EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31970L0156

Padomes Direktīva (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu

OV L 42, 23.2.1970., 1./15. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1970(I) Lpp. 82 - 94
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1970(I) Lpp. 96 - 110
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 46 - 60
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 174 - 188
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 174 - 188
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 120 - 133
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 120 - 133
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 44 - 58
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 44 - 58
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 44 - 58
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 44 - 58
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 44 - 58
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 44 - 58
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 44 - 58
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 44 - 58
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 44 - 58
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 41 - 56
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 001 Lpp. 41 - 56

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 28/04/2009; Atcelts ar 32007L0046 . Jaunākā konsolidētā versija: 12/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/156/oj

31970L0156Oficiālais Vēstnesis L 042 , 23/02/1970 Lpp. 0001 - 0015
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0120
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1970(I) Lpp. 0082
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0120
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1970(I) Lpp. 0096
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0046
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0174
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 1 Lpp. 0174


Padomes Direktīva

(1970. gada 6. februāris)

par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu

(70/156/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā katrā dalībvalstī mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas paredzēti kravu vai pasažieru pārvadāšanai, ir jāatbilst dažām obligātām tehniskām prasībām; tā kā šādas prasības dalībvalstīs atšķiras un tādējādi kavē tirdzniecību Eiropas Ekonomikas kopienā;

tā kā šādus kopējā tirgus izveidošanas un sekmīgas darbības traucējumus var samazināt vai pat novērst, ja visas dalībvalstis pieņem vienotas prasības vai nu papildus, vai pašreizējo likumu vietā;

tā kā dalībvalstīs ir izveidota prakse, ka pirms transportlīdzekļu laišanas tirgū pārbauda, vai tie atbilst attiecīgām tehniskām prasībām; tā kā šo pārbaudi veic transportlīdzekļu tipiem;

tā kā saskaņotas tehniskās prasības, ko piemēro atsevišķām transportlīdzekļu daļām un to parametriem, būtu jānosaka atsevišķās direktīvās;

tā kā Kopienas līmenī katram transportlīdzekļa tipam ir jāievieš Kopienas tipa apstiprināšanas procedūra, lai varētu pārbaudīt tā atbilstību iepriekšminētajām prasībām un lai katra dalībvalsts varētu atzīt citās dalībvalstīs veiktās pārbaudes;

tā kā pēc šīs procedūras katrai dalībvalstij jābūt iespējai pārliecināties, vai transportlīdzekļa tipam ir veiktas atsevišķajā direktīvā noteiktās pārbaudes un vai tās ir uzskaitītas modeļa apstiprinājuma sertifikātā; tā kā pēc šīs procedūras ražotāji var aizpildīt atbilstības apliecību visiem transportlīdzekļiem, kas atbilst apstiprinātajam tipam; tā kā transportlīdzekli ar šādu apliecību visās dalībvalstīs ir jāuzskata par atbilstošu valsts likumiem; tā kā katrai dalībvalstij būtu jāinformē pārējās dalībvalstis par iegūtajiem datiem, nosūtot aizpildītu tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju par katru apstiprinātu transportlīdzekļa tipu;

tā kā pagaidu pasākuma veidā jābūt iespējai piešķirt tipa apstiprinājumu, pamatojoties uz Kopienas prasībām, gadījumā, ja, stājoties spēkā atsevišķām direktīvām par dažādām transportlīdzekļu daļām vai parametriem, attiecībā uz daļām un parametriem, uz ko neattiecas šīs direktīva, paliktu spēkā valstu prasības;

tā kā, neierobežojot Līguma 169. un 170. pantu, sadarbojoties dalībvalstu kompetentām iestādēm, vēlams paredzēt noteikumus, lai palīdzētu atrisināt tehniska rakstura strīdus, kas saistīti ar ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam tipam;

tā kā transportlīdzeklim, kas atbilst kādam apstiprinātam tipam, tomēr var būt dažas īpatnības, kuru dēļ var tikt apdraudēta ceļu satiksmes drošība; tā kā tāpēc ir ieteicams paredzēt atbilstīgu procedūru, lai nepieļautu šādus draudus;

tā kā tehnikas attīstības dēļ nepieciešams ātri pielāgot tehniskās prasības, kas ir norādītas atsevišķajās direktīvās; tā kā, lai atvieglotu vajadzīgo pasākumu īstenošanu, ieteicams ieviest tādu kārtību, kas komitejā palīdzētu nodibināt ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un Komisiju, lai tehnikas attīstībai piemērotu direktīvu noteikumus, kas atceļ tehniskos šķēršļus tirdzniecībā mehānisko transportlīdzekļu nozarē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I NODAĻA

DEFINĪCIJAS

1. pants

Šajā direktīvā "transportlīdzeklis" ir visi mehāniskie transportlīdzekļi, kas ir paredzēti izmantošanai uz ceļiem, ar korpusu vai bez tā, ar vismaz četriem riteņiem un maksimālo paredzēto ātrumu, kas lielāks par 25 km/h, kā arī to piekabes, izņemot transportlīdzekļus, kas pārvietojas pa sliežu ceļiem, kā arī lauksaimniecībā izmantojamus traktorus un mašīnas.

