EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 32018D2031

Решение за изпълнение (EC) 2018/2031 на Комисията от 19 декември 2018 година за определяне за ограничен период от време на еквивалентността на регулаторната уредба, приложима по отношение на централните контрагенти от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

C/2018/9139

OB L 325, 20.12.2018г., стр. 50—52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила: Този акт е изменен. Настояща консолидирана версия: 24/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2031/oj

20.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/50


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2018/2031 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2018 година

за определяне за ограничен период от време на еквивалентността на регулаторната уредба, приложима по отношение на централните контрагенти от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 25, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 29 март 2017 г. година Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (наричано по-нататък „Обединеното кралство“) представи нотификация за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Учредителните договори на Европейския съюз ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне или, при липсата на такова споразумение — две години след посочената нотификация, т.е. от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет, съгласувано с Обединеното кралство, вземе единодушно решение за удължаване на този срок.

(2)

Както беше посочено в съобщението на Комисията от 13 ноември 2018 г., озаглавено „Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 30 март 2019 г.: план за извънредни действия“ (2) (наричан по-нататък „планът за извънредни действия“), евентуалното оттегляне без споразумение може да доведе до рискове за финансовата стабилност на Съюза и на неговите държави членки. За да бъдат предотвратени тези рискове, е обосновано и е в интерес на Съюза и на неговите държави членки да се гарантира, че централните контрагенти, които вече са получили разрешение в Обединеното кралство (наричани по-нататък „централни контрагенти от Обединеното кралство“), могат за ограничен период от време да продължат да предоставят услуги по клиринг в Съюза и след 29 март 2019 г.

(3)

Централният клиринг повишава прозрачността на пазара, намалява кредитните рискове и ограничава рисковете от разпространяване на проблемите в случай на неизпълнение от страна на един или повече участници в даден централен контрагент. Поради това предоставянето на услуги по клиринг е от ключово значение за осигуряването на финансовата стабилност. Евентуално прекъсване на тези услуги би могло също така да засегне провеждането на паричната политика от централните банки, когато клирингът на трансакциите се извършва във валута, емитирана от централна банка на Съюза. Наред с това финансовите инструменти, за които се извършва клиринг от централни контрагенти, са от съществено значение също за финансовите посредници и техните клиенти (например за хеджирането на лихвени рискове), поради което прекъсването при предоставянето на услугите по клиринг би могло да създаде рискове за реалната икономика на Съюза.

(4)

Към 31 декември 2017 г. неизплатената условна стойност на извънборсовите деривати в световен мащаб надвишаваше 500 трилиона евро, като над 75 % от тази сума съответстваха на лихвени деривати, а близо 20 % — на деривати на валутния пазар. Около 30 % от всички извънборсови деривати са деноминирани в евро и други валути на Съюза. Пазарът за централен клиринг на извънборсови деривати е силно концентриран — това по-специално се отнася до пазара за централен клиринг на извънборсови лихвени деривати, като за приблизително 97 % от тях клирингът се извършва в един централен контрагент от Обединеното кралство (3).

(5)

След 30 март 2019 г. централните контрагенти от Обединеното кралство ще се считат за централни контрагенти от трета държава и ще могат да предоставят услуги по клиринг само ако са признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Ако централните контрагенти от Обединеното кралство не разполагат с необходимото признаване, установените в Съюза контрагенти не могат да извършват клиринг в централни контрагенти от тази държава на извънборсови деривати, спрямо които се прилага задължението за клиринг в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Подобна ситуация може да доведе до временни проблеми за тези контрагенти при изпълнението на техните задължения за клиринг, което на свой ред би изложило на риск финансовата стабилност и провеждането на паричната политика в Съюза и неговите държави членки. Поради това, както беше посочено в плана за извънредни действия, е необходимо в тази извънредна ситуация правната и надзорната уредба на централните контрагенти от Обединеното кралство да бъде определена като еквивалентна за строго ограничен период от време и при специфични условия, така че тези контрагенти да могат да продължат да предоставят услуги по клиринг в Съюза.

(6)

В съответствие с член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012, за да се приеме, че правната и надзорната уредба на трета държава по отношение на получилите разрешение в нея централни контрагенти е еквивалентна на предвидената в посочения регламент, трябва да бъдат изпълнени три условия.

(7)

На първо място, правната и надзорната уредба на дадена трета държава трябва да гарантира, че централните контрагенти в тази трета държава спазват правно обвързващите изисквания, които са еквивалентни на изискванията, установени в дял IV от Регламент (ЕС) № 648/2012. До 29 март 2019 г. Регламент (ЕС) № 648/2012 се прилага пряко в Обединеното кралство, поради което централните контрагенти от тази държава, получили разрешение по силата на член 14 от посочения регламент, трябва да изпълняват неговите изисквания. В рамките на своя Закон за (оттегляне от) Европейския съюз от 2018 г., на 26 юни 2018 г. Обединеното кралство въведе разпоредбите на Регламент (ЕС) № 648/2012 в своето национално законодателство, като те започват да действат от датата на оттеглянето на държавата от Съюза.

(8)

На второ място, правната и надзорната уредба на съответната трета държава трябва да гарантира, че установените в нея централни контрагенти са обект на текущ ефективен надзор и правоприлагане. До 29 март 2019 г. централните контрагенти от Обединеното кралство ще бъдат под надзора на Английската централна банка, както е определено в националното законодателство на държавата в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 (4). Като част от въвеждането на Регламент (ЕС) № 648/2012 в националното законодателство на Обединеното кралство Английската национална банка продължава да отговаря за надзора на централните контрагенти, като нейните правомощия в областта на надзора и правоприлагането по отношение на централните контрагенти остават по същество без промяна.

