EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32018D0661

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/661 (2018. gada 26. aprīlis), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1452–1492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1427–1452 MHz un 1492–1517 MHz frekvenču joslu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2286) (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2018/2286

OV L 110, 30.4.2018., 127./133. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/661/oj

30.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/127


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/661

(2018. gada 26. aprīlis),

ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 par 1 452–1 492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus, groza, to attiecinot arī uz harmonizēto 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 2286)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 243/2012/ES (2) ir izveidota radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programma (RSPP), kurā izvirzīts mērķis, pamatojoties uz spektra uzskaiti, līdz 2015. gadam noteikt vismaz 1 200 MHz spektra (ieskaitot jau lietošanā esošo spektru), kas ir piemērots bezvadu platjoslas vajadzībām Savienībā.

(2)

2013. gada 20. februāra atzinumā par stratēģiskajām problēmām, ko Eiropai rada augošais pieprasījums pēc bezvadu platjoslas spektra (3), Radiofrekvenču spektra politikas grupa (RSPG) ieteica izvērtēt 1 427–1 452 MHz frekvenču joslas izmantošanu bezvadu platjoslas vajadzībām pēc 2015. gada, tādējādi paplašinot 1 452–1 492 MHz frekvenču joslu. Turklāt minētajā atzinumā RSPG uzsvēra problēmas ar 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 518 MHz frekvenču joslu iespējamo izraudzīšanos bezvadu platjoslas vajadzībām, jo vēsturiski to izmanto militārām vajadzībām un zemes fiksētajam bezvadu dienestam. RSPG ierosināja turpināt apsvērt 1 492–1 518 MHz frekvenču joslas izmantošanu atkarībā no 2015. gada Pasaules radiosakaru konferences (WRC-15) rezultātiem.

(3)

WRC-151 427–1 452 MHz un 1 492–1 518 MHz frekvenču joslas iedalīja starptautiskajiem mobilajiem telesakariem visā pasaulē. Starptautiskās telesakaru savienības 1. reģionā, kas ietver Eiropas Savienību, minētās frekvenču joslas vai, attiecīgi, to daļas ar koprimāriem nosacījumiem ir sadalītas mobilajam dienestam, izņemot gaisa kuģniecības mobilo dienestu, fiksētajam dienestam un izplatījuma darba dienestam Zeme–izplatījums. Turklāt dažas dalībvalstis ir paredzējušas 1 452–1 518 MHz frekvenču joslu izmantošanu programmu gatavošanai un īpašiem pasākumiem.

(4)

Pamatojoties uz Radiofrekvenču spektra lēmuma 4. panta 2. punktu, Komisija 2017. gada 15. martā pilnvaroja Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferenci (CEPT) izstrādāt harmonizētus tehniskos nosacījumus papildu frekvenču joslās 1,5 GHz frekvenču diapazonā, proti, 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 518 MHz joslā, lai veicinātu to izmantošanu zemes bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem Savienībā.

(5)

Izmantojot minēto pilnvarojumu, CEPT2017. gada 16. novembrī izdeva Ziņojumu Nr. 65 (4), kurā ierosina harmonizētus tehniskos nosacījumus tikai lejuplīnijas bezvadu elektronisko sakaru pakalpojumiem 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslās, ņemot vērā to, ka saskaņā ar harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem 1 452–1 492 MHz frekvenču josla visā Savienībā iedalīta zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 (5).

(6)

Ja tiks paredzēts, ka 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču josla visā Savienībā tiek izmantota tikai lejuplīnijas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem, tam vajadzētu palīdzēt sasniegt RSPP spektra mērķi attiecībā uz bezvadu platjoslu, jo spektrs paplašinātos par 50 MHz. Izmantošana tikai lejuplīnijai ir svarīga, lai risinātu datu plūsmas asimetrijas jautājumu, uzlabojot bezvadu platjoslas sistēmu lejuplīnijas jaudu, tostarp 5G pakalpojumu sniegšanai.

