EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32018D1503

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1503 z dne 8. oktobra 2018 o določitvi ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Aromia bungii (Faldermann) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6447)

C/2018/6447

UL L 254, 10.10.2018, str. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1503/oj

10.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 254/9


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1503

z dne 8. oktobra 2018

o določitvi ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Aromia bungii (Faldermann) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6447)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aromia bungii (Faldermann) (v nadaljnjem besedilu: zadevni organizem) ni naveden v Prilogi I ali Prilogi II k Direktivi 2000/29/ES.

(2)

Vendar so se izbruhi navedenega organizma nedavno prvič pojavili v Italiji in Nemčiji. Navedeni organizem ima nesprejemljiv gospodarski, okoljski ali družbeni vpliv na ozemlju Unije. Zato bi bilo treba njegov vnos v Unijo in njegovo navzočnost v Uniji prepovedati in preprečiti. V ta namen bi bilo treba sprejeti posebne ukrepe.

(3)

Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) je leta 2014 sprejela poročilo o analizi nevarnosti zadevnega škodljivega organizma (2). V navedenem poročilu so kot verjetne poti vnosa zadevnega organizma navedeni les ali leseni izdelki vrst Prunus, ki so dovolj veliki, da se ohrani življenjski cikel škodljivega organizma do odrasle dobe, in za katere ni bilo izvedeno tretiranje z namenom uničenja navedenega škodljivega organizma. Zato je primerno uvesti posebne ukrepe za vnos v Unijo in premeščanje po Uniji rastlin vrst Prunus spp. za saditev, razen semena, katerih premer stebla ali koreninskega vratu na najdebelejšem delu znaša vsaj 1 cm (v nadaljnjem besedilu: zadevne rastline). Navedeni ukrepi bi se morali uporabljati tudi za les v smislu člena 2(2) Direktive 2000/29/ES (v nadaljnjem besedilu: zadevni les) in za lesen pakirni material, kadar je bil v celoti ali delno pridobljen iz vrst Prunus spp. (v nadaljnjem besedilu: zadevni lesen pakirni material).

(4)

V primeru izbruha zadevnega organizma na ozemlju Unije bi bilo treba razmejiti območje okoli mesta tega izbruha, da se na navedenem območju sprejmejo učinkoviti ukrepi za izkoreninjenje.

(5)

Primerno je upoštevati gospodarske in okoljske posledice uničenja rastlin. Pod določenimi pogoji se zato ne bi smela zahtevati vzpostavitev razmejenega območja, če se zadevni organizem lahko odstrani z rastlin, na katerih je bila ugotovljena njegova navzočnost, in se lahko potrdi, da se zadevni organizem ne more naseliti.

(6)

V posebnih okoliščinah bi morale imeti države članice možnost, da se odločijo, da ne bodo vzpostavile razmejenih območij in da bodo ukrepe omejile na uničenje napadenih rastlin ali rastlinskega materiala, ker bi bilo to sorazmerno z zadevnim fitosanitarnim tveganjem.

(7)

Verjetneje je, da so bili z zadevnim organizmom napadeni zadevne rastline in zadevni les, ki so bili pridelani ali so vsaj del svojega življenjskega cikla rasli na razmejenem območju ali so bili premeščeni prek takega območja, ali zadevni lesen pakirni material s poreklom z razmejenih območij. Zato bi bilo treba za premeščanje navedenih rastlin, lesa in lesenega pakirnega materiala upoštevati posebne zahteve, da se prepreči nadaljnje širjenje zadevnega organizma.

(8)

Da se zagotovita natančno spremljanje premeščanja rastlin za saditev s poreklom z razmejenih območij in učinkovit pregled enot pridelave, kjer je raven fitosanitarnega tveganja zaradi zadevnega organizma visoka, bi morale Komisija in države članice imeti dostop do informacij o enotah pridelave, ki se nahajajo na razmejenih območjih.

(9)

Da se zagotovi nenapadenost zadevnih rastlin in zadevnega lesa, ki so bili vneseni v Unijo iz tretjih držav, z zadevnim organizmom, bi morale biti zahteve za njihov vnos iz tretjih držav v Unijo podobne tistim, ki so določene za premeščanje zadevnih rastlin in zadevnega lesa z razmejenih območij na ostalo ozemlje Unije.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„zadevni organizem“ pomeni organizem Aromia bungii (Faldermann);

(b)

„zadevne rastline“ pomenijo rastline vrst Prunus spp., razen vrste Prunus laurocerasus L., za saditev, razen semena, s premerom stebla ali koreninskega vratu na najdebelejšem delu vsaj 1 cm;

