EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018D0618

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/618 z dne 19. aprila 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/535/EU o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja v Uniji borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2227)

C/2018/2227

UL L 102, 23.4.2018, str. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/618/oj

23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 102/17


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/618

z dne 19. aprila 2018

o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/535/EU o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja v Uniji borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 2227)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Število občutljivih rastlin, ki so jih leta 2017 prizadeli obširni požari v varovalnem pasu kontinentalne Portugalske, je izjemno visoko. Število propadlih dreves, ki jih je treba posekati, odstraniti in uničiti, se je zato nenadoma in nepričakovano povečalo na približno 1,5 milijona dreves. Kljub temu, da so portugalski organi postopoma povečali svoje zmogljivosti za obravnavo do 300 000 dreves letno, in čeprav naj bi svoje zmogljivosti še povečali v skladu z vedno večjimi potrebami, do zakonskih rokov, kot so določeni s Sklepom 2012/535/EU (2), ne bodo zmogli posekati, odstraniti in uničiti vseh novih propadlih dreves.

(2)

Zaradi tega in na prošnjo Portugalske bi bilo treba uporabiti začasno odstopanje od zakonskih določb iz točke 3(b) Priloge II k navedenemu sklepu, da bi se Portugalski omogočilo, da navedene dejavnosti sečnje dreves v zadevnem varovalnem pasu zaključi v daljšem obdobju, vendar najpozneje do 31. marca 2020. S tem bi se portugalskim organom dal na voljo ustrezen dodaten čas za izvedbo potrebnih dejavnosti sečnje, katerih obseg se je močno povečal zaradi obširnih požarov.

(3)

V zvezi z odstopanjem bi bilo od Portugalske treba zahtevati, da predloži letni akcijski načrt, s čimer bi se zagotovilo, da je ukrepanje dobro pripravljeno in usklajeno. V akcijskem načrtu bi morale biti navedene občutljive rastline, za katere obstaja večje tveganje okužbe z borovo ogorčico in za katere je potrebno hitrejše ukrepanje, potrebni viri, ki jih je treba dodeliti, in drugi zadevni elementi, kot so ukrepi, ki jih je treba izvesti za zmanjšanje tveganja napada borove ogorčice med čakanjem na sečnjo, odstranitev in uničenje navedenih rastlin, vključno z okrepljenimi raziskavami občutljivih rastlin in vektorjev za zgodnje odkrivanje navzočnosti borove ogorčice, ter roki za njihovo izvedbo. Raven tveganja, ki ga predstavljajo navedene rastline, bi bilo treba oceniti letno in akcijski načrt bi bilo treba ustrezno posodobiti, da se omogoči prednostna obravnava rastlin, ki predstavljajo največje tveganje za širjenje borove ogorčice.

(4)

Izvedbeni sklep 2012/535/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga II k Izvedbenemu sklepu 2012/535/EU se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 19. aprila 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/535/EU z dne 26. septembra 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja v Uniji borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (UL L 266, 2.10.2012, str. 42).


PRILOGA

Člen 3(b) Priloge II k Izvedbenemu sklepu 2012/535/EU se nadomesti z naslednjim:

„(b)

države članice po vseh zadevnih varovalnih pasovih odkrijejo in posekajo vse občutljive rastline, ki so odmrle, slabega zdravja ali jih je prizadel požar ali neurje. Odstranijo in uničijo posekane rastline in ostanke lesa ter sprejmejo vse potrebne ukrepe, da preprečijo širjenje borove ogorčice in njenega vektorja pred in med sečnjo ter do uničenja posekanih rastlin in ostankov lesa, pod naslednjimi pogoji:

(i)

občutljive rastline, odkrite zunaj sezone letenja vektorja, se pred naslednjo sezono letenja posekajo in uničijo na kraju samem, pod uradnim nadzorom premestijo na napadeno območje ali odstranijo. V zadnjem primeru se les in lubje navedenih rastlin bodisi tretirata, kot je določeno v točki 2(a) oddelka 1 Priloge III, bodisi predelata, kot je določeno v točki 2(b) oddelka 2 Priloge III;

(ii)

občutljive rastline, odkrite med sezono letenja vektorja, se nemudoma posekajo in uničijo na kraju samem, pod uradnim nadzorom premestijo na napadeno območje ali odstranijo. V zadnjem primeru se les in lubje navedenih rastlin bodisi tretirata, kot je določeno v točki 2(a) oddelka 1 Priloge III, bodisi predelata, kot je določeno v točki 2(b) oddelka 2 Priloge III;

