EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021D1992

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1992 z dne 15. novembra 2021 o harmoniziranih standardih za igrače, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta

C/2021/8007

UL L 405, 16.11.2021, str. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1992/oj

16.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 405/14


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1992

z dne 15. novembra 2021

o harmoniziranih standardih za igrače, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) se domneva, da so igrače, ki so v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih sklici so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, skladne z zahtevami, ki jih zajemajo navedeni standardi ali njihovi deli, iz člena 10 Direktive 2009/48/ES in Priloge II k navedeni direktivi.

(2)

V Prilogi II, del I, k Direktivi 2009/48/ES so določene posebne zahteve o fizikalnih in mehanskih lastnostih (vključno z določbami, katerih cilj je zagotoviti, da so igrače izdelane tako, da ne povzročijo opeklin, poparjenja ali drugih telesnih poškodb), v Prilogi II, del II, k navedeni direktivi, pa so določene posebne zahteve za zagotovitev visoke ravni varnosti igrač v zvezi z nevarnostjo vnetljivosti. V Prilogi II, del III, k Direktivi 2009/48/ES so določene tudi posebne zahteve za preprečitev tveganja škodljivih učinkov na zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem ali zmesem, iz katerih so igrače sestavljene ali ki jih vsebujejo. Poleg tega člen 10(2) določa splošno varnostno zahtevo, člen 11(2) določa zahteve za opozorila na igračah, Priloga V k Direktivi 2009/48/ES pa določa opozorila za igrače, vključno s posebnim opozorilom za kemične igrače.

(3)

Komisija je z dopisom M/445 (3) z dne 9. julija 2009 Evropskemu odboru za standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: CEN) in Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: CENELEC) zahtevala pripravo osnutka novih harmoniziranih standardov in revizijo obstoječih harmoniziranih standardov v podporo Direktivi 2009/48/ES.

(4)

CEN je na podlagi zahtevka M/445 z dne 9. julija 2009 revidiral harmonizirani standard EN 71-2:2011+A1:2014 „Varnost igrač – 2. del: Vnetljivost“; ustrezni sklic je bil objavljen z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/867 (4). Na podlagi tega je bil sprejet harmonizirani standard EN 71-2:2020.

(5)

Harmonizirani standard EN 71-2:2020 je jasnejši in natančnejši od predhodnega standarda EN 71-2:2011+A1:2014. Vključuje nadaljnje opredelitve pojmov, ki bolje opisujejo, za katere igrače se uporabljajo specifikacije standarda; jasnejše in natančnejše besedilo; nove specifikacije za kostume za igro z nepritrjenim polnilom; dodatne specifikacije za umivanje ali čiščenje (ali ne) kostumov za igro pred preskušanjem; specifikacije za preskušanje manjših delov igrač z njihovim združevanjem ter preskušanje polnil, obrob in okrasov; ponazoritvene primere mask za igro (kot so obrazne maske ali čelade) in kostumov za igro ter navodil za njihovo preskušanje; diagrame poteka, ki prikazujejo, kako pridobiti preskusne vzorce iz kostumov za igro.

(6)

CEN je na podlagi zahtevka M/445 z dne 9. julija 2009 revidiral tudi harmonizirani standard EN 71-3:2019 „Varnost igrač – 3. del: Migracija določenih elementov“; ustrezni sklic je bil objavljen z Izvedbenim sklepom (EU) 2021/867. Na podlagi tega je bil sprejet harmonizirani standard EN 71-3:2019+A1:2021.

(7)

Harmonizirani standard EN 71-3:2019+A1:2021 za elemente v igračah posodablja svoj seznam zakonsko določenih mejnih vrednosti iz Direktive 2009/48/ES. Posodobitev se nanaša na aluminij, za katerega bi se morale od 20. maja 2021 (5) uporabljati strožje mejne vrednosti. Nanaša se tudi na šestvalentni krom, za katerega je bila prejšnja mejna vrednost črtana. Matematična formula za izračun migracije šestvalentnega kroma vzorca igrač je bila prilagojena preskusnemu postopku. Vse druge spremembe so redakcijske.

(8)

CEN je na podlagi zahtevka M/445 z dne 9. julija 2009 nadalje revidiral harmonizirani standard EN 71-4:2013 „Varnost igrač – 4. del: Kompleti za kemijske poskuse in druge poskuse, pri katerih se uporabljajo kemikalije“; ustrezni sklic je bil objavljen z Izvedbenim sklepom (EU) 2021/867. Na podlagi tega je bil sprejet harmonizirani standard EN 71-4:2020.