2. pants

Šajā direktīvā:

a) "valsts tipa apstiprināšana" nozīmē administratīvu procedūru, ko sauc šādi:

- "agréation par type" un "aanneming" Beļģijas tiesību aktos,

- "allgemeine Betriebserlaubnis" Vācijas tiesību aktos,

- "réception par type" Francijas tiesību aktos,

- "omologazione" vai "approvazione del tipo" Itālijas tiesību aktos,

- "agréation" Luksemburgas tiesību aktos,

- "typegoedkeuring" Nīderlandes tiesību aktos;

b) "EEK tipa apstiprināšana" nozīmē procedūru, saskaņā ar ko dalībvalsts apliecina, ka transportlīdzekļa tips atbilst atsevišķajās direktīvās noteiktām tehniskajām prasībām un ir izturējis pārbaudes, kas uzskaitītas EEK tipa apstiprinājuma sertifikātā, kura paraugs sniegts II pielikumā.

II NODAĻA

EEK transportlīdzekļu tipa apstiprināšana

3. pants

Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis dalībvalstij iesniedz pieteikumu par EEK tipa apstiprināšanu. Pieteikumam pievieno informatīvu dokumentu, kura paraugs sniegts I pielikumā, un tur minētos dokumentus. Pieteikumu par viena transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu nevar iesniegt vairāk kā vienai dalībvalstij.

4. pants

1. Dalībvalsts apstiprina visus transportlīdzekļu tipus, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) transportlīdzekļa tipam jāatbilst informatīvajā dokumentā norādītajiem datiem;

b) transportlīdzekļa tipam jāiztur 2. panta b) apakšpunktā minētajā tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugā uzskaitītās pārbaudes.

2. Dalībvalsts, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, tiktāl, cik vajadzīgs un ja vajadzīgs, sadarbojoties ar citu dalībvalstu kompetentām iestādēm, veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu ražošanas paraugu atbilstību apstiprinātajam prototipam. Šīs pārbaudes veic tikai uz vietas.

Katra dalībvalsts aizpilda visas tipa apstiprinājuma sertifikāta iedaļas katram transportlīdzekļa tipam, ko tā apstiprina.

5. pants

1. Dalībvalsts kompetentās iestādes pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm mēneša laikā par visiem apstiprinātajiem un arī neapstiprinātajiem transportlīdzekļu tipiem nosūta informatīvā dokumenta un tipa apstiprinājuma sertifikāta kopijas.

2. Ražotājs vai tā pilnvarots pārstāvis reģistrācijas valstī par katru transportlīdzekli, kas ražots atbilstīgi apstiprinātajam prototipam, izdod atbilstības apliecību, kuras paraugs sniegts III pielikumā.

3. Tomēr dalībvalstis, lai uzliktu nodokļus transportlīdzekļiem vai lai noformētu to reģistrācijas dokumentus, var pieprasīt norādīt datus, kas nav minēti III pielikumā dotajā atbilstības apliecībā, ar noteikumu, ka šie dati precīzi izteikti informatīvajā dokumentā vai arī ka pēc tā tos var noteikt ar vienkāršiem aprēķiniem.

6. pants

1. Dalībvalstij, kas piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu, jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka to informē par visiem ražošanas pārtraukšanas gadījumiem un visām to datu izmaiņām, kuri norādīti informatīvajā dokumentā.

2. Ja attiecīgā dalībvalsts uzskata, ka šādu izmaiņu dēļ nav jāizdara grozījumi esošā tipa apstiprinājuma sertifikātā vai nav jāizdod jauns tipa apstiprinājuma sertifikāts, šīs dalībvalsts kompetentās iestādes par to informē ražotāju, bet pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm regulāri nosūta tām agrāk nosūtīto informatīvo dokumentu grozījumus.

3. Ja attiecīgā valsts uzskata, ka informatīvajā dokumentā izdarīto grozījumu dēļ jāveic jaunas pārbaudes vai izmēģinājumi un tāpēc jāizdara attiecīgi grozījumi esošajā tipa apstiprinājuma sertifikātā vai jāizdod jauns tipa apstiprinājuma sertifikāts, šīs dalībvalsts kompetentās iestādes par to informē ražotāju un mēneša laikā pēc attiecīgu jaunu dokumentu sagatavošanas nosūta tos pārējo dalībvalstu kompetentām iestādēm.

4. Ja tipa apstiprinājuma sertifikāts ir grozīts vai aizstāts, vai vairs nav derīgs, jo tipa, uz kuru tas attiecās, ražošana ir pārtraukta, tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kas tipu ir apstiprinājušas, mēneša laikā paziņo pārējo dalībvalstu kompetentām iestādēm pēdējā transportlīdzekļa sērijas numuru, kas ražots atbilstīgi vecajam sertifikātam, un, ja vajadzīgs, arī pirmā transportlīdzekļa sērijas numuru, kurš ražots atbilstīgi jaunajam vai grozītajam sertifikātam.

7. pants

1. Ja jaunam transportlīdzeklim ir atbilstības sertifikāts, neviena dalībvalsts nevar noraidīt tā reģistrāciju vai aizliegt pārdošanu, ekspluatācijas uzsākšanu vai izmantošanu, šo aizliegumu pamatojot ar tā konstrukciju vai darbību.

2. Tomēr šī apliecība nekavē dalībvalsti veikt tādus pasākumus attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas neatbilst apstiprinātajam prototipam.

Neatbilstību apstiprinātajam prototipam konstatē, ja atklāj neatbilstību informatīvajā dokumentā norādītajiem datiem un ja šādu neatbilstību saskaņā ar 6. panta 2. vai 3. punktu nav atļāvusi dalībvalsts, kas tipu apstiprinājusi. Transportlīdzekli neuzskata par neatbilstīgu apstiprinātajam tipam, ja atsevišķās direktīvās atļautas pielaides, un šīs pielaides ir ievērotas.