Kadar država članica ugotovi, da sečnje, odstranitve in uničenja občutljivih rastlin, odkritih med sezono letenja vektorja in ki jih je prizadel požar ali neurje, ni primerno izvesti, se lahko zadevna država članica odloči za sečnjo, odstranitev in uničenje navedenih rastlin pred začetkom naslednje sezone letenja. Med tako sečnjo in odstranitvijo se zadevne občutljive rastline bodisi uničijo na kraju samem bodisi odstranijo, njihov les in lubje pa se tretirata, kot je določeno v točki 2(a) oddelka 1 Priloge III, ali predelata, kot je določeno v točki 2(b) oddelka 2 Priloge III. Kadar se uporablja to odstopanje in brez poseganja v točko (a) zadevna država članica med sezono letenja izvede okrepljene raziskave na območju, ki ga je prizadel požar ali neurje, z vzorčenjem in testiranjem navedenih vektorjev na navzočnost borove ogorčice ter, če se navzočnost potrdi, izvede okrepljene raziskave občutljivih rastlin na okoliškem območju z inšpekcijskimi pregledi, vzorčenjem in testiranjem rastlin, ki kažejo znake ali simptome navzočnosti borove ogorčice.

Z odstopanjem od točk (i) in (ii) lahko Portugalska sklene, da sečnjo, odstranitev in uničenje občutljivih rastlin, ki jih je pristojni uradni organ uradno označil za rastline, ki jih je leta 2017 prizadel požar, izvede v daljšem obdobju, vendar najpozneje do 31. marca 2020. Za namen navedene sečnje, odstranitve in uničenja v navedenem roku se prednost da občutljivim rastlinam, ki se nahajajo na naslednjih območjih:

območja, ki mejijo na napadeno območje,

območja, na katerih obstajajo znaki dejavnosti insektnih vektorjev,

območja, na katerih je povečano število propadajočih dreves, kar kaže na morebitno navzočnost borove ogorčice,

katera koli druga območja, na katerih obstaja največje tveganje napada borove ogorčice.

Navedene občutljive rastline se posekajo in uničijo na kraju samem, pod uradnim nadzorom premestijo na napadeno območje ali odstranijo. V navedenem primeru se les in lubje navedenih rastlin bodisi tretirata, kot je določeno v točki 2(a) oddelka 1 Priloge III, bodisi predelata, kot je določeno v točki 2(b) oddelka 2 Priloge III. Občutljive rastline, ki jih insektni vektor ne more uporabiti za zaključek svojega življenjskega cikla, lahko ostanejo na kraju samem, ne da bi jih bilo treba uničiti.

Portugalska do 31. maja 2018 Komisiji in državam članicam predloži letni akcijski načrt, ki vsebuje zemljevide, ki prikazujejo lokacijo rastlin v varovalnem pasu, ki jih je prizadel požar, lokacijo območij iz drugega pododstavka in utemeljitev izbire, ter navaja ukrepe, ki jih je treba izvesti, da se zmanjša tveganje napada borove ogorčice med čakanjem na sečnjo, odstranitev in uničenje navedenih rastlin, vključno z okrepljenimi raziskavami občutljivih rastlin in vektorjev za zgodnje odkrivanje navzočnosti borove ogorčice, ter potrebne vire in ustrezne roke za izvedbo navedenih ukrepov. Portugalska do 31. maja 2019 predloži še en letni akcijski načrt z enako vsebino.

Stopnja tveganja, ki ga predstavljajo navedene rastline, se oceni letno in akcijski načrt se ustrezno posodobi. Dejavnosti, predvidene v okviru navedenega akcijskega načrta, se upoštevajo pri pripravi splošnega akcijskega načrta iz člena 9.

Portugalska predloži Komisiji in državam članicam poročilo o letnih rezultatih, vključno z zaključki okrepljenih raziskav vektorjev, in vseh posodobitvah navedenega akcijskega načrta do 30. aprila v letu, ki sledi zadevnemu letu.

Posekane občutljive rastline razen rastlin, ki so jih popolnoma uničili gozdni požari, se vzorčijo in testirajo na navzočnost borove ogorčice po programu vzorčenja, s katerim se lahko z 99-odstotno zanesljivostjo potrdi, da je stopnja navzočnosti borove ogorčice pri navedenih občutljivih rastlinah pod 0,02 %.“


Na vrh