EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Document 32021D1339

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1339 van de Commissie van 11 augustus 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties (Voor de EER relevante tekst)

C/2021/5908

PB L 289 van 12.8.2021, blz. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Van kracht

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1339/oj

12.8.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 289/53


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/1339 VAN DE COMMISSIE

van 11 augustus 2021

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 10, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Richtlijn (EU) 2016/2012 van het Europees Parlement en de Raad (2) wordt de content van websites en mobiele applicaties die voldoet aan geharmoniseerde normen of delen daarvan, waarvan de referenties door de Commissie in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, vermoed conform te zijn met de in artikel 4 van die richtlijn omschreven toegankelijkheidseisen die door die normen, of door delen daarvan, worden gedekt.

(2)

Op basis van Uitvoeringsbesluit C(2017) 2585 hebben CEN, Cenelec en ETSI geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) gewijzigd, als vermeld in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 (3). Dit heeft geleid tot de vaststelling van de gewijzigde geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 v3.2.1 (2021-03).De geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) bevat onder meer technische voorschriften voor de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties en een tabel ter vergelijking van de relevante bepalingen van de norm met de toegankelijkheidseisen van artikel 4 van Richtlijn (EU) 2016/2102.

(3)

De geharmoniseerde norm EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) bevat een update van onder meer de tabellen A.1 en A.2 van bijlage A die het vermoeden van conformiteit met Richtlijn (EU) 2016/2102 vestigen. De norm bevat in bijlage E ook richtsnoeren voor de toepassing ervan en in bijlage F meer uitleg over wijzigingen.

(4)

De Commissie heeft samen met CEN, Cenelec en ETSI beoordeeld of de relevante bepalingen van de door CEN, Cenelec en ETSI verstrekte geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) voldoen aan het in Uitvoeringsbesluit C(2017) 2585 omschreven verzoek.

(5)

Het resultaat van de beoordeling is dat de desbetreffende bepalingen van de geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) voldoen aan de eisen die zij beogen te dekken en die zijn opgenomen in bijlage II bij Uitvoeringsbesluit C(2017) 2585. Derhalve moet de referentie van die norm worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(6)

Bijgevolg moeten de referenties van de geharmoniseerde norm EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) uit het Publicatieblad van de Europese Unie worden geschrapt, aangezien deze is gewijzigd bij de geharmoniseerde norm EN 301 549 v3.2.1 (2021-03).

(7)

Om betrokkenen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de toepassing van de geharmoniseerde norm EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) moet de intrekking van de geharmoniseerde norm EN 301 549 v2.1.2 worden uitgesteld.

(8)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Door naleving van een geharmoniseerde norm wordt een vermoeden van conformiteit gevestigd met de overeenkomstige essentiële eisen die in de harmonisatiewetgeving van de Unie zijn opgenomen vanaf de datum van bekendmaking van de referentie van deze norm in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit besluit moet derhalve in werking treden op de datum van de bekendmaking ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Punt (1) van de bijlage is van toepassing met ingang van 12 februari 2022.

Gedaan te Brussel, 11 augustus 2021.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.

(2)  Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 van de Commissie van 20 december 2018 inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 327 van 21.12.2018, blz. 84).


BIJLAGE

De tabel in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2048 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

rij 1 wordt geschrapt;

(2)

de volgende rij 2 wordt ingevoegd:

Nr.

Referentie van de norm

“2.

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Toegankelijkheidseisen voor ICT-producten en diensten”


Naar boven