(7)

Saskaņā ar CEPT Ziņojuma Nr. 65 ieteikumiem dalībvalstīm vajadzīga rīcības brīvība izmantot 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslu daļas, lai pildītu starptautiskos militāros nolīgumus (6) vai reaģētu – uz ierobežotu laiku – uz konkrētām vajadzībām valstī turpināt sniegt zemes fiksētos bezvadu pakalpojumus. Šajā ziņā ziņojumā uzsvērts, ka mobilā un fiksētā dienesta darbība kopīgās frekvencēs nav iespējama. Tāpēc šo joslu pārkārtošanas process valstu līmenī, lai, reaģējot uz pieprasījumu valstī, darītu tās pieejamas tikai lejuplīnijas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem, ir sarežģīts process, kura īstenošanai nepieciešams pienācīgs laiks.

(8)

Īstenojot rīcības brīvību, dalībvalstīm vajadzētu dot priekšroku blakusesoša spektra pieejamībai tikai lejuplīnijas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem, tostarp 1 452–1 492 MHz frekvenču joslai, lai veicinātu lielākus kanāla joslas platumus 5G pakalpojumiem, apjomradītus ietaupījumus iekārtām, pakalpojumu līdzāspastāvēšanu blakusjoslās, kā arī frekvenču koordināciju.

(9)

Neskarot dalībvalstu tiesības organizēt spektra lietošanu sabiedriskās kārtības, sabiedriskās drošības un aizsardzības vajadzībām saskaņā ar Radiofrekvenču spektra lēmuma 1. panta 4. punktu, dalībvalstīm pēc iespējas lielākā apmērā būtu jāparedz 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslas tikai lejuplīnijas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem.

(10)

Tikai lejuplīnijas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai visā 1 427–1 517 MHz frekvenču joslā būtu jābalstās uz konsekventu harmonizētu kanālu izkārtojumu un minimāliem, t. i., vismazāk ierobežojošiem, tehniskiem nosacījumiem, lai veicinātu vienoto tirgu, mazinātu kaitīgos traucējumus un nodrošinātu frekvenču koordinēšanu.

(11)

Tehniskie nosacījumi un pasākumi, kas minēti CEPT Ziņojumā Nr. 65, paredz arī bezvadu platjoslas pakalpojumu līdzāspastāvēšanu pakalpojumiem blakusjoslās.

(12)

Konkrētāk, tehniskie nosacījumi un pasākumi, piemēram, ierobežojumi attiecībā uz nevēlamo izstarojumu jaudu, nodrošina, ka bezvadu platjoslas lietojums 1 427–1 517 MHz frekvenču joslā nodrošina pienācīgu aizsardzību radioastronomijas un pasīvās Zemes izpētes satelītu dienestiem 1 400–1 427 MHz frekvenču joslā un mobilajam satelītu dienestam 1 518–1 559 MHz frekvenču joslā. Valstu līmenī var būt vajadzīgi papildu pasākumi, lai uzlabotu līdzāspastāvēšanu ar pakalpojumiem blakus esošajās 1 400–1 427 MHz un 1 518–1 559 MHz frekvenču joslās, piemēram, ap lidostām, jūras ostām un Zemes stacijām, ko izmanto ar satelītu retranslētu meklēšanas un glābšanas signālu uztveršanai. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/53/ES (7) mērķiem un prasībām ir vajadzīgi mobilo Zemes staciju uztvērēju kvalitatīvi uzlabojumi.

(13)

Ņemot vērā, ka 1 452–1 492 MHz frekvenču joslas vairākas daļas zemes apraides sistēmām netiek izmantotas, būtu jāatceļ esošie regulatīvie ierobežojumi attiecībā uz līdzāspastāvēšanu ar šādiem pakalpojumiem šajā joslā, lai varētu izvērst tikai lejuplīnijas platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus.