8. pants

1. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu, konstatē, ka vairāki transportlīdzekļi, kam ir atbilstības apliecība, neatbilst apstiprinātajam tipam, tā veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam tipam. Šīs dalībvalsts kompetentās iestādes informē par veiktajiem pasākumiem pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes, kuras, ja vajadzīgs, var EEK tipa apstiprinājumu pagarināt vai atsaukt.

Minētās iestādes veic līdzīgus pasākumus, ja citas dalībvalsts kompetentās iestādes tās informējušas par šādu neatbilstību.

2. Dalībvalstu kompetentās iestādes mēneša laikā informē cita citu par visiem EEK tipa apstiprinājuma atsaukšanas gadījumiem un par šā pasākuma iemesliem.

3. Ja dalībvalsts, kas piešķīrusi EEK tipa apstiprinājumu, apstrīd tā neievērošanu, par ko tai ir paziņots, attiecīgajām dalībvalstīm jācenšas šo konfliktu novērst.

Par to pastāvīgi informē Komisiju, un, ja vajadzīgs, izlīguma panākšanai rīko atbilstīgas apspriedes.

9. pants

Ja dalībvalsts konstatē, ka konkrēta tipa transportlīdzekļi var apdraudēt satiksmes drošību, lai gan tiem ir pienācīgi izdota atbilstības apliecība, tad šī valsts ilgākais uz laiku līdz sešiem mēnešiem var atteikties reģistrēt šī tipa transportlīdzekļus vai aizliegt to pārdošanu, ekspluatācijas uzsākšanu vai izmantošanu savā teritorijā. Tā steidzami informē pārējās dalībvalstis un Komisiju, paziņojot iemeslus, ar ko tā pamato lēmumu.

III NODAĻA

Pārejas noteikumi

10. pants

1. Pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās un kamēr sāk piemērot atsevišķās direktīvas, kas vajadzīgas, lai piešķirtu EEK tipa apstiprinājumu:

- dalībvalstu tipa apstiprinājumu pamato ar saskaņotām tehniskām prasībām, nevis atbilstošajām valsts prasībām, ja pieteikuma iesniedzējs to lūdz,

- pēc ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja pieteikuma un 3. pantā minētā informatīvā dokumenta saņemšanas attiecīgā dalībvalsts aizpilda 2. panta b) apakšpunktā minētā tipa apstiprinājuma sertifikāta iedaļas. Šā sertifikāta eksemplāru izsniedz pieteikuma iesniedzējam. Pārējās dalībvalstis, kurām iesniegts pieteikums tā paša tipa transportlīdzekļa tipa apstiprinājumam, šo eksemplāru pieņem kā apstiprinājumu, ka vajadzīgās pārbaudes ir veiktas.

2. Šā panta 1. punkta noteikumus atceļ, tiklīdz izpildītas visas prasības, kas vajadzīgas, lai piešķirtu EEK tipa apstiprinājumu.

IV NODAĻA

Vispārīgi un nobeiguma noteikumi

11. pants

Visas izmaiņas, kas jāveic, lai pielāgotu:

- šīs direktīvas I, II un III pielikumu vai

- noteikumus, kas ietverti II pielikumā minētajās atsevišķajās direktīvās, kā arī sīkāk norādīti katrā no šīm direktīvām,

lai ņemtu vērā tehnikas attīstību, pieņem saskaņā ar 13. pantā noteikto kārtību.

12. pants

1. Ar šo ir nodibināta komiteja (šeit turpmāk "Komiteja") to direktīvu tehnikas attīstības pielāgošanai, kas attiecas uz tehnisko šķēršļu atcelšanu mehānisko transportlīdzekļu tirdzniecības nozarē; Komitejā ietilpst dalībvalstu pārstāvji un Komisijas pārstāvis, kas ir priekšsēdētājs.

2. Komiteja apstiprina savu reglamentu.

13. pants

1. Ja jāievēro šajā pantā noteiktā procedūra, jautājumus Komitejai nodod priekšsēdētājs vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc dalībvalstu pārstāvju pieprasījuma.

2. Komisijas pārstāvis iesniedz Komitejai to pasākumu projektu, kas jāpieņem. Ievērojot jautājumu steidzamību, Komisija sniedz atzinumu par projektu Komitejai priekšsēdētāja noteiktajā termiņā. Atzinumus pieņem ar divpadsmit balsu vairākumu, dalībvalstu balsu vērtība ir tāda, kā noteikts Līguma 148. panta 2. punktā. Priekšsēdētājs nebalso.

3. a) Komisija pieņem paredzētos pasākumus, ja tie ir saskaņā ar komitejas atzinumu;

b) ja paredzētie pasākumi nesaskan ar Komitejas atzinumu vai ja atzinums nav pieņemts, Komisija nekavējoties ierosina Padomei pasākumus, kas jāpieņem. Padome lemj ar kvalificētu balsu vairākumu;

c) ja Padome trīs mēnešu laikā pēc priekšlikuma iesniegšanas nav pieņēmusi lēmumu, ierosinātos pasākumus pieņem Komisija.

14. pants

Visos lēmumos, kas pieņemti saskaņā ar noteikumiem, kuri apstiprināti, īstenojot šo direktīvu, un kas noraida vai atceļ tipa apstiprinājumu, noraida reģistrāciju vai aizliedz pārdošanu vai izmantošanu, sīki izklāsta to pamatojumu. Lēmumu paziņo attiecīgajai personai, to vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tā var izmantot saskaņā ar dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, un šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

15. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi par prasībām, kas jāizpilda, lai astoņpadsmit mēnešu laikā pēc šīs direktīvas paziņošanas izpildītu šo direktīvu, un par to tās nekavējoties informē Komisiju.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva, dara zināmus Komisijai.

16. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1970. gada 6. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. Harmel

[1] OV C 160, 18.12.1969., 7. lpp.

[2] OV C 48, 16.4.1969., 14. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS

INFORMĀCIJAS DOKUMENTA PARAUGS (a)

0. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA.

0.1. Marka (ražotāja nosaukums).

0.2. Tips un komerciālais apraksts (min visus variantus).

0.3. Šķira.

0.4. Transportlīdzekļa kategorija (b).

0.5. Ražotāja nosaukums un adrese.

0.6. Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese.

0.7. Obligāto izgatavotāja plāksnīšu un uzrakstu atrašanās vieta un stiprinājuma veids:

0.7.1. Pie šasijas;

0.7.2. Uz korpusa;

0.7.3. Uz motora.

0.8. Šā tipa šasijas sērijas numuri sākas ar Nr..….

1. VISPĀRĪGS TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS RAKSTUROJUMS.

(Pievieno ¾ priekšskata un ¾ aizmugures skata fotoattēlus).

(Pievieno visa transportlīdzekļa telpisku skici).

1.1. Asu un riteņu skaits (ja vajadzīgs, kāpurķēžu skaits).

1.1.1. Asu skaits ar dubultriteņiem (ja vajadzīgs).

1.2. Dzenošie riteņi (skaits, novietojums, savienojums ar citiem riteņiem).

1.3. Šasija (ja ir) (vispārēja skice).

1.4. Garensijām izmantotais materiāls (c).

1.5. Motora novietojums un montāža.

1.6. Vadītāja kabīne (uz priekšu izvirzīta, daļēji uz priekšu izvirzīta vai parasti novietota).

2. SVARS UN IZMĒRI (d) (izteikts mm un kg).

2.1. Atstatums starp asīm (pie pilnas slodzes) (e).

2.1.1. Puspiekabēm: attālums no piekabes ass līdz aizmugurējai asij.

2.2. Vilcējiem.

2.2.1. Piekabes savienojums (maksimālā un minimālā) (f).

2.2.2. Piekabes savienojuma maksimālais augstums (standartizēts) (g).

2.2.3. Attālums starp kabīnes aizmuguri un pakaļējo asi.

2.2.3.1. Attālums starp kabīnes aizmuguri un pakaļējo asi(-īm) (ja šasija ir ar kabīni).

2.2.3.2. Attālums starp stūres aizmuguri un pakaļējo asi(-īm) (ja šasija ir bez kabīnes).

2.3. Katras ass platums (h).

2.4. Maksimālie transportlīdzekļa izmēri (kopumā) (i).

+++++ TIFF +++++

2.5. Šasijas svars (bez kabīnes, dzesēšanas šķidruma, eļļām, degvielas, rezerves riteņa, instrumentiem un vadītāja).

2.5.1. Šā svara sadalījums pa asīm.

2.6. Transportlīdzekļa svars ar virsbūvi darba kārtībā vai šasijas svars ar kabīni, ja ražotājs nemontē virsbūvi (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, rezerves riteni un vadītāju) (p).

2.6.1. Šī svara sadalījums pa asīm (svara sadalījums pa asīm un piekabes savienojumu puspiekabes gadījumā).

2.7. Ražotāja noteiktais tehniski pieļaujamais maksimālais svars.

2.7.1. Šī svara sadalījums pa asīm (svara sadalījums pa asīm un piekabes savienojumu puspiekabes gadījumā).

2.8. Ražotāja noteiktais maksimālais tehniski pieļaujamais svars uz katras ass (svara sadalījums pa asīm un piekabes savienojumu puspiekabes gadījumā).

2.9. Ja transportlīdzekli izmanto kā vilcēju, ražotāja noteiktās kombinācijas maksimālais tehniski pieļaujamais maksimālais svars (un vajadzības gadījumā maksimālais tehniski pieļaujamais piekabes svars).

2.10. Maksimālā vertikālā slodze sakabes punktā (uz āķi vai speciālo trīspunktu sakabes sistēmu).

2.11. Pagrieziena trajektorija.

2.12. Motora jaudas/maksimālā svara attiecība (hp/kg) un braukšanas uzsākšana kāpumā.

3. MOTORS (q).

3.1. Ražotājs.

3.2. Iekšdedzes motors.

3.2.1. Nosaukums.

3.2.2. Tips (dubultdzirksteles aizdedze, dīzeļa motors u.c.), taktu skaits.

3.2.3. Cilindru skaits un novietojums.

3.2.4. Cilindru stobrs, virzuļa gājiens un darba tilpums.

3.2.5. Maksimālā jauda pie… apgr./min. (norāda izmantoto standartu).

3.2.6. Maksimālais griezes moments pie… apgr./min.(tas pats standarts, kas 3.2.5.punktā).

3.2.7. Paredzētā degviela.

3.2.8. Degvielas tvertnes (tilpums un novietojums).

3.2.9. Degvielas rezerves tvertnes (tilpums un novietojums).

3.2.10. Degvielas padeves sistēma (tips).

3.2.11. Turbopūtes kompresors (ja ir) (tips, vadība, turbopūtes spiediens).

3.2.12. Apgriezienu skaita regulators (ja ir) (darbības princips).

3.2.13. Elektriskā sistēma (spriegums, pozitīvais vai negatīvais sazemētais kontakts).

3.2.14. Ģenerators (tips un nominālā jauda).