(9)

На трето място, правната уредба на третата държава трябва да предвижда ефективна еквивалентна система за признаването на централните контрагенти, получили разрешение съгласно правния режим на трета държава. Това е гарантирано чрез въвеждането на системата за еквивалентност, предвидена в член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012, в националното законодателство на Обединеното кралство.

(10)

Комисията стигна до заключението, че правната и надзорната уредба на Обединеното кралство, приложима по отношение на централните контрагенти от тази държава в деня след нейното оттегляне от Съюза, отговаря на условията по член 25, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

(11)

Независимо от това настоящото решение се основава на правната и надзорната уредба, приложима по отношение на централните контрагенти от Обединеното кралство в деня след неговото оттегляне от Съюза. Посочената правна и надзорна уредба следва да се счита за еквивалентна само ако предвидените в националното законодателство на Обединеното кралство изисквания, приложими за централните контрагенти, останат в сила и продължат да са обект на текущ ефективен надзор и правоприлагане. Важно условие за запазването на статута на еквивалентност е извършването на ефективен обмен на информация и съгласуването на надзорните дейности между ЕОЦКП и Английската централна банка.

(12)

За извършването на посочения обмен на информация е необходимо сключването на всеобхватни и ефективни споразумения за сътрудничество в съответствие с член 25, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012. Тези споразумения следва да осигуряват също така възможност за обмен на цялата полезна информация с органите, посочени в член 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 648/2012, включително с Европейската централна банка и другите членове на Европейската система на централните банки, с цел да бъде получено тяхното становище относно признатия статут на централните контрагенти от Обединеното кралство или когато информацията е необходима за изпълнението на надзорните задачи на тези органи.

(13)

В случай на извънредна ситуация, при която Обединеното кралство се оттегли от Съюза без споразумение, чрез споразуменията за сътрудничество, сключени съгласно член 25, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 648/2012, трябва да се гарантира, че ЕОЦКП разполага с незабавен и постоянен достъп до цялата поискана от него информация. Тази информация включва, но не се ограничава до информация, позволяваща да се извърши оценка на всички съществени рискове, на които централните контрагенти от Обединеното кралство могат да изложат — пряко или непряко — Съюза или неговите държави членки. Поради това в споразуменията за сътрудничество следва да се посочат механизмите и процедурите за бърз обмен на информация, свързана с дейностите по извършване на клиринг от централните контрагенти от Обединеното кралство във връзка с финансовите инструменти във валути на Съюза, местата на търговия, участниците в клиринга, дъщерните дружества на кредитни институции и инвестиционни посредници от Съюза; споразуменията за оперативна съвместимост с други централни контрагенти; собствените ресурси; състава и калибрирането на гаранционните фондове, маржовете, ликвидните ресурси и портфейлите от обезпечения (включително калибриране на намалението на стойността) и тестовете за устойчивост; своевременното уведомяване за всяка промяна, засягаща централните контрагенти от Обединеното кралство или приложимата към тях правна и надзорна уредба на Обединеното кралство, както и механизма за своевременно уведомяване на ЕОЦКП за всяка промяна, засягаща централните контрагенти от Обединеното кралство, която би могла да се отрази на паричната политика в Съюза.

(14)

Комисията, в сътрудничество с ЕОЦКП, ще наблюдава всички промени в правната и надзорната уредба, засягащи централните контрагенти от Обединеното кралство, пазарните промени и ефективността на сътрудничеството между надзорните органи, включително своевременния обмен на информация между ЕОЦКП и Английската централна банка. Комисията може по всяко време да предприеме преглед, ако съответните обстоятелства ѝ налагат да преразгледа оценката на еквивалентността, предоставена по силата на настоящото решение, включително когато условията на споразуменията за сътрудничество, сключени между ЕОЦКП и Английската централна банка, не са спазени или не позволяват извършването на ефективна оценка на риска, на който централните контрагенти от Обединеното кралство излагат Съюза или неговите държави членки.

(15)

С оглед на неяснотата относно бъдещите отношения между Обединеното кралство и Съюза, както и на нейното потенциално въздействие върху финансовата стабилност на Съюза и неговите държави членки и върху целостта на единния пазар, срокът на действие на настоящото решение следва да изтече на 30 март 2020 г. Поради посочените причини оценката, съдържаща се в настоящото решение, не засяга бъдещите оценки на правната и надзорната уредба на Обединеното кралство по отношение на централните контрагенти и не следва да бъде използвана за цели, различни от целите на настоящото решение.

(16)

Настоящото решение следва да влезе в сила възможно най-скоро и да се прилага едва от деня след деня, в който Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, освен ако до тази дата е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство, или бъде удължен двегодишният срок, посочен в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

(17)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Европейския комитет по ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012 правната и надзорната уредба на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, състояща се от Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. и Закона за (оттегляне от) Европейския съюз от 2018 г., приложима за централните контрагенти, които вече са установени и са получили разрешение в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, се счита за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство и на неговата територия в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Независимо от това настоящото решение не се прилага в нито един от следните случаи:

а)

ако преди посочената дата вече е влязло в сила споразумение за оттегляне, сключено с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз;

б)

ако е взето решение за удължаване на двегодишния срок, предвиден в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз.

Срокът на действие на настоящото решение изтича на 30 март 2020 г.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  COM(2018) 880 final.

(3)  Публикувана на 3 май 2018 г. статистическа справка на Банката за международни разплащания: Статистически данни за извънборсовите деривати към края на декември 2017 г. (https://www.bis.org/publ/otc_hy1805.pdf).

(4)  Част 5 от Постановление за изменение на Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. — Извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на трансакции (Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013).


Нагоре