EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020D0660

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/660 z dne 15. maja 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1326 glede elektromagnetne združljivosti elektromehanskih kontaktorjev in motorskih zaganjalnikov, naprav za gašenje obloka, električnih razdelilnikov, s katerimi lahko ravnajo nestrokovnjaki, in vozil za talni transport

C/2020/3215

UL L 155, 18.5.2020, str. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, RO, SK, SL, FI, SV)
UL L 155, 18.5.2020, str. 56–59 (PT)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/660/oj

18.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 155/16


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/660

z dne 15. maja 2020

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1326 glede elektromagnetne združljivosti elektromehanskih kontaktorjev in motorskih zaganjalnikov, naprav za gašenje obloka, električnih razdelilnikov, s katerimi lahko ravnajo nestrokovnjaki, in vozil za talni transport

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Direktive 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) se domneva, da je električna oprema, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih sklici so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge I k navedeni direktivi, ki jih zajemajo navedeni standardi ali njihovi deli.

(2)

Komisija je z Izvedbenim sklepom Komisije C(2016) 7641 (3) od Evropskega odbora za standardizacijo (CEN), Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (Cenelec) in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (ETSI) zahtevala pripravo in revizijo harmoniziranih standardov za elektromagnetno združljivost v podporo Direktivi 2014/30/EU.

(3)

CEN in Cenelec sta na podlagi zahteve iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641 pripravila harmonizirana standarda EN IEC 60947-4-1:2019 za elektromehanske kontaktorje in motorske zaganjalnike ter EN IEC 60947-9-1:2019 za naprave za gašenje obloka.

(4)

CEN in Cenelec sta na podlagi zahteve iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641 revidirala harmonizirani standard EN 12895:2015, katerega sklic je objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije (4). Rezultat tega je bilo sprejetje harmoniziranega standarda EN 12895:2015+A1:2019 za vozila za talni transport.

(5)

Komisija je skupaj s CEN in Cenelec ocenila, ali so harmonizirani standardi EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019 in EN 12895:2015+A1:2019 skladni z zahtevo iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641.

(6)

Standardi EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019 in EN 12895:2015+A1:2019 izpolnjujejo bistvene zahteve, ki naj bi jih zajemali in ki so določene v Direktivi 2014/30/EU. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Tehnične specifikacije za elektromagnetno odpornost izdelkov, zajetih v harmoniziranem standardu EN 55103-2:2009, katerega sklic je objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije (5) , so zajete tudi v novejšem harmoniziranem standardu EN 55035:2017, katerega sklic je v Uradnem listu Evropske unije objavljen z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/1326 (6). Harmonizirani standard EN 55103-2:2009 bi bilo zato treba umakniti.

(8)

CEN in Cenelec sta pripravila popravek EN 61439-3:2012/AC:2019-04, s katerim se popravlja harmonizirani standard EN 61439-3:2012, katerega sklic je objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije (7). Ker se s popravkom uvajajo tehnični popravki ter da se zagotovi pravilna in dosledna uporaba harmoniziranega standarda EN 61439-3:2012, je primerno sklic na harmonizirani standard skupaj s sklicem popravka objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(9)

Zato je treba sklice na harmonizirane standarde EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 in EN 61439-3:2012 umakniti iz serije C Uradnega lista Evropske unije. Da bi imeli proizvajalci dovolj časa za pripravo na uporabo harmoniziranih standardov EN 55035:2017, EN 12895:2015+A1:2019 in EN 61439-3:2012, kakor je bil popravljen s standardom EN 61439-3:2012/AC:2019-04, je treba odložiti umik sklicev na harmonizirane standarde EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 in EN 61439-3:2012.

(10)

V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, na podlagi katerih se domneva skladnost z Direktivo 2014/30/EU. Sklice na harmonizirane standarde EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61439-3:2012, kakor je bil popravljen s standardom EN 61439-3:2012/AC:2019-04, in EN 12895:2015+A1:2019 bi bilo treba vključiti v Prilogo I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326.

(11)

V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/30/EU, ki so umaknjeni iz Uradnega lista Evropske unije. Sklice na harmonizirane standarde EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 in EN 61439-3:2012 bi bilo treba vključiti v Prilogo II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326.

(12)

Izvedbeni sklep (EU) 2019/1326 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Skladnost s harmoniziranim standardom zagotavlja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi zato moral začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

Člen 2

Priloga II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. maja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije C(2016) 7641 z dne 30. novembra 2016 o zahtevi za standardizacijo Evropskemu odboru za standardizacijo, Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo in Evropskemu inštitutu za telekomunikacijske standarde v zvezi s harmoniziranimi standardi v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

(4)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.

(5)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.

(6)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1326 z dne 5. avgusta 2019 o harmoniziranih standardih za elektromagnetno združljivost, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 206, 6.8.2019, str. 27).

(7)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.


PRILOGA I

V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se dodajo naslednji vnosi:

Št.

Sklic na standard

„6.

EN IEC 60947-4-1:2019

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 4-1. del: Kontaktorji in motorski zaganjalniki – Elektromehanski kontaktorji in motorski zaganjalniki

7.

EN IEC 60947-9-1:2019

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – 9-1. del: Aktivni sistemi za blažitev učinkov okvarnega obloka – Naprave za gašenje obloka

8.

EN 61439-3:2012

Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 3. del: Električni razdelilniki, s katerimi lahko ravnajo nestrokovnjaki (DBO)

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

9.

EN 12895:2015+A1:2019

Vozila za talni transport – Elektromagnetna združljivost“


PRILOGA II

V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se dodajo naslednji vnosi:

Št.

Sklic na standard

Datum umika

„4.

EN 55103-2:2009

Elektromagnetna združljivost – Standard za družino izdelkov za regulacijo avdio, video, avdiovizualnih in osvetlitvenih zabaviščnih naprav za profesionalno uporabo – 2. del: Odpornost proti motnjam

18. novembra 2021

5.

EN 61439-3:2012

Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 3. del: Električni razdelilniki, s katerimi lahko ravnajo nestrokovnjaki (DBO)

18. novembra 2020

6.

EN 12895:2015

Vozila za talni transport – Elektromagnetna združljivost

18. novembra 2021“


Na vrh