3.2.15. Aizdedze (aizdedzes ierīces tips, aizdedzes apsteidzes iestādīšanas tips).

3.2.16. Radiotraucējumu slāpētājs (veids).

3.2.17. Dzesēšanas sistēma (gaisa, ūdens).

3.2.18. Trokšņa līmenis.

3.2.19. Atgāzu izplūdes sistēma (īss apraksts).

3.2.20. Pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai.

3.3. Elektriskais motors.

3.3.1. Tips (virknes slēgums, tinums).

3.3.2. Maksimālā izejas jauda un darbības spriegums.

3.3.3. Akumulators (elementu skaits, svars, jauda ampērstundās un novietojums).

3.4. Motori, izņemot elektriskos un iekšdedzes motorus (dati par šādu motoru detaļām).

4. TRANSMISIJAS IEKĀRTA (r) (transmisijas skice un rasējums).

4.1. Tips (mehāniskā, hidrauliskā, elektriskā u.c.).

4.2. Sajūgs (tips).

4.2.1. Sajūga svars.

4.3. Pārnesumkārba (tips, tiešie pārnesumi, pārnesumu pārslēgšanas veids).

4.3.1. Pārnesumkārbas svars.

4.4. Pārvads no motora uz pārnesumkārbu, pakaļējo asi(-īm), sadales kārbu vai starpzobratu (ja ir).

4.5. Pārnesumskaitlis ar vai bez sadales kārbas(-ām).

+++++ TIFF +++++

4.6. Transportlīdzekļa ātrums, ko iegūst ar dzinēja griezes ātrumu 1000 apgr./min. ar normāli uzmontētām riepām (6.1.) (riepu perimetrs zem slodzes ir… metri) (s).

+++++ TIFF +++++

4.7. Maksimālais transportlīdzekļa ātrums ar augstāko pārnesumu (km/h) (s).

4.8. Aksiālā slodze (un bremzēšanas spēku pārnešana).

4.9. Spidometrs.

4.10. Ātruma reģistrētājs (ja ir) (izgatavotājs un tips).

4.11. Diferenciāļa bloķētājmehānisms (ja ir).

5. ASIS.

(Pievieno telpisku katras ass skici kopā ar pārskatu par izmantotajiem materiāliem un (nav obligāti) par izgatavotāju un tipu).

6. BALSTIEKĀRTA (kopējā balstiekārtas skice).

6.1. Parasti montētās riepas (izmēri un parametri).

6.2. Katras ass vai riteņa balstiekārtas tips un uzbūve.

6.3. Balstiekārtas atsperoto detaļu parametri (uzbūve, materiālu parametri un izmēri).

6.4. Stabilizatori (t).

6.5. Amortizatori (t).

7. STŪRES IEKĀRTA (skice).

7.1. Riteņu pievadmehānisms un piedziņa, pastiprinātāja (ja ir) veids (ja vajadzīgs, metode un darbības shēma, un tips, ja ir), stūres spēka moments.

7.2. Riteņu maksimālais pagrieziena leņķis:

7.2.1. Pa labi… (grādi): stūres rata apgriezienu skaits…

7.2.2. Pa kreisi… (grādi): stūres rata apgriezienu skaits…

7.3. Minimālais pagrieziena rādiuss (u):

7.3.1. Pa labi;

7.3.2. Pa kreisi.

8. BREMZES (kopējā skice un darbības shēma) (v).

8.1. Darba bremzes.

8.2. Papildu bremzes.

8.3. Stāvbremzes.

8.4. Bremzēšanas papildu iekārtas (ja ir) (ieskaitot palēninātāju).

8.5. Automātiska bremzēšanas iekārta, kas darbojas, ja pārtrūkst savienojums (ja ir piekabe vai puspiekabe).

8.6. Bremžu sistēmas aprēķins: attiecības noteikšana starp kopējo bremzēšanas spēku uz riteņu aploci un bremzēšanas pievadam pielikto spēku.

8.7. Ārēji enerģijas avoti (ja ir) (raksturlielumi, energoavotu ietilpība, maksimālais un minimālais spiediens, spiediena mērinstrumenti un pārmērīga spiediena krituma signalizācijas ierīce uz kontrolmērinstrumentu paneļa, vakuuma rezervuāri un padeves vārsti, padeves kompresoru daļu, kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, atbilstība noteikumiem).

8.8. Darbam ar piekabēm (treileriem) paredzētie transportlīdzekļi.

8.8.1. Piekabes bremžu iekārta.

8.8.2. Savienojumi, sakabes, drošības ierīces.

9. VIRSBŪVE (virsbūves iekšskata un ārskata kopēja telpiska skice).

9.1. Virsbūves tips.

9.2. Izmantotie materiāli un izgatavošanas paņēmiens.

9.3. Durvis (skaits, izmēri, atvēršanas virziens, aizbīdņi un eņģes).

9.4. Redzamība.

9.5. Priekšējais stikls un pārējie logi (skaits un novietojums, izmantotie materiāli).

9.5.1. Priekšējā stikla ieliekuma leņķis.

9.6. Priekšējais stikls.

9.7. Priekšējā stikla mazgātājs.

9.8. Atkausēšana.

9.9. Atpakaļskata spoguļi.

9.10. Iekšējā apdare.

9.10.1. Pasažieru aizsardzība kabīnē.

9.10.2. Vadības ierīču izvietojums un norādes.

9.10.3. Sēdeklis (skaits, novietojums un parametri).

9.11. Kabīnes ārējais iekārtojums.

9.12. Drošības jostas un pārējās fiksējošās iekārtas (skaits un novietojums).

9.13. Drošības jostu stiprinājuma vietas (skaits un novietojums).

9.14. Vieta numura plākšņu montāžai.

9.15. Aizmugures aizsardzības ierīces.

10. APGAISMES IERĪCES UN GAISMAS SIGNĀLIERĪCES.

(Transportlīdzekļa ārpuses skices, norādot visu ierīču apgaismojošo virsmu izmērus un novietojumu; gaismu krāsa).

