EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020D1808

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1808 z dne 30. novembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1698 glede evropskih standardov za nekatere izdelke za otroke, otroško pohištvo, nepremično opremo za vadbo in nagnjenost k vžigu cigaret (Besedilo velja za EGP)

C/2020/8233

UL L 402, 1.12.2020, str. 140–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1808/oj

1.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 402/140


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1808

z dne 30. novembra 2020

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1698 glede evropskih standardov za nekatere izdelke za otroke, otroško pohištvo, nepremično opremo za vadbo in nagnjenost k vžigu cigaret

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov (1) in zlasti prvega pododstavka člena 4(2)Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z drugim pododstavkom člena 3(2) Direktive 2001/95/ES se domneva, da je proizvod varen, kar zadeva tveganja in vrste tveganj, zajetih v ustreznih nacionalnih standardih, kadar je v skladu z neobvezujočimi nacionalnimi standardi, ki prenašajo evropske standarde, na katere se v skladu s členom 4 navedene direktive sklicuje Komisija v Uradnem listu Evropske unije.

(2)

Komisija je 25. marca 2008 sprejela Sklep 2008/264/ES (2) o zahtevah za varnost, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za cigarete.

(3)

Komisija je z dopisom M/425 z dne 27. junija 2008 pri Evropskem odboru za standardizacijo (CEN) zaprosila za pripravo evropskih standardov v zvezi z varnostnimi zahtevami za cigarete. Na podlagi te zahteve je CEN sprejel standard EN ISO 12863:2010 „Standardna preskusna metoda za ocenjevanje nagnjenosti k vžigu cigaret“ in spremembo tega standarda – EN ISO 12863:2010/A1:2016. Sklica na standard in njegovo spremembo sta bila objavljena v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2019/1698 (3). Da se zagotovi pravilna in dosledna uporaba standarda EN ISO 12863:2010, kakor je bil spremenjen s standardom EN ISO 12863:2010/A1:2016, in da se uvedejo tehnični popravki, je CEN sprejel popravek EN ISO 12863:2010/AC:2011. Standard EN ISO 12863:2010, kakor je bil spremenjen s standardom EN ISO 12863:2010/A1:2016 in kakor je bil popravljen s standardom EN ISO 12863:2010/AC:2011, izpolnjuje splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES. Zato je primerno, da se objavi sklic na popravek EN ISO 12863:2010/AC:2011 v Uradnem listu Evropske unije, skupaj s sklicem na standard EN ISO 12863:2010 in njegovo spremembo EN ISO 12863:2010/A1:2016.

(4)

Komisija je 2. julija 2010 sprejela Sklep 2010/376/EU (4) o varnostnih zahtevah, ki jim morajo ustrezati evropski standardi za nekatere proizvode v spalnem okolju otrok.

(5)

Komisija je z dopisom M/497 z dne 20. oktobra 2011 pri CEN zaprosila za pripravo evropskih standardov za varnost izdelkov za otroke, ki so izpostavljeni tveganju v zvezi s spalnim okoljem (tveganja iz sklopa 2), zlasti posteljni vložki za posteljice, blažilniki za posteljice, viseče posteljice, prešite odeje za otroke in spalne vreče za otroke.

(6)

Na podlagi zahtevka M/497 je CEN sprejel standard EN 16890:2017 „Pohištvo za otroke – Posteljni vložki za posteljice in zibelke – Varnostne zahteve in preskusne metode“. Standard EN 16890:2017 je skladen s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES. Sklicevanje nanj bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Komisija je 6. januarja 2010 sprejela Sklep 2010/9/EU (5) o varnostnih zahtevah, ki jim morajo ustrezati evropski standardi za kopalne obroče, kopalne pripomočke ter kopalne kadi in stojala za kadi za dojenčke in male otroke.

(8)

Komisija je z dopisom M/464 z dne 3. maja 2010 pri CEN zaprosila za pripravo evropskih standardov za obravnavo glavnih tveganj, povezanih z varnostjo izdelkov za otroke, pri katerih obstaja tveganje utopitve (tveganja iz sklopa 1), zlasti kopalnih obročev, kopalnih pripomočkov, kopalnih kadi in stojal za kadi.

(9)

Na podlagi zahtevka M/464 je CEN sprejel standard EN 17022:2018 „Izdelki za otroke – Kopalni pripomočki – Varnostne zahteve in preskusne metode“. Standard EN 17022:2018 je skladen s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES. Sklicevanje nanj bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(10)

Na podlagi zahtevka M/464 je CEN sprejel standard EN 17072:2018 „Izdelki za otroke – Kopalne kadi, stojala za kadi in nesamostojni kopalni pripomočki – Varnostne zahteve in preskusne metode“. Standard EN 17072:2018 je skladen s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES. Sklicevanje nanj bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije.

