EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019D1923

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1923 z dne 18. novembra 2019 o harmoniziranih standardih za žičniške naprave, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta

UL L 298, 19.11.2019, str. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1923/oj

19.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 298/8


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1923

z dne 18. novembra 2019

o harmoniziranih standardih za žičniške naprave, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 10(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta (2) se za podsisteme in varnostne elemente žičniških naprav, ki izpolnjujejo harmonizirane standarde ali njihove dele, katerih sklici so bili objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, domneva, da izpolnjujejo bistvene zahteve iz Priloge II k navedeni uredbi, zajete v navedenih standardih ali njihovih delih.

(2)

Komisija je z dopisom M/300 z dne 15. februarja 2000 pri CEN, Cenelec in ETSI vložila zahtevo za pripravo standardov za varnostne elemente naprav za prevoz oseb v podporo Direktivi 2000/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). Navedena direktiva je bila nadomeščena z Uredbo (EU) 2016/424, pri čemer so bistvene varnostne zahteve ostale nespremenjene.

(3)

Na podlagi zahtevka M/300 je CEN pripravil več harmoniziranih standardov v zvezi z varnostnimi zahtevami za žičniške naprave za prevoz oseb. Zlasti je CEN pripravil standard EN 17064:2018 in revidiral standarde EN 1709:2004, EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 in EN 12927-8:2004 ter jih nadomestil s standardoma EN 1709:2019 in EN 12927:2019.

(4)

Komisija je skupaj s CEN ocenila, ali so standardi EN 17064:2018, EN 1709:2019 in EN 12927:2019, kot jih je pripravil CEN, skladni s pooblastilom M/300.

(5)

Standardi EN 17064:2018, EN 1709:2019 in EN 12927:2019 izpolnjujejo zahteve, ki naj bi jih zajemali in ki so določene v Prilogi II k Uredbi (EU) 2016/424. Zato je primerno, da se sklici na navedene standarde objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

(6)

Standard EN 1709:2019 nadomešča standard EN 1709:2004, standard EN 12927:2019 pa nadomešča standarde EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 in EN 12927-8:2004. Zato je treba sklice na navedene standarde umakniti iz Uradnega lista Evropske unije. Da se proizvajalcem zagotovi dovolj časa za pripravo na uporabo standardov EN 1709:2019 in EN 12927:2019, je treba umik sklicev na nadomeščene standarde odložiti.

(7)

Skladnost s harmoniziranim standardom ustvarja domnevo o skladnosti z ustreznimi bistvenimi zahtevami iz harmonizacijske zakonodaje Unije od datuma objave sklica na tak standard v Uradnem listu Evropske unije. Ta sklep bi moral zato začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklici na harmonizirane standarde za žičniške naprave, pripravljene v podporo Uredbi (EU) 2016/424 in navedene v Prilogi I k temu sklepu, se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2

Sklici na harmonizirane standarde za žičniške naprave, pripravljene v podporo Uredbi (EU) 2016/424 in navedene v Prilogi II k temu sklepu, se na datume iz navedene priloge umaknejo iz Uradnega lista Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

(2)  Uredba (EU) 2016/424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o žičniških napravah in razveljavitvi Direktive 2000/9/ES (UL L 81, 31.3.2016, str. 1).

(3)  Direktiva 2000/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o žičniških napravah za prevoz oseb (UL L 106, 3.5.2000, str. 21).


PRILOGA I

Št.

Sklic na standard

1.

EN 17064:2018

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Preprečevanje in gašenje požara

Obvestilo: Normativni sklici iz točke 2 harmoniziranega standarda EN 17064:2018 se razumejo kot sklici na EN 1021-1:2014, EN 1021-2:2014, EN 1838:2013, EN 1907:2017, EN 12929-1:2015, EN 13243:2015, EN 13501-1:2007 + A1:2009, EN 50172:2004, EN 50272-1:2010, EN 50272-2:2001, EN 60204-1:2006, EN 60695-11-10:2013, EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007, EN ISO 7010:2012, EN ISO 8528-13:2016.

2.

EN 1709:2019

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, navodila za vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja

Obvestilo: Normativni sklici iz točke 2 harmoniziranega standarda EN 1709:2019 se razumejo kot sklici na EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929:2015 (vsi deli), EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13796:2017 (vsi deli).

3.

EN 12927:2019

Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi

Obvestilo: Normativni sklici iz točke 2 harmoniziranega standarda EN 12927:2019 se razumejo kot sklici na EN 1559-2:2014, EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 10228-1:2016, EN 12385-2:2002 + A1:2008, EN 12385-4:2002 + A1:2008, EN 12385-8:2002, EN 12385-9:2002, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12929-1:2015, EN 12929-2:2015, EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13411-2:2001 + A1:2008, EN 13411-3:2004 + A1:2008, EN 13411-4:2002 + A1:2008, EN 13411-5:2003 + A1:2008, EN 13411-6:2004 + A1:2008, EN 13411-7:2006 + A1:2008, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017, EN 13796-3:2017, EN ISO 148-1:2016, EN ISO 5579:2013, EN ISO 9554:2019, EN ISO 10547:2009.


PRILOGA II

Št.

Sklic na standard

Datum umika

1.

EN 1709:2004 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja

30. april 2021

2.

EN 12927-1:2004 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 1. del: Kriteriji za izbiro vrvi in pritrditev njihovih koncev

30. april 2021

3.

EN 12927-3:2004 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 3. del: Dolgi spleti 6-pramenskih vlečnih, transportnih vrvi in transportnih vrvi vlečnic

30. april 2021

4.

EN 12927-4:2004 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 4. del: Pritrjevanje koncev vrvi

30. april 2021

5.

EN 12927-5:2004 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 5. del: Skladiščenje, transport, nameščanje in napenjanje

30. april 2021

6.

EN 12927-8:2004 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Vrvi – 8. del: Pregledi vrvi z magnetno induktivno metodo

30. april 2021


Na vrh