10.1. Obligātās ierīces.

10.1.1. Tuvās gaismas.

10.1.2. Tālās gaismas.

10.1.3. Priekšējais gabarītu apgaismojums.

10.1.4. Pagriezienu rādītāji.

10.1.5. Aizmugures gabarītu apgaismojums.

10.1.6. Bremzēšanas signāllukturi.

10.1.7. Aizmugures numura plāksnes apgaismojums.

10.1.8. Sarkanie pakaļējie atstarotāji.

10.1.9. Piekabju priekšējie atstarotāji.

10.2. Papildu aprīkojums.

10.2.1. Miglas lukturi.

10.2.2. Stāvgaismas.

10.2.3. Atpakaļgaitas gaismas.

10.2.4. Priekšējais gabarītu apgaismojums.

10.2.5. Dzeltenie sānu atstarotāji.

10.3. Papildu ierīces speciālajiem transportlīdzekļiem.

11. VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN PIEKABJU VAI PUSPIEKABJU SAVIENOJUMI.

12. DAŽĀDI.

12.1. Skaņas signālierīces.

12.1.1. Parastās.

12.1.2. Speciālās.

12.2. Īpaši noteikumi sabiedriskā transporta transportlīdzekļiem.

12.3. Īpaši noteikumi taksometriem.

12.4. Īpaši noteikumi preču pārvadājumu transportlīdzekļiem.

12.5. Ierīces, lai novērstu transportlīdzekļa neatļautu lietošanu.

12.6. Vilkšanas āķis.

12.7. Piekabes balsts.

12.8. Bojājumu signālierīce.

PIEZĪMES

Katrā punktā, kam jāpievieno rasējumi vai fotoattēli, norāda attiecīgo pievienoto dokumentu skaitu;

a) ja kāda daļa saņēmusi tipa apstiprinājumu, tā nav jāapraksta, ja atsaucas uz šo tipa apstiprinājumu. Nav jāapraksta arī daļas, ja to konstrukcija ir skaidri saprotama no šai veidlapai pievienotajām diagrammām vai skicēm;

b) iedala šādās starptautiskās kategorijās:

1. M kategorija: mehāniskie transportlīdzekļi, kam ir vismaz četri riteņi vai trīs riteņi, kuru maksimālais svars pārsniedz 1 tonnu un kurus izmanto pasažieru pārvadāšanai.

- M1 kategorija: transportlīdzekļi, ko izmanto pasažieru pārvadāšanai un kuros nav vairāk kā astoņas sēdvietas un vadītāja sēdeklis.

- M2 kategorija: transportlīdzekļi, ko izmanto pasažieru pārvadāšanai un kuros nav vairāk kā astoņas sēdvietas un vadītāja sēdeklis, kuru maksimālais svars nepārsniedz 5 tonnas.

- M3 kategorija: transportlīdzekļi, ko izmanto pasažieru pārvadāšanai un kuros nav vairāk kā astoņas sēdvietas un vadītāja sēdeklis, kuru maksimālais svars pārsniedz 5 tonnas.

2. N kategorija: mehāniskie transportlīdzekļi, kam ir vismaz četri riteņi vai trīs riteņi, kuru maksimālais svars pārsniedz 1 tonnu un kurus izmanto preču pārvadāšanai.

- N1 kategorija: transportlīdzekļi, ko izmanto preču pārvadāšanai un kuru maksimālais svars nepārsniedz 3,5 tonnas.

- N2 kategorija: transportlīdzekļi, ko izmanto preču pārvadāšanai un kuru maksimālais svars pārsniedz 3,5 tonnas, bet nepārsniedz 12 tonnas.

- N3 kategorija: transportlīdzekļi, ko izmanto preču pārvadāšanai un kuru maksimālais svars pārsniedz 12 tonnas.

3. O kategorija: piekabes (ieskaitot puspiekabes).

- O1 kategorija: piekabes, kuru maksimālais svars nepārsniedz 0,75 tonnas.

- O2 kategorija: piekabes, kuru maksimālais svars pārsniedz 0,75 tonnas, bet nepārsniedz 3,5 tonnas.

- O3 kategorija: piekabes, kuru maksimālais svars pārsniedz 3,5 tonnas, bet nepārsniedz 10 tonnas.

- O4 kategorija: piekabes, kuru maksimālais svars pārsniedz 10 tonnas;

c) ja iespējams, Euronorm nosaukums. Vajadzības gadījumā norāda:

- materiāla aprakstu,

- tecēšanas robežu,

- maksimālo spriedzi uz izstiepšanos,

- pagarinājumu (procentos),

- Brinela izturību;

d) ja viens transportlīdzekļa tipa variants ir ar parastu kabīni, bet otrs – ar kabīni ar guļamvietām, jānorāda abu kabīņu svars un izmēri;

e) ISO ieteikuma projekts 586 [1], definīcija Nr. 2;

f) ISO ieteikuma projekts 586, definīcija Nr. 33;

g) ISO ieteikuma projekts 586, definīcija Nr. 35;

h) ISO ieteikuma projekts 586, definīcija Nr. 1;

i) ja transportlīdzeklim, kuram veic tipa pārbaudi, nav kabīnes, ražotāja noteiktos maksimālos un minimālos izmērus ieraksta otrajā ailē, bet trešo aili atstāj tukšu;

j) ISO ieteikuma projekts 586, definīcija Nr. 9;

k) ISO ieteikuma projekts 586, definīcija Nr. 12;

l) ISO ieteikuma projekts 586, definīcija Nr. 13;

m) ISO ieteikuma projekts 586, definīcija Nr. 18;

n) ISO ieteikuma projekts 586, definīcija Nr. 19;

o) ISO ieteikuma projekts 586, definīcija Nr. 7;

p) vadītāja svars ir noteikts 75 kg;

q) ja dzinējam nav virzuļu, sniedz vispārēju aprakstu;

r) norādītie dati jāsniedz par visiem iespējamiem variantiem;

s) pieļaujamā pielaide ir 5 %;

t) norāda tikai, vai ir aprīkots;

u) ISO ieteikuma projekts 586, definīcija Nr. 27;

v) par visām bremžu sistēmām jāsniedz šādas ziņas:

- tips un parametri (skice ar izmēriem) (trumuļu vai disku bremzes u.c., bremzējamie riteņi, pievads bremžu sistēmai, berzes virsmas, to īpašības un darba virsmas laukums, trumuļu, kluču vai disku rādiuss, bremžu trumuļu svars un regulēšanas ierīces),

- pārvads un bremzēšanas pievads (skice) (konstrukcija, regulēšana, sviras plecu attiecība, iespējas piekļūt bremzēšanas pievadam un tā novietojums, attiecībā uz mehānisko pievadu sprūdrata mehānisms, pievada galveno sastāvdaļu raksturlielumi, cilindru un virzuļu vadība, bremžu cilindri).

[1] Doc ISO/TC 22 (133. sekretariāts) 328 – 1963. gada janvāris.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS

EEK TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTS

A. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI.

Saskaņā ar EEK tipa apstiprināšanas procedūru izdotos tipa apstiprinājuma sertifikātus aizpilda šādi:

1. Pamatojoties uz informatīvajā dokumentā norādītajiem datiem, pēc to pārbaudes aizpilda šā pielikuma B daļā dotā tipa apstiprinājuma sertifikāta iedaļas.

2. Pēc attiecīgo pārbaužu un testu veikšanas katrā tipa apstiprinājuma sertifikāta iedaļā ar drukātiem burtiem ieraksta šādu(-us) saīsinājumu(-us):

"APST" pārbaudīts, ka attiecīgā daļa vai raksturlielums atbilst informatīvajā dokumentā norādītajiem datiem;

"AD" pārbaudīts, ka konkrētā daļa vai parametrs atbilst saskaņotajām prasībām, kas pieņemtas, ieviešot attiecīgu atsevišķo direktīvu;

"Z" aizpildīts pārbaudes ziņojums, kas jāpievieno tipa apstiprinājuma sertifikātam;

"S" pārbaudīts, ka skice un/vai diagramma ir pievienota.

B. MEHĀNISKĀ TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA APSTIPRINĀJUMA SERTIFIKĀTA PARAUGS.

0.VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA.

0.1.Marka (ražotāja nosaukums). |

0.2.Tips un komerciālais apraksts (min visus variantus). |

0.3.Šķira. |

0.4.Transportlīdzekļa kategorija. |

0.5.Ražotāja nosaukums un adrese. |

0.6.Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja ir) nosaukums un adrese. |

0.7.Obligāto izgatavotāja plāksnīšu un uzrakstu atrašanās vieta: | AD |

0.7.1.Stiprinājuma veids pie šasijas;0.7.2.Uz korpusa;0.7.3.Uz motora. |

0.8.Šā tipa šasijas sērijas numuri sākas ar Nr..….. |

1.TRANSPORTLĪDZEKĻA KONSTRUKCIJAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS.

1.1.Šasija (ja ir). | APST |

2.SVARS UN IZMĒRI (mm un kg).

2.1.Vilcējiem: |

2.1.1.Jūgierīces kāpe (maksimālā un minimālā) (f). | APST |

2.2.Maksimālie transportlīdzekļa izmēri (kopumā). | AD |

+++++ TIFF +++++

|

2.3.Transportlīdzekļa tehniski pieļaujamais maksimālais svars. | APST |

2.3.1.Šī svara sadalījums pa asīm (svara sadalījums pa asīm un piekabes savienojumu puspiekabes gadījumā). | APST |

2.4.Pieļaujamais piekrauta transportlīdzekļa maksimālais svars: | AD |

2.4.1.Šī svara sadalījums pa asīm (svara sadalījums pa asīm un piekabes savienojumu puspiekabes gadījumā). | AD |

2.5.Maksimālais tehniski pieļaujamais svars uz katras ass (svara sadalījums pa asīm un piekabes savienojumu puspiekabes gadījumā). | APST |

2.6.Maksimālais pieļaujamais svars uz katras ass (un noslogojums uz piekabes savienojumu puspiekabes gadījumā). | AD |

2.7.Ja transportlīdzekli izmanto kā vilcēju, kombinācijas maksimālais tehniski pieļaujamais svars (un vajadzības gadījumā maksimālais tehniski pieļaujamais piekabes svars). | APST |

2.8.Ja transportlīdzekli izmanto kā vilcēju, kombinācijas maksimālais pieļaujamais svars (un vajadzības gadījumā maksimālais piekabes svars). | AD |

2.9.Pagrieziena trajektorija. | AD |

2.10.Dzinēja jaudas/maksimālā svara attiecība (hp/kg) un braukšanas uzsākšana kāpumā. | AD |

3.MOTORS.

3.1.Ražotājs. |

3.2.Iekšdedzes motors:

3.2.1.Maksimālā jauda pie… apgr./min. (norāda izmantoto standartu); | APST |

3.2.2.Degvielas tvertnes; | AD |

3.2.3.Degvielas rezerves tvertnes; | AD |

3.2.4.Elektrosistēma; | APST |

3.2.5.Radiotraucējumu slāpētājs; | AD Z |

3.2.6.Trokšņa līmenis; | AD Z |

3.2.7.Trokšņa slāpētāji; |

3.2.8.Gaisa piesārņojums:

3.2.8.1.Transportlīdzekļi ar benzīna motoriem; | AD Z |

3.2.8.2.Transportlīdzekļi ar dīzeļa motoriem. | AD Z |

4.TRANSMISIJAS IEKĀRTA.

4.1.Maksimālais transportlīdzekļa ātrums ar augstāko pārnesumu (km/h) (s). | APST |

4.2.Spidometrs. | AD |

4.3.Atpakaļgaita. | AD |

5.ASIS. | APST |

6.BALSTIEKĀRTA.

6.1.Parasti montētās riepas. | AD |

6.2.Balstiekārtas atsperoto detaļu parametri. | AD |

7.STŪRES IEKĀRTA.

7.1.Riteņu pievadmehānisms un piedziņa. | AD |

7.2.Pastiprinātāja veids un stūres spēka moments uz stūres ratu. | AD |

7.3.Minimālais pagrieziena diametrs: | APST |

7.3.1.Pa labi;7.3.2.Pa kreisi. |

8.BREMZES.

8.1.Darba bremzes. | AD |

8.2.Papildu bremzes. | AD |

8.3.Stāvbremzes. | AD |

8.4.Bremzēšanas papildu iekārtas (ja ir) (ieskaitot palēninātāju). | AD |

8.5.Automātiska bremzēšanas iekārta, kas darbojas, ja pārtrūkst savienojums (ja ir piekabe vai puspiekabe). | AD |

8.6.Darbam ar piekabēm paredzētie transportlīdzekļiem: | AD |

8.6.1.Piekabes bremžu iekārta. | AD |

8.7.Visi ārēji enerģijas avoti. | AD |

8.8.Testa nosacījumi. | Z |

8.9.Testa rezultāti. | Z |

9.VIRSBŪVE.

9.1.Durvis (skaits, izmēri, atvēršanas virziens, aizbīdņi un eņģes). | AD |

9.2.Redzamība. | AD |

9.3.Priekšējais stikls un pārējie logi. | AD |

9.3.1.Priekšējā stikla ieliekuma leņķis. |

9.4.Priekšējā stikla tīrītājs. | AD |

9.5.Priekšējā stikla mazgātājs. | AD |

9.6.Atkausēšana. | AD |

9.7.Aizmugures skata spoguļi. | AD |

9.8.Iekšējā apdare. | AD |

9.8.1.Pasažieru aizsardzība kabīnē.9.8.2.Vadības ierīču izvietojums un norādes.9.8.3.Sēdeklis (skaits, novietojums un parametri). |

9.9.Kabīnes ārējais iekārtojums. | AD |

9.10.Drošības jostas un pārējās fiksējošās ierīces. | AD |

9.11.Drošības jostu stiprinājuma vietas. | AD |

9.12.Vieta numura plākšņu montāžai. | AD |

9.13.Aizmugures aizsardzības ierīces. | AD |

10.APGAISMES IERĪCES UN GAISMAS SIGNĀLIERĪCES.

10.1.Obligātās ierīces:

10.1.1.Tuvās gaismas; | AD |

10.1.2.Tālās gaismas; | AD |

10.1.3.Priekšējais gabarītu apgaismojums; | AD |

10.1.4.Virzienrādītāji; | AD |

10.1.5.Aizmugures gabarītu apgaismojums; | AD |

10.1.6.Bremzēšanas signāllukturi; | AD |

10.1.7.Pakaļējās numura zīmes apgaismojuma lukturis; | AD |

10.1.8.Sarkanie pakaļējie atstarotāji; | AD |

10.1.9.Piekabju priekšējie atstarotāji. | AD |

10.2.Papildu aprīkojums:

10.2.1.Miglas lukturi; | AD |

10.2.2.Stāvgaismas; | AD |

10.2.3.Atpakaļgaitas gaismas; | AD |

10.2.4.Piekabju priekšējais gabarītu apgaismojums; | AD |

10.2.5.Dzeltenie sānu atstarotāji. | AD |

11.VELKOŠO TRANSPORTLĪDZEKĻU UN PIEKABJU VAI PUSPIEKABJU SAVIENOJUMI. | AD |

12.DAŽĀDI.

12.1.Skaņas signālierīces. | AD |

12.2.Īpaši noteikumi sabiedriskā transporta transportlīdzekļiem. | AD |

12.3.Īpaši noteikumi taksometriem. | AD |

12.4.Īpaši noteikumi preču pārvadājumu transportlīdzekļiem. | AD |

12.5.Ierīces, lai novērstu transportlīdzekļa neatļautu lietošanu. | AD |

12.6.Vilkšanas āķis. | AD |

12.7.Piekabes balsts. | AD |

12.8.Bojājumu signālierīce. | AD |

12.9.Ātruma reģistrators (ja ir). | AD |

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PIELIKUMS

PARAUGS

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Augša