EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02018D1524-20181012

Konsolidirano besedilo: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1524 z dne 11. oktobra 2018 o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja držav članic v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1524/2018-10-12

02018D1524 — SL — 12.10.2018 — 000.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

►C1  IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1524

z dne 11. oktobra 2018

o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja držav članic v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja ◄

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 256 12.10.2018, str. 108)


popravljen z:

►C1

Popravek, UL L 259, 16.10.2018, str.  43 (2018/1524)
▼B

▼C1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1524

z dne 11. oktobra 2018

o določitvi metodologije spremljanja in ureditev poročanja držav članic v skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja

▼B

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta sklep določa metodologijo spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja z zahtevami glede dostopnosti iz člena 4 Direktive (EU) 2016/2102.

Ta sklep določa ureditve poročanja držav članic Komisiji o izidu spremljanja, vključno s podatki merjenja.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1) „dostopni format“ pomeni elektronski dokument, ki izpolnjuje zahteve glede dostopnosti iz člena 4 Direktive (EU) 2016/2102;

(2) „obdobje spremljanja“ pomeni časovno obdobje, v katerem države članice izvajajo dejavnosti spremljanja za preverjanje skladnosti ali neskladnosti vzorca spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti. Obdobje spremljanja lahko vključuje tudi opredelitev vzorcev, analizo spremljanja rezultatov in ureditev poročanja Komisiji.

Člen 3

Periodičnost spremljanja

1.  Države članice spremljajo skladnost spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja z zahtevami glede dostopnosti iz člena 4 Direktive (EU) 2016/2102 na podlagi metodologije iz tega sklepa.

2.  Prvo obdobje spremljanja spletišč je med 1. januarjem 2020 in 22. decembrom 2021. Po prvem obdobju se spremljanje izvaja vsako leto.

3.  Prvo obdobje spremljanja mobilnih aplikacij je med 23. junijem 2021 in 22. decembrom 2021. V prvem obdobju spremljanje mobilnih aplikacij vključuje rezultate, ki temeljijo na zmanjšanem vzorcu mobilnih aplikacij. Države članice si razumno prizadevajo za spremljanje najmanj tretjine števila iz točke 2.1.5 Priloge I.

4.  Po prvem obdobju se spremljanje mobilnih aplikacij izvaja vsako leto na vzorcu, ki ga določa točka 2.1.5 Priloge I.

5.  Po prvem obdobju je letno obdobje spremljanja za spletišča in mobilne aplikacije med 1. januarjem in 22. decembrom.

Člen 4

Področje uporabe in izhodišče za spremljanje

1.  Države članice spremljajo skladnost spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja z zahtevami glede dostopnosti iz člena 4 Direktive (EU) 2016/2102 na podlagi zahtev iz standardov in tehničnih specifikacij iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102.

2.  Kadar zahteve glede dostopnosti iz določb zakonodaje države članice presegajo zahteve v standardih in tehničnih specifikacijah iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102, se spremljanje opravi na način, ki prinaša rezultate, v katerih se razlikuje med skladnostjo z zahtevami iz standardov in tehničnih specifikacij iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102 ter zahtevami, ki navedene zahteve presegajo.

Člen 5

Metode spremljanja

Države članice spremljajo skladnost spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja z zahtevami glede dostopnosti iz člena 4 Direktive (EU) 2016/2102 z uporabo:

(a) metode poglobljenega spremljanja za preverjanje skladnosti, opravljene v skladu z zahtevami iz točke 1.2 Priloge I;

(b) metode poenostavljenega spremljanja za odkrivanje neskladnosti, opravljene v skladu z zahtevami iz točke 1.3 Priloge I.

Člen 6

Vzorčenje spletišč in mobilnih aplikacij

Države članice zagotovijo, da se vzorčenje spletišč in mobilnih aplikacij opravi v skladu z zahtevami iz točk 2 in 3 Priloge I.

Člen 7

Informacije o rezultatih spremljanja

Če so bile ugotovljene pomanjkljivosti, države članice zagotovijo, da se organom javnega sektorja predložijo podatki in informacije o skladnosti z zahtevami glede dostopnosti v povezavi s pomanjkljivostmi njihovih zadevnih spletišč in mobilnih aplikacij v razumnem času in v formatu, ki organom javnega sektorja omogoča, da jih popravijo.

Člen 8

Oblika poročila

1.  Države članice Komisiji predložijo poročilo iz člena 8(4) Direktive (EU) 2016/2102 v dostopnem formatu in v uradnem jeziku Evropske unije.

2.  Poročilo vključuje izid spremljanja v zvezi z zahtevami iz standardov in tehničnih specifikacij iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102. Rezultati, povezani z zahtevami, ki navedene zahteve presegajo, se prav tako lahko vključijo v poročilo in se v takem primeru predstavijo ločeno.

Člen 9

Vsebina poročila

1.  Poročilo iz člena 8(4) Direktive (EU) 2016/2102 vsebuje:

(a) podroben opis načina izvedbe spremljanja;

(b) vzporejanje v obliki korelacijske tabele, ki prikazuje, kako se uporabljene metode spremljanja nanašajo na zahteve iz standardov in tehničnih specifikacij iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102, vključno z vsemi bistvenimi spremembami metod;

(c) izid vsakega obdobja spremljanja, vključno s podatki merjenja;

(d) informacije, ki se zahtevajo po členu 8(5) Direktive (EU) 2016/2102.

2.  Države članice v poročilih predložijo informacije, ki so podrobno navedene v navodilih iz Priloge II.

Člen 10

Periodičnost poročanja

1.  Prvo poročilo zajema prvo obdobje spremljanja za spletišča in mobilne aplikacije, kot določa člen 3(2) in (3).

2.  Nato poročila zajemajo obdobja spremljanja za spletišča in mobilne aplikacije med prejšnjimi in naslednjimi roki za poročanje iz člena 8(4) Direktive (EU) 2016/2102.

Člen 11

Dodatne ureditve poročanja

Države članice poročilo objavijo v dostopnem formatu.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
PRILOGA I

SPREMLJANJE

1.   METODE SPREMLJANJA

1.1

Naslednje metode spremljanja ne dodajajo, nadomeščajo ali nadgrajujejo zahtev iz standardov in tehničnih specifikacij iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102. Metode so neodvisne od vseh posebnih preskusov, orodij za oceno dostopnosti, operacijskih sistemov, spletnih brskalnikov ali posebnih podpornih tehnologij.

1.2

Poglobljeno spremljanje

1.2.1 Države članice uporabijo metodo poglobljenega spremljanja, s katero se temeljito preveri, ali spletišče oziroma mobilna aplikacija izpolnjuje vse zahteve iz standardov in tehničnih specifikacij iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102.

1.2.2 Metoda poglobljenega spremljanja v vzorcu preveri vse korake postopkov, pri čemer upošteva najmanj privzeto zaporedje za dokončanje postopka.

1.2.3 Z metodo poglobljenega spremljanja se ocenijo najmanj interakcija z obrazci, kontrolniki vmesnika in pogovorna okna, potrditve vnosa podatkov, sporočila o napaki in druge povratne informacije, ki nastanejo z uporabniško interakcijo, kadar je to mogoče, ter obnašanje spletišča ali mobilne aplikacije pri spreminjanju nastavitev ali izbir.

1.2.4 Poglobljena metoda spremljanja lahko po potrebi vključuje preskuse uporabnosti, kot sta opazovanje in analiziranje, kako invalidi zaznavajo vsebino spletišča ali mobilne aplikacije in kako zapletena je zanje uporaba sestavnih delov vmesnika, kot so navigacijski meniji ali obrazci.

1.2.5 Organ za spremljanje lahko rezultate ocenjevanja, ki jih zagotovi organ javnega sektorja, uporabi v celoti ali delno pod naslednjimi kumulativnimi pogoji:

(a) organ javnega sektorja mu je dal na voljo najnovejše podrobno poročilo o oceni;

(b) taka ocena ni bila izvedena prej kot 3 leta pred spremljanjem in je bila izvedena v skladu s točkami 1.2.1 do 1.2.4 in točko 3 te priloge;

(c) organ za spremljanje meni, da je poročilo o oceni veljavno za uporabo pri poglobljenem spremljanju, in sicer na podlagi:

(i) rezultatov uporabe poenostavljene metode spremljanja za spletišče ali mobilno aplikacijo in

(ii) če je bila ocena opravljena prej kot eno leto pred spremljanjem, analize poročila, prilagojene značilnostim, kot sta starost in stopnja podrobnosti.

1.2.6 Države članice zagotovijo, da se v skladu z ustreznimi pravnimi določbami, ki uvajajo nekatere pogoje za varstvo zaupnosti, vključno zaradi nacionalne varnosti, organu za spremljanje odobri dostop do ekstranetih ali intranetnih spletnih strani za namene spremljanja. Če dostopa ni mogoče odobriti, vendar organ javnega sektorja zagotovi rezultate ocenjevanja, lahko organ za spremljanje te rezultate ocenjevanja v celoti ali delno uporabi pod naslednjima kumulativnima pogojema:

(a) organ javnega sektorja mu je dal na voljo najnovejše podrobno poročilo o oceni;

(b) taka ocena ni bila izvedena prej kot 3 leta pred spremljanjem in je bila izvedena v skladu s točkami 1.2.1 do 1.2.4 in točko 3 te priloge.

1.3

Poenostavljeno spremljanje

1.3.1 Države članice uporabijo metodo poenostavljenega spremljanja spletišč za odkrivanje primerov neskladnosti s podsklopom zahtev iz standardov in tehničnih specifikacij iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102.

1.3.2 Metoda poenostavljenega spremljanja vključuje preskuse, povezane z vsako izmed zahtev glede zaznavnosti, delovanja, razumljivosti in robustnosti iz člena 4 Direktive (EU) 2016/2102. S preskusi se spletišča preiščejo glede neskladnosti. Namen poenostavljenega spremljanja je z avtomatiziranimi preskusi v čim večji razumni meri zajeti naslednje potrebe po dostopnosti za uporabnika:

(a) uporaba brez vida;

(b) uporaba z omejenim vidom;

(c) uporaba brez zaznavanja barv;

(d) uporaba brez sluha;

(e) uporaba z omejenim sluhom;

(f) uporaba brez sposobnosti govora;

(g) uporaba z omejeno sposobnostjo upravljanja z roko ali omejeno močjo;

(h) potreba po zmanjšanju možnosti sprožitve fotoobčutljive epilepsije;

(i) uporaba z omejeno kognitivno sposobnostjo.

Države članice lahko pri poenostavljenem spremljanju poleg avtomatiziranih preskusov uporabljajo tudi druge preskuse.

1.3.3 Države članice po vsakem roku za predložitev poročila, kot določa člen 8(4) Direktive (EU) 2016/2102, pregledajo pravila preskusov pri poenostavljeni metodi spremljanja.

2.   VZORČENJE SPLETIŠČ IN MOBILNIH APLIKACIJ

2.1    Velikost vzorca

2.1.1 Število spletišč in mobilnih aplikacij, ki se spremljajo v vsakem obdobju spremljanja, se izračuna na podlagi števila prebivalcev države članice.

2.1.2 V prvem in drugem obdobju spremljanja znaša najmanjša velikost vzorca za poenostavljeno spremljanje spletišč 2 na 100 000 prebivalcev in 75 spletišč.

2.1.3 V naslednjih obdobjih spremljanja znaša najmanjša velikost vzorca za poenostavljeno spremljanje spletišč 3 na 100 000 prebivalcev in 75 spletišč.

2.1.4 Velikost vzorca za poglobljeno spremljanje spletišč znaša najmanj 5 % najmanjše velikosti vzorca za poenostavljeno spremljanje, kot je določeno v točki 2.1.2, in 10 spletišč.

2.1.5 Najmanjša velikost vzorca za poglobljeno spremljanje mobilnih aplikacij znaša 1 na 1 000 000 prebivalcev in 6 mobilnih aplikacij.

2.1.6 Če je število spletišč v državi članici manjše od števila od števila spletišč, ki jih je treba spremljati, država članica spremlja najmanj 75 % vseh spletišč.

2.1.7 Če je število mobilnih aplikacij v državi članici manjše od števila mobilnih aplikacij, ki jih je treba spremljati, država članica spremlja najmanj 50 % vseh mobilnih aplikacij.

2.2    Izbira vzorca za spletišča

2.2.1 Pri izbiri vzorca za spletišča naj bo porazdelitev raznolika, reprezentativna in geografsko uravnotežena.

2.2.2 Vzorec zajema spletišča različnih ravni uprave, ki obstajajo v državah članicah. Vzorec se sklicuje na skupno klasifikacijo statističnih teritorialnih enot (NUTS) in lokalnih upravnih enot (LAU), določenih v NUTS, in, kadar obstajajo, vključuje naslednje:

(a) državna spletišča;

(b) regionalna spletišča (NUTS1, NUTS2, NUTS3);

(c) lokalna spletišča (LAU1, LAU2);

(d) spletišča oseb javnega prava, ki ne spadajo v kategorije (a) do (c).

2.2.3 Vzorec vključuje spletišča, ki v največji možni meri predstavljajo raznolikost storitev, ki jih zagotavljajo organi javnega sektorja, zlasti naslednje: socialno varstvo, zdravje, promet, izobraževanje, zaposlovanje in davki, varstvo okolja, rekreacija in kultura, stanovanjska dejavnost in prostorsko načrtovanje ter javni red in varnost.

2.2.4 Države članice se o sestavi vzorca spletišč, ki se spremljajo, posvetujejo z nacionalnimi deležniki, zlasti z organizacijami, ki zastopajo invalide, ter ustrezno upoštevajo mnenje deležnikov glede določenih spletišč, ki se spremljajo.

2.3    Izbira vzorca za mobilne aplikacije

2.3.1 Pri izbiri vzorca za mobilne aplikacije naj bo porazdelitev raznolika in reprezentativna.

2.3.2 V vzorcu se upoštevajo pogosto prenesene mobilne aplikacije.

2.3.3 Pri izbiri mobilnih aplikacij za vzorec se upoštevajo različni operacijski sistemi. Za namene vzorčenja se različice mobilne aplikacije, ustvarjene za različne operacijske sisteme, obravnavajo kot različne mobilne aplikacije.

2.3.4 V vzorec se vključi le najnovejša različica mobilne aplikacije, razen kadar najnovejša različica mobilne aplikacije ni združljiva s starim, a še vedno podprtim operacijskim sistemom. V tem primeru se lahko v vzorec vključi tudi ena od prejšnjih različic mobilne aplikacije.

2.3.5 Države članice se o sestavi vzorca mobilnih aplikacij, ki se spremljajo, posvetujejo z nacionalnimi deležniki, zlasti z organizacijami, ki zastopajo invalide, ter ustrezno upoštevajo mnenje deležnikov glede določenih mobilnih aplikacij, ki se spremljajo.

2.4    Periodični vzorec

Če to dopušča število obstoječih spletišč ali mobilnih aplikacij, vzorec od drugega obdobja spremljanja vključuje najmanj 10 % spletišč in mobilnih aplikacij, ki so se spremljale v prejšnjem obdobju spremljanja, ter najmanj 50 % takih, ki niso bile spremljane v prejšnjem obdobju.

3.   VZORČENJE STRANI

3.1

V tej prilogi „stran“ pomeni spletno stran ali zaslon v mobilni aplikaciji.

3.2

Po metodi poglobljenega spremljanja se spremljajo naslednje strani in dokumenti, če obstajajo:

(a) domača stran, prijavno okno, zemljevid spletišča, strani s pomočjo in pravnimi informacijami;

(b) najmanj ena ustrezna stran za vsako vrsto storitve, ki jo zagotavlja spletišče ali mobilna aplikacija, ter vse druge primarne predvidene uporabe, vključno s funkcijo iskanja;

(c) strani z izjavo ali politiko glede dostopnosti in strani, ki vsebujejo mehanizem za zagotavljanje povratnih informacij;

(d) primeri strani bistveno drugačnega videza ali z drugo vrsto vsebine;

(e) po potrebi najmanj en ustrezen dokument, ki ga je mogoče prenesti, za vsako vrsto storitve, ki jo zagotavlja spletišče ali mobilna aplikacija, in vse druge primarne predvidene uporabe;

(f) vse druge strani, za katere organ za spremljanje meni, da so ustrezne;

(g) naključno izbrane strani, ki predstavljajo najmanj 10 % vzorca, določenega v točki 3.2(a) do (f).

3.3

Če katera koli stran vzorca, izbranega v skladu s točko 3.2, vključuje korak v postopku, je treba preveriti vse korake postopka, kot določa točka 1.2.2.

3.4

Pri poenostavljeni metodi spremljanja se poleg domače strani spremlja število strani, ki ustreza ocenjeni velikosti in kompleksnosti spletišča.
PRILOGA II

NAVODILA ZA POROČANJE

1.   POVZETEK POROČILA

Poročilo vsebuje povzetek vsebine.

2.   OPIS DEJAVNOSTI SPREMLJANJA

V poročilu so opisane dejavnosti spremljanja, ki jih opravijo države članice, pri čemer se jasno razlikuje med spletišči in mobilnimi aplikacijami, ter vključuje naslednje informacije.

2.1    Splošne informacije

(a) datumi v vsakem obdobju spremljanja, ko je spremljanje opravljeno;

(b) podatki o organu, pristojnem za spremljanje;

(c) opis reprezentativnosti in porazdelitve vzorca, kot je določen v točkah 2.2 in 2.3 Priloge I.

2.2    Sestava vzorca

(a) skupno število spletišč in mobilnih aplikacij, vključenih v vzorec;

(b) število spletišč, spremljanih po poenostavljeni metodi spremljanja;

(c) število spletišč, spremljanih po poglobljeni metodi spremljanja;

(d) število spremljanih spletišč iz vsake od štirih kategorij, navedenih v točki 2.2.2 Priloge I;

(e) porazdelitev vzorca za spletišča, ki izkazuje pokritost javnih storitev (kot se zahteva v točki 2.2.3 Priloge I);

(f) porazdelitev vzorca za mobilne aplikacije glede na različne operacijske sisteme (kot se zahteva v točki 2.3.3 Priloge I);

(g) število spremljanih spletišč in mobilnih aplikacij v obdobju spremljanja, ki so bile vključene tudi v predhodnem obdobju spremljanja (periodični vzorec iz točke 2.4 Priloge I);

2.3    Korelacija s standardi, tehničnimi specifikacijami in orodji, uporabljenimi pri spremljanju

(a) vzporejanje v obliki korelacijske tabele, ki prikazuje, kako se z metodami spremljanja, vključno z uporabljenimi preskusi, preverja skladnost z zahtevami iz standardov in tehničnih specifikacij iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102;

(b) podrobnosti o uporabljenih orodjih, opravljena preverjanja in ali so bili vključeni preskusi uporabnosti.

3.   IZID SPREMLJANJA

V poročilu se podrobno opiše izid spremljanja, ki ga izvede država članica.

3.1    Podroben izid

Za vsako uporabljeno metodo spremljanja (poglobljeno in poenostavljeno, za spletišča in mobilne aplikacije) se v poročilu navede naslednje:

(a) celovit opis izida spremljanja, vključno s podatki merjenja;

(b) količinska analiza izida spremljanja, vključno z:

(i) ugotovitvami o pogosti ali kritični neskladnosti z zahtevami iz standardov ter tehničnih specifikacij iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102;

(ii) po možnosti spremembami splošne dostopnosti spremljanih spletišč in mobilnih aplikacij med dvema obdobjema spremljanja.

3.2    Dodatna vsebina (neobvezno)

Poročilo lahko vključuje naslednje informacije:

(a) izid spremljanja spletišč ali mobilnih aplikacij organov javnega sektorja zunaj področja uporabe Direktive (EU) 2016/2102;

(b) podrobnosti o tem, kako so se različne tehnologije, ki jih uporabljajo spremljana spletišča in mobilne aplikacije, izkazale pri dostopnosti;

(c) rezultate spremljanja za vse zahteve, ki presegajo zahteve iz standardov ter tehničnih specifikacij iz člena 6 Direktive (EU) 2016/2102;

(d) spoznanja iz povratnih informacij, ki jih je organ za spremljanje poslal organom javnega sektorja;

(e) vse druge ustrezne vidike spremljanja dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja, ki presegajo zahteve iz Direktive (EU) 2016/2102;

(f) povzetek izida posvetovanja z deležniki in seznam vključenih deležnikov;

(g) podrobnosti o uporabi odstopanja glede nesorazmernega bremena iz člena 5 Direktive (EU) 2016/2102.

4.   UPORABA IZVRŠILNEGA POSTOPKA IN POVRATNE INFORMACIJE KONČNEGA UPORABNIKA

V poročilu se podrobno opišeta uporaba in izvršilni postopek, ki ga določi država članica.

Države članice lahko v poročilo vključijo vse kakovostne ali količinske podatke o povratnih informacijah, ki so jih prejele od organov javnega sektorja z mehanizmom za zagotavljanje povratnih informacij iz člena 7(1)(b) Direktive (EU) 2016/2102.

5.   VSEBINA, POVEZANA Z DODATNIMI UKREPI

Poročilo vključuje vsebino, ki se zahteva v členu 8(5) Direktive (EU) 2016/2102.

Na vrh