EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 32018D2023

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/2023 на Комисията от 17 декември 2018 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1984 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове, на референтни стойности по отношение на референтните стойности за периода от 30 март 2019 г. до 31 декември 2020 г. за производители или вносители, установени в Обединеното кралство, които законно са пускали на пазара флуоровъглеводороди в периода, започващ от 1 януари 2015 г., както е докладвано съгласно горепосочения регламент (нотифицирано под номер С(2018) 8801)

C/2018/8801

OB L 323, 19.12.2018г., стр. 32—36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2023/oj

19.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/2023 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2018 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1984 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове, на референтни стойности по отношение на референтните стойности за периода от 30 март 2019 г. до 31 декември 2020 г. за производители или вносители, установени в Обединеното кралство, които законно са пускали на пазара флуоровъглеводороди в периода, започващ от 1 януари 2015 г., както е докладвано съгласно горепосочения регламент

(нотифицирано под номер С(2018) 8801)

(само текстът на английски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (1), и по-специално член 16, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 517/2014 пускането на пазара в ЕС от производители или вносители на флуоровъглеводороди (HFCs) в количество от поне 100 тона CO2 еквивалент годишно подлежи на количествени ограничения с оглед осигуряване на постепенно намаление на техните количества.

(2)

Съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 517/2014 количествените ограничения — квоти — се изчисляват на базата на референтни стойности, определени от Комисията въз основа на средните стойности на годишните количества HFCs, за които производителите или вносителите са докладвали съгласно член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014, че законно са ги пуснали на пазара в периода от 1 януари 2015 г. нататък, като се изключват количествата HFCs, използвани през същия период по начините, посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 517/2014, въз основа на наличните данни, в съответствие с приложение V към посочения регламент.

(3)

В съответствие с член 16, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 517/2014 квотите се разпределят на производителите или вносителите, включени в списъка в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1984 на Комисията (2), които са установени в рамките на Съюза, или на вносителите от трети държави, които са упълномощили изключителен представител, установен в рамките на Съюза, включен в списъка в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1984.

(4)

Като се има предвид нотификацията по член 50 от Договора за Европейския съюз от Обединеното кралство и с цел да се гарантира, че референтните стойности и квотите за производителите и вносителите, установени в Обединеното кралство, отразяват законното пускане на пазара на HFCs в Съюза с 27 държави членки след оттеглянето на Обединеното кралство, референтните стойности за тези дружества следва да бъдат преизчислени за 2019 г. за периода след въпросното оттегляне на 30 март 2019 г.

(5)

За периода от 1 януари до 29 март 2019 г. следва да останат валидни и приложими референтните стойности, определени в Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1984. За определянето на квотата за производителите и вносителите, установени в рамките на Обединеното кралство, референтните стойности за периода до 29 март включително и за периода след това ще бъдат претеглени спрямо броя на дните, които Обединеното кралство е държава — членка на Съюза, през 2019 г.

(6)

За предприятията, установени в рамките на Обединеното кралство, новите преизчислени референтни стойности, определени в настоящото решение, се базират на допълнителни проверени данни, които са предоставени от тези дружества на Комисията и са в допълнение към вече подадените в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 доклади, като се прави разлика между HFCs, пуснати на пазара в Обединеното кралство и в 27-те държави — членки на Съюза. За дружествата, които не са представили допълнителни данни, следва да се приеме, че всички HFCs са били пуснати на пазара в Обединеното кралство и следва да не се определят референтни стойности.

(7)

Преизчислените референтни стойности са установени, за да се използват, в случай че правото на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия на 30 март 2019 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 24 от Регламент (ЕС) № 517/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За предприятията, които са адресати на настоящото решение, и от датата, на която правото на Съюза престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и на неговата територия, съответната референтна стойност в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1984 се заменя с референтната стойност, посочена в приложението към настоящото решение, или предприятието се заличава от приложението, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

Номер в портала за F-газове

Предприятие

9401

A-Gas (UK) Ltd

Banyard Road, Portbury West

Bristol BS20 7XH

Обединеното кралство

16310

A-Gas Electronic Materials Limited

Unit 3, IO Center

Rugby CV21 1TW

Обединеното кралство

9590

AGC Chemicals Europe

York House

Hillhouse International Thornton Cleveleys FY5 4QD

Обединеното кралство

9605

American Pacific Corporation

As represented by:

Envigo Consulting Limited

Woolley Road

Alconbury, Cambridgeshire PE28 4HS

Обединеното кралство

13985

Apollo Scientific Ltd

Whitefield Road

Stockport SK6 2QR

Обединеното кралство

9418

BOC Ltd UK

The Surrey Research Park,

10 Priestley Road

Guildford, Surrey GU2 7XY

Обединеното кралство

9676

Coulstock & Plaice Ltd

Questor House

191 Hawley Road

Dartford Kent DA1 1PU

Обединеното кралство

9692

Daikin Airconditioning UK Ltd

The Heights — Brooklands

Weybridge — Surrey KT13 0NY

Обединеното кралство

9711

Dean & Wood Limited

15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27 Industrial Estate

Morley, Leeds LS27 0LL

Обединеното кралство

9761

EUROCHEM (SE) LTDS.

