EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32016D0339

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/339 (2016. gada 8. marts) par 2010–2025 MHz frekvenču joslas harmonizēšanu portatīvām vai mobilām bezvadu videolīnijām un bezvadu kamerām, ko izmanto programmu gatavošanai un īpašajiem pasākumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1197) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/1197

OV L 63, 10.3.2016., 5./8. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/339/oj

10.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 63/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/339

(2016. gada 8. marts)

par 2 010–2 025 MHz frekvenču joslas harmonizēšanu portatīvām vai mobilām bezvadu videolīnijām un bezvadu kamerām, ko izmanto programmu gatavošanai un īpašajiem pasākumiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 1197)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (1), jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

1 900–1 980 MHz, 2 010–2 025 MHz un 2 110–2 170 MHz frekvenču joslas (kopā – “2 GHz josla”) izmantošanu koordinēja Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 128/1999/EK (2). Lēmums zaudēja spēku 2003. gada 22. janvārī, taču dalībvalstis turpina harmonizēti izmantot šo spektru.

(2)

Sapāroto apakšjoslu 1 920–1 980 MHz un 2 110–2 170 MHz (“sapārotā zemes 2 GHz josla”) izmantošana pēc tam harmonizēta ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2012/688/ES (3) pēc tehnoloģiskās attīstības un tehnoloģijas un pakalpojumu neitralitātes principa.

(3)

Zemes 2 GHz joslas nesapāroto daļu, kas aptver 1 900–1 920 MHz un 2 010–2 025 MHz frekvenču joslas, kuras bija piešķirtas mobilo sakaru operatoriem Savienībā, mobilo sakaru tīkli vairumā dalībvalstu vairāk nekā desmit gadus neizmantoja, un tas noveda pie vērtīga spektra nepilnīgas izmantošanas. Nepilnīgā izmantošana ir iemesls jauniem spektra harmonizācijas pasākumiem, kas nodrošinātu efektīvu un lietderīgu spektra izmantošanu saskaņā ar daudzgadu Radiofrekvenču spektra politikas programmas (“RSPP”) (4) mērķiem. Ar šiem pasākumiem galvenokārt tiek mēģināts rast pietiekamu spektru programmu gatavošanas un īpašo pasākumu (PMSE) vajadzībām saskaņā ar iekšējo tirgu un kultūras pieejamības mērķi un sabiedrības aizsardzības un katastrofu seku likvidēšanas (SAKSL) pasākumu attīstībai.

(4)

Izpildot 2011. gadā saskaņā ar Lēmuma 676/2002/EK 4. panta 2. punktu doto Komisijas uzdevumu, kas attiecas uz bezvadu radiomikrofoniem un bezvadu videokamerām atvēlētā radiofrekvenču spektra harmonizēšanas variantu tehniskajiem nosacījumiem (5), Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference (“CEPT”) iesniedza 51. ziņojumu (6), kur atzīts, ka 2 010–2 025 MHz un citas frekvenču joslas ir varbūtējs jauns spektrs bezvadu kamerām un videolīnijām, kas vēl papildus pētāms. Tādēļ 2012. gada oktobrī (7) Komisija deva CEPT papildu uzdevumu izpētīt harmonizētus tehniskos nosacījumus 1 900–1 920 MHz un 2 010–2 025 MHz frekvenču joslām ES. Rezultātā 2015. gada 6. martāCEPT izdeva 52. ziņojumu (8), kur apzināta šo nesapāroto zemes 2 GHz joslu alternatīva potenciāla izmantošana, kas ļautu īstenot RSPP akcentēto politiku jautājumā par PMSE un PPDR.

(5)

CEPT ziņojumā noskaidrots, ka programmu gatavošanai un īpašajiem pasākumiem izmantojamo portatīvo vai mobilo bezvadu videolīniju un bezvadu kameru (“video PMSE”) kategoriju vidū var būt bezvadu kameras, kā rokas kameras vai citādi uzstādītas kameras ar iebūvētiem vai piestiprināmiem raidītājiem, barošanas blokiem un antenām, kas nodrošina apraides kvalitātes videosignālu kopā ar skaņas signālu mazā darbības attālumā, tiešredzamības attālumā un ārpus tiešredzamības, kā arī portatīvas videolīnijas ar maziem raidītājiem izvietošanai lielākā platībā, parasti līdz diviem kilometriem, un mobilās videolīnijas, piemēram, videopārraides sistēmas ar radioraidītāju un radiouztvērējiem, kas ierīkoti vai uzstādīti motociklos, sacīkšu motociklos, velosipēdos, automobiļos, laivās, helikopteros, dirižabļos vai citos lidaparātos, ar iespēju vienu vai abas galiekārtas izmantot kustībā.

(6)

2 010–2 025 MHz frekvenču joslas izmantošanai videolīnijām un bezvadu kamerām ir tehniskas un ekonomiskas priekšrocības gūt labumu no kaimiņu 2 025–2 110 MHz frekvenču joslas, ko arī vairākās dalībvalstīs izmanto šādām līnijām un bezvadu kamerām un kas ERC rekomendācijā 25-10 (9) ir noteikta kā ieteicama noskaņošanas josla. CEPT 52. ziņojumā apstiprināts, ka video PMSE var darboties 2 010–2 025 MHz frekvenču joslā ar tādiem pašiem tehniskajiem nosacījumiem, kādus piemēro PMSE izmantošanai 2 025–2 110 MHz joslā; tas videolīnijām un bezvadu kamerām pieejamo spektra joslu paplašinātu no 85 MHz līdz 100 MHz.

(7)

Lai gan lielākajā daļā dalībvalstu 2 010–2 025 MHz frekvenču josla nav piešķirta vai mobilo sakaru operatori to gadiem neizmanto, dažos gadījumos spektru izmanto vēsturiskie dienesti; šādos apstākļos var būt vajadzīga elastīga pieeja un vietēja kārtība, kurā būtu ņemti vērā tādi faktori kā vieta, kurā spektru izmanto, kā arī tehniskie parametri spektra izmantošanai video PMSE2 010–2 025 MHz frekvenču joslā gan attiecīgajā dalībvalstī, gan kaimiņu dalībvalstīs.

(8)

Turklāt 2 010–2 025 MHz frekvenču joslas pieejamībai un izmantošanai video PMSE vajadzībām jābūt neekskluzīvai, lai atsevišķas dalībvalstis varētu atļaut šo spektru izmantot citādiem lietojumiem, piemēram, sabiedrības aizsardzībai un katastrofu seku likvidēšanai, pagaidu punkta-punkta videolīnijām vai rūpnieciskajām kamerām, ja šie lietojumi atbilstu šajā lēmumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem.

(9)

Visā Savienībā harmonizēti nosacījumi palīdzētu izveidot šiem lietojumiem efektīvu vienoto tirgu ar apjomradītiem ietaupījumiem un ieguvumiem tiklab Savienības pilsoņiem, kā rūpniecībai saskaņā ar Radioiekārtu un telesakaru termināliekārtu direktīvu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/5/EK) (10) un Radioiekārtu direktīvu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES) (11).

(10)

Lai 2 010–2 025 MHz frekvenču joslas efektīvu izmantošanu nodrošinātu ilgtermiņā, dalībvalstīm būtu pastāvīgi jāuzrauga 2 010–2 025 MHz frekvenču joslas izmantošana un jāziņo Komisijai par konstatēto.

(11)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir harmonizēt pieejamības un efektīvas izmantošanas tehniskos nosacījumus 2 010–2 025 MHz frekvenču joslas neekskluzīvai izmantošanai video PMSE.

2. pants

Šajā lēmumā video PMSE ir bezvadu videolīnijas, kas var būt portatīvas vai mobilas, un bezvadu kameras, ko izmanto programmu gatavošanai un īpašajiem pasākumiem.

