EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019D0974

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/974 z dne 12. junija 2019 o odobritvi nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih države članice predložile v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4177)

C/2019/4177

UL L 157, 14.6.2019, str. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/974/oj

14.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/28


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/974

z dne 12. junija 2019

o odobritvi nacionalnih programov za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki so jih države članice predložile v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 4177)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti točke (c) prvega odstavka člena 57 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 vse države članice Komisiji pošljejo svoje triletne nacionalne programe za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov za čebelarska leta 2020, 2021 in 2022.

(2)

Vseh 28 programov ustreza ciljem Uredbe (EU) št. 1308/2013 in vsebuje zahtevane podatke iz člena 4 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 (2).

(3)

Prispevek Unije za vsak nacionalni program je treba določiti v skladu s členom 55(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in členom 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 (3).

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Nacionalni programi za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov za čebelarska leta 2020, 2021 in 2022, ki so jih predložili Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo, se odobrijo.

Člen 2

Prispevek Unije za nacionalne programe iz člena 1 se omeji na največje zneske, kot so določeni v Prilogi za čebelarska leta 2020, 2021 in 2022.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. junija 2019

Za Komisijo

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L 211, 8.8.2015, str. 9).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L 211, 8.8.2015, str. 3).


PRILOGA

Znesek prispevka Unije za nacionalne čebelarske programe za čebelarska leta 2020, 2021 in 2022

(v EUR)

 

Čebelarsko leto 2020

Čebelarsko leto 2021

Čebelarsko leto 2022

Belgija

160 330

160 400

160 255

Bolgarija

1 635 982

1 636 211

1 636 134

Češka

1 266 168

1 266 168

1 266 168

Danska

175 240

163 641

146 265

Nemčija

1 656 621

1 656 621

1 656 621

Estonija

100 000

100 000

100 000

Irska

45 000

45 000

45 000

Grčija

3 235 867

3 237 292

3 234 354

Španija

5 634 999

5 635 000

5 634 999

Francija

3 454 130

3 455 651

3 452 515

Hrvaška

1 000 850

1 001 291

1 000 382

Italija

3 544 718

3 546 279

3 543 060

Ciper

100 000

100 000

100 000

Latvija

207 500

207 500

248 398

Litva

486 900

487 114

486 672

Luksemburg

15 337

15 344

15 330

Madžarska

3 120 330

3 121 704

3 118 871

Malta

8 333

8 333

8 333

Nizozemska

190 000

190 000

190 000

Avstrija

880 301

880 688

879 889

Poljska

3 937 807

3 939 541

3 935 966

Portugalska

1 750 000

1 750 000

1 750 000

Romunija

5 248 731

5 251 043

5 246 276

Slovenija

380 000

380 000

380 000

Slovaška

734 909

735 232

734 565

Finska

140 500

140 500

140 500

Švedska

330 857

330 857

330 857

Združeno kraljestvo

558 590

558 590

558 590

EU-28

40 000 000

40 000 000

40 000 000


Na vrh