadzīgs EEK tipa apstiprinājums, ja tas minēts atsevišķā direktīvā. |

6.4. EEK tipa apstiprinājuma zīme instrumentiem, kuri atbrīvoti no sākotnējās verifikācijas

(skat. 3.4. punktu)

Paraugs:

+++++ TIFF +++++

| EEK tipa apstiprinājums, kuru Vācijas Federatīvās Republikas Metroloģiskais dienests piešķīris 1971. gadā. EEK tipa apstiprinājuma identifikācijas numurs. |

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

EEK SĀKOTNĒJĀ VERIFIKĀCIJA

1. Vispārēji jautājumi

1.1. EEK sākotnējo verifikāciju var veikt vienā vai vairākos posmos (parasti divos).

1.2. Ievērojot atsevišķu direktīvu noteikumus:

1.2.1. EEK sākotnējā verifikācija vienā posmā veicama instrumentiem, kuri, atstājot rūpnīcu, veido vienu veselu, tas ir, instrumentiem, kuri teorētiski nogādājami uzstādīšanas vietā neizjaucot.

1.2.2. EEK sākotnējā verifikācija divos vai vairākos posmos veicama instrumentiem, kuru precīzu darbība nosaka uzstādīšanas vai lietošanas apstākļi.

1.2.3. Pirmajam sākotnējās verifikācijas posmam jo īpaši jānodrošina, ka instruments atbilst apstiprinātajam paraugam, vai, ja instrumenti atbrīvoti no tipa apstiprinājuma, ka tie atbilst attiecīgiem noteikumiem.

2. EEK sākotnējās verifikācijas vieta

2.1. Ja atsevišķas direktīvas nenosaka vietu, kurā verifikācija veicama, instrumenti, kuriem piemērojama tikai viena posma pārbaude, jāpārbauda vietā, kuru izvēlas attiecīgais metroloģiskais dienests.

2.2. Instrumenti, kuri verificējami divos vai vairākos posmos, jāpārbauda kompetentiem metroloģiskajiem dienestiem pēc teritorijas.

2.2.1. Pēdējais verifikācijas posms jāveic uzstādīšanas vietā.

2.2.2. Citi verifikācijas posmi jāveic, kā noteikts 2.1. punktā.

2.3. Jo īpaši, ja verifikācija nenotiek verifikācijas iestādē, metroloģiskais dienests, kas veic verifikāciju, var pieprasīt, lai iesniedzējs:

- nodod tās rīcībā standartus, atbilstošus materiālos līdzekļus un apkalpojošo personālu verifikācijas veikšanai,

- nodrošina ar EEK apstiprinājuma sertifikāta kopiju.

3. EEK sākotnējās verifikācijas zīmes

3.1. EEK sākotnējās verifikācijas zīmju apraksts.

3.1.1. Ievērojot atsevišķu direktīvu noteikumus, EEK sākotnējās verifikācijas zīmes, kuras piestiprinātas saskaņā ar 3.3. punktu, ir šādas:

3.1.1.1. Galīgās EEK verifikācijas zīmi veido divi zīmogi:

a) pirmo veido burts "e", kas ietver:

- augšdaļā – valsts atšķirības zīmi, kas nosaka, kur veikta sākotnējā verifikācija ( B – Beļģijai, D – Vācijas Federatīvajai Republikai, F – Francijai, I – Itālijai, L – Luksemburgai, NL – Nīderlandei) kopā, ja nepieciešams ar vienu vai diviem skaitļiem, kuri nosaka teritoriālo sadalījumu;

- lejasdaļā – verifikācijas veicēja aģenta vai iestādes identifikācijas numuru;

b) otro zīmogu veido pēdējie divi cipari no verifikācijas gada, kas ir sešstūrī.

3.1.1.2. Daļējas EEK verifikācijas zīmi veido vienīgi pirmais zīmogs. Tas arī kalpo kā zīmogs.

3.2. Zīmju forma un izmēri

3.2.1. Pievienotie attēli norāda 3.1. punktā noteikto EEK sākotnējās verifikācijas zīmju formu, izmēru un burtu kontūras; pirmie divi attēli attēlo dažādas zīmoga daļas, trešais ir zīmoga paraugs. Attēlos norādītie izmēri ir relatīvi; tie ir diametrs aplim, kas novilkts ap mazo burtu "e" un ap sešstūri.

Faktiskie aprakstīto apļu diametri ap zīmēm ir 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

3.2.2. Dalībvalstu metroloģiskie dienesti savstarpēji apmainās ar EEK sākotnējo verifikāciju zīmju attēlu oriģināliem, kuri atbilst pievienoto attēlu modeļiem.

3.3. Zīmju piestiprināšana

3.3.1. Galīgās EEK verifikācijas zīme piestiprināma instrumentam norādītajā vietā, kad pēdējais pilnīgi pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu EEK prasībām.

3.3.2. Daļējas verifikācijas zīme piestiprināma:

3.3.2.1. Vietā, kur piestiprināts zīmogs ar datumu vai kādā citā vietā, kura noteikta atsevišķā direktīvā, ja instrumenta vai instrumenta daļas verifikācija veikta vairākos posmos atbilstīgi darbības nosacījumiem, kas atšķiras no nosacījumiem uzstādīšanas vietā;

3.3.2.2. Visos gadījumos kā zīmogs atsevišķās direktīvās noteiktajās vietās.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša