Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1782

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1782 z dnia 5 października 2016 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Litwy do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszkyego, i aktualizująca wykaz instytutów krajowych w załączniku III (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6288) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/6288

OJ L 272, 7.10.2016, p. 90–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1782/oj

7.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 272/90


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1782

z dnia 5 października 2016 r.

zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do włączenia Litwy do wykazu państw członkowskich, w których wprowadzony został zatwierdzony krajowy program kontroli choroby Aujeszkyego, i aktualizująca wykaz instytutów krajowych w załączniku III

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6288)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 64/432/EWG ustanowiono przepisy mające zastosowanie do unijnego handlu bydłem i trzodą chlewną. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tej dyrektywy świniom podczas transportu towarzyszy świadectwo zdrowia zgodne ze wzorem 2 podanym w załączniku F do tej dyrektywy („wzór 2”). Art. 9 ust. 1 tej dyrektywy stanowi, że państwo członkowskie posiadające obowiązkowy krajowy program zwalczania choroby Aujeszkyego może przedłożyć ten program Komisji do zatwierdzenia. W art. 9 ust. 2 ustanowiono kryteria takiego zatwierdzenia.

(2)

W decyzji Komisji 2008/185/WE (2) określono dodatkowe gwarancje wymagane przy przemieszczaniu trzody chlewnej między państwami członkowskimi. Gwarancje te związane są z klasyfikacją państw członkowskich zależnie od ich statusu w odniesieniu do choroby Aujeszkyego. Załącznik II do tej decyzji zawiera wykaz państw członkowskich lub ich regionów, w których wprowadzone zostały zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego. W art. 7 decyzji 2008/185/WE określono również informacje dotyczące odesłań do tej decyzji, które należy podać we wzorze 2.

(3)

Decyzją wykonawczą Komisji 2014/798/UE (3) zmieniono dyrektywę 64/432/EWG, w tym wzór 2. W związku z tym konieczna jest zmiana art. 7 decyzji 2008/185/WE.

(4)

Litwa przedłożyła Komisji dokumenty potwierdzające dotyczące swojego obowiązkowego krajowego programu kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego na całym swoim terytorium i wystąpiła o wpisanie jej do wykazu w załączniku II do decyzji 2008/185/WE.

(5)

W wyniku oceny dokumentów potwierdzających przedłożonych przez Litwę to państwo członkowskie powinno zostać wymienione w załączniku II do decyzji 2008/185/WE jako państwo członkowskie lub region, w którym wprowadzono zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego.

(6)

Załącznik III do decyzji 2008/185/WE zawiera wykaz instytutów odpowiedzialnych za ocenę testów oraz zestawów ELISA (testów immunoenzymatycznych) i sprawdzanie jakości metody ELISA stosowanej do wykrywania przeciwciał wirusa choroby Aujeszkyego w każdym państwie członkowskim, w szczególności za produkcję i standaryzację krajowych surowic referencyjnych zgodnie ze wspólnotową surowicą referencyjną. Niektóre państwa członkowskie poinformowały Komisję o zmianach w nazwach i adresach wymienionych instytutów krajowych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do decyzji 2008/185/WE.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2008/185/WE.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2008/185/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W przypadku zwierząt z gatunku świń kierowanych do wymienionych w załączniku I lub II państw członkowskich lub regionów – w sekcji C pkt II.3.3.1 świadectwa zdrowia określonego we wzorze 2 w załączniku F do dyrektywy 64/432/EWG towarzyszącego tym zwierzętom umieszcza się odpowiedni numer artykułu niniejszej decyzji w miejscu do wypełnienia w tym punkcie.”;

2)

w załącznikach II i III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Decyzja Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/798/UE z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca załącznik F do dyrektywy Rady 64/432/EWG w odniesieniu do formatu wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu bydłem i trzodą chlewną oraz dodatkowych wymogów zdrowotnych dotyczących włośnia krętego w odniesieniu do wewnątrzunijnego handlu świniami domowymi (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 50).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do decyzji 2008/185/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

załącznik II otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzono zatwierdzone krajowe programy kontroli w celu zwalczania choroby Aujeszkyego

Kod ISO

Państwo członkowskie

Regiony

ES

Hiszpania

Wszystkie regiony

LT

Litwa

Wszystkie regiony

PL

Polska

Wszystkie regiony”

2)

załącznik III pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

Instytuty wymienione poniżej będą dodatkowo odpowiedzialne za sprawdzanie jakości metody ELISA w każdym państwie członkowskim, w szczególności za produkcję i standaryzację krajowych surowic referencyjnych zgodnie ze wspólnotową surowicą referencyjną.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

tel. +43 05055538112

faks +43 05055538108

e-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

Státní veterinární ústav Olomouc

Jakoubka ze Stříbra 1

779 00 Olomouc

tel. +420 585557111

faks +420 585222394

e-mail: svuolomouc@svuol.cz

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Südufer 10

17493 Greifswald – Insel Riems

tel. + 49 383517-0

faks + 49 38351 7-1219, 7-1151, 7-1226

DK

National Veterinary Institute

Technical University of Denmark

Lindholm Island

4774 Kalvehave

Denmark

tel. – centrala: +45 886000

faks +45 887901

e-mail: vet@vet.dtu.dk

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30,

51006 Tartu,

Estonia

tel. + 372 7386100

faks + 372 7386102

e-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

tel. +34 916290300

faks +34 916290598

e-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

e-mail: info@evira.fi

tel. +358 20772003 (centrala)

faks +358 207724350

FR

Laboratoire d'études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

tel. +44 1932341111

faks +44 1932347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

153 10 Agia Paraskevi Attiki

tel. +30 2106010903

HU

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

adres: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

adres do korespondencji: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

tel. +36 14606300

faks +36 12525177

e-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

1180 Brussels

LV

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR“

(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR)

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076

tel. +371 7620513

faks +371 7620434

e-mail: bior@bior.lv

MT

National Veterinary Laboratory

Veterinary and Phytosanitary Regulation Department

Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change

Abattior Square, Albert Town, Triq Prince Albert

Marsa, Malta

tel. +356 22925389

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

tel. +48 818893000

faks +48 818862595

e-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

1549-011 Lisboa

RO

Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Herpesviroze

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Str. Dr Staicovici, nr. 6, sector 5

050557 Bucureşti

tel. +40 374322015

faks +40 214113394

e-mail: office@idah.ro

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

SE-751 89 Uppsala

tel. +46 18674000

faks +46 18674467

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika”


Top