EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017D0478

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/478 z dne 16. marca 2017 o odvezi nekaterih držav članic od obveznosti, da za nekatere vrste uporabijo direktive Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES o trženju semen krmnih rastlin oziroma semena žit oziroma materiala za vegetativno razmnoževanje trte oziroma gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semena pese oziroma semena zelenjadnic oziroma semena oljnic in predivnic ter o razveljavitvi Sklepa Komisije 2010/680/EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 1662) (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/1662

UL L 73, 18.3.2017, str. 29–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/478/oj

18.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 73/29


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/478

z dne 16. marca 2017

o odvezi nekaterih držav članic od obveznosti, da za nekatere vrste uporabijo direktive Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES o trženju semen krmnih rastlin oziroma semena žit oziroma materiala za vegetativno razmnoževanje trte oziroma gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semena pese oziroma semena zelenjadnic oziroma semena oljnic in predivnic ter o razveljavitvi Sklepa Komisije 2010/680/EU

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 1662)

(Besedilo v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (1) in zlasti člena 23a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (2) in zlasti člena 23a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (3) in zlasti člena 18a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (4) in zlasti člena 20 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (5) in zlasti člena 30A Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (6) in zlasti člena 49 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (7) ter zlasti člena 28 Direktive,

ob upoštevanju zahtev, ki so jih predložili Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Madžarska, Irska, Španija, Francija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktive 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES vsebujejo nekatere določbe za trženje semen krmnih rastlin oziroma semena žit oziroma materiala za vegetativno razmnoževanje trte oziroma gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semena pese oziroma semena zelenjadnic oziroma semena oljnic in predivnic. V navedenih direktivah je tudi določeno, da so ob upoštevanju določenih pogojev države članice delno ali v celoti odvezane od obveznosti uporabe navedenih direktiv v zvezi z nekaterimi vrstami ali materiali.

(2)

Seme določenih vrst se običajno ne razmnožuje ali trži v vseh državah članicah. Poleg tega sta gojenje trte in trženje nekaterega razmnoževalnega materiala minimalnega gospodarskega pomena v številnih državah članicah. Tudi nekatere drevesne vrste niso pomembne za gozdarstvo v nekaterih državah članicah.

(3)

Na podlagi zahtev, ki so jih vložile nekatere države članice, je Komisija sprejela Sklep 2010/680/EU (8) o delni ali celotni odvezi navedenih držav članic od obveznosti uporabe določb iz direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES za zadevne vrste in materiale.

(4)

Madžarska, na katero Sklep 2010/680/EU ni bil naslovljen, ter Bolgarija, Češka, Nemčija, Estonija, Irska, Latvija, Litva, Slovenija in Združeno kraljestvo, na katere je bil navedeni sklep naslovljen, so Komisiji predložili posodobljene zahteve, v katerih zahtevajo odvezo od obveznosti za nove vrste. Francija je zahtevala razveljavitev vseh odvez, ki so ji bile odobrene, Ciper, Latvija in Nizozemska pa so zahtevali samo razveljavitev odvez, ki so jim bile odobrene za določene vrste.

(5)

Zato je treba odobrene odveze po potrebi posodobiti oziroma v skladu z zahtevo preklicati.

(6)

Poleg tega bi bilo treba zaradi preglednosti in enostavnosti Sklep 2010/680/EU razveljaviti in ga nadomestiti z novim izvedbenim sklepom.

(7)

Da bi imeli pristojni uradni organi in izvajalci poslovnih dejavnosti dovolj časa za prilagoditev na nove določbe, bi se moral ta sklep uporabljati od 1. januarja 2018.

(8)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Vsaka država članica iz dela I Priloge k temu sklepu je odvezana od obveznosti uporabe Direktive 66/401/EGS, razen člena 14(1), za vrste iz navedenega dela Priloge, ki so za posamezno državo članico označene z oznako „X“.

2.   Vsaka država članica iz dela II Priloge k temu sklepu je odvezana od obveznosti uporabe Direktive 66/402/EGS, razen člena 14(1), za vrste iz navedenega dela Priloge, ki so za posamezno državo članico označene z oznako „X“.

