EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021D0455

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/455 z dne 15. marca 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1326 glede harmoniziranih standardov za elektromagnetno združljivost krmilnih naprav in stikalnih elementov ter multimedijske opreme

C/2021/1669

UL L 89, 16.3.2021, str. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/455/oj

16.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 89/17


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/455

z dne 15. marca 2021

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1326 glede harmoniziranih standardov za elektromagnetno združljivost krmilnih naprav in stikalnih elementov ter multimedijske opreme

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Direktive 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) se za električno opremo, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, sklici na katere so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije domneva, da je skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge I k navedeni direktivi, ki jih zajemajo navedeni standardi ali njihovi deli.

(2)

Komisija je z Izvedbenim sklepom C(2016) 7641 (3) od Evropskega odbora za standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: CEN), Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: CENELEC) in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (v nadaljnjem besedilu: ETSI) zahtevala pripravo in revizijo harmoniziranih standardov za elektromagnetno združljivost v podporo Direktivi 2014/30/EU.

(3)

CEN in CENELEC sta na podlagi zahteve iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641 revidirala harmonizirani standard EN 60947-5-2:2007 za krmilne naprave in stikalne elemente, sklic na katerega je objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije (4). To je privedlo do sprejetja harmoniziranega standarda EN IEC 60947-5-2:2020.

(4)

Komisija je skupaj s CEN in CENELEC ocenila, ali je navedeni harmonizirani standard skladen z zahtevo iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641.

(5)

Harmonizirani standard EN IEC 60947-5-2:2020 izpolnjuje bistvene zahteve, ki naj bi jih zajemal in ki so določene v Direktivi 2014/30/EU. Zato je primerno, da se sklic na navedeni harmonizirani standard objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2019/1326 (5) so navedeni sklici na harmonizirane standarde, na podlagi katerih se domneva skladnost z Direktivo 2014/30/EU. Da se zagotovi, da so sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/30/EU, navedeni v enem aktu, bi bilo treba sklic na standard EN IEC 60947-5-2:2020 vključiti v navedeno prilogo.

(7)

Zato je treba iz serije C Uradnega lista Evropske unije umakniti sklic na harmonizirani standard EN 60947-5-2:2007 skupaj s sklicem na spremenjeni standard EN 60947-5-2:2007/A1:2012.

(8)

V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/30/EU, ki so umaknjeni iz serije C Uradnega lista Evropske unije. Zato je primerno, da se sklic na harmonizirani standard EN 60947-5-2:2007 skupaj s sklicem na spremenjeni standard EN 60947-5-2:2007/A1:2012 vključi v navedeno prilogo.

(9)

CEN in CENELEC sta na podlagi zahteve iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641 spremenila harmonizirani standard EN 55035:2017, sklic na katerega je vključen v Prilogo I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326. To je privedlo do sprejetja spremenjenega standarda EN 55035:2017/A11:2020. Cilj harmoniziranega standarda EN 55035:2017/A11:2020 je nadomestiti naslednje harmonizirane standarde, skupaj z njihovimi morebitnimi spremembami ali popravki: EN 55020:2007, sklic na katerega ni bil objavljen v Uradnem listu Evropske unije; EN 55024:2010, sklic na katerega je objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije (6) in EN 55103-2:2009, sklic na katerega je z datumom umika 18. novembra 2021 vključen v Prilogo II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326, v kateri so navedeni sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/30/EU, ki so umaknjeni iz Uradnega lista Evropske unije.

(10)

Harmonizirani standard EN 55035:2017, kakor je bil spremenjen s standardom EN 55035:2017/A11:2020, je skladen z zahtevo iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641 ter izpolnjuje bistvene zahteve, ki naj bi jih zajemal in ki so določene v Direktivi 2014/30/EU. Zato je primerno v Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 nadomestiti vnos v zvezi s harmoniziranim standardom EN 55035:2017, tako da se sklic na standard EN 55035:2017 vključi skupaj s sklicem na standard EN 55035:2017/A11:2020, v Prilogo II k navedenemu sklepu pa vključiti sklic na harmonizirani standard EN 55024:2010.

(11)

Da bi imeli proizvajalci dovolj časa za pripravo na uporabo harmoniziranega standarda EN IEC 60947-5-2:2020 in za umik sklica na standard EN 55024:2010, je treba odložiti umik sklicev na naslednja harmonizirana standarda, skupaj s sklicem na ustrezni spremenjeni standard: EN 60947-5-2:2007, kakor je bil spremenjen s standardom EN 60947-5-2:2007/A1:2012, in EN 55024:2010.

(12)

Harmonizirani standard EN 55035:2017 je uvedel bistvene spremembe specifikacij iz harmoniziranega standarda EN 55103-2:2009. Zato je CENELEC v harmoniziranem standardu EN 55035:2017 določil dolgo obdobje, v katerem morajo nacionalni organi za standardizacijo nadomestiti nacionalne standarde, ki prenašajo harmonizirani standard EN 55103-2:2009. Ker je treba zasnovo številnih izdelkov, zajetih v harmoniziranem standardu EN 55103-2:2009, kot so zvočni, video, avdiovizualni in razvedrilni aparati, bistveno spremeniti do 18. novembra 2021, glede na to, da harmonizirani standard EN 55103-2:2009 po tem datumu preneha zagotavljati domnevo o skladnosti, več proizvajalcev morda ne bo moglo spoštovati tega roka. Zato je primerno, da se izjemoma odloži datum umika harmoniziranega standarda EN 55103-2:2009. Vnos v zvezi s harmoniziranim standardom EN 55103-2:2009 v Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Izvedbeni sklep (EU) 2019/1326 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Skladnost s harmoniziranim standardom zagotavlja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi zato moral začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

Člen 2

Priloga II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. marca 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije C(2016) 7641 z dne 30. novembra 2016 o zahtevi za standardizacijo Evropskemu odboru za standardizacijo, Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo in Evropskemu inštitutu za telekomunikacijske standarde v zvezi s harmoniziranimi standardi v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

(4)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.

(5)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1326 z dne 5. avgusta 2019 o harmoniziranih standardih za elektromagnetno združljivost, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 206, 6.8.2019, str. 27).

(6)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.


PRILOGA I

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se spremeni:

(1)

vnos 2 se nadomesti z naslednjim:

Št.

Sklic na standard

„2.

EN 55035:2017

Elektromagnetna združljivost multimedijske opreme – Zahteve za odpornost opreme

EN 55035:2017/A11:2020“

(2)

doda se naslednji vnos:

Št.

Sklic na standard

„15.

EN IEC 60947-5-2:2020

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-2. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – stikala za prižiganje iz bližine“


PRILOGA II

Priloga II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se spremeni:

(1)

vnos 4 se nadomesti z naslednjim:

Št.

Sklic na standard

Datum umika

„4.

EN 55103-2:2009

Elektromagnetna združljivost – Standard za družino izdelkov za regulacijo avdio, video, avdiovizualnih in osvetlitvenih zabaviščnih naprav za profesionalno uporabo – 2. del: Odpornost proti motnjam

28. julij 2022“

(2)

dodajo se naslednji vnosi:

Št.

Sklic na standard

Datum umika

„12.

EN 55024:2010

Oprema za informacijsko tehnologijo – Karakteristike odpornosti proti motnjam – Mejne vrednosti in merilne metode

16. september 2022

13.

EN 60947-5-2:2007

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 5-2. del: Krmilne naprave in stikalni elementi – stikala za prižiganje iz bližine

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

16. september 2022“


Na vrh