EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020D2219

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2219 z dne 22. decembra 2020 o enakovrednosti razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, ter razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ki so proizvedeni v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9590) (Besedilo velja za EGP)

C/2020/9590

UL L 438, 28.12.2020, str. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 28/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2219/oj

28.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 438/66


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/2219

z dne 22. decembra 2020

o enakovrednosti razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, ter razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ki so proizvedeni v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9590)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (1), in zlasti člena 16(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (2), in zlasti člena 12(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2008/72/ES vsebuje določbe o trženju razmnoževalnega materiala zelenjadnic, razen semena, v Uniji.

(2)

Direktiva Sveta 2008/90/ES vsebuje določbe o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja.

(3)

Združeno kraljestvo je navedeni direktivi preneslo v svojo zakonodajo in ju učinkovito izvaja.

(4)

Pravo Unije, vključno z direktivama 2008/72/ES in 2008/90/ES, se za Združeno kraljestvo in v njem uporablja v prehodnem obdobju, ki se konča 31. decembra 2020, v skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu), zlasti členom 126 in členom 127(1) Sporazuma.

(5)

Zaradi konca prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu je Združeno kraljestvo pri Komisiji vložilo zahtevek za priznanje enakovrednosti razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, ter priznanje enakovrednosti razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, ki so proizvedeni v Združenem kraljestvu, z zadevnim materialom, ki je proizveden v Uniji in izpolnjuje direktivi 2008/72/ES in 2008/90/ES.

(6)

Združeno kraljestvo je Komisijo obvestilo, da se njegovi predpisi za prenos navedenih direktiv ne bodo spremenili in se bodo še naprej uporabljali po 1. januarju 2021.

(7)

Komisija je preučila zadevne predpise Združenega kraljestva in ugotovila, da je razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena, ki je proizveden v Združenem kraljestvu in izpolnjuje navedene predpise Združenega kraljestva, enakovreden razmnoževalnemu in sadilnemu materialu zelenjadnic, ki je proizveden v Uniji in izpolnjuje Direktivo 2008/72/ES, saj daje enaka jamstva glede obveznosti dobavitelja, istovetnosti, lastnosti, zdravstvenega stanja rastlin, rastnega substrata, pakiranja, ureditve inšpekcijskih pregledov, označevanja in pečatenja kot zadevni material, proizveden v Uniji.

(8)

Zato bi bilo treba skleniti, da je razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena, ki je proizveden v Združenem kraljestvu, v navedenih pogledih enakovreden razmnoževalnemu in sadilnemu materialu zelenjadnic, ki je proizveden v Uniji in izpolnjuje Direktivo 2008/72/ES, če razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, proizveden v Združenem kraljestvu, še naprej izpolnjuje navedeno direktivo in njene izvedbene akte po koncu prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu.

(9)

Komisija je preučila zadevne predpise Združenega kraljestva in ugotovila, da so razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, ki so pridelani v Združenem kraljestvu, enakovredne razmnoževalnemu materialu sadnih rastlin in sadnim rastlinam, namenjenim za pridelavo sadja, ki so pridelani v Uniji in izpolnjujejo Direktivo 2008/90/ES, saj dajejo enaka jamstva glede obveznosti dobavitelja, identitete, lastnosti, zdravstvenega stanja rastlin, rastnega substrata, pakiranja, ureditve inšpekcijskih pregledov, označevanja in pečatenja kot zadevni material, ki je pridelan v Uniji in izpolnjuje navedeno direktivo.

(10)

Zato bi bilo treba skleniti, da so razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, ki so pridelani v Združenem kraljestvu, enakovredni razmnoževalnemu materialu sadnih rastlin in sadnim rastlinam, namenjenim za pridelavo sadja, ki so pridelani v Uniji in izpolnjujejo Direktivo 2008/90/ES, če razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, ki so pridelani v Združenem kraljestvu, še naprej izpolnjujejo navedeno direktivo in njene izvedbene akte po koncu prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu.

(11)

Ta sklep ne posega v uporabo prava Unije za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko v skladu s členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski k Sporazumu o izstopu v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu.

(12)

Ker se prehodno obdobje iz Sporazuma o izstopu konča 31. decembra 2020, bi se ta sklep moral uporabljati od 1. januarja 2021.

(13)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Enakovrednost razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic

Razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, razen semena, ki je proizveden v Združenem kraljestvu ( (3)*), je enakovreden razmnoževalnemu in sadilnemu materialu zelenjadnic, razen semena, ki je proizveden v Uniji in izpolnjuje Direktivo 2008/72/ES v tem, da daje enaka jamstva glede obveznosti dobavitelja, istovetnosti, lastnosti, zdravstvenega stanja rastlin, rastnega substrata, pakiranja, ureditve inšpekcijskih pregledov, označevanja in pečatenja, če navedeni material, proizveden v Združenem kraljestvu, še naprej izpolnjuje navedeno direktivo in njene izvedbene akte po koncu prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu.

Člen 2

Razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja

Razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, ki so pridelani v Združenem kraljestvu, je enakovreden razmnoževalnemu materialu sadnih rastlin in sadnim rastlinam, namenjenim za pridelavo sadja, ki so pridelani v Uniji in izpolnjujejo Direktivo 2008/90/ES v tem, da daje enaka jamstva glede obveznosti dobavitelja, istovetnosti, lastnosti, zdravstvenega stanja rastlin, rastnega substrata, pakiranja, ureditve inšpekcijskih pregledov, označevanja in pečatenja, če navedeni material, pridelan v Združenem kraljestvu, še naprej izpolnjuje navedeno direktivo in njene izvedbene akte po koncu prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu.

Člen 3

Datum začetka uporabe

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2021.

Člen 4

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 2020

Za Komisijo

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  UL L 205, 1.8.2008, str. 28.

(2)  UL L 267, 8.10.2008, str. 8.

(3)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, v tem členu sklicevanje na Združeno kraljestvo ne vključuje Severne Irske.


Na vrh