EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020D1630

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1630 z dne 3. novembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1326 glede elektromagnetne združljivosti industrijske, znanstvene in medicinske opreme, gospodinjskih aparatov, električnega orodja in podobnih aparatov, električne razsvetljave in podobne opreme, multimedijske opreme ter stikalnih in krmilnih naprav

C/2020/7574

UL L 366, 4.11.2020, str. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1630/oj

4.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 366/17


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/1630

z dne 3. novembra 2020

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1326 glede elektromagnetne združljivosti industrijske, znanstvene in medicinske opreme, gospodinjskih aparatov, električnega orodja in podobnih aparatov, električne razsvetljave in podobne opreme, multimedijske opreme ter stikalnih in krmilnih naprav

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Direktive 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) se domneva, da je električna oprema, ki je v skladu s harmoniziranimi standardi ali njihovimi deli, katerih sklici so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, skladna z bistvenimi zahtevami iz Priloge I k navedeni direktivi, ki jih zajemajo navedeni standardi ali njihovi deli.

(2)

Komisija je z Izvedbenim sklepom C(2016) 7641 (3) od Evropskega odbora za standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: CEN), Evropskega odbora za elektrotehnično standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: Cenelec) in Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (v nadaljnjem besedilu: ETSI) zahtevala pripravo in revizijo harmoniziranih standardov za elektromagnetno združljivost v podporo Direktivi 2014/30/EU.

(3)

CEN in Cenelec sta na podlagi zahteve iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641 revidirala naslednje harmonizirane standarde, katerih sklici so objavljeni v seriji C Uradnega lista Evropske unije (4): EN 55011:2009, EN 55014-1:2006, EN 55015:2013 in EN 55032:2012. Zato so bili sprejeti naslednji harmonizirani standardi in njihove spremembe: EN 55011:2016, EN 55011:2016/A1:2017 in EN 55011:2016/A11:2020 za industrijsko, znanstveno in medicinsko opremo; EN 55014-1:2017 in EN 55014-1:2017/A11:2020 za gospodinjske aparate, električno orodje in podobne aparate; EN IEC 55015:2019 in EN IEC 55015:2019/A11:2020 za električno razsvetljavo in podobno opremo; ter EN 55032:2015 in EN 55032:2015/A11:20 za multimedijsko opremo.

(4)

CEN in Cenelec sta na podlagi zahteve iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641 spremenila harmonizirani standard EN 62026-2:2013, katerega sklic je objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije (5). Zato je bil sprejet harmonizirani standard EN 62026-2:2013/A1:2019.

(5)

Komisija je skupaj s CEN in Cenelec ocenila, ali so navedeni harmonizirani standardi skladni z zahtevo iz Izvedbenega sklepa C(2016) 7641.

(6)

Harmonizirani standardi EN 55011:2016, kakor je bil spremenjen s standardoma EN 55011:2016/A1:2017 in EN 55011:2016/A11:2020, EN 55014-1:2017, kakor je bil spremenjen s standardom EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55015:2019, kakor je bil spremenjen s standardom EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55032:2015, kakor je bil spremenjen s standardom EN 55032:2015/A11:2020, ter EN 62026-2:2013, kakor je bil spremenjen s standardom EN 62026-2:2013/A1:2019, izpolnjujejo bistvene zahteve, ki naj bi jih zajemali in ki so določene v Direktivi 2014/30/EU. Zato je primerno, da se sklici na navedene harmonizirane standarde, skupaj z ustreznimi standardi, ki jih spreminjajo, objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu Komisije (EU) 2019/1326 (6) so navedeni sklici na harmonizirane standarde, na podlagi katerih se domneva skladnost z Direktivo 2014/30/EU. Da se zagotovi, da so sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/30/EU, navedeni v enem aktu, bi bilo treba sklice na navedene standarde, skupaj s sklici na ustrezne standarde, ki jih spreminjajo, vključiti v navedeno Prilogo.

(8)

Zato je treba sklice na naslednje harmonizirane standarde umakniti iz serije C Uradnega lista Evropske unije, skupaj s sklici na ustrezne standarde, s katerimi so bili navedeni standardi spremenjeni ali popravljeni: EN 55011:2009, kakor je bil spremenjen s standardom EN 55011:2009/A1:2010, EN 55014-1:2006, kakor je bil spremenjen s standardoma EN 55014-1:2006/A1:2009 in EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55015:2013, EN 55032:2012, kakor je bil popravljen s standardom EN 55032:2012/AC:2013, in EN 62026-2:2013.