40 Southernwood Rise

Folkstone, Kent CT20 3NW

Обединеното кралство

9763

Fenix Fluor Limited

Rocksavage Site

Runcorn, Cheshire WA7 4JE

Обединеното кралство

9769

Fireboy Xintex Ltd

10 Holton Road

Holton Heath Ind. EstatePoole, Dorset BH16 6LT

Обединеното кралство

14063

Firetec Systems Ltd

Business Centre, Molly millars Lane 6

Wokingham RG41 2QZ

Обединеното кралство

9789

Fujitsu General Limited

As represented by:

Fujitsu General (U.K.) CO. Limited

Unit 330 Centennial Park

Centennial Avenue

Elstree, Herts

Обединеното кралство

9791

FX FIRE AND SAFETY SOLUTIONS LTD

Unit 3 Belvedere Business park

Crabtree Manorway South Belvedere Da17 6ah

Обединеното кралство

9797

Gaspack Services Limited

Unit H1Gellihirion Industrial Estate

Pontypridd CF37 5SX

Обединеното кралство

16319

General Traffic Ltd

Rutland Mill Adelaide Street Bolton

Bolton BL3 3NY

Обединеното кралство

9810

Halon and Refrigerant Services Limited

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ

Обединеното кралство

9545

Harp International Limited

GELLIHIRION INDUSTRIAL ESTATE

Pontypridd, Rhondda Cynon Taff CF37 5SX

Обединеното кралство

13586

H K Wentworth Ltd

Coalfield Way

Ashby de la Zouch LE65 1JR

Обединеното кралство

9829

IDS Refrigeration Ltd

Green Court, Kings Weston Lane

Avonmouth, Bristol BS11 8AZ

Обединеното кралство

9840

J & E Hall Limited

Questor House, 191 Hawley Road

Dartford Kent DA1 1PU

Обединеното кралство

9842

J Reid Trading Limited

Factory Road, Sandycroft

Deeside, Clwyd, Flintshire CH5 2QJ

Обединеното кралство

16356

K.P.PAPWORTH & SONS

Hall Farm, Conington

Cambridge CB23 4LR

Обединеното кралство

9857

Kidde Products Ltd

Mathisen Way

ColnbrookSlough SL3 0HB

Обединеното кралство

9550

Macron Safety Systems (UK) Ltd

Burlingham House, Hewett Road

Gt Yarmouth NR31ONN

Обединеното кралство

9475

Mexichem UK Limited

The Heath Business & Technical Park

Runcorn, Cheshire WA7 4QX

Обединеното кралство

9916

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe Ltd

Nettlehill Road

Livingston EH54 5EQ

Обединеното кралство

9478

National Refrigerants Ltd

6 Stanley Street

Liverpool L1 6AF

Обединеното кралство

9967

Refrigerant Sales Ltd

6 Stanley Street

Liverpool L1 6AF

Обединеното кралство

9558

Refrigerant Solutions Limited

8 Murieston Road, Hale

Altrincham, Cheshire WA15 9ST

Обединеното кралство

9976

RPL Holdings Limited

8 Murieston Road

Hale, Altrincham WA15 9ST

Обединеното кралство

9996

Sea-Fire Europe Ltd

Unity 2 Discovery Voyager Park Portfield Road

Portsmouth PO2 5FN

Обединеното кралство

10061

URW Refrigeration Wholesale Limited

15 Bruntcliffe Avenue, Leeds 27 Industrial Estate

Morley, Leeds LS27 0LL

Обединеното кралство

10063

VACS Europe Limited

Budbrooke Point № 2

Budbrooke Industrial Estate

Budbrooke Road

Warwick CV34 5XH

Обединеното кралство

15946

Waste Mixtures Limited

Murieston Road 8

Altrincham WA159ST

Обединеното кралство

Съставено в Брюксел на 17 декември 2018 година.

За Комисията

Miguel ARIAS CAÑETE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1984 на Комисията от 24 октомври 2017 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове, на референтни стойности за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 г. за всеки производител или вносител, който законно е пускал на пазара флуоровъглеводороди в периода, започващ от 1 януари 2015 г., както е докладвано съгласно горепосочения регламент (ОВ L 287, 4.11.2017 г., стр. 4).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Производители или износители, 1) за които референтните стойности (1) за периода от 30 март 2019 г. до 31 декември 2020 г. са заменени, и техните съответни преизчислени референтни стойности, или 2) които са заличени от списъка.


(1)  Търговска информация с чувствителен характер — поверителна — да не се публикува.


Нагоре