EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015D2186

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2186 z dne 25. novembra 2015 o določitvi oblike za predložitev in dajanje na voljo informacij o tobačnih izdelkih (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 8162) (Besedilo velja za EGP)

UL L 312, 27.11.2015, str. 5–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2186/oj

27.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/5


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/2186

z dne 25. novembra 2015

o določitvi oblike za predložitev in dajanje na voljo informacij o tobačnih izdelkih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 8162)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (1), ter zlasti člena 5(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2014/40/EU določa, da morajo proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov pristojnim organom zadevnih držav članic predložiti informacije o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov ter o njihovem obsegu prodaje. Informacije bi bilo treba predložiti pred dajanjem na trg novega ali spremenjenega izdelka. Treba bi bilo opredeliti obliko za predložitev navedenih informacij in njihovo dostopnost.

(2)

Pri določanju nove oblike bi bilo treba upoštevati izkušnje in znanje, pridobljene z obstoječimi oblikami za poročanje o tobačnih sestavinah, kjer je to primerno.

(3)

Skupna elektronska oblika poročanja za predložitev informacij o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov bi morala državam članicam in Komisiji omogočiti, da obdelajo, primerjajo in analizirajo prejete informacije ter sprejmejo sklepe na njihovi podlagi. Podatki bodo tudi pomagali opredeliti dodatke za uvrstitev med posodobitve prednostnega seznama iz člena 6 Direktive 2014/40/EU, zagotovili podlago za odločanje, ali je treba določiti najvišje vrednosti vsebnosti v skladu s členom 7(5) in (11) navedene direktive, in olajšali skladno izvajanje prepovedi izdelkov z značilnimi aromami, kot je določeno v členu 7(1) navedene direktive.

(4)

Skupni elektronski portal za predložitev podatkov je bistven element za zagotovitev enotnega izvajanja obveznosti poročanja, določenih v Direktivi 2014/40/EU. Skupni portal zlasti omogoča in usklajuje predložitev podatkov proizvajalca ali uvoznika državam članicam. Poenostavitev postopka predložitve tudi zmanjšuje upravno breme za proizvajalce, uvoznike in nacionalne regulatorje ter omogoča primerjavo podatkov. Da bi omogočili večkratne vnose, bi lahko na ravni skupnega portala vzpostavili odložišče, da se omogoči povezava na nezaupne dokumente.

Skupni portal bi moral predvideti orodja za predložitev informacij, ki so primerna tako za družbe, ki imajo celovite rešitve IT (predložitev sistema sistemu), kot za družbe, ki nimajo takih rešitev, zlasti mala in srednja podjetja. Podjetja bodo prejela identifikacijsko številko predlagatelja, ki bi se morala uporabljati za vse predložitve dokumentov te družbe.

(5)

Države članice bi morale imeti proste roke, da pripravijo orodja za predložitev informacij o sestavinah in emisijah, določenih v tem sklepu, za obveščanje o novih tobačnih izdelkih pred njihovim dajanjem na trg v skladu s členom 19 Direktive 2014/40/EU. Orodja bi lahko tudi omogočala predložitev informacij o zeliščnih izdelkih za kajenje v skladu s členom 22 Direktive 2014/40/EU in drugih ustreznih podatkov o tobačnih izdelkih.

(6)

Pri ponovni predložitvi podatkov, tudi popravkov napak iz prejšnje predložitve, je treba te informacije zagotavljati prek skupnega portala.

(7)

Za zbiranje, preverjanje, ustrezno analizo, shranjevanje in razširjanje podatkov, zbranih v skladu s tem sklepom, so v celoti odgovorne države članice, vendar bi morale imeti možnost, da podatke, ki so jim bili predloženi, shranijo v prostorih Komisije. Komisija bi morala s svojo storitvijo, ki jo ponuja državam članicam, zagotoviti tehnična orodja za lažje izpolnjevanje svojih obveznosti iz člena 5 Direktive 2014/40/EU. Komisija bo v ta namen oblikovala standardni sporazum o ravni storitve. Komisija bi morala zunaj spleta hraniti kopijo podatkov, predloženih prek skupnega portala za namene uporabe Direktive 2014/40/EU.

(8)

Proizvajalce in uvoznike bi bilo treba spodbuditi, naj posodabljajo podatke, ki jih pošiljajo državam članicam. Za lažjo primerjavo v Uniji bi morale države članice spodbujati proizvajalce in uvoznike, da v prvi polovici naslednjega koledarskega leta predložijo posodobljene podatke, kot so letni podatki o prodaji. Države članice bi morale spodbujati proizvajalce in uvoznike, da v primeru manjših nihanj znotraj serij izdelkov vsako leto predložijo informacije o dejanskih količinah sestavin v tobačnih izdelkih ter posodabljajo te informacije.

(9)

Ob predložitvi informacij o izdelkih z enako sestavo in zasnovo bi morali proizvajalci in uvozniki, kolikor je to mogoče, uporabiti isto identifikacijsko številko izdelka, ne glede na znamko ali podznamko in ne glede na to, ali so dani na trg v eni ali več državah članicah.

(10)

Primerno je določiti pravila o obdelavi zaupnih podatkov s strani Komisije, da bi zagotovili kar največjo preglednost informacij o izdelkih za najširšo javnost, obenem pa zagotovili, da se ustrezno upoštevajo poslovne skrivnosti. Legitimno pričakovanje potrošnikov, da imajo dostop do ustreznih informacij o vsebini izdelkov, ki jih nameravajo uporabiti, bi bilo treba uskladiti z interesi proizvajalcev v zvezi z zaščito receptur za njihove izdelke. Ob upoštevanju teh nasprotujočih si interesov bi morali ostati zaupni zlasti podatki, ki bi lahko razkrili arome, ki se uporabljajo v majhnih količinah v specifičnih izdelkih.