(c)

„zadevni les“ pomeni les v smislu člena 2(2) Direktive 2000/29/ES, kadar je bil v celoti ali delno pridobljen iz naslednjih zadevnih rastlin, kakor so navedene v delu II Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (3):

Oznaka KN

Opis

4401 12 00

Les neiglavcev za ogrevanje v hlodih, polenih, vejah, butarah ali podobnih oblikah;

4401 22 00

Iveri ali sekanci iz lesa neiglavcev

4401 40

Žagovina, odpadki in ostanki, neaglomerirani (4)

4403 12 00

Les neiglavcev, neobdelan, obdelan z barvo, lužili, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)

ex 4404 20 00

Les neiglavcev za obroče; cepljeni koli; koli, planke in drogovi, zašiljeni, toda ne žagani po dolžini; lesene palice, grobo okleščene, toda ne zvite, upognjene ali drugače obdelane, primerne za izdelavo sprehajalnih palic, dežnikov, ročajev za orodje ali podobnih proizvodov; trakovi in podobno iz lesa

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi

4407 94

Češnjev les (Prunus spp.), vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne, debeline nad 6 mm

4416 00 00

Sodi, kadi, vedra in drugi kletarski proizvodi in njihovi deli, iz lesa, vključno doge

9406 10 00

Lesene montažne zgradbe

(d)

„zadevni lesen pakirni material“ pomeni pakirni material, ki je v celoti ali deloma pridobljen iz zadevnih rastlin;

(e)

„mesto pridelave“ pomeni vsak prostor ali skupino njiv, ki se upravlja kot posamezna pridelovalna ali kmetijska enota, vključno z enotami pridelave, ki se upravljajo ločeno za fitosanitarne namene;

(f)

„izvajalec poslovne dejavnosti“ pomeni vsako osebo, ki se poklicno ukvarja z eno ali več naslednjimi dejavnostmi v zvezi z rastlinami, rastlinskimi proizvodi in lesenim pakirnim materialom:

saditvijo;

žlahtnjenjem;

pridelavo, vključno z gojenjem, razmnoževanjem in ohranjanjem;

vnosom na ozemlje Unije ter premeščanjem po navedenem ozemlju in izven njega;

omogočanjem dostopnosti na trgu.

Člen 2

Prepoved vnosa zadevnega organizma na ozemlje Unije ali njegovega širjenja po navedenem ozemlju

Vnos navedenega organizma na ozemlje Unije ali njegovo širjenje po navedenem ozemlju je prepovedano.

Člen 3

Odkrivanje ali sum navzočnosti zadevnega organizma

1.   Vsaka oseba, ki sumi ali odkrije navzočnost zadevnega organizma, nemudoma obvesti pristojni uradni organ in mu predloži vse ustrezne informacije o navzočnosti ali sumu navzočnosti zadevnega organizma.

2.   Pristojni uradni organ te informacije nemudoma zabeleži.

3.   Kadar je pristojni uradni organ obveščen o navzočnosti ali sumu navzočnosti zadevnega organizma, izvede vse potrebne ukrepe za potrditev navedene navzočnosti ali suma navzočnosti.

4.   Države članice zagotovijo, da so vse osebe, odgovorne za rastline, ki so lahko napadene z zadevnim organizmom, nemudoma obveščene o navzočnosti ali sumu navzočnosti navedenega organizma, možnih posledicah in tveganjih ter ukrepih, ki jih je treba izvesti.

Člen 4

Sistematične raziskave o zadevnem organizmu na ozemljih držav članic

Države članice izvedejo letne sistematične raziskave za ugotavljanje navzočnosti zadevnega organizma na svojem ozemlju.

Navedene sistematične raziskave izvede pristojni uradni organ ali pa se izvedejo pod njegovim uradnim nadzorom. Vključujejo vizualne preglede, v primeru kakršnega koli suma napadenosti z zadevnim organizmom pa tudi vzorčenje za opredelitev škodljivega organizma. V sistematičnih raziskavah se upoštevajo razpoložljivi znanstveni in tehnični dokazi, biologija zadevnega organizma, navzočnost in biologija dovzetnih rastlin ter vse ostale ustrezne informacije v zvezi z navzočnostjo zadevnega organizma.

Člen 5

Vzpostavitev razmejenih območij

1.   Kadar je navzočnost zadevnega organizma potrjena, zadevna država članica nemudoma razmeji območje (v nadaljnjem besedilu: razmejeno območje) v skladu z odstavkom 2.

2.   Razmejeno območje sestavljata napadeno območje in varovalni pas.

Napadeno območje je območje, na katerem je bila potrjena navzočnost zadevnega organizma in ki zajema:

(a)

vse rastline, za katere je znano, da jih je napadel zadevni škodljivi organizem;

(b)

vse rastline, ki imajo znake ali simptome, ki kažejo na morebitno napadenost z navedenim škodljivim organizmom;

(c)

vse druge rastline, ki bi jih navedeni škodljivi organizem lahko že kontaminiral ali napadel ali jih lahko kontaminira ali napade, vključno z rastlinami, ki bi jih lahko napadel zaradi njihove dovzetnosti zanj in nahajanja v neposredni bližini napadenih rastlin ali zaradi skupnega vira pridelave, če je znan, z napadenimi rastlinami ali rastlinami, pridelanimi iz napadenih rastlin.

Varovalni pas okoli napadenega območja je širok vsaj 2 km.

Natančna razmejitev napadenega območja in varovalnega pasu temelji na trdnih znanstvenih načelih, biologiji zadevnega organizma, stopnji napadenosti in porazdelitvi zadevnih rastlin in zadevnega lesa na zadevnem območju.

Kadar pristojni uradni organ ugotovi, da je mogoče izkoreninjenje zadevnega organizma v skladu s členom 6(1), ob upoštevanju okoliščin izbruha, rezultatov posebne preiskave ali takojšnje izvedbe ukrepov za izkoreninjenje, se polmer varovalnega pasu lahko zmanjša na najmanj 1 km od meje napadenega območja.

3.   Če se znotraj varovalnega pasu potrdi navzočnost zadevnega organizma, se razmejitev napadenega območja in varovalnega pasu nemudoma ustrezno pregleda in spremeni.

4.   Kadar na podlagi sistematičnih raziskav iz člena 4 in odstavka 6(b) tega člena zadevni organizem na razmejenem območju ni bil odkrit štiri leta zapored, se lahko razmejitev prekliče. V takih primerih zadevna država članica obvesti Komisijo in druge države članice.

5.   Države članice niso dolžne vzpostaviti razmejenih območij iz odstavka 1, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

obstajajo dokazi, da je bil zadevni organizem vnesen na območje z rastlinami, lesom ali lesenim pakirnim materialom, ki so bili napadeni pred njihovim vnosom na zadevno območje; in se ugotovi, da navedeni organizem ni naseljen ter da širjenje in razmnoževanje zadevnega organizma nista mogoča zaradi njegove biologije;

(b)

obstajajo dokazi, da gre pri navzočnosti zadevnega organizma za enkraten primer, ki je neposredno povezan z zadevno rastlino, lesom ali lesenim pakirnim materialom in za katerega se ne pričakuje, da bo privedel do naselitve, ter

se ugotovi, da navedeni organizem ni naseljen ter da širjenje in razmnoževanje zadevnega organizma nista mogoča zaradi njegove biologije.

Za namene točke (b) se upoštevajo rezultati posebne preiskave in ukrepi za izkoreninjenje. Taki ukrepi lahko vključujejo preventivno sekanje in uničenje zadevnih rastlin in rastlinskih proizvodov ter uničenje in odstranitev lesenega pakirnega materiala po njihovem pregledu.

6.   Če je izpolnjen eden od pogojev iz odstavka 5, države članice sprejmejo naslednje ukrepe:

(a)

takojšnje ukrepe za zagotavljanje takojšnjega izkoreninjenja zadevnega organizma, da se izključi možnost njegovega širjenja;

(b)

stalen in intenziven nadzor v obdobju, ki zajema vsaj en življenjski cikel zadevnega organizma in eno dodatno leto, vključno s stalnim nadzorom vsaj štiri leta zapored v polmeru vsaj 1 km okoli napadenih rastlin, lesa ali lesenega pakirnega materiala ali mesta, kjer je bil zadevni organizem odkrit;

(c)

uničenje vsega napadenega rastlinskega materiala, lesa ali lesenega pakirnega materiala;

(d)

preiskovanje vira napadenosti s sledenjem rastlinam, lesu ali lesenemu pakirnemu materialu v največji možni meri ter njihov pregled za odkrivanje morebitnih znakov napadenosti;

(e)

dejavnosti za ozaveščanje javnosti o nevarnosti, ki jo predstavlja navedeni organizem;

(f)

kakršen koli drug ukrep, ki bi lahko prispeval k izkoreninjenju zadevnega organizma, ob upoštevanju mednarodnega standarda za fitosanitarne ukrepe (ISPM) št. 9 in uporabi celostnega pristopa v skladu z načeli iz ISPM št. 14.

Za namene točke (d) pregled vključuje ciljno destruktivno vzorčenje.

Ukrepi iz točk (a) do (f) se predložijo v obliki poročila v skladu s členom 10(1)(a).

Člen 6

Ukrepi za izkoreninjenje in preprečevanje širjenja

1.   Država članica, ki vzpostavi razmejeno območje iz člena 5, na tem območju sprejme naslednje ukrepe:

(a)

takojšnje sekanje napadenih rastlin in rastlin s simptomi, ki jih je povzročil zadevni organizem, ter celotna odstranitev njihovih korenin, če so opažene sledi ličink pod koreninskim vratom napadene rastline;

(b)

sekanje vseh zadevnih rastlin v polmeru 100 m okoli napadenih rastlin in pregled navedenih rastlin za odkrivanje kakršnih koli znakov napadenosti;

(c)

odstranitev, pregled in varno uničenje rastlin, posekanih v skladu s točkama (a) in (b), ter po potrebi njihovih korenin ter pregled in uničenje drugih rastlinskih proizvodov in lesenega pakirnega materiala;

(d)

prepoved kakršnega koli premeščanja morebiti napadenega materiala z razmejenega območja;

(e)

preiskovanje vira napadenosti s sledenjem zadevnim rastlinam, lesu ali lesenemu pakirnemu materialu v največji možni meri ter njihov pregled za odkrivanje morebitnih znakov napadenosti;

(f)

nadomestitev zadevnih rastlin z drugimi rastlinskimi vrstami, kadar je to primerno;

(g)

prepoved sajenja novih zadevnih rastlin na prostem na območju iz točke (b) tega odstavka, razen na mestih pridelave iz člena 7(1);

(h)

intenziven nadzor navzočnosti zadevnega organizma na vrstah Prunus spp. s posebnim poudarkom na varovalnem pasu, ki vključuje vsaj en inšpekcijski pregled letno;

(i)

dejavnosti za ozaveščanje javnosti o nevarnosti, ki jo predstavlja navedeni organizem, in ukrepih, sprejetih za preprečevanje njegovega vnosa v Unijo in širjenja po Uniji, vključno s pogoji za premeščanje zadevnih rastlin, zadevnega lesa in zadevnega lesenega pakirnega materiala z razmejenega območja;

(j)

po potrebi posebne ukrepe za obravnavanje kakršnih koli posebnosti ali zapletov, ki bi dejansko lahko preprečili, ovirali ali odložili izkoreninjenje, zlasti tiste v zvezi z dostopnostjo in ustreznim izkoreninjenjem vseh rastlin, ki so napadene ali za katere obstaja sum, da so napadene, ne glede na kraj, javno ali zasebno lastništvo oziroma osebo ali subjekt, ki je zanje odgovoren;

(k)

kakršen koli drug ukrep, ki bi lahko prispeval k izkoreninjenju zadevnega organizma, ob upoštevanju ISPM št. 9 in uporabi celostnega pristopa v skladu z načeli iz ISPM št. 14.

Za namene točke (a), kadar se napadene rastline odkrijejo izven dobe letenja navedenega organizma, se sekanje in odstranitev izvedeta pred začetkom naslednje dobe letenja.

Z odstopanjem od točke (b), kadar pristojni uradni organ ugotovi, da sekanje posameznih dreves zaradi njihove posebne družbene, kulturne ali okoljske vrednosti ni primerno, država članica, ki je vzpostavila razmejeno območje, zagotovi, da se navedene zadevne rastline, ki se ne smejo posekati, posamično in redno pregledujejo zaradi odkrivanja kakršnih koli znakov napadenosti ter da se sprejmejo ukrepi, ki so enakovredni sečnji, da se prepreči morebitno širjenje zadevnega organizma z navedenih rastlin. Poročilo iz člena 10 vsebuje razloge za navedeno ugotovitev in opis ukrepov.

Za namene točke (c) se sprejmejo vsi potrebi previdnostni ukrepi, da se prepreči širjenje zadevnega organizma med sečnjo po njej.

Za namene točke (e), kadar je iz pregleda razvidno, da so zadevne rastline napadene, se te rastline posekajo.

Za namene točke (h), kjer je ustrezno, ciljno destruktivno vzorčenje opravi pristojni uradni organ, število vzorcev pa se navede v poročilu iz člena 10(1).

Ukrepi iz točk (a) do (k) se predložijo v obliki poročila v skladu s členom 10(1).

2.   Kadar rezultati sistematičnih raziskav iz člena 4 v obdobju več kot štirih let zapored potrdijo navzočnost zadevnega organizma na območju in če obstajajo dokazi, da zadevnega organizma ni več mogoče izkoreniniti, lahko države članice omejijo ukrepe na preprečevanje širjenja zadevnega organizma na navedenem območju.

V tem primeru se polmer varovalnega pasu poveča na najmanj 4 km.

Taki ukrepi vključujejo vsaj naslednje:

(a)

takojšnje sekanje napadenih rastlin in rastlin s simptomi, ki jih je povzročil zadevni organizem, ter celotna odstranitev njihovih korenin, če so opažene sledi ličink pod koreninskim vratom napadene rastline;

(b)

odstranitev, pregled in uničenje posekanih rastlin ter njihovih korenin, sprejetje vseh potrebnih previdnostnih ukrepov, da se prepreči širjenje zadevnega organizma po sekanju;

(c)

prepoved kakršnega koli premeščanja morebiti napadenega materiala z razmejenega območja;

(d)

kadar je ustrezno, nadomestitev zadevnih rastlin z drugimi rastlinami;

(e)

prepoved sajenja novih zadevnih rastlin na prostem na napadenem območju iz člena 5, razen na mestih pridelave iz člena 7(1);

(f)

intenziven nadzor navzočnosti zadevnega organizma na vrstah Prunus spp. s posebnim poudarkom na varovalnem pasu, ki vključuje vsaj en inšpekcijski pregled letno;

(g)

dejavnosti za ozaveščanje javnosti o nevarnosti, ki jo predstavlja zadevni organizem, in ukrepih, sprejetih za preprečevanje njegovega vnosa v Unijo in širjenja po Uniji, vključno s pogoji za premeščanje zadevnih rastlin in zadevnega lesa z razmejenega območja;

(h)

po potrebi posebne ukrepe za obravnavanje kakršnih koli posebnosti ali zapletov, ki bi dejansko lahko preprečili, ovirali ali odložili zadrževanje, zlasti tiste v zvezi z dostopnostjo in ustreznim izkoreninjenjem vseh rastlin, ki so napadene ali za katere obstaja sum, da so napadene, ne glede na kraj, javno ali zasebno lastništvo oziroma osebo ali subjekt, ki je zanje odgovoren;

(i)

katere koli druge ukrepe, ki lahko prispevajo k preprečevanju širjenja zadevnega organizma.

Za namene točke (a), kadar se napadene rastline odkrijejo izven dobe letenja navedenega organizma, se sekanje in odstranitev izvedeta pred začetkom naslednje dobe letenja.

Za namene točke (f), kjer je ustrezno, ciljno destruktivno vzorčenje opravi pristojni uradni organ, število vzorcev pa se navede v poročilu iz člena 10(1).

Ukrepi iz točk (a) do (i) se predložijo v obliki poročila v skladu s členom 10(1).

Člen 7

Premeščanje zadevnih rastlin znotraj Unije

1.   Zadevne rastline s poreklom (5) z razmejenega območja se lahko premeščajo znotraj Unije, samo če jim je priložen rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (6), in če so pred premeščanjem vsaj dve leti oz. v primeru rastlin, ki so mlajše od dveh let, v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, ki je v skladu z zahtevami iz odstavkov 2 do 5.

2.   Mesto pridelave se registrira v skladu z Direktivo Komisije 92/90/EGS (7).

3.   Na mestu pridelave je vsaj dvakrat letno ob ustreznem času opravljen temeljit uradni inšpekcijski pregled, pri njem pa ni ugotovljenih nobenih znakov napadenosti z zadevnim organizmom. Inšpekcijski pregled vključuje ciljno destruktivno vzorčenje stebel in vej rastlin v primeru povečane stopnje suma glede navzočnosti zadevnega organizma.

4.   Mesto pridelave:

(i)

je fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom zadevnega organizma ali

(ii)

na njem se izvede ustrezno preventivno tretiranje, pred premeščanjem pa se opravi ciljno destruktivno vzorčenje vsake partije zadevnih rastlin v skladu s stopnjami, določenimi v tabeli; na mestu pridelave se vsako leto ob ustreznem času v polmeru vsaj 1 km okoli enote opravijo uradne sistematične raziskave, pri katerih se ne pokažejo znaki napadenosti.

Število rastlin v partiji

Stopnja destruktivnega vzorčenja (število rastlin, ki jih je treba uničiti)

1–4 500

10 % velikosti partije

> 4 500

450

5.   Podlage, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 1 do 4, se lahko cepijo s cepiči, ki niso rasli v skladu z navedenimi zahtevami, vendar njihov premer na najdebelejšem delu ni večji od 1 cm.