V primeru Latvije prav tako velja odveza od navedene obveznosti glede Zea mays, razen člena 19(1) navedene direktive.

3.   Vsaka država članica iz dela III Priloge k temu sklepu je odvezana od obveznosti uporabe Direktive 68/193/EGS, razen člena 12 in člena 12a, za rod iz prvega stolpca preglednice.

4.   Vsaka država članica iz dela IV Priloge k temu sklepu je odvezana od obveznosti uporabe Direktive 1999/105/ES, razen člena 17(1), za vrste iz navedenega dela Priloge, ki so za posamezno državo članico označene z oznako „X“.

5.   Vsaka država članica iz dela V Priloge k temu sklepu je odvezana od obveznosti uporabe Direktive 2002/54/ES, razen člena 20, za vrste iz navedenega dela Priloge, ki so za posamezno državo članico označene z oznako „X“.

6.   Vsaka država članica iz dela VI Priloge k temu sklepu je odvezana od obveznosti uporabe Direktive 2002/55/ES, razen člena 16(1) in člena 34(1), za vrste iz navedenega dela Priloge, ki so za posamezno državo članico označene z oznako „X“.

7.   Vsaka država članica iz dela VII Priloge k temu sklepu je odvezana od obveznosti uporabe Direktive 2002/57/ES, razen člena 17, za vrste iz navedenega dela Priloge, ki so za posamezno državo članico označene z oznako „X“.

V primeru Malte prav tako velja odveza od navedene obveznosti glede sončnice, razen člena 9(1) navedene direktive.

Člen 2

Sklep 2010/680/EU se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2018.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 16. marca 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66.

(2)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66.

(3)  UL L 93, 17.4.1968, str. 15.

(4)  UL L 11, 15.1.2000, str. 17.

(5)  UL L 193, 20.7.2002, str. 12.

(6)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33.

(7)  UL L 193, 20.7.2002, str. 74.

(8)  Sklep Komisije 2010/680/EU z dne 9. novembra 2010 o oprostitvi Bolgarije, Češke, Danske, Nemčije, Estonije, Irske, Španije, Francije, Cipra, Latvije, Litve, Malte, Nizozemske, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske, Švedske in Združenega kraljestva od obveznosti uporabe direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES o trženju nekaterih vrst semen krmnih rastlin, semen žit, materialov za vegetativno razmnoževanje vinske trte, gozdnega reprodukcijskega materiala, semen pese, semen zelenjadnic in semen oljnic oziroma predivnic (UL L 292, 10.11.2010, str. 57).


PRILOGA

DEL I

Direktiva 66/401/EGS

 

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

ES

LV

LT

HU

MT

PL

SI

SK

UK

Agrostis canina

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Alopecurus pratensis

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Arrhenatherum elatius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Biserrula pelecinus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Bromus catharticus

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

Bromus sitchensis

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

Cynodon dactylon

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Dactylis glomerata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Festuca arundinacea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

x Festulolium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lathyrus cicera

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Lolium x boucheanum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medicago doliata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago italica

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago littoralis

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago murex

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago polymorpha

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago rugosa

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago scutellata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Medicago truncatula

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Ornithopus compressus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Ornithopus sativus

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Phalaris aquatica

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

Phleum nodosum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phleum pratense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Plantago lanceolata

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Poa annua

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Poa nemoralis

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Poa palustris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

Poa trivialis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trisetum flavescens

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

Galega orientalis

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Hedysarum coronarium

 

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

 

X

Lotus corniculatus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus albus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus angustifolius

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Lupinus luteus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Medicago lupulina

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Medicago x varia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Onobrychis viciifolia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium alexandrinum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Trifolium fragiferum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Trifolium glanduliferum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium hirtum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium hybridum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium incarnatum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

Trifolium isthmocarpum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium michelianum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium repens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Trifolium resupinatum

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

X

Trifolium squarrosum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

Trifolium subterraneum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trifolium vesiculosum