(9)

V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 so navedeni sklici na harmonizirane standarde, pripravljene v podporo Direktivi 2014/30/EU, ki so umaknjeni iz serije C Uradnega lista Evropske unije. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde skupaj s sklici na ustrezne standarde, s katerimi so bili spremenjeni ali popravljeni, vključijo v navedeno prilogo.

(10)

Da bi imeli proizvajalci dovolj časa za pripravo na uporabo harmoniziranih standardov EN 55011:2016, kakor je bil spremenjen s standardoma EN 55011:2016/A1:2017 in EN 55011:2016/A11:2020, EN 55014-1:2017, kakor je bil spremenjen s standardom EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55015:2019, kakor je bil spremenjen s standardom EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN 55032:2015, kakor je bil spremenjen s standardom EN 55032:2015/A11:2020, in EN 62026-2:2013, kakor je bil spremenjen s standardom EN 62026-2:2013/A1:2019, je treba odložiti umik sklicev na naslednje harmonizirane standarde, skupaj s sklici na ustrezne standarde, s katerimi so bili spremenjeni ali popravljeni: EN 55011:2009, kakor je bil spremenjen s standardom EN 55011:2009/A1:2010, EN 55014-1:2006, kakor je bil spremenjen s standardoma EN 55014-1:2006/A1:2009 in EN 55014-1:2006/A2:2011, EN 55015:2013, EN 55032:2012, kakor je bil popravljen s standardom EN 55032:2012/AC:2013, in EN 62026-2:2013.

(11)

Izvedbeni sklep (EU) 2019/1326 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Skladnost s harmoniziranim standardom zagotavlja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi zato moral začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se spremeni v skladu s Prilogo I k temu sklepu.

Člen 2

Priloga II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se spremeni v skladu s Prilogo II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. novembra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo (UL L 96, 29.3.2014, str. 79).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije C(2016) 7641 z dne 30. novembra 2016 o zahtevi za standardizacijo Evropskemu odboru za standardizacijo, Evropskemu odboru za elektrotehnično standardizacijo in Evropskemu inštitutu za telekomunikacijske standarde v zvezi s harmoniziranimi standardi v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo.

(4)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.

(5)  UL C 246, 13.7.2018, str. 1.

(6)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1326 z dne 5. avgusta 2019 o harmoniziranih standardih za elektromagnetno združljivost, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 206, 6.8.2019, str. 27).


PRILOGA I

V Prilogi I k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se dodajo naslednji vnosi:

Št.

Sklic na standard

„10.

EN 55011:2016

Industrijska, znanstvena in medicinska oprema – Karakteristike občutljivosti za radiofrekvenčne motnje – Mejne vrednosti in merilne metode

EN 55011:2016/A1:2017

EN 55011:2016/A11:2020

11.

EN 55014-1:2017

Elektromagnetna združljivost – Zahteve za gospodinjske aparate, električna orodja in podobne aparate – 1. del: Emisije

EN 55014-1:2017/A11:2020

12.

EN IEC 55015:2019

Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme

EN IEC 55015:2019/A11:2020

13.

EN 55032:2015

Elektromagnetna združljivost multimedijske opreme – Zahteve glede emisij

EN 55032:2015/A11:2020

14.

EN 62026-2:2013

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – Vmesniki krmilne naprave (CDI-ji) – 2. del: Vmesnik za senzor sprožilca (AS-i)

EN 62026-2:2013/A1:2019“


PRILOGA II

V Prilogi II k Izvedbenemu sklepu (EU) 2019/1326 se dodajo naslednji vnosi:

Št.

Sklic na standard

Datum umika

„7.

EN 55011:2009

Industrijska, znanstvena in medicinska oprema - Karakteristike občutljivosti za radiofrekvenčne motnje - Mejne vrednosti in merilne metode

EN 55011:2009/A1:2010

4. maj 2022

8.

EN 55014-1:2006

Elektromagnetna združljivost – Zahteve za gospodinjske aparate, električna orodja in podobne aparate – 1. del: Emisije

EN 55014-1:2006/A1:2009

EN 55014-1:2006/A2:2011

4. maj 2022

9.

EN 55015:2013

Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme

4. maj 2022

10.

EN 55032:2012

Elektromagnetna združljivost multimedijske opreme – Zahteve glede emisij

EN 55032:2012/AC:2013

4. maj 2022

11.

EN 62026-2:2013

Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave – Vmesniki krmilne naprave (CDI-ji) – 2. del: Vmesnik za senzor sprožilca (AS-i)

4. maj 2022“


Na vrh