EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Dokument 32018D1523

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/6559

Dz.U. L 256 z 12.10.2018, str. 103—107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Obowiązujące

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1523/oj

12.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 256/103


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1523

z dnia 11 października 2018 r.

ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (1), w szczególności jej art. 7 ust. 2,

po konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy art. 11 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/2102,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa (UE) 2016/2102 ustanawia wspólne wymogi dostępności dla stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego oraz określa wymogi dotyczące oświadczeń w sprawie dostępności, które muszą być udostępnione przez organy sektora publicznego w odniesieniu do zgodności ich stron internetowych i aplikacji mobilnych z tą dyrektywą.

(2)

Państwa członkowskie powinny zapewnić, by organy sektora publicznego udostępniły oświadczenia w sprawie dostępności, korzystając z wzoru oświadczenia w sprawie dostępności ustanowionego przez Komisję.

(3)

Zachęca się państwa członkowskie do zapewnienia, aby organy sektora publicznego dokonywały regularnego (przynajmniej raz do roku) przeglądu i aktualizacji swoich oświadczeń w sprawie dostępności.

(4)

Aby zapewnić łatwy dostęp do oświadczeń w sprawie dostępności, państwa członkowskie powinny zachęcać organy sektora publicznego do udostępniania swoich oświadczeń na każdej stronie witryny internetowej. Oświadczenia te mogą być również dostępne w ramach aplikacji mobilnej.

(5)

Aby ułatwić wyszukiwanie oraz zwiększyć dostępność i umożliwić ponowne wykorzystanie informacji zawartych w oświadczeniu w sprawie dostępności, powinno ono być udostępnione, w stosownych przypadkach, w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego, o którym mowa w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia wzór oświadczenia w sprawie dostępności, który ma być stosowany przez organy sektora publicznego w państwach członkowskich w odniesieniu do zgodności ich stron internetowych i aplikacji mobilnych z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102, jak określono w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Format oświadczenia

Oświadczenie udostępnia się w formacie umożliwiającym dostęp zgodnie z art. 4 dyrektywy (UE) 2016/2102 oraz, w stosownych przypadkach, w formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego, o którym mowa w art. 2 pkt 6 dyrektywy 2003/98/WE.

Artykuł 3

Przygotowanie oświadczenia

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby treść zawarta w oświadczeniu, jeśli chodzi o zgodność z wymogami określonymi w dyrektywie (UE) 2016/2102, była precyzyjna i opierała się na jednym z następujących elementów:

a)

rzeczywistej ocenie zgodności strony internetowej lub aplikacji mobilnej z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102, np.:

samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego,

ocenie przeprowadzonej przez stronę trzecią, na przykład w wyniku certyfikacji;

b)

wszelkich innych środkach uznanych za właściwe przez państwa członkowskie, dających równorzędną pewność, że treść zawarta w oświadczeniu jest precyzyjna.

2.   Oświadczenie zawiera wskazanie zastosowanej metody, o której mowa w ust. 1.

Artykuł 4

Dostosowanie oświadczenia

1.   Państwa członkowskie zapewniają, aby organy sektora publicznego podawały w swoich oświadczeniach przynajmniej wymogi dotyczące obowiązkowej zawartości określone w sekcji 1 załącznika.

2.   Państwa członkowskie mogą dodać wymogi, które wykraczają poza zakres opcjonalnej treści przewidziany w sekcji 2 załącznika.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 października 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1.

(2)  Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, s. 90).


ZAŁĄCZNIK

WZÓR OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Instrukcja

Tekst kursywą organ sektora publicznego odpowiednio zmienia lub usuwa.

Wszystkie przypisy należy usunąć przed publikacją oświadczenia w sprawie dostępności.

Oświadczenie w sprawie dostępności powinno być łatwe do odnalezienia przez użytkownika. Odnośnik do oświadczenia w sprawie dostępności powinien być umieszczony na stronie startowej strony internetowej lub dostępny na każdej stronie, np. w statycznym nagłówku lub statycznej stopce. W oświadczeniu w sprawie dostępności można użyć znormalizowanego adresu URL. W przypadku aplikacji mobilnych oświadczenie powinno być umieszczone w sposób określony w art. 7 ust. 1 akapit trzeci dyrektywy (UE) 2016/2102. Oświadczenie może być również dostępne w obrębie aplikacji mobilnej.

SEKCJA 1

WYMOGI DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEJ TREŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

[Nazwa organu sektora publicznego] zobowiązuje się zapewnić dostępność [swojej strony internetowej (swoich stron internetowych)] [oraz] [swojej aplikacji mobilnej (swoich aplikacji mobilnych)] zgodnie z [przepisy krajowe transponujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102X (1)].

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do [proszę podać zakres oświadczenia, np. strona internetowa (strony internetowe)/aplikacja mobilna (aplikacje mobilne i ), do których odnosi się oświadczenie, stosownie do przypadku].

Status pod względem zgodności ii

a)iii

[Niniejsza] [Niniejsze] [strona internetowa (strony internetowe)] [aplikacja mobilna (aplikacje mobilne)] [jest] [] w pełni [zgodna] [zgodne] z [xxx iv].

b)v

[Niniejsza] [Niniejsze] [strona internetowa (strony internetowe)] [aplikacja mobilna (aplikacje mobilne)] [jest] [] częściowo [zgodna] [zgodne]vi z [xxx vii], z powodu [niezgodności] [lub] [wyłączeń] wymienionych poniżej.

c)viii

[Niniejsza] [Niniejsze] [strona internetowa (strony internetowe)] [aplikacja mobilna (aplikacje mobilne)] [jest] [] [niezgodna] [niezgodne] z [xxx ix]. [Niezgodność (niezgodności)] [lub] [wyłączenia] wymieniono poniżej.

Treści niedostępne x

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a)

niezgodność z [przepisami krajowymi]

[Proszę wskazać niezgodność (niezgodności) strony internetowej (stron internetowych)/aplikacji mobilnej (mobilnych) lub opisać, które sekcje/treści/funkcje są jeszcze niezgodne xi]

b)

nieproporcjonalne obciążenie

[Proszę wymienić sekcje/treści/funkcje, w stosunku do których tymczasowo powołano się na wyłączenie z tytułu nieproporcjonalnego obciążenia w rozumieniu art. 5 dyrektywy (UE) 2016/2102]

c)

treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów

[Proszę wymienić sekcje/treści/funkcje, które nie wchodzą w zakres mających zastosowanie przepisów].

[W stosownych przypadkach proszę wskazać dostępne rozwiązania alternatywne].

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia [data xii] r.

[Proszę wskazać metodę przygotowania oświadczenia (zob. art. 3 ust. 1 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 (2)]

[Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu [wstawić datę ostatniego przeglądu xiii] r.]

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

[Proszę przedstawić opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy].

[Proszę podać dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej].

Postępowanie odwoławcze

[Proszę przedstawić opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy].

[Proszę podać dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze].

SEKCJA 2

TREŚĆ OPCJONALNA

Następująca treść opcjonalna może zostać dodana do oświadczenia w sprawie dostępności, w zależności od przypadku:

1)

wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:

zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,

środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie;

2)

formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności;

3)

data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;

4)

data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej po dokonaniu istotnej zmiany ich zawartości;

5)

odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „a) w pełni zgodna”;

6)

dodatkowa pomoc telefoniczna dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie dla użytkowników technologii wspomagających;

7)

wszelkie inne treści uznane za stosowne.

i

W przypadku aplikacji mobilnych należy podać informacje o wersji i datę.

ii

Proszę wybrać jedną z poniższych opcji, np. a), b) lub c), i usunąć opcje niemające zastosowania.

iii

Proszę wybrać lit. a), jeśli zostały w pełni spełnione wszystkie wymogi określone w normach lub specyfikacji technicznej, bez wyjątków.

iv

Proszę wstawić odniesienie do norm lub specyfikacji technicznych, lub odniesienie do przepisów krajowych transponujących dyrektywę.

v

Proszę wybrać lit. b), jeśli spełniono większość wymogów określonych w normach lub specyfikacji technicznej, z pewnymi wyjątkami.

vi

Oznacza to, że brak jest pełnej zgodności i że należy zastosować niezbędne środki w celu osiągnięcia pełnej zgodności.

vii

Proszę wstawić odniesienie do norm lub specyfikacji technicznych, lub odniesienie do przepisów krajowych transponujących dyrektywę.

viii

Proszę wybrać lit. c), jeśli nie spełniono większości wymogów określonych w normach lub specyfikacji technicznej.

ix

Proszę wstawić odniesienie do norm lub specyfikacji technicznych, lub odniesienie do przepisów krajowych transponujących dyrektywę.

x

Można usunąć, jeśli nie dotyczy.

xi

Proszę opisać w kategoriach nietechnicznych, w najszerszym możliwym zakresie, sposób, w jaki treści nie są dostępne, w tym odniesienie do mających zastosowanie wymogów określonych w odnośnych normach lub specyfikacjach technicznych, które nie są spełnione, na przykład:

„Panel logowania w aplikacji służącej wymianie dokumentów nie jest w pełni dostępny za pomocą klawiatury (wymóg nr XXX (w stosownych przypadkach))”

xii

Proszę wstawić datę pierwszego sporządzenia lub późniejszej aktualizacji oświadczenia w sprawie dostępności, po dokonaniu oceny stron internetowych/aplikacji mobilnych, do których ma ono zastosowanie. Zaleca się przeprowadzenie oceny i aktualizację oświadczenia po wprowadzaniu istotnych zmian na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej.

xiii

Zaleca się, aby zapisy zawarte w oświadczeniu w sprawie dostępności były regularnie (przynajmniej raz w roku) poddawane przeglądowi pod kątem ich precyzyjności. Jeżeli taki przegląd przeprowadzono bez pełnej oceny strony internetowej/aplikacji mobilnej, niezależnie od tego, czy przegląd taki doprowadził do jakichkolwiek zmian w oświadczeniu w sprawie dostępności, proszę podać datę ostatniego takiego przeglądu.

(1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 256 z 12.10.2018, s. 103).


Góra