6.   Zadevne rastline, ki ne izvirajo z razmejenih območij, temveč so bile vnesene na mesta pridelave na takih območjih, se lahko premeščajo znotraj Unije pod pogojem, da to mesto pridelave izpolnjuje zahteve iz odstavkov 2, 3 in 4, ter samo, če je rastlinam priložen rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo 92/105/EGS.

7.   Zadevne rastline, ki so bile v skladu s členom 11 uvožene iz tretjih držav, v katerih je znana navzočnost zadevnega organizma, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če jim je priložen rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo 92/105/EGS.

Člen 8

Premeščanje zadevnega lesa znotraj Unije

1.   Premeščanje znotraj Unije zadevnega lesa s poreklom z razmejenega območja ali zadevnega lesa, katerega površina je v celoti ali deloma ohranjena in je bilo vneseno na razmejeno območje, je prepovedano.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se zadevni les, razen lesa v obliki iveri, sekancev, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, s poreklom z razmejenega območja in zadevni les, katerega površina je v celoti ali deloma ohranjena, lahko premešča znotraj Unije samo, če mu je priložen rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo 92/105/EGS. Navedeni rastlinski potni list se izda samo, če ta les izpolnjuje eno od naslednjih zahtev:

(a)

lesu je bilo odstranjeno lubje in je bil ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) za najmanj 30 zaporednih minut dosežena temperatura vsaj 56 °C. V dokaz toplotne obdelave se na lesu ali kateri koli embalaži navede oznaka „HT“ v skladu s trenutno rabo;

(b)

obdelan je bil z ustreznim ionizirajočim sevanjem, tako da se doseže minimalna absorbirana doza 1 kGy v celotnem profilu lesa.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 se zadevni les, razen lesa v obliki iveri, sekancev, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, s poreklom z razmejenega območja lahko premešča znotraj Unije samo, če mu je priložen rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo 92/105/EGS, in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(a)

lesu je bilo odstranjeno lubje in je bil ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) za najmanj 30 zaporednih minut dosežena temperatura vsaj 56 °C;

(b)

les je bil predelan v kose, ki niso debelejši in širši od 2,5 cm.

4.   V primeru iz odstavkov 2 in 3, če na razmejenem območju ni obratov za tretiranje ali predelavo, se lahko zadevni les znotraj Unije le pod uradnim nadzorom in v zaprtih pogojih, da se zagotovi, da se zadevni organizem ne more razširiti, premesti v najbližji obrat zunaj razmejenega območja za takojšnje tretiranje ali predelavo v skladu z odstavkom 2 ali 3.

Odpadni material, ki nastane pri tretiranju ali predelavi v skladu z odstavkoma 2 in 3, se odstrani tako, da se zagotovi, da se zadevni organizem ne more razširiti zunaj razmejenega območja.

Pristojni uradni organ ob ustreznem času opravi intenziven nadzor navzočnosti zadevnega organizma z inšpekcijskimi pregledi rastlin vrst Prunus spp. vsaj znotraj 1 km od navedenega obrata za tretiranje ali predelavo.

Člen 9

Premeščanje zadevnega lesenega pakirnega materiala znotraj Unije

1.   Premeščanje znotraj Unije zadevnega lesenega pakirnega materiala s poreklom z razmejenega območja je prepovedano.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko navedeni lesen pakirni material s poreklom z razmejenega območja premešča le, če navedeni lesen pakirni material izpolnjuje vse naslednje pogoje:

(a)

obdelan je na enega od odobrenih načinov, določenih v Prilogi I k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 (8) FAO o Smernicah za zakonsko urejanje lesenega pakirnega materiala v mednarodni trgovini;

(b)

opremljen je z oznako, kot je določeno v Prilogi II k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO, v katerem je navedeno, da je bil lesen pakirni material predmet odobrenega fitosanitarnega tretiranja v skladu s tem standardom.

3.   Če na razmejenem območju ni obratov za tretiranje, se lahko zadevni lesen pakirni material samo pod uradnim nadzorom in v zaprtih pogojih ter na način, s katerim se zagotovi, da se zadevni organizem ne more razširiti, premesti v najbližji obrat za tretiranje zunaj razmejenega območja za takojšnje tretiranje in označitev v skladu z odstavkom 2.

Odpadni material, ki nastane ob tretiranju v skladu s prvim pododstavkom, se odstrani tako, da se zagotovi, da se zadevni organizem ne more razširiti zunaj razmejenega območja.

Pristojni uradni organ ob ustreznem času opravi intenziven nadzor navzočnosti zadevnega organizma z inšpekcijskimi pregledi rastlin vrst Prunus spp. vsaj v polmeru 1 km od navedenega obrata za tretiranje.

