Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0486

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/486 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Luksemburga, Jersey oraz niemieckich krajów związkowych Hamburg i Szlezwik-Holsztyn jako obszarów wolnych od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do statusu włoskiego regionu Friuli-Wenecja Julijska jako obszaru wolnego od choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1689) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/1689

OJ L 75, 21.3.2017, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/486/oj

21.3.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/27


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/486

z dnia 17 marca 2017 r.

zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE w odniesieniu do statusu Luksemburga, Jersey oraz niemieckich krajów związkowych Hamburg i Szlezwik-Holsztyn jako obszarów wolnych od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła oraz zmieniająca załącznik II do decyzji 2008/185/WE w odniesieniu do statusu włoskiego regionu Friuli-Wenecja Julijska jako obszaru wolnego od choroby Aujeszkyego

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1689)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG ustanowiono zasady wewnątrzunijnego handlu bydłem i trzodą chlewną. Art. 9 tej dyrektywy stanowi, że państwo członkowskie posiadające obowiązkowy krajowy program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła lub choroby Aujeszkyego może przedłożyć ten program Komisji do zatwierdzenia. W artykule tym przewidziano także dodatkowe gwarancje, które mogą być wymagane w handlu wewnątrzunijnym bydłem lub trzodą chlewną.

(2)

Art. 10 dyrektywy 64/432/EWG stanowi, że jeżeli państwo członkowskie uzna, iż jego terytorium lub część jego terytorium są wolne od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła, przedkłada ono Komisji odpowiednią dokumentację towarzyszącą. W artykule tym przewidziano także dodatkowe gwarancje, które mogą być wymagane w handlu wewnątrzunijnym bydłem.

(3)

Decyzją Komisji 2004/558/WE (2) zatwierdzono programy kontroli i zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy wywoływanego wirusem opryszczki bydła typu 1 (BHV1) przedstawione przez państwa członkowskie wymienione w załączniku I do tej decyzji w odniesieniu do regionów tych państw członkowskich wymienionych w tym załączniku, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG. Ponadto w załączniku II do decyzji 2004/558/WE wymieniono regiony państw członkowskich uznane za wolne od BHV1, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG.

(4)

Luksemburg przedłożył Komisji dokumentację towarzyszącą dotyczącą zatwierdzenia obejmującego całe jego terytorium krajowego programu kontroli i zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy wywołanego wirusem BHV1 oraz dotyczącą dodatkowych gwarancji w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG.

(5)

Jak wynika z oceny dokumentacji towarzyszącej przedłożonej przez Luksemburg, państwo to należy ująć w załączniku I do decyzji 2004/558/WE, a ponadto zastosowanie powinny mieć dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2004/558/WE.

(6)

Niemieckie kraje związkowe Hamburg i Szlezwik-Holsztyn są obecnie wymienione w wykazie w załączniku I do decyzji 2004/558/WE.

(7)

Niemcy przedłożyły Komisji dokumentację towarzyszącą w celu uznania krajów związkowych Hamburg i Szlezwik-Holsztyn za wolne od BHV1 oraz stosowania do tych krajów dodatkowych gwarancji w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG.

(8)

Jak wynika z oceny dokumentacji towarzyszącej przedłożonej przez Niemcy, kraje związkowe Hamburg i Szlezwik-Holsztyn nie powinny już figurować w załączniku I do decyzji 2004/558/WE, lecz powinny być wymienione w załączniku II do tej decyzji, a ponadto powinny mieć do nich zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG. Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE.

(9)

Rozporządzenie (EWG) nr 706/73 Rady (3) stanowi, że do celów stosowania przepisów z zakresu prawodawstwa dotyczącego zdrowia zwierząt Zjednoczone Królestwo i Wyspy Normandzkie, w tym Jersey, uważa się za jedno państwo członkowskie.

(10)

Zjednoczone Królestwo przedłożyło Komisji dokumentację towarzyszącą w celu uznania Jersey za obszar wolny od BHV1 oraz stosowania do Jersey dodatkowych gwarancji w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG.

(11)

Jak wynika z oceny dokumentacji towarzyszącej przedłożonej przez Zjednoczone Królestwo, Jersey powinno być wymienione w załączniku II do decyzji 2004/558/WE, a ponadto powinny mieć do Jersey zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2004/558/WE.

(12)

W decyzji Komisji 2008/185/WE (4) określono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu trzody chlewnej między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego. Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone krajowe programy zwalczania choroby Aujeszkyego.

(13)

Włochy przedłożyły Komisji dokumentację towarzyszącą w celu uzyskania zatwierdzenia krajowego programu zwalczania choroby Aujeszkyego dla regionu Friuli-Wenecja Julijska i w celu wpisania tego regionu do załącznika II do decyzji 2008/185/WE.

(14)

Jak wynika z oceny dokumentacji towarzyszącej przedłożonej przez Włochy region Friuli-Wenecja Julijska należy ująć w załączniku II do decyzji 2008/185/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2008/185/WE.

(15)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzje 2004/558/WE oraz 2008/185/WE.

(16)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE zmienia się zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Załącznik II do decyzji 2008/185/WE zmienia się zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2017 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Decyzja Komisji 2004/558/WE z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, s. 20).

(3)  Rozporządzenie (EWG) nr 706/73 Rady z dnia 12 marca 1973 r. dotyczące uzgodnień wspólnotowych mających zastosowanie do Wysp Normandzkich oraz Wyspy Man w zakresie handlu produktami rolnymi (Dz.U. L 68 z 15.3.1973, s. 1).

(4)  Decyzja Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19).


ZAŁĄCZNIK I

Załączniki I i II do decyzji 2004/558/WE otrzymują brzmienie:

ZAŁĄCZNIK I

Państwa członkowskie

Regiony państw członkowskich, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 9 dyrektywy 64/432/EWG

Belgia

Wszystkie regiony

Republika Czeska

Wszystkie regiony

Niemcy

Następujące rejencje w Nadrenii Północnej-Westfalii:

 

Düsseldorf

 

Kolonia

Włochy

Region Friuli-Wenecja Julijska

Autonomiczna prowincja Trydent

Luksemburg

Wszystkie regiony

ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie

Regiony państw członkowskich, do których mają zastosowanie dodatkowe gwarancje w zakresie zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z art. 10 dyrektywy 64/432/EWG

Dania

Wszystkie regiony

Niemcy

Kraje związkowe:

 

Badenia-Wirtembergia

 

Bawaria

 

Berlin

 

Brandenburgia

 

Brema

 

Hamburg

 

Hesja

 

Dolna Saksonia

 

Meklemburgia-Pomorze Przednie

 

Nadrenia-Palatynat

 

Kraj Saary

 

Saksonia

 

Saksonia-Anhalt

 

Szlezwik-Holsztyn

 

Turyngia

 

Następujące rejencje w Nadrenii Północnej-Westfalii:

 

Arnsberg

 

Detmold

 

Münster

Włochy

Region Dolina Aosty

Autonomiczna prowincja Bolzano

Austria

Wszystkie regiony

Finlandia

Wszystkie regiony

Szwecja

Wszystkie regiony

Zjednoczone Królestwo

Jersey


ZAŁĄCZNIK II

Załącznik II do decyzji 2008/185/WE otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzono zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

ES

Hiszpania

Wszystkie regiony

IT

Włochy

Region Friuli-Wenecja Julijska

LT

Litwa

Wszystkie regiony

PL

Polska

Wszystkie regiony”


Top