EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019D1598

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1598 z dne 26. septembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6818)

C/2019/6818

UL L 248, 27.9.2019, str. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1598/oj

27.9.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 248/86


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1598

z dne 26. septembra 2019

o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 6818)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/638 (2) vzpostavlja nujne ukrepe za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (v nadaljnjem besedilu: opredeljeni organizem), ki je naveden v točki 22 oddelka I(a) dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES kot škodljiv organizem, za katerega ni znano, ali je navzoč v Uniji.

(2)

Od sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2018/638 je opredeljeni organizem bil vnesen v Azijo, kjer se še naprej širi. Zaradi hitrega širjenja bi bilo treba geografsko področje uporabe, opredeljeno v Izvedbenem sklepu (EU) 2018/638 razširiti tako, da se vključijo vse tretje države, ker ni nobene gotovosti glede širjenja navedenega organizma na svetovni ravni.

(3)

Glede na hitrost širjenja opredeljenega organizma bi bilo treba datum izteka nujnih ukrepov podaljšati do 30. junija 2021, da se omogoči njihov pregled pred navedenim datumom.

(4)

Ta sklep se uporablja od 1. oktobra 2019, da se zadevnim pristojnim uradnim organom, izvajalcem poslovne dejavnosti in tretjim državam omogoči prilagoditev navedenim zahtevam.

(5)

Izvedbeni sklep (EU) 2018/638 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep (EU) 2018/638 se spremeni:

(1)

točka (b) člena 1 se nadomesti z naslednjim:

„(b)

‚navedene rastline‘ pomeni plodove rastlin Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. in Solanum melongena L., ter rastline, razen živega cvetnega prahu, rastlinskih tkivnih kultur, semena in zrnja, vrste Zea mays L., s poreklom iz tretjih držav, razen Švice;“;

(2)

besedilo člena 8 se nadomesti z naslednjim:

„Ta sklep se uporablja do 30. junija 2021.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2019.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. septembra 2019

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/638 z dne 23. aprila 2018 o vzpostavitvi nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Spodoptera frugiperda (Smith) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (UL L 105, 25.4.2018, str. 31).


Na vrh