(11)

Osebne podatke bi bilo treba obdelovati v skladu s pravili in zaščitnimi ukrepi iz Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(12)

Ukrepi, predvideni v tem sklepu, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 25 Direktive 2014/40/EU –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta sklep določa skupno obliko za poročanje in dajanje na voljo informacij o sestavinah in emisijah tobačnih izdelkov ter o obsegu prodaje.

Člen 2

Oblika za predložitev podatkov

1.   Države članice zagotovijo, da proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov predložijo informacije o sestavinah, emisijah in obsegu prodaje iz člena 5 Direktive 2014/40/EU, vključno z spremembami in umikom s trga v skladu z obliko, določeno v Prilogi.

2.   Države članice zagotovijo, da proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov predložijo informacije iz odstavka 1 z uporabo skupnega elektronskega portala za predložitev podatkov.

Člen 3

Shranjevanje podatkov

Države članice so za izpolnitev svojih obveznosti iz člena 5(7) Direktive 2014/40/EU upravičene do uporabe storitve shranjevanja podatkov, ki jo ponuja Komisija, pod pogojem, da so s Komisijo podpisale sporazum o ravni storitve.

Člen 4

Identifikacijska številka predlagatelja podatkov

Pred prvo predložitvijo informacij državam članicam v skladu s tem sklepom proizvajalec ali uvoznik zaprosi za identifikacijsko številko predlagatelja, ki jo pripravi upravljavec skupnega portala. Proizvajalec ali uvoznik na zahtevo predloži dokument o identifikaciji podjetja in avtorizaciji dejavnosti v skladu z nacionalno zakonodajo države, kjer ima podjetje sedež. Identifikacijska številka predlagatelja se uporablja za vse poznejše predložitve in v vseh nadaljnjih dopisih.

Člen 5

Identifikacijska številka izdelka

1.   Na podlagi identifikacijske številke predlagatelja iz člena 4 proizvajalec ali uvoznik določi identifikacijsko številko tobačnega izdelka (TP-ID) za vsak izdelek, o katerem je treba poročati.

2.   Pri predložitvi informacij o izdelkih z enako sestavo in zasnovo proizvajalci in uvozniki, kolikor je to mogoče, uporabijo isto identifikacijsko številko tobačnega izdelka, zlasti kadar podatke predložijo različni člani skupine podjetij. To velja ne glede na znamko, podznamko in število trgov, na katere se dajejo izdelki.

3.   Če proizvajalec ali uvoznik ne more zagotoviti, da se ista identifikacijska številka tobačnega izdelka uporablja za izdelke z enako sestavo in zasnovo, vsaj zagotovi, kolikor je mogoče, različne identifikacijske številke tobačnega izdelka, ki so bile dodeljene takšnim izdelkom.

Člen 6

Zaupni podatki in razkritje podatkov

1.   Pri predložitvi proizvajalci in uvozniki označijo vse informacije, ki so po njihovem mnenju poslovna skrivnost ali sicer zaupni, in svoje trditve na zahtevo ustrezno utemeljijo.

2.   Pri uporabi informacij, posredovanih za namene uporabe Direktive 2014/40/EU in Uredbe (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4), Komisija načeloma naslednjih informacij ne šteje za zaupne ali poslovno skrivnost:

(a)

za vse tobačne izdelke prisotnosti in količine dodatkov razen arom;

(b)

za vse tobačne izdelke prisotnosti in količine sestavin, razen dodatkov, ki se uporabljajo v količinah nad 0,5 % skupne mase enote tobačnega izdelka;

(c)

za vse cigarete in tobak za zvijanje prisotnosti in količine posameznih arom, ki se uporabljajo v količinah nad 0,1 % skupne mase enote tobačnega izdelka;

(d)

za tobak za pipe, cigare, cigarilose, brezdimne tobačne izdelke in vse druge tobačne izdelke prisotnosti in količine posameznih arom, ki se uporabljajo v količinah nad 0,5 % skupne mase enote tobačnega izdelka;

(e)

študij in podatkov, predloženih v skladu s členom 5(3) Direktive 2014/40/EU, zlasti o toksičnosti in zasvojljivosti. Kjer so te študije povezane s posameznimi znamkami, bodo izrecna in prikrita sklicevanja na znamko odstranjena in dostopna bo redigirana različica.

Člen 7

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 25. novembra 2015

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 127, 29.4.2014, str. 1.

(2)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(3)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(4)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).


PRILOGA

1.   OPISI POLJ

Vsa polja v skupnem delu oblike, označena z (M), so obvezna (mandatory – M).

Polja, odvisna od filtra (F), postanejo obvezna, če je pri prejšnji spremenljivki izbran določen odgovor.

Polja (AUTO) so polja, ki jih samodejno ustvari sistem programske opreme.

Za polja, pri katerih je treba odgovor izbrati s seznama, bodo na spletni strani Komisije na voljo ustrezne referenčne tabele, ki se bodo posodabljale in objavljale.

2.   ZNAČILNOSTI PREDLAGATELJA

Predlagatelj je bodisi proizvajalec bodisi uvoznik, odgovoren za predložene podatke.

Št. polja

Polje

Opis

Poročanje

Predlagatelj meni, da so informacije zaupne

 

Identifikacija_predlagatelja

Identifikacijska številka predlagatelja, dodeljena v skladu s členom 4

M

 

 

Ime_predlagatelja

Uradno ime predlagatelja