(14)

Starp administrācijām var būt vajadzīgi frekvenču koordinēšanas pārrobežu nolīgumi, lai nodrošinātu šajā lēmumā noteikto parametru īstenošanu nolūkā uzlabot tikai lejuplīnijas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslās ar mērķi novērst kaitīgus traucējumus un uzlabot spektra lietošanas efektivitāti. Frekvenču koordinēšanas pārrobežu nolīgumi attiecībā uz gaisa kuģniecības telemetrijas dienestu starp attiecīgajām CEPT administrācijām būtu jāslēdz divpusēji vai daudzpusēji.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi dalībvalstīm būtu jāpiemēro tā, lai nodrošinātu visas 1 427–1 517 MHz frekvenču joslas izmantošanu vai, ja valstī pēc tā nav pieprasījuma, tās daļas izmantošanu tikai lejuplīnijas bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem, lai, cik vien iespējams, palīdzētu sasniegt RSPP spektra mērķi.

(16)

Dalībvalstīm būtu jāziņo Komisijai par lēmuma īstenošanu un joslas izmantošanu, lai atvieglotu tā ietekmes novērtēšanu Savienības līmenī, kā arī laicīgu pārskatīšanu, kad tas būs nepieciešams. Konkrētāk, pamatojums valsts rīcības brīvības izmantošanai attiecībā uz to, kā darīt pieejamu spektru 1 427–1 452 MHz vai 1 492–1 517 MHz frekvenču joslā, būtu jāpārbauda reizi divos gados. Turklāt dalībvalstīm būtu reizi divos gados jāziņo par saviem pasākumiem, kas uzlabo līdzāspastāvēšanu ar radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes satelītu dienestiem 1 400–1 427 MHz frekvenču joslā un mobilo satelītu dienestu 1 518–1 559 MHZ frekvenču joslā.

(17)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/750 groza šādi:

1)

lēmuma nosaukumu aizstāj ar šādu: “Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 (2015. gada 8. maijs) par 1 427–1 517 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus”;

2)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Šā lēmuma mērķis ir harmonizēt 1 427–1 517 MHz frekvenču joslas pieejamības un efektīvas izmantošanas nosacījumus zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Savienībā.”;

3)

lēmuma 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. oktobrim dalībvalstis paredz un dara pieejamu 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslu vai kādu tās daļu neekskluzīvai izmantošanai tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus atbilstoši pielikumā norādītajiem parametriem.”;

4)

lēmuma 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja dalībvalstis paredz un dara pieejamu tikai daļu no 1 427–1 452 MHz vai 1 492–1 517 MHz frekvenču joslas saskaņā ar 2. punktu, tās:

a)

nodrošina, ka katrs esošs lietojums tiek saglabāts tik, cik tas noteikti nepieciešams, un nolūkā pakāpeniski darīt šīs joslas pieejamas zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus;

b)

nodrošina, ka šāda spektra daļa primāri kopā ar 1 452–1 492 MHz frekvenču joslu veido nepārtrauktu frekvenču joslu;

c)

drīkst atļaut līdz 2023. gada 1. janvārim, kā arī ilgāk, ja valstī nav konstatēts pieprasījums pēc bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem saskaņā ar Lēmuma Nr. 243/2012/ES 3. un 6. pantu, turpināt šo joslu daļas izmantošanu esošiem zemes fiksētajiem bezvadu pakalpojumiem vai citam esošam lietojumam, kas nepieļauj šīs joslas koplietošanu ar bezvadu platjoslas elektroniskajiem sakaru pakalpojumiem.”;

5)

lēmuma 2. pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Dalībvalstis nodrošina, ka šajā punktā minētās zemes sistēmas nodrošina atbilstošu aizsardzību sistēmām blakusjoslās.”;

6)

lēmuma 2. pantam pievieno šādu 5. punktu:

“5.   Dalībvalstis sekmē koordinēšanas pārrobežu nolīgumus, lai dotu iespēju ekspluatēt 1., 2. un 3. punktā minētās sistēmas, ņemot vērā esošās regulatīvās procedūras, tiesības un attiecīgos starptautiskos nolīgumus.”;

7)

pievieno šādu 2.a pantu:

“2.a pants

Dalībvalstis pārskata 2. panta piemērošanu reizi divos gados, lai nodrošinātu 1 427–1 517 MHz frekvenču joslas maksimālu pieejamību bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem.”;

8)

lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Dalībvalstis uzrauga 1 427–1 517 MHz frekvenču joslas izmantošanu un pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas ziņo tai par saviem konstatējumiem, lai dotu iespēju nepieciešamības gadījumā laicīgi pārskatīt šo lēmumu.”;

9)

pievieno šādu 4.a pantu:

“4.a pants

Dalībvalstis ne vēlāk kā 2018. gada 1. novembrī ziņo Komisijai par šā lēmuma piemērošanu, tostarp par apjomu, kādā pieejamas 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 517 MHz frekvenču joslas.”;

10)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2015/750 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Mariya GABRIEL


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).

(3)  Dokuments RSPG 13-521 rev1.

(4)  CEPT Ziņojums Nr. 65, apstiprināts 2017. gada 17. novembrī, labots 2018. gada 2. martā.

(5)  Komisijas 2015. gada 8. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/750 par 1 452–1 492 MHz frekvenču joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (OV L 119, 12.5.2015., 27. lpp.).

(6)  1 427–1 452 MHz un 1 492–1 518 MHz frekvenču joslu izmanto sauszemes un jūras militārajām sistēmām saskaņā ar 2014. gada NATO Kopīgo civilo/militāro frekvenču nolīgumu (NFJA). Nolīguma 14. punktā: “Ja radiofrekvenču joslu lietojumu militārām vajadzībām ir saskaņojusi NATO un NATO dalībvalstis, tas neizslēdz to izmantošanu civilām vajadzībām.”

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).


PIELIKUMS

PIELIKUMS

2. PANTA 1. UN 2. PUNKTĀ MINĒTIE PARAMETRI

A.   VISPĀRĪGIE PARAMETRI

1.

1 427–1 517 MHz frekvenču joslu izmanto vienīgi bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīmam.

2.

1 427–1 517 MHz frekvenču joslā piešķirtie bloku lielumi ir 5 MHz daudzkārtņi. Piešķirtā bloka zemākā robežfrekvence sakrīt ar 1 427 MHz joslas apakšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 5 MHz daudzkārtņiem.

3.

Bāzes stacijas raidīšana atbilst tehniskajiem nosacījumiem (bloka malas maskas), kas norādīti šajā pielikumā.

B.   TEHNISKIE NOSACĪJUMI BĀZES STACIJĀM. BLOKA MALAS MASKA

Turpmāk aprakstītos tehniskos parametrus bāzes stacijām, proti, bloka malas masku (BEM), izmanto, lai nodrošinātu līdzāspastāvēšanu starp blakustīkliem, ja starp šādu blakustīklu operatoriem nav ne divpusēju, ne daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgie operatori vai administrācijas un ja šie parametri atbilst tehniskajiem nosacījumiem, kas tiek piemēroti, lai aizsargātu citus dienestus vai lietojumus, arī blakusjoslās, un tos, uz kuriem attiecas pārrobežu saistības.

BEM ir izstarojuma maska, kas ir definēta kā frekvences funkcija attiecībā pret tā spektra bloka malu, uz kuru operatoram ir piešķirtas lietošanas tiesības. Tā sastāv no jaudas robežvērtībām bloka ietvaros un ārpus bloka. Jaudas robežvērtību bloka ietvaros piemēro blokam, kas pieder operatoram. Ārpusbloka jaudas robežvērtības piemēro spektram, ko izmanto WBB ECS1 427–1 517 MHz frekvenču joslā, kas ir ārpus bloka, kurš piešķirts operatoram. Šīs robežvērtības ir norādītas 2. tabulā. Ārpusbloka jaudas robežvērtības piemēro spektram ārpus tās 1 427–1 517 MHz frekvenču joslas daļas, ko izmanto WBB ECS valsts līmenī.