Člen 10

Poročanje o sistematičnih raziskavah in ukrepih

1.   Države članice do 30. aprila vsako leto Komisiji in drugim državam članicam predložijo:

(a)

poročilo o sistematičnih raziskavah, opravljenih v preteklem koledarskem letu, in ukrepih, sprejetih ali načrtovanih za tekoče leto, v skladu s členi 4 do 6 ter o rezultatih navedenih sistematičnih raziskav in ukrepov;

(b)

posodobljen seznam vseh razmejenih območij, vzpostavljenih v skladu s členom 5, vključno z informacijami o njihovem opisu in lokaciji z zemljevidi, ki prikazujejo razmejitev;

(c)

kadar se države članice v skladu s členom 5(5) odločijo, da ne bodo vzpostavile razmejenega območja, podporne podatke in razloge.

2.   Države članice prilagodijo zadevne sistematične raziskave in ukrepe, kadar je to upravičeno zaradi razvoja zadevnega fitosanitarnega tveganja. To prilagoditev nemudoma sporočijo Komisiji in drugim državam članicam.

Člen 11

Vnos v Unijo zadevnih rastlin s poreklom iz tretje države, v kateri je znana navzočnost zadevnega organizma

Zadevnim rastlinam, ki izvirajo iz tretjih držav, v katerih je znana navzočnost zadevnega organizma, je priloženo spričevalo v skladu s členom 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES. V spričevalu je pod rubriko „Dopolnilna izjava“ navedena ena od naslednjih izjav:

(a)

da so rastline v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, ki ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla ter se nahaja na območju, ki ga je navedena organizacija vzpostavila v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in za katero je znano, da ni napadeno z zadevnim organizmom;

(b)

da so rastline vsaj dve leti pred izvozom oz. v primeru rastlin, ki so mlajše od dveh let, v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, za katero je bilo ugotovljeno, da je nenapadeno z zadevnim organizmom, v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i)

mesto pridelave je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla;

(ii)

na mestu pridelave je bil vsaj dvakrat letno v ustreznem obdobju opravljen temeljit uradni inšpekcijski pregled za odkrivanje znakov navedenega organizma, pri katerem ni bilo odkritih nobenih znakov organizma;

(iii)

mesto pridelave je fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom zadevnega organizma ali je bilo na njem opravljeno ustrezno preventivno tretiranje ter je obdano z varovalnim pasom s polmerom vsaj 4 km, na katerem se vsako leto ob ustreznem času izvajajo uradne sistematične raziskave o navzočnosti ali znakih zadevnega organizma;

(iv)

v primeru navzočnosti ali znakov zadevnega organizma se nemudoma sprejmejo ukrepi za njegovo izkoreninjenje, da se ponovno vzpostavi nenapadenost varovalnega pasu;

(v)

neposredno pred izvozom je bil opravljen temeljit uradni inšpekcijski pregled pošiljk za odkrivanje navzočnosti zadevnega organizma, zlasti v steblih in vejah navedenih rastlin. Ta pregled je vključeval ciljno usmerjeno destruktivno vzorčenje. Kadar so pošiljke vključevale rastline s poreklom z enot, ki so bile v času njihove pridelave v varovalnem pasu, kjer je bila ugotovljena navzočnost ali so bili ugotovljeni znaki zadevnega organizma, je bilo opravljeno destruktivno vzorčenje rastlin iz navedene pošiljke v skladu s stopnjami iz naslednje tabele:

Število rastlin v partiji

Stopnja destruktivnega vzorčenja (število rastlin, ki jih je treba uničiti)

1–4 500

10 % velikosti partije

> 4 500

450

(c)

da so rastline zrasle iz podlag, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (b), te rastline pa so bile cepljen s cepiči, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(i)

v času izvoza premer cepljenih cepičev na najdebelejšem delu ni večji od 1 cm;

(ii)

cepljene rastline so bile pregledane v skladu s točko (b)(ii).

Za namene točke (a) se ime območja navede v rubriki „kraj izvora“.