(9)

Harmonizirani standard EN 71-4:2020 je zaradi številnih redakcijskih sprememb jasnejši od predhodnega standarda EN 71-4:2013. Prav tako se več in dosledneje uporabljajo piktogrami in opozorilne besede iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Poleg tega specifikacije za posode, varne za otroke, zdaj temeljijo na uveljavljenem mednarodnem standardu, ki ga je prevzel CEN. Zaščita oči je zdaj potrebna za nekatere komplete za poskuse. Nenazadnje je bilo vključenih več pojasnil o utemeljitvi specifikacij.

(10)

CEN je na podlagi zahtevka M/445 z dne 9. julija 2009 revidiral harmonizirani standard EN 71-13:2014 „Varnost igrač – 13. del: Vohalne igralne plošče, kozmetični seti in okušalne igre“; ustrezni sklic je bil objavljen z Izvedbenim sklepom (EU) 2021/867. Na podlagi tega je bil sprejet harmonizirani standard EN 71-13:2021.

(11)

Specifikacije harmoniziranega standarda EN 71-13:2021 so jasneje povezane z zahtevami Direktive 2009/48/ES. Natančneje, specifikacije v zvezi s posebnimi opozorili in navedbami iz Priloge V, del B, k Direktivi 2009/48/ES, so bile razširjene in se jasneje nanašajo na vohalne igralne plošče, kozmetične sete in okušalne igre, ki vsebujejo nekatere alergene dišave. Poleg tega specifikacije za zapirala posod, varna za otroke, pri zadevnih igrah in setih zdaj temeljijo na mednarodnem standardu EN ISO 8317:2015: Embalaža, varna za otroke – Zahteve in preskusni postopki za embalažo, ki jo je mogoče večkrat zapreti. Preskusna metoda iz standarda EN ISO 8317:2015 nadomešča prejšnjo preskusno metodo iz standarda EN 71-13:2014. Nenazadnje so bili posodobljeni sklici na zakonodajo Unije, zlasti na zakonodajo o varnosti hrane.

(12)

Komisija je skupaj s CEN ocenila, ali so harmonizirani standardi EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 in EN 71-13:2021, ki jih je pripravil CEN, skladni z zahtevkom M/445 z dne 9. julija 2009. Ti štirje harmonizirani standardi izpolnjujejo zahteve, ki naj bi jih zajemali in ki so določeni v Direktivi 2009/48/ES. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

(13)

Harmonizirani standardi EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 in EN 71-13:2021 nadomeščajo harmonizirane standarde EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 oz. EN 71-13:2014. Zato je treba sklice na navedene standarde umakniti iz Uradnega lista Evropske unije. Da bi imeli proizvajalci igrač dovolj časa za prilagoditev svojih proizvodov revidiranim specifikacijam v harmoniziranih standardih EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 in EN 71-13:2021, je treba odložiti umik sklica na harmonizirane standarde EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 in EN 71-13:2014.

(14)

Zaradi jasnosti, racionalnosti in poenostavitve bi bilo treba v enem aktu objaviti popoln seznam sklicev na harmonizirane standarde, ki so bili pripravljeni v podporo Direktivi 2009/48/ES in izpolnjujejo zahteve, ki naj bi jih zajemali. Sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2009/48/ES, so trenutno objavljeni z izvedbenima sklepoma Komisije (EU) 2021/867 in 2019/1728 (7). Zato je treba Izvedbeni sklep (EU) 2021/867 nadomestiti z novim sklepom.

(15)

Skladnost s harmoniziranim standardom ustvarja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi moral zato začeti veljati z datumom objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklici na harmonizirane standarde za igrače, pripravljene v podporo Direktivi 2009/48/ES in navedene v Prilogi I k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Izvedbeni sklep (EU) 2021/867 se razveljavi.

Vendar se člen 1 Izvedbenega sklepa (EU) 2021/867 še naprej uporablja za sklice na harmonizirane standarde za igrače, pripravljene v podporo Direktivi 2009/48/ES in navedene v Prilogi II k temu sklepu, do datumov iz navedene priloge.

Poleg tega se člen 1 Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1728 še naprej uporablja za sklice na harmonizirane standarde za igrače, pripravljene v podporo Direktivi 2009/48/ES in navedene v Prilogi III k temu sklepu, do datumov iz navedene priloge.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. novembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (UL L 170, 30.6.2009, str. 1).