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Trigonella foenum-graecum

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

Vicia benghalensis

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

Vicia pannonica

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

Vicia villosa

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Phacelia tanacetifolia

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

Raphanus sativus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

DEL II

Direktiva 66/402/EGS

 

CZ

DK

DE

EE

IE

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Avena strigosa

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

Oryza sativa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Phalaris canariensis

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

X

Sorghum bicolor

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

Triticum spelta

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Zea mays

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

DEL III

Direktiva 68/193/EGS

 

DK

EE

IE

LV

LT

NL

PL

FI

SE

UK

Vitis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DEL IV

Direktiva 1999/105/ES

 

DK

EE

LT

MT

SI

Abies alba

 

X

X

X

 

Abies cephalonica

X

X

X

X

 

Abies grandis

 

X

X

X

 

Abies pinsapo

X

X

X

X

X

Acer platanoides

 

 

 

X

 

Acer pseudoplatanus

 

X

X

X

 

Alnus glutinosa

 

 

 

X

 

Alnus incana

 

 

 

X

 

Betula pendula

 

 

 

X

 

Betula pubescens

 

 

 

X

 

Carpinus betulus

 

X

 

X

 

Castanea sativa

X

X

X

 

 

Cedrus atlantica

X

X

X

X

X

Cedrus libani

X

X

X

X

X

Fagus sylvatica

 

X

 

X

 

Fraxinus angustifolia

X

X

X

 

 

Fraxinus excelsior

 

 

 

X

 

Larix decidua

 

 

 

X

 

Larix x eurolepis

 

 

 

X

 

Larix kaempferi

 

 

 

X

 

Larix sibirica

X

 

X

X

X

Picea abies

 

 

 

X

 

Picea sitchensis

 

X

X

X

X

Pinus brutia

X

X

X

 

X

Pinus canariensis

X

X

X

 

X

Pinus cembra

X

X

X

X

 

Pinus contorta

 

 

X

X

X

Pinus halepensis

X

X

X

 

 

Pinus leucodermis

X

X

X

X

X

Pinus nigra

 

X

X

 

 

Pinus pinaster

X

X

X

 

 

Pinus pinea

X

X

X

 

 

Pinus radiata

X

X

X

 

X

Prunus avium

 

X

 

 

 

Pseudotsuga menziesii

 

 

X

 

 

Quercus cerris

X

X

X

 

 

Quercis ilex

X

X

X

 

 

Quercus petraea

 

X

 

X

 

Quercus pubescens

X

X

X

X

 

Quercus rubra

 

 

 

X

 

Quercus suber

X

X

X

 

 

Robinia pseudoacacia

 

X

 

 

 

Tilia cordata

 

 

 

X

 

Tilia platyphyllos

 

X

 

X

 

DEL V

Direktiva 2002/54/ES

 

CY

MT

Beta vulgaris

X

X

DEL VI

Direktiva 2002/55/ES

 

IE

UK

Allium cepa – aggregatum group

 

X

Allium fistulosum

 

X

Allium sativum

 

X

Allium schoenoprasum

 

X

Anthriscus cerefolium

X

X

Asparagus officinalis

X

 

Beta vulgaris

X

 

Capsicum annuum

 

X

Cichorium intybus

 

X

Citrullus lanatus

X

X

Cucurbita maxima

X

 

Cynara cardunculus

X

X

Foeniculum vulgare

 

X

Rheum rhabarbarum

 

X

Scorzonera hispanica

X

X

Solanum melongena

 

X

Valerianella locusta

X

X

DEL VII

Direktiva 2002/57/ES

 

CZ

DK

DE

EE

IE

CY

LV

LT

MT

NL

PL

UK

Arachis hypogea

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Brassica rapa

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica juncea

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Brassica napus

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Brassica nigra

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

Cannabis sativa

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Carthamus tinctorius

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

Carum carvii

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

Gossypium spp.

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

Helianthus annuus

 

X

 

X

X

 

X

 

X

 

 

 

Linum usitatissimum

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Papaver somniferum

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

Sinapis alba

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Glycine max

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 


Na vrh