EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 31969L0465

Padomes Direktīva (1969. gada 8. decembris) par kartupeļu nematodes kontroli

OV L 323, 24.12.1969., 3./4. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1969(II) Lpp. 547 - 548
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1969(II) Lpp. 563 - 564
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 21 - 22
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 172 - 173
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 172 - 173
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 251 - 252
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 251 - 252
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 174 - 175
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 174 - 175
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 174 - 175
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 174 - 175
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 174 - 175
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 174 - 175
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 174 - 175
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 174 - 175
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 174 - 175
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 142 - 143
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 142 - 143

No longer in force [lv], Datums, līdz kuram ir spēkā: 30/06/2010; Atcelts ar 32007L0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/465/oj

31969L0465Oficiālais Vēstnesis L 323 , 24/12/1969 Lpp. 0003 - 0004
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 2 Lpp. 0251
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1969(II) Lpp. 0547
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 2 Lpp. 0251
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1969(II) Lpp. 0563
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 5 Lpp. 0021
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 3 Lpp. 0172
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 3 Lpp. 0172


Padomes Direktīva

(1969. gada 8. decembris)

par kartupeļu nematodes kontroli

(69/465/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 43. un 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā kartupeļu ražošana ieņem nozīmīgu vietu Kopienas lauksaimniecībā;

tā kā kartupeļu ražu bieži apdraud kaitīgi organismi;

tā kā kartupeļu audzēšanas aizsargāšana pret šādiem kaitīgiem organismiem ne tikai uzturētu ražošanas jaudu, bet arī palielinātu lauksaimniecības produktivitāti;

tā kā aizsardzības pasākumiem, lai novērstu kaitīgo organismu ieviešanos atsevišķās dalībvalstīs, būtu ierobežota iedarbība, ja šādi organismi netiks vienlaicīgi un metodiski kontrolēti visā Kopienā un to izplatīšanās netiks ierobežota;

tā kā kartupeļu nematode (Heterodera rostochiensis Woll.) ir viens no kartupeļiem kaitīgajiem organismiem;

tā kā šis kaitēklis ir parādījies vairākās dalībvalstīs un Kopienā pastāv inficētas zonas;

tā kā kartupeļu audzēšanai Kopienā bieži ir apdraudēta, ja netiek pieņemti efektīvi pasākumi, lai kontrolētu šo kaitēkli un novērstu tās izplatību;

tā kā, lai apkarotu šo kaitēkli, Kopienā ir jāpieņem nosacījumu minimums; tā kā dalībvalstīm ir jābūt iespējai vajadzības gadījumā pieņemt papildu vai stingrākus nosacījumus;

tā kā kartupeļu šķirnes, kas ir izturīgas pret šī kaitēkļa atsevišķiem tipiem, ir svarīgas; tā kā to izmantošana inficētajos zemes gabalos var zināmā mērā būt noderīga; tā kā tādēļ šo šķirņu sarakstu regulāra publicēšana ir sabiedrības interesēs;

tā kā, lai noteiktu infekcijas esamību un šķirņu izturību, ir jāpiemēro atbilstošas metodes, pret kurām dalībvalstis neiebilst,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva attiecas uz pasākumu minimumu, kas dalībvalstīs ir jāveic, lai kontrolētu kartupeļu nematodi (Heterodera rostochiensis Woll.) un novērstu tās izplatīšanos.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka sēklas kartupeļi, kas ir paredzēti tirdzniecībai, var tikt ražoti tikai zemes gabalos, kas oficiālos pētījumos ir atzīti par tādiem, kas nav inficēti ar kartupeļu nematodi.

3. pants

Ja tiek reģistrēta kartupeļu nematodes parādīšanās, dalībvalstis ierobežo inficēto zemes gabalu.

4. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka inficētajos zemes gabalos:

a) nevar audzēt kartupeļus;

b) nevar audzēt, glabāt augsnē vai kā citādi jebkādu pārstādīšanai paredzētu augu.

5. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka, ja sēklas kartupeļi, kas ir inficēti vai par kuriem ir aizdomas, ka tie ir inficēti, tiek izplatīti kā sēklas kartupeļi, tie ir jāapstrādā tā, lai tie vairs nebūtu inficēti.

6. pants

Dalībvalstis var atcelt pasākumus, kas veikti, lai kontrolētu kartupeļu nematodi vai novērstu tās izplatīšanos, tikai tad, ja tā vairs nav atrasta.

7. pants

Dalībvalstis aizliedz kartupeļu nematodes glabāšanu.

8. pants

1. Dalībvalstis var atļaut:

a) atkāpes no pasākumiem, kas minēti 4., 5. un 7. pantā, zinātniskiem mērķiem, pārbaudēm un selekcijas darbam;

b) atkāpjoties no 4. panta a) apakšpunkta inficētajos zemes gabalos audzēt kartupeļu šķirnes, kas ir izturīgas pret kartupeļu nematodes tipiem, kas ir atrasti zemes gabalos;

c) atkāpjoties no 4. panta a) apakšpunkta inficētajos zemes gabalos audzēt kartupeļus, kas nav sēklas kartupeļi, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts, ka šie kartupeļi tiks novākti pirms kartupeļu nematodes cistas nobriest;

d) atkāpjoties no 4. panta a) apakšpunkta inficētajos zemes gabalos audzēt kartupeļus, kas nav sēklas kartupeļi, ja augsne ir atbilstoši dezinficēta.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētās atļaujas tiek piešķirtas tikai tad, ja atbilstošas pārbaudes nodrošina, ka atļaujas netraucē kartupeļu nematodes kontroli un nerada šī kaitēkļa izplatīšanās draudus.

3. Kartupeļu šķirni uzskata par rezistentu pret konkrētu kartupeļu nematodes tipu, ja, audzējot minēto šķirni, tiek fiksēta dabiska un ikgadēja minētā tipa populācijas samazināšanās.

9. pants

Dalībvalstis var pieņemt tādus papildus vai stingrākus nosacījumus, kādi ir nepieciešami, lai kontrolētu kartupeļu nematodi vai novērstu tās izplatīšanos.

10. pants

1. Līdz katra gada 1. janvārim dalībvalstis nosūta Komisijai to kartupeļu šķirņu sarakstu, ko tās ir apstiprinājušas tirdzniecībai un kuras oficiālos pētījumos ir izrādījušās rezistentas pret kartupeļu nematodi. Tās norāda tipus, pret kurām kartupeļu šķirnes ir rezistentas.

2. Komisija nodrošina, ka rezistento šķirņu saraksts, kuras pamatā ir dalībvalstu paziņojumi, tiek publicēts katru gadu, ja iespējams, līdz 1. februārim.

11. pants

Dalībvalsts nodrošina, ka inficēšanās ar kartupeļu nematodi un kartupeļu šķirņu rezistence pret šo kaitēkli tiek noteikta ar atbilstošām metodēm, pret kurām dalībvalstij nav iebildumu.

12. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības divu gadu laikā pēc tās izziņošanas, un tūlīt par to informē Komisiju.

13. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1969. gada 8. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. M. A. H. Luns

[1] OV 28, 17.2.1967., 454./67. lpp.

--------------------------------------------------

Augša