EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018D0005

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/5 z dne 3. januarja 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede simpotomov organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) ter glede vzpostavitve zadevnih razmejenih območij (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8788)

C/2017/8788

UL L 2, 5.1.2018, str. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/5/oj

5.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 2/11


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/5

z dne 3. januarja 2018

o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede simpotomov organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) ter glede vzpostavitve zadevnih razmejenih območij

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8788)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izkušnje od zadnje spremembe Izvedbenega sklepa Komisije 2012/270/EU (2) z Izvedbenim sklepom (EU) 2016/1359 (3) so pokazale, da so površinske galerije in povezane male luknjice, ki jih pod povrhnjico gomoljev krompirja izkopljejo ličinke, zanesljivi znaki napadenosti z navedenimi organizmi. Zato bi bilo treba določbe iz Izvedbenega sklepa 2012/270/EU o pregledih, sistematičnih raziskavah, obveščanju in ukrepih razmejevanja izvajati ne le v primeru navzočnosti navedenih organizmov na gomoljih krompirja, temveč tudi, kadar se ugotovijo ti znaki, ne pa tudi navedeni organizmi.

(2)

Izvedbeni sklep 2012/270/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Izvedbenega sklepa 2012/270/EU

Izvedbeni sklep 2012/270/EU se spremeni:

(1)

točka (a) tretjega pododstavka člena 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

intenzivno spremljanje navzočnosti navedenih organizmov na gomoljih krompirja in znakov napadenosti gomoljev krompirja z navedenimi organizmi z ustreznimi pregledi rastlin krompirja in, kadar je to ustrezno, drugih gostiteljskih rastlin, vključno s polji, na katerih navedene rastline rastejo, vsaj v polmeru 100 m od obrata za pakiranje;“;

(2)

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Sistematične raziskave in obveščanje o navedenih organizmih

1.   Države članice opravijo uradne letne sistematične raziskave o navzočnosti navedenih organizmov na gomoljih krompirja in znakov napadenosti gomoljev krompirja z navedenimi organizmi ter, kadar je to ustrezno, drugih gostiteljskih rastlin, vključno s polji, na katerih se pridelujejo gomolji krompirja, na svojem ozemlju.

Države članice do 30. aprila vsako leto uradno obvestijo Komisijo in druge države članice o rezultatih navedenih sistematičnih raziskav.

2.   O vsaki navzočnosti navedenega organizma ali sumu nanj ali znakih napadenosti gomoljev krompirja z navedenim organizmom se nemudoma obvestijo pristojni uradni organi.“;

(3)

člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če na podlagi rezultatov sistematičnih raziskav iz člena 4(1) ali drugih dokazov država članica potrdi navzočnost navedenega organizma ali znake napadenosti gomoljev krompirja z navedenim organizmom na delu svojega območja, navedena država članica brez odlašanja vzpostavi razmejeno območje, ki ga sestavljata napadeno območje in varovalni pas, kakor sta določena v oddelku 1 Priloge II.

Država članica sprejme ukrepe iz oddelka 2 Priloge II.“

(4)

Prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 3. januarja 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/270/EU z dne 16. maja 2012 glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (UL L 132, 23.5.2012, str. 18).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1359 z dne 8. avgusta 2016 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (UL L 215, 10.8.2016, str. 29).


PRILOGA

Prilogi I in II k Izvedbenemu sklepu 2012/270/EU se spremenita:

(1)

točka 3(a) oddelka 1 Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„(a)

vključuje informacije, da je bilo za gomolje krompirja ugotovljeno, da na njih zadevni navedeni organizmi niso navzoči in da ne kažejo znakov napadenosti z navedenimi organizmi ter da ne vsebujejo več kot 0,1 % zemlje pri uradnem pregledu, opravljenem neposredno pred izvozom;“;

(2)

Priloga II se spremeni:

(a)

oddelek 1 se spremeni:

(i)

točka 1(a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

napadeno območje, ki vključuje vsaj polja, na katerih je bila potrjena navzočnost navedenega organizma ali znaki napadenosti gomoljev krompirja z navedenim organizmom, in tudi polja, na katerih so bili pridelani gomolji krompirja; ter“;

(ii)

točke 3, 4 in 5 se nadomestijo z naslednjim:

„(3)

Pri vzpostavitvi napadenega območja in varovalnega pasu države članice upoštevajo naslednje elemente: biologijo navedenih organizmov, stopnjo napadenosti, porazdelitev gostiteljskih rastlin, dokaze o naselitvi navedenih organizmov in zmogljivost naravnega širjenja navedenih organizmov.

(4)

Če so navzočnost navedenega organizma ali znaki napadenosti gomoljev krompirja z navedenim organizmom potrjeni zunaj napadenega območja, se razmejitev napadenega območja in varovalnega pasu preveri in ustrezno spremeni.

(5)

Kadar na podlagi sistematičnih raziskav iz člena 4(1) zadevni navedeni organizem ni bil odkrit in znaki napadenosti gomoljev krompirja z navedenim organizmom niso bili ugotovljeni na razmejenem območju v obdobju dveh let, zadevna država članica potrdi, da navedeni organizem ni več navzoč na navedenem območju in da območje preneha biti razmejeno. O tem uradno obvesti Komisijo in države članice.“

(b)

točka 2 oddelka 2 se nadomesti z naslednjim:

„(2)

intenzivno spremljanje navzočnosti navedenih organizmov ali znakov napadenosti gomoljev krompirja z navedenimi organizmi s primernimi pregledi.“


Na vrh