(3)  M/445 z dne 9. julija 2009 o mandatu za standardizacijo za CEN in CENELEC v okviru Direktive 2009/48/ES o reviziji Direktive 88/378/EGS o varnosti igrač.

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/867 z dne 28. maja 2021 o harmoniziranih standardih za igrače, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 190, 31.5.2021, str. 96).

(5)  Direktiva Komisije (EU) 2019/1922 z dne 18. novembra 2019 o spremembi točke 13 dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač v zvezi z aluminijem zaradi prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 298, 19.11.2019, str. 5).

(6)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1728 z dne 15. oktobra 2019 o harmoniziranih standardih za igrače, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 263, 16.10.2019, str. 32).


PRILOGA I

Št.

Sklic na standard

1.

EN 71-1:2014 + A1:2018

Varnost igrač – 1. del: Mehanske in fizikalne lastnosti

2.

EN 71-2:2020

Varnost igrač – 2. del: Vnetljivost

3.

EN 71-3:2019 + A1:2021

Varnost igrač – 3. del: Migracija določenih elementov

4.

EN 71-4:2020

Varnost igrač – 4. del: Kompleti za kemijske poskuse in druge poskuse, pri katerih se uporabljajo kemikalije

5.

EN 71-5:2015

Varnost igrač – 5. del: Kemijske igrače (kompleti), razen kompletov za kemijske poskuse

6.

EN 71-7:2014 + A3:2020

Varnost igrač – 7. del: Prstne barve – Zahteve in preskusne metode

7.

EN 71-8:2018

Varnost igrač – 8. del: Igrače za prostočasne aktivnosti za domačo uporabo

8.

EN 71-12:2016

Varnost igrač – 12. del: N-nitrozamini in N-nitrozabilne snovi

Informativna opomba: Mejne vrednosti iz klavzule 4.2, preglednica 2, točka (a), standarda „EN 71-12:2016 – 12. del: N-nitrozamini in N-nitrozabilne snovi“ so nižje od mejnih vrednosti, ki jih je treba upoštevati pri zagotavljanju skladnosti, iz Priloge II, del III, točka 8, k Direktivi 2009/48/ES. Te vrednosti so naslednje:

Snov

Standard EN 71-12:2016

Direktiva 2009/48/ES

N-nitrozamini

0,01 mg/kg

0,05 mg/kg

N-nitrozabilne snovi

0,1 mg/kg

1 mg/kg

9.

EN 71-13:2021

Varnost igrač – 13. del: Vohalne igralne plošče, kozmetični seti in okušalne igre

10.

EN 71-14:2018

Varnost igrač – 14. del: Trampolini za domačo uporabo

11.

EN IEC 62115:2020

Električne igrače – Varnost

EN IEC 62115:2020/A11:2020


PRILOGA II

Št.

Sklic na standard

Datum umika

1.

EN 71-2:2011 + A1:2014

Varnost igrač – 2. del: Vnetljivost

15. maj 2022

2.

EN 71-3:2019

Varnost igrač – 3. del: Migracija določenih elementov

15. maj 2022

3.

EN 71-4:2013

Varnost igrač – 4. del: Kompleti za kemijske poskuse in druge poskuse, pri katerih se uporabljajo kemikalije

15. maj 2022

4.

EN 71-13:2014

Varnost igrač – 13. del: Vohalne igralne plošče, kozmetični seti in okušalne igre

15. maj 2022


PRILOGA III

Št.

Sklic na standard

Datum umika

1.

EN 71-7:2014 + A2:2018

Varnost igrač – 7. del: Prstne barve – Zahteve in preskusne metode

Opomba: Za dovoljeni konzervans klimbazol (Priloga B, preglednica B.1, vnos 22, k temu standardu) domneva o skladnosti velja do največje dovoljene koncentracije 0,2 % (ne 0,5 %). To temelji na dokumentu „ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13“ (DODATEK k Mnenju o klimbazolu (P64) sklic SCCS/1506/13) Znanstvenega odbora za varstvo potrošnikov (ZOVP), ki je bil sprejet po tem, ko je CEN objavil standard.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

28. november 2021

2.

EN 71-12:2013

Varnost igrač – 12. del: N-nitrozamini in N-nitrozabilne snovi

28. november 2021

3.

EN 62115:2005

Električne igrače – Varnost (IEC 62115:2003 (spremenjen) + A1:2004)

EN 62115 :2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/A2:2010 (spremenjen))

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

EN 62115:2005/A11:2012

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

EN 62115:2005/A12:2015

21. februar 2022


Na vrh