3. pants

Tiklīdz iespējams, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā lēmuma izziņošanas dalībvalstis nosaka un dara pieejamu 2 010–2 025 MHz frekvenču joslu neekskluzīvai izmantošanai video PMSE, atbilstoši pielikumā noteiktajiem parametriem.

Konstatējot traucējumus citādiem spektra lietotājiem vai dienestiem, kam šā lēmuma spēkā stāšanās dienā ir tiesības izmantot 2 010–2 025 MHz frekvenču joslu, dalībvalstis saskaņā ar pielikumu var noteiktos ģeogrāfiskos apgabalos ierobežot video PMSE izmantošanu attiecīgajā frekvenču joslas daļā.

4. pants

Dalībvalstis pastāvīgi uzrauga 2 010–2 025 MHz frekvenču joslas izmantošanu un dara zināmus Komisijai savus atzinumus, ieskaitot informāciju par lietošanas tiesību grozījumiem vai anulēšanu, lai vajadzības gadījumā būtu iespējams šo lēmumu laikus pārskatīt.

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 8. martā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Günther OETTINGER


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 14. decembra Lēmums Nr. 128/1999/EK par trešās paaudzes mobilo un bezvadu sakaru (UMTS) sistēmas koordinētu ieviešanu Kopienā (OV L 17, 22.1.1999., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 5. novembra Īstenošanas lēmums 2012/688/ES par 1 920–1 980 MHz un 2 110–2 170 MHz frekvenču joslu harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (OV L 307, 7.11.2012., 84. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).

(5)  CEPT darba uzdevums, datēts ar 2011. gada 15. decembri, RSCOM 11-59 final.

(6)  Ziņojumu par tehniskajiem nosacījumiem bezvadu videokameru ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai Elektronisko sakaru komiteja (“ECC”) apstiprinājusi 2013. gada 8. novembrī.

(7)  RSCOM12-17 3. red., pieņemta 2012. gada 10. oktobrī.

(8)  CEPT 52. ziņojumu Eiropas Komisijai, kas ir atbilde uz uzdevumu izpētīt harmonizētus tehniskos nosacījumus 1 900–1 920 MHz un 2 010–2 025 MHz frekvenču joslām (“nesapārotajām zemes 2 GHz joslām”) ES, ECC apstiprinājusi 2015. gada 6. martā.

(9)  ERC Recommendation 25-10 on frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video Service Ancillary to Broadcasting/Services Ancillary to Programme making (SAP/SAB) links (incl.Electronic News Gathering and Outside Broadcasting (ENG/OB)).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (OV L 91, 7.4.1999., 10. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).


PIELIKUMS

3. PANTĀ MINĒTIE PARAMETRI

Šajā pielikumā “e.i.r.p.” ir ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda, kas ir antenai pievadītās jaudas un antenas pastiprinājuma dotajā virzienā attiecībā pret izotropisko antenu reizinājums (absolūtais vai izotropiskais pastiprinājums).

Video PMSE e.i.r.p.

Līnijas veids

e.i.r.p.

Bezvadu kamera

– 7 dBW

Portatīva videolīnija

16 dBW

Mobila videolīnija

10 dBW

Atļaujas piekļūt spektram var dot galvenokārt saskaņā ar vietējo kārtību. Šo vietējo kārtību var noteikt, rēķinoties ar tādiem faktoriem kā vieta, kur spektrs tiek izmantots, kā arī tehniskajiem parametriem spektra izmantošanai video PMSE vai vēsturiskajiem dienestiem.

Dalībvalstis var koriģēt tabulā dotās video PMSE e.i.r.p. robežas, ja vietējie apstākļi attiecīgajā dalībvalstī un kaimiņu dalībvalstīs pieļauj augstākas robežas, neapdraudot esošo dienestu līdzāspastāvēšanu.


Augša