(11)

Komisija je 24. julija 2011 sprejela Sklep 2011/476/EU (6) o varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za nepremično opremo za vadbo.

(12)

Komisija je z dopisom M/506 z dne 5. septembra 2012 zaprosila CEN za pripravo evropskih standardov, ki obravnavajo glavna tveganja, povezana z nepremično opremo za vadbo, v skladu z varnostnimi zahtevami. Na podlagi te zahteve je CEN sprejel standard EN ISO 20957-9:2016 „Nepremična oprema za vadbo – 9. del: Pedalniki, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 20957–9:2016)“, sklicevanje na katerega je bilo objavljeno v Izvedbenem sklepu (EU) 2019/1698.

(13)

Ob upoštevanju novih dognanj je CEN revidiral standard EN ISO 20957-9:2016. Rezultat tega je bilo sprejetje spremembe EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 „Nepremična oprema za vadbo – 9. del: Pedalniki, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode – Sprememba 1 (ISO 20957–9:2016/Amd 1:2019)“. Standard EN ISO 20957-9:2016, kakor je bil spremenjen s standardom EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 je skladen s splošno varnostno zahtevo iz Direktive 2001/95/ES. Sklic na spremembo EN ISO 20957-9:2016/A1:2019 bi bilo zato treba objaviti v Uradnem listu Evropske unije skupaj s sklicem na standard EN ISO 20957-9:2016.

(14)

Sklici na evropske standarde, ki so bili sprejeti v podporo Direktivi 2001/95/ES, so objavljeni v Izvedbenem sklepu (EU) 2019/1698. Da se zagotovi, da so sklici na evropske standarde, pripravljeni v podporo Direktivi 2001/95/ES, navedeni v enem aktu, bi bilo treba ustrezne sklice na nove standarde, spremembe in popravke standardov vključiti v Izvedbeni sklep (EU) 2019/1698.

(15)

Izvedbeni sklep (EU) 2019/1698 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(16)

Skladnost z ustreznimi nacionalnimi standardi, ki prenašajo evropske standarde, sklicevanje na katere je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, ustvarja domnevo varnosti, kar zadeva tveganja in vrste tveganj, zajetih v ustreznem nacionalnem standardu, od dneva objave sklicevanja na evropski standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi moral zato začeti veljati z datumom objave.

(17)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Direktivo 2001/95/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1698 se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. novembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(2)  Sklep Komisije 2008/264/ES z dne 25. marca 2008 o zahtevah za požarno varnost, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za cigarete v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 26.3.2008, str. 35).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1698 z dne 9. oktobra 2019 o evropskih standardih za proizvode, pripravljenih v podporo Direktivi 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov (UL L 259, 10.10.2019, str. 65).

(4)  Sklep Komisije 2010/376/EU z dne 2. julija 2010 o varnostnih zahtevah, ki jim morajo ustrezati Evropski standardi za nekatere proizvode v spalnem okolju otrok, v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 170, 6.7.2010, str. 39).

(5)  Sklep Komisije 2010/9/EU z dne 6. januarja 2010 o varnostnih zahtevah, ki jim v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta morajo ustrezati Evropski standardi za kopalne obroče, kopalne pripomočke ter kopalne kadi in stojala za kadi za dojenčke in male otroke (UL L 3, 7.1.2010, str. 23).

(6)  Sklep Komisije 2011/476/EU z dne 27. julija 2011 o varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za nepremično opremo za vadbo v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 196, 28.7.2011, str. 16).


PRILOGA

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1698 se spremeni:

(1)

vrstica 37 se nadomesti z naslednjim:

„37

EN ISO 12863:2010

Standardna preskusna metoda za ocenjevanje nagnjenosti k vžigu cigaret (ISO 12863:2010)

EN ISO 12863:2010/AC:2011

EN ISO 12863:2010/A1:2016“

(2)

vstavijo se vrstice 52a, 52b in 52c:

„52a

EN 16890:2017

Pohištvo za otroke – Posteljni vložki za posteljice in zibelke – Varnostne zahteve in preskusne metode

52b

EN 17022:2018

Izdelki za otroke – Kopalni pripomočki – Varnostne zahteve in preskusne metode

52c

EN 17072:2018

Izdelki za otroke – Kopalne kadi, stojala za kadi in nesamostojni kopalni pripomočki – Varnostne zahteve in preskusne metode“

(3)

vrstica 57 se nadomesti z naslednjim:

„57

EN ISO 20957-9:2016

Nepremična oprema za vadbo – 9. del: Pedalniki, dodatne posebne varnostne zahteve in preskusne metode (ISO 20957-9:2016)

EN ISO 20957-9:2016/A1:2019“


Na vrh