EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021D0974

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/974 z dne 9. junija 2021 o odobritvi spremenjenih nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih države članice predložile v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 4021)

C/2021/4021

UL L 215, 17.6.2021, str. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/974/oj

17.6.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/37


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/974

z dne 9. junija 2021

o odobritvi spremenjenih nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih države članice predložile v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 4021)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti točke (c) prvega pododstavka člena 57 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z drugim odstavkom člena 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 (2) so vse države članice uradno obvestile Komisijo o spremembah svojih nacionalnih programov za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov za čebelarski leti 2021 in 2022.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 55(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 je bilo 27 spremenjenih nacionalnih programov, pripravljenih za obdobje od 1. avgusta 2019 do 31. julija 2022, podaljšanih do 31. decembra 2022.

(3)

Prispevek Unije za vsak nacionalni program je treba določiti v skladu z drugim odstavkom člena 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 (3).

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremenjeni nacionalni programi za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov za čebelarska leti 2021 in 2022, ki so jih predložili Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska in Švedska, se odobrijo.

Člen 2

Prispevek Unije za nacionalne programe iz člena 1 se omeji na največje zneske, kot so določeni v Prilogi za čebelarski leti 2021 in 2022.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. junija 2021

Za Komisijo

Janusz WOJCIECHOWSKI

član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L 211, 8.8.2015, str. 9).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L 211, 8.8.2015, str. 3).


PRILOGA

Znesek prispevka Unije za nacionalne čebelarske programe za čebelarski leti 2021 in 2022

(v EUR)

 

Čebelarsko leto 2021

Čebelarsko leto 2022

Belgija

422 967

422 967

Bolgarija

2 063 885

2 063 885

Češka

2 121 528

2 121 528

Danska

295 539

295 539

Nemčija

2 790 875

2 790 875

Estonija

140 473

140 473

Irska

61 640

61 640

Grčija

6 162 645

6 162 645

Španija

9 559 944

9 559 944

Francija

6 419 062

6 419 062

Hrvaška

1 913 290

1 913 290

Italija

5 166 537

5 166 537

Ciper

169 653

169 653

Latvija

328 804

328 804

Litva

549 828

549 828

Luksemburg

30 621

30 621

Madžarska

4 271 227

4 271 227

Malta

14 137

14 137

Nizozemska

295 172

295 172

Avstrija

1 477 188

1 477 188

Poljska

5 024 968

5 024 968

Portugalska

2 204 232

2 204 232

Romunija

6 081 630

6 081 630

Slovenija

649 455

649 455

Slovaška

999 973

999 973

Finska

196 182

196 182

Švedska

588 545

588 545


Na vrh