EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015D0226

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/226 z dne 11. februarja 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/535/EU glede opredelitve občutljivega lesa in ukrepov, ki jih je treba sprejeti na razmejenih območjih (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 645)

UL L 37, 13.2.2015, str. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/226/oj

13.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 37/21


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/226

z dne 11. februarja 2015

o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/535/EU glede opredelitve občutljivega lesa in ukrepov, ki jih je treba sprejeti na razmejenih območjih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 645)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uporaba Izvedbenega sklepa Komisije 2012/535/EU (2) je privedla do sklepa, da bi opredelitev občutljivega lesa morala vključevati les iglavcev (Coniferales), ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, čebelje panje in hišice za ptičja gnezda, ob upoštevanju posebnih tveganj, povezanih s pogostim premikanjem panjev in takih hišic. Poleg tega bi moral biti les, ki je bil obdelan tako, da je bilo odpravljeno tveganje pojava borove ogorčice, izključen iz navedene opredelitve.

(2)

Glede na naravo vektorja bi bilo treba nemudoma odstraniti vse posekane občutljive rastline in njihove ostanke lesa v varovalnih pasovih.

(3)

Primerno je pojasniti, da se lahko les brez lubja in les, ki je bil ustrezno toplotno tretiran v skladu s Izvedbenim sklepom 2012/535/EU, premeščata tudi v sezoni letenja vektorja.

(4)

Izvedbeni sklep 2012/535/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2012/535/EU se spremeni:

1.

točka (b) v členu 1 se nadomesti z naslednjim:

„(b)

‚občutljiv les‘ pomeni les iglavcev (Coniferales), ki spada v eno od naslednjih točk:

(i)

les v smislu člena 2(2) Direktive 2000/29/ES;

(ii)

les, ki ni ohranil svoje okrogle površine;

(iii)

les v obliki čebeljih panjev in hišic za ptičja gnezda.

Občutljiv les ne pomeni žaganega lesa in hlodov Taxus L. in Thuja L. ter lesa, ki je bil obdelan tako, da je bilo odpravljeno tveganje pojava borove ogorčice.“

;

2.

točka (d) člena 13(1) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

označevanje čebeljih panjev, hišic za ptičja gnezda in lesenega pakirnega materiala, tretiranega v zadevnem obratu za tretiranje v skladu s točko (a) oz. (c), na podlagi Priloge II k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO, kot je določeno v točkah 2(b) in 3(b) oddelka 1 Priloge III ter točki 3 oddelka 2 navedene priloge.“

;

3.

člen 14(1) se nadomesti z naslednjim:

„(1)   Države članice, na ozemlju katerih je razmejeno območje, dovolijo proizvajalcem lesenega pakirnega materiala, čebeljih panjev in hišic za ptičja gnezda, ki so ustrezno opremljeni, da v skladu s Prilogo II k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO, označujejo lesen pakirni material, čebelje panje in hišice za ptičja gnezda, sestavljene iz lesa, ki je tretiran v odobrenem obratu za tretiranje in mu je priložen rastlinski potni list v skladu z Direktivo 92/105/EGS.

Navedeni proizvajalci so v nadaljnjem besedilu ‚odobreni proizvajalci lesenega pakirnega materiala‘“

;

4.

priloge I, II in III se spremenijo v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 11. februarja 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/535/EU z dne 26. septembra 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje širjenja v Uniji borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (UL L 266, 2.10.2012, str. 42).


PRILOGA

Prilogi k Izvedbenemu sklepu 2012/535/EU se spremenita:

1.

v Prilogi I se doda naslednja točka 9a:

„9a.

Države članice po celotnem varovalnem pasu opredelijo posekane občutljive rastline, ki niso zajete v točkah 7, 8 in 9. Odstranijo navedene rastline in njihove ostanke lesa, pri čemer sprejmejo vse potrebne previdnostne ukrepe, da se prepreči privabljanje borove ogorčice in njenega vektorja.“

;

2.

v Prilogi II se doda naslednja točka 3a:

„3a.

Države članice po celotnem varovalnem pasu opredelijo tudi posekane občutljive rastline, ki niso zajete v točki 3(b). Odstranijo navedene rastline in njihove ostanke lesa, pri čemer sprejmejo vse potrebne previdnostne ukrepe, da se prepreči privabljanje borove ogorčice in njenega vektorja.“

;

3.

točki 2(b) in 2(c) oddelka 1 Priloge III se nadomestita z naslednjim:

„(b)

priložen mu je rastlinski potni list v skladu z Direktivo 92/105/EGS, ki ga je izdal odobreni obrat za tretiranje; občutljivemu lesu v obliki čebeljih panjev in hišic za ptičja gnezda je priložen navedeni rastlinski potni list ali je označen v skladu s Prilogo II k Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe št. 15 FAO;

(c)

če ni brez lubja, se premešča bodisi zunaj sezone letenja vektorja ali z zaščitno prevleko, s čimer se prepreči infestacija z borovo ogorčico ali vektorja.“


Na vrh