Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31970L0221

Padomes Direktīva (1970. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām

OV L 76, 6.4.1970., 23./24. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1970(I) Lpp. 170 - 171
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1970(I) Lpp. 192 - 193
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 89 - 90
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 217 - 218
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 217 - 218
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 135 - 136
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 135 - 136
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 86 - 87
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 86 - 87
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 86 - 87
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 86 - 87
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 86 - 87
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 86 - 87
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 86 - 87
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 86 - 87
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 86 - 87
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 72 - 73
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 72 - 73
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 3 - 4

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/10/2014; Atcelts ar 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/221/oj

31970L0221Oficiālais Vēstnesis L 076 , 06/04/1970 Lpp. 0023 - 0024
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0135
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1970(I) Lpp. 0170
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0135
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1970(I) Lpp. 0192
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0089
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0217
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0217


Padomes Direktīva

(1970. gada 20. marts)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām

(70/221/EEK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā tehniskās prasības, kurām mehāniskajam transportlīdzeklim ir jāatbilst saskaņā ar valstu tiesību aktiem, cita starpā attiecas arī uz šķidrās degvielas tvertnēm un pakaļējām drošības konstrukcijām;

tā kā šīs prasības dažādās dalībvalstīs atšķiras; tā kā šā iemesla dēļ visām dalībvalstīm ir jāpieņem vienādas prasības papildus esošajiem noteikumiem vai to vietā, jo īpaši tādēļ, lai ļautu veikt EEK tipa apstiprināšanas procedūru, kas noteikta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu [3] par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu, kas piemērojama attiecībā uz katru transportlīdzekļa tipu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir jebkurš transportlīdzeklis ar virsbūvi vai bez tās, ar vismaz četriem riteņiem, kurš paredzēts lietošanai uz ceļa un kura maksimālais projektētais ātrums pārsniedz 25 kilometrus stundā, kā arī to piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, lauksaimniecības traktorus un mašīnas, kā arī transportlīdzekļus, kas iesaistīti publisko pakalpojumu sniegšanā.

2. pants

1. Neviena dalībvalsts nedrīkst atteikt transportlīdzekļa EEK vai dalībvalsts tipa apstiprinājumu ar šķidrās degvielas tvertnēm vai pakaļējām drošības konstrukcijām saistītu iemeslu dēļ, ja šāds transportlīdzeklis atbilst prasībām, kas noteiktas pielikumā.

3. pants

Grozījumus, kas vajadzīgi, lai pielikumā noteiktās prasības pielāgotu tehnikas attīstībai, izņemot I iedaļā noteiktās prasības, pieņem saskaņā ar procedūru, kas noteikta 13. pantā Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvā par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu.

4. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi par prasībām, kas vajadzīgi, lai astoņpadsmit mēnešu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas izpildītu šo direktīvu, un par to tās nekavējoties informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, paziņo Komisijai.

5. pants

Šī direktīva adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1970. gada 20. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. Harmel

[1] OV C 160, 18.12.1969., 7. lpp.

[2] OV C 48, 16.4.1969., 16. lpp.

[3] OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

I. Šķidrās degvielas tvertnes

I.1. Degvielas tvertnēm jābūt izgatavotām tā, lai tās būtu noturīgas pret koroziju. Tām jāiztur hermetizācijas pārbaude, ko veic ražotājs, izmantojot spiedienu, kas līdzinās dubultam ekspluatācijas spiedienam, bet jebkurā gadījumā ne mazāku kā 1,3 bāri. Jebkuru augstāku spiedienu vai jebkuru spiedienu, kas pārsniedz ekspluatācijas spiedienu, automātiski jākompensē ar atbilstošu ierīču palīdzību (atveres, drošības ventiļi utt.). Atverēm jābūt veidotām tā, lai novērstu jebkādu aizdegšanās risku. Degviela nedrīkst izkļūt caur degvielas tvertnes vāku vai arī caur ierīcēm, kas domātas paaugstinātā spiediena kompensēšanai, pat tad, ja tvertne ir pilnībā apgriezta otrādi: pilēšana pieļaujama.

I.2. Degvielas tvertnēm jābūt uzstādītām tā, lai tās būtu aizsargātas pret trieciena sekām no transporta priekšas vai aizmugures; tvertnes tuvumā nedrīkst būt uz āru izvirzītu daļu, asu malu utt.

II. Pakaļējās drošības konstrukcijas

II.1. Klīrenss visā šasijas vai virsbūves galveno daļu aizmugures platumā nedrīkst pārsniegt 70 cm, ja transportlīdzekļa pašas aizmugurējās ass un paša aizmugurējā punkta centri atrodas vairāk kā 1 metru viens no otra.

II.2. Ja šī prasība nav ievērota, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar pakaļējo drošības konstrukciju, kas uzstādīta saskaņā ar turpmāk izklāstītajām specifikācijām.

II.3. Specifikācijas pakaļējo drošības konstrukciju uzstādīšanai:

II.3.1. Pakaļējās drošības konstrukcijas apakšējai malai jāatrodas mazāk kā 70 cm no zemes, kad transportlīdzeklis ir bez kravas.

II.3.2. Vietā, kur uzstāda pakaļējo drošības konstrukciju, tās platums nedrīkst pārsniegt transportlīdzekļa platumu un nevienā pusē nedrīkst būt vairāk kā 10 cm īsāks par transportlīdzekļa platumu.

II.3.3. Pakaļējā drošības konstrukcija jānovieto pēc iespējas tuvāk transportlīdzekļa aizmugurei un nekādā gadījumā vairāk kā 60 cm no transportlīdzekļa paša aizmugurējā punkta.

II.3.4. Pakaļējās drošības konstrukcijas galus nedrīkst liekt atpakaļ.

II.3.5. Pakaļējā drošības konstrukcija stingri jāpiestiprina pie šasijas sānu daļām vai to aizvietotājiem.

II.3.6. Pakaļējās drošības konstrukcijas liekšanas izturībai jābūt vismaz vienādai ar tērauda sijas liekšanas izturību, kuras šķērsgriezuma liekšanas izturības modulis ir 20 cm3.

II.4. Atkāpjoties no iepriekš izklāstītajām prasībām, šāda tipa transportlīdzekļiem nav jābūt aprīkotiem ar pakaļējo drošības konstrukciju:

- vilcēji puspiekabēm,

- "cilpveida" piekabes un citas līdzīgas piekabes apaļkoku vai citu ļoti garu priekšmetu transportēšanai,

- transportlīdzekļi, kuros pakaļējā drošības konstrukcija ir nesaderīga ar to izmantošanu.

--------------------------------------------------

Augša