EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32016D0787

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/787 z dne 18. maja 2016 o določitvi prednostnega seznama dodatkov, ki jih vsebujejo cigarete in tobak za zvijanje ter za katere veljajo strožje obveznosti poročanja (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 2923) (Besedilo velja za EGP)

C/2016/2923

UL L 131, 20.5.2016, str. 88–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/787/oj

20.5.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 131/88


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/787

z dne 18. maja 2016

o določitvi prednostnega seznama dodatkov, ki jih vsebujejo cigarete in tobak za zvijanje ter za katere veljajo strožje obveznosti poročanja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 2923)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (1) ter zlasti člena 6(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(1) Direktive 2014/40/EU določa, da Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih določi in posodablja prednostni seznam dodatkov v cigaretah in tobaku za zvijanje. Isti člen določa tudi strožje obveznosti poročanja za določene dodatke z navedenega prednostnega seznama. Države članice od proizvajalcev ter uvoznikov cigaret in tobaka za zvijanje zahtevajo, da izvedejo celovite študije o dodatkih, ki jih vsebujejo ti izdelki in ki so vključeni na prednostni seznam.

(2)

Prednostni seznam bi moral biti določen na podlagi razpoložljivih podatkov, ki pričajo o tem, da določeni dodatek lahko prispeva k strupenosti, zasvojljivosti ali k rakotvornosti, mutagenosti ali reproduktivni toksičnosti (v nadaljnjem besedilu: lastnosti CMR) cigaret in tobaka za zvijanje, povzroči značilno aromo oziroma olajša vdihavanje ali poveča vnos nikotina.

(3)

Dodatki s seznama bi prav tako morali biti med najpogosteje uporabljanimi v cigaretah in tobaku za zvijanje, kakor je bilo sporočeno v skladu s členom 5 Direktive 2014/40/EU. Glede na to, da bodo obveznosti poročanja iz člena 5 začele veljati šele, ko se Direktiva 2014/40/EU začne uporabljati, je primerno določiti prvi seznam snovi, in sicer na podlagi podatkov, prejetih od držav članic v skladu z Direktivo 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(4)

V opredelitvi dodatkov, ki jih je treba prednostno uvrstiti na seznam, je bilo upoštevano tudi znanstveno mnenje Znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja (ZONNUZT) (3).

(5)

Dodatki lahko obstajajo v več različnih oblikah. Zavoljo lažje identifikacije je za vsak dodatek s seznama primerno po potrebi navesti njegovo kemijsko formulo in številke Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (CAS) za različne oblike, v katerih se dodatek lahko najde v tobačnih izdelkih.

(6)

Pri izpolnjevanju svoje obveznosti zagotavljanja, da proizvajalci ter uvozniki cigaret in tobaka za zvijanje predložijo celovite študije o dodatkih s seznama, bi države članice morale imeti možnost zahtevati, da se navedene študije predložijo v enotni obliki in izvedejo po enotni metodologiji. Usklajen pristop k pripravi in predstavitvi navedenih študij omogoča lažjo analizo podatkov in zagotavlja primerljivost. Da se državam članicam zagotovi dovolj časa, da razvijejo protokole za študije, in sicer brez omejitve časa, namenjenega proizvajalcem in uvoznikom za opravljanje študij, bi se moral ta sklep uporabljati od 1. januarja 2017. Zato bi bilo treba v skladu s členom 6(4) Direktive 2014/40/EU od proizvajalcev in uvoznikov zahtevati predložitev poročil v skladu s strožjimi obveznostmi le v zvezi s prvim sklopom opredeljenih dodatkov, in sicer do 1. julija 2018.

(7)

Ukrepi, predvideni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 25 Direktive 2014/40/EU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja

Prednostni seznam dodatkov iz člena 6 Direktive 2014/40/EU je določen v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Vloga

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2017.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. maja 2016

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 127, 29.4.2014, str. 1.

(2)  Direktiva 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov (UL L 194, 18.7.2001, str. 26).

(3)  ZONNUZT. Dodatki, ki se uporabljajo v tobačnih izdelkih. 25. januar 2016. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm


PRILOGA

Prednostni seznam dodatkov, ki se uporabljajo v cigaretah in tobaku za zvijanje ter za katere veljajo strožje obveznosti poročanja

Dodatek

Kemijska formula

(če je relevantno)

Številka(-e) CAS za snov (seznam ni izčrpen)

Rožič

 

9000-40-2, 84961-45-5

Kakav

 

84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

Diacetil

C4H6O2

431-03-8

Božja rutica/sabljasti triplat

 

68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

Figa

 

90028-74-3

Geraniol

C10H18O

106-24-1, 8000-46-2

Glicerol

C3H8O3

56-81-5

Gvajakol

C6H4(OH)(OCH3)

90-05-1

Guar gumi

 

9000-30-0

Sladki koren (likviricija)

 

68916-91-6

Maltol

C6H6O3

118-71-8

Mentol

C10H20O

2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

Propilenglikol

C3H8O2

57-55-6

Sorbitol

C6H14O6

50-70-4

Titanov dioksid

TiO2

13463-67-7, 1317-70-0


Na vrh