Člen 12

Vnos v Unijo zadevnega lesa s poreklom iz tretje države, v kateri je znana navzočnost zadevnega organizma

1.   Zadevnemu lesu, razen lesu v obliki iveri, sekancev, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, s poreklom iz tretjih držav, v katerih je znana navzočnost zadevnega organizma, je priloženo spričevalo v skladu s členom 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES. V spričevalu je pod rubriko „Dopolnilna izjava“ navedena ena od naslednjih izjav:

(a)

les izvira z območij, ki jih je nacionalna organizacija za varstvo rastlin vzpostavila v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in za katera je znano, da so nenapadena z zadevnim organizmom;

(b)

lesu je bilo odstranjeno lubje in je bil ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) za najmanj 30 zaporednih minut dosežena temperatura vsaj 56 °C;

(c)

les je bil obdelan je bil z ustreznim ionizirajočim sevanjem, tako da se doseže minimalna absorbirana doza 1 kGy v celotnem profilu lesa.

Ime območja iz točke (a) se navede v rubriki „kraj izvora“.

Za namene točke (b) se v dokaz toplotne obdelave na lesu ali kateri koli embalaži navede oznaka „HT“ v skladu s trenutno rabo.

2.   Zadevnemu lesu v obliki iveri, sekancev, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov s poreklom iz tretjih držav, v katerih je znana navzočnost zadevnega organizma, je priloženo spričevalo v skladu s členom 13(1)(ii) Direktive 2000/29/ES. V spričevalu je pod rubriko „Dopolnilna izjava“ navedena ena od naslednjih izjav:

(a)

les izvira z območij, ki jih je nacionalna organizacija za varstvo rastlin vzpostavila v državi porekla v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe in za katera je znano, da so nenapadena z zadevnim organizmom;

(b)

lesu je bilo odstranjeno lubje in je bil ustrezno toplotno obdelan tako, da je bila v celotnem profilu lesa (vključno z njegovo sredico) za najmanj 30 zaporednih minut dosežena temperatura vsaj 56 °C;

(c)

les je bil predelan v kose, ki niso debelejši in širši od 2,5 cm.

Za namene točke (a) se ime območja navede v rubriki „kraj izvora“.

Člen 13

Uradni pregledi pri vnosu v Unijo zadevnih rastlin in zadevnega lesa s poreklom iz tretje države, v kateri je znana navzočnost zadevnega organizma

1.   Za vse pošiljke zadevnih rastlin in zadevnega lesa, ki so vnesene v Unijo iz tretje države, v kateri je znana navzočnost zadevnega organizma, se opravi temeljit uradni pregled na vstopni točki v Unijo ali v namembnem kraju, določenem v skladu s členom 1 Direktive Komisije 2004/103/ES (9).

2.   Z uporabljenimi metodami inšpekcijskih pregledov se zagotovi odkritje vsakršnega znaka zadevnega organizma, zlasti v steblih in vejah rastlin. Ta pregled po potrebi vključuje ciljno usmerjeno destruktivno vzorčenje.

Člen 14

Skladnost s predpisi

Države članice za uskladitev s tem sklepom razveljavijo ali spremenijo ukrepe, ki so jih sprejele, da bi se zavarovale pred vnosom in širjenjem zadevnega organizma. O navedenih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 15

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 8. oktobra 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  EPPO (2014) Pest risk analysis for Aromia bungii (Analiza nevarnosti škodljivega organizma Aromia bungii). EPPO, Pariz. Na voljo na http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm.

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(4)  Uporabljajo se za neaglomerirane lesne odpadke in ostanke, katerih debelina in širina sta večji od 2,5 cm.

(5)  Glosar fitosanitarnih izrazov – referenčni standard ISPM št. 5 in fitosanitarna spričevala – referenčni standard ISPM št. 12 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim, 2013.

(6)  Direktiva Komisije 92/105/EGS z dne 3. decembra 1992 o določanju stopnje standardizacije za rastlinske potne liste, ki se uporabljajo za premeščanje nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov znotraj Skupnosti, in določanju podrobnih postopkov za izdajo takih rastlinskih potnih listov ter pogojev in podrobnih postopkov za njihovo zamenjavo (UL L 4, 8.1.1993, str. 22).

(7)  Direktiva Komisije 92/90/EGS z dne 3. novembra 1992 o obveznostih pridelovalcev in uvoznikov rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov in podrobnostih za njihovo registracijo (UL L 344, 26.11.1992, str. 38).

(8)  Glosar fitosanitarnih izrazov – referenčni standard ISPM št. 15 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim, 2013.

(9)  Direktiva Komisije 2004/103/ES z dne 7. oktobra 2004 o preverjanjih identitete in zdravstvenih pregledih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, naštetih v delu B Priloge V k Direktivi Sveta 2000/29/ES, ki se lahko opravljajo na mestu, ki ni vstopno mesto v Skupnost, ali na mestu, ki je blizu, in podrobni določitvi pogojev, povezanih s temi pregledi (UL L 313, 12.10.2004, str. 16).


Na vrh