EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021D0869

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/869 z dne 27. maja 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 glede njegovega datuma konca uporabe, da se podaljšajo ukrepi za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 3576)

C/2021/3576

UL L 191, 31.5.2021, str. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/869/oj

31.5.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 191/4


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/869

z dne 27. maja 2021

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 glede njegovega datuma konca uporabe, da se podaljšajo ukrepi za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 3576)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti točk (g) in (h) člena 28(1) ter člena 41(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/638 (2) vzpostavlja nujne ukrepe za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (v nadaljnjem besedilu: zadevni škodljivi organizem).

(2)

Zadevni škodljivi organizem je naveden v delu A Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/2072 (3) kot škodljivi organizem, za katerega ni znano, da bi se pojavljal na ozemlju Unije. V Prilogi k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/1702 je naveden tudi kot prednostni škodljivi organizem (4).

(3)

Od sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 se je zadevni škodljivi organizem še naprej hitro širil po vsem svetu in proti ozemlju Unije, s čimer se je zaostrila potreba po previdnosti in posebnih ukrepih za preglede ozemlja iz navedenega sklepa.

(4)

Poleg tega je prestrežb zadevnega škodljivega organizma na uvoženem blagu še vedno veliko, rastlinske vrste, na katerih je bil prestrežen navedeni škodljivi organizem, pa se spreminjajo. Zato je treba fitosanitarna tveganja zadevnega škodljivega organizma dodatno oceniti.

(5)

Posledično je pomembno podaljšati ukrepe iz Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638, da se zagotovi neprekinjena zaščita ozemlja Unije pred vnosom in širjenjem zadevnega škodljivega organizma.

(6)

Zato bi bilo treba datum konca uporabe Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 podaljšati do 30. junija 2023, da se omogoči njegov pregled pred navedenim rokom.

(7)

Izvedbeni sklep (EU) 2018/638 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 8 Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Ta sklep se uporablja do 30. junija 2023.“.

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. julija 2021.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 27. maja 2021

Za Komisijo

Stela KIRIAKIDES

članica Komisije


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/638 z dne 23. aprila 2018 o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 105, 25.4.2018, str. 31).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov (UL L 260, 11.10.2019, str. 8).


Na vrh