Turklāt ir noteiktas līdzāspastāvēšanas jaudas robežvērtības bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu (WBB ECS) vajadzībām 1 427–1 517 MHz joslā, lai nodrošinātu šo pakalpojumu un citu radiosakaru pakalpojumu vai lietojumu saderību, tostarp gadījumos, kad daļa no 1 427–1 452 MHz un 1 492–1 518 MHz joslas nav paredzēta WBB ECS. Līdzāspastāvēšanas jaudas robežvērtības attiecībā uz pakalpojumiem vai lietojumiem blakusjoslās (t. i., ārpus spektra, ko izmanto WBB ECS) ir norādītas 3., 4. un 5. tabulā, un ir ņemta vērā arī valstu rīcības brīvība attiecībā uz spektra piešķiršanu WBB ECS1 427–1 517 MHz frekvenču joslā saskaņā ar šo lēmumu.

Lai nodrošinātu pakalpojumu vai lietojumu līdzāspastāvēšanu blakusjoslās, valsts līmenī var piemērot papildu tehniskos vai procesuālos pasākumus (1) vai abu veidu pasākumus.

Prasības bloka ietvaros

Bloka ietvaros bāzes stacijām ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas (e.i.r.p.) robežvērtības nav obligātas, izņemot 1 512–1 517 MHz frekvenču bloku, kuram robežvērtība ir norādīta 1. tabulā. Citiem frekvenču blokiem, izņemot 1 512–1 517 MHz frekvenču bloku, dalībvalstis drīkst noteikt e.i.r.p. robežvērtību, kas nepārsniedz 68 dBm/5 MHz un ko var palielināt īpašiem izmantojumiem, piemēram, apvienotam spektra lietojumam 1 427–1 512 MHz joslā un spektram zemākās frekvenču joslās.

1. tabula

Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros uz šūnu  (2) WBB ECS bāzes stacijām, kas darbojas 1 512 –1 517 MHz frekvenču joslā

Frekvenču bloks

Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros

Mērījuma joslas platums

1 512 –1 517 MHz

58 dBm

5 MHz

Paskaidrojums par 1. tabulu

Šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu saderību starp WBB ECS, kas darbojas 1 512–1 517 MHz frekvenču blokā, un mobilo satelītsakaru dienestu, kas darbojas 1 518–1 525 MHz frekvenču joslā.

Prasības ārpus bloka

2. tabula

Bāzes stacijas BEM ārpusbloka e.i.r.p. robežvērtības katrai antenai 1 427 –1 517 MHz frekvenču joslā

Ārpusbloka izstarojumu frekvenču josla

Maksimālā vidējā ārpusbloka e.i.r.p

Mērījuma joslas platums

– 10 līdz – 5 MHz no bloka apakšējās malas

11 dBm

5 MHz

– 5 līdz 0 MHz no bloka apakšējās malas

16,3 dBm

5 MHz

0 līdz + 5 MHz no bloka augšējās malas

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 līdz + 10 MHz no bloka augšējās malas

11 dBm

5 MHz

Frekvences 1 427 –1 517 MHz joslā, kas ir tālāk par 10 MHz no apakšējās vai augšējās bloka malas

9 dBm

5 MHz

Līdzāspastāvēšanas prasības blakusjoslām

3. tabula

Bāzes stacijas nevēlamu izstarojumu jaudas robežvērtības 1 400 –1 427 MHz frekvenču joslā bāzes stacijām, kas darbojas 1 427 –1 452 MHz frekvenču joslā

Ārpusjoslas izstarojumu frekvenču josla

Maksimālais nevēlamu izstarojumu jaudas līmenis (3)

Mērījuma joslas platums

1 400 –1 427 MHz

– 72 dBW

27 MHz

Paskaidrojums par 3. tabulu

Šī prasība ir paredzēta, lai aizsargātu radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes satelītu dienestus 1 400–1 427 MHz pasīvajā frekvenču joslā no WBB ECS, kas darbojas 1 427–1 452 MHz frekvenču joslā, tostarp gadījumos, kad WBB ECS ir piešķirta tikai daļa no šīs frekvenču joslas. Var būt vajadzīgi valstu papildu pasākumi, lai 1 400–1 427 MHz pasīvajā frekvenču joslā labāk aizsargātu radioastronomijas novērojumus no WBB ECS.

4. tabula

Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu  (4) 1 518 -1 559 MHz frekvenču joslā bāzes stacijām, kas darbojas 1 492 –1 517 MHz frekvenču joslā

Ārpusjoslas izstarojumu frekvenču josla

Maksimālā ārpusjoslas e.i.r.p.

Mērījuma joslas platums

1 518 –1 520 MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559 MHz

– 30 dBm

1 MHz

Paskaidrojums par 4. tabulu

Šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību mobilajam satelītu dienestam, kas darbojas 1 518–1 559 MHz frekvenču joslā, jo īpaši jūras ostās un lidostās, un mobilā satelītu dienesta meklēšanas un glābšanas Zemes stacijām, no WBB ECS, kas darbojas 1 492–1 517 MHz frekvenču joslā, tostarp gadījumos, kad WBB ECS ir piešķirta tikai daļa no šīs frekvenču joslas. Var būt vajadzīgi valstu papildu pasākumi, lai 1 518–1 559 MHz frekvenču joslā labāk aizsargātu mobilo satelītu dienestu.

5. tabula

Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu zem 1 452 MHz un virs 1 492 MHz bāzes stacijām, kas darbojas 1 452 -1 492 MHz frekvenču joslā

Ārpusjoslas izstarojumu frekvenču josla

Maksimālā vidējā ārpusjoslas e.i.r.p.

Mērījuma joslas platums

zem 1 449 MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452 MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495 MHz

14 dBm

3 MHz

virs 1 495 MHz

– 20 dBm

1 MHz

Paskaidrojums par 5. tabulu

Šīs prasības ir piemērojamas, ja WBB ECS netiek izmantoti ne zem 1 452 MHz, ne virs 1 492 MHz. Šo prasību mērķis ir nodrošināt WBB ECS saderību 1 452–1 492 MHz frekvenču joslā ar koordinētām fiksētām līnijām, mobilo dienestu un gaisa kuģniecības telemetriju frekvenču blakusjoslās zem 1 452 MHz vai virs 1 492 MHz, attiecinot to tikai uz zemes stacijām.

Ja WBB ECS izmanto blokos, kas ir tieši zem 1 452 MHz, 5. tabulā norādītās robežvērtības frekvencēm zem 1 452 MHz nepiemēro. Ja WBB ECS izmanto blokos, kas ir tieši virs 1 492 MHz, 5. tabulā norādītās robežvērtības frekvencēm virs 1 492 MHz nepiemēro. Tas neskar 3. un 4. tabulā noteiktās ārpusjoslas prasības un 2. tabulā noteiktās ārpusbloka prasības.


(1)  Piemēram, viens vai vairāki no šādiem pasākumiem: frekvenču plānošanas koordinācija, vietu koordinācija, stingrākas bāzes staciju jaudas robežvērtības joslas ietvaros, stingrākas bāzes staciju ārpusjoslas ekvivalentās izotropiski izstarotās jaudas robežvērtības, nekā noteiktas 5. tabulā.

(2)  Vairāku sektoru stacijā vērtība “katrai šūnai” atbilst vērtībai vienam no sektoriem.

(3)  Par nevēlamo izstarojumu jaudas līmeni uzskata līmeni, kas izmērīts antenas pieslēgvietā.

(4)  Vairāku sektoru stacijā vērtība “katrai šūnai” atbilst vērtībai vienam no sektoriem.


Augša