EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 31969L0464

Padomes Direktīva (1969. gada 8. decembris) par kartupeļu vēža kontroli

OV L 323, 24.12.1969., 1./2. lpp. (DE, FR, IT, NL)
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Sējums 1969(II) Lpp. 545 - 546
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Sējums 1969(II) Lpp. 561 - 562
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 005 Lpp. 19 - 20
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 170 - 171
Speciālizdevums portugāļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 170 - 171
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 249 - 250
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 03 Sējums 002 Lpp. 249 - 250
Īpašais izdevums čehu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums igauņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums latviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums lietuviešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums ungāru valodā Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums maltiešu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums poļu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums slovāku valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums slovēņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 172 - 173
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 140 - 141
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 001 Lpp. 140 - 141
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 03 Sējums 003 Lpp. 3 - 4

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/12/2021; Atcelts ar 32016R2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/464/oj

31969L0464Oficiālais Vēstnesis L 323 , 24/12/1969 Lpp. 0001 - 0002
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 2 Lpp. 0249
Speciālizdevums dāņu valodā: Sērija I Nodaļa 1969(II) Lpp. 0545
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 2 Lpp. 0249
Speciālizdevums angļu valodā: Sērija I Nodaļa 1969(II) Lpp. 0561
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 03 Sējums 5 Lpp. 0019
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 03 Sējums 3 Lpp. 0170
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 03 Sējums 3 Lpp. 0170


Padomes Direktīva

(1969. gada 8. decembris)

par kartupeļu vēža kontroli

(69/464/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 43. un 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

tā kā kartupeļu ražošana ieņem nozīmīgu vietu Kopienas lauksaimniecībā;

tā kā kartupeļu ražu nepārtraukti apdraud kaitīgi organismi;

tā kā kartupeļu audzēšanas aizsargāšana pret šādiem kaitīgiem organismiem ne tikai uzturētu ražošanas jaudu, bet arī palielinātu lauksaimniecības produktivitāti;

tā kā aizsardzības pasākumiem, lai novērstu kaitīgo organismu ieviešanos atsevišķās dalībvalstīs, būtu ierobežota iedarbība, ja šādi organismi netiks vienlaicīgi un metodiski kontrolēti visā Kopienā un to izplatīšanās netiks ierobežota;

tā kā viens no kartupeļiem viskaitīgākajiem organismiem ir Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., kriptogāmiskā kartupeļu vēža patogēnais aģents;

tā kā šī slimība ir parādījusies vairākās dalībvalstīs un Kopienā pastāv daži ierobežoti infekcijas avoti;

tā kā kartupeļu audzēšana Kopienā ir pastāvīgi apdraudēta, ja netiek pieņemti efektīvi pasākumi, lai kontrolētu šo slimību un novērstu tās izplatīšanos;

tā kā, lai apkarotu šo kaitīgo organismu, Kopienā ir jāpieņem nosacījumu minimums; tā kā dalībvalstīm ir jābūt iespējai vajadzības gadījumā pieņemt papildu vai stingrākus nosacījumus;

tā kā kartupeļu šķirnes, kas ir izturīgas pret šī organisma atsevišķām šķirnēm, ir svarīgas; tā kā to izmantošana, jo īpaši drošības zonās, kas aptver inficētos zemes gabalus, ir īpaši svarīga; tā kā tādēļ šo šķirņu sarakstu regulāra publicēšana ir sabiedrības interesēs;

tā kā, lai noteiktu infekcijas esamību un šķirņu izturību, jāpiemēro atbilstošas metodes, pret kurām neiebilst dalībvalstis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī Direktīva attiecas uz pasākumu minimumu, kas dalībvalstīs ir jāveic, lai kontrolētu kartupeļu vēzi un novērstu šīs kriptogāmiskās slimības izplatīšanos.

2. pants

1. Ja tiek reģistrēta Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., kartupeļu vēža patogēnā aģenta parādīšanās, dalībvalsts norobežo inficēto zemes gabalu un drošības zonu, kas ir pietiekami liela, lai nodrošinātu apkārtējo teritoriju aizsardzību.

2. Zemes gabalu uzskata par inficētu, ja kartupeļu vēža simptomi ir atrasti vismaz vienam augam šajā zemes gabalā.

3. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka kartupeļu bumbuļus un lakstus no inficētajiem zemes gabaliem apstrādā tā, ka kaitīgie organismi tiek iznīcināti. Ja vairs nav iespējams noteikt vietu, no kurienes nāk inficētie bumbuļi un laksti, apstrādā visu partiju, kurā tika atrasti inficētie bumbuļi vai laksti.

4. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka inficētajos zemes gabalos:

a) nevar audzēt kartupeļus;

b) nevar audzēt, glabāt augsnē vai kā citādi jebkādu pārstādīšanai paredzētu augu.

5. pants

1. Dalībvalstis nodrošina, ka drošības zonās kartupeļus var audzēt tikai tad, ja to šķirnes ir izturīgas pret inficētajā zemes gabalā atrastajām Synchytrium endobioticum šķirnēm.

2. Kartupeļu šķirni var uzskatīt par rezistentu pret konkrētu Synchytrium endobioticum šķirni, ja tā reaģē uz minētās šķirnes patogēnā aģenta infekciju tādā veidā, ka nepastāv sekundārās infekcijas draudi.

6. pants

Dalībvalstis var atcelt pasākumus, kas veikti, lai kontrolētu kartupeļu vēzi vai novērstu tā izplatīšanos, tikai tad, ja Synchytrium endobioticum vairs nav atrasts.

7. pants

Dalībvalstis aizliedz turēt Synchytrium endobioticum kultūras.

8. pants

Dalībvalstis var atļaut atkāpi no pasākumiem, kas minēti 3., 4., 5. un 7. pantā, zinātniskiem mērķiem, pārbaudēm un selekcijas darbam ar nosacījumu, ka šādas atkāpes neietekmē kartupeļu vēža kontroli un nerada šīs slimības izplatīšanās risku.

9. pants

Dalībvalstis var pieņemt tādus papildu vai stingrākus nosacījumus, kādi ir nepieciešami, lai kontrolētu kartupeļu vēzi vai novērstu tā izplatīšanos.

10. pants

1. Līdz katra gada 1. janvārim dalībvalstis nosūta Komisijai to kartupeļu šķirņu sarakstu, ko tās ir apstiprinājušas tirdzniecībai un kuras oficiālos pētījumos izrādījušās rezistentas pret Synchytrium endobioticum. Dalībvalstis norāda tās šķirnes, pret kurām kartupeļu šķirnes ir rezistentas.

2. Komisija nodrošina, ka rezistento šķirņu saraksts, kas balstīts uz dalībvalstu paziņojumiem, tiek publicēts katru gadu, ja iespējams, līdz 1. februārim.

11. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka inficēšanās ar Synchytrium endobioticum un kartupeļu šķirņu rezistence pret šo organismu tiek noteikta ar atbilstošām metodēm, pret kurām dalībvalstīm nav iebildumu.

12. pants

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības divu gadu laikā pēc tās izziņošanas, un tūlīt par to informē Komisiju.

13. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1969. gada 8. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J.M.A.H. Luns

[1] OV 28, 17.2.1967., 454./67. lpp.

--------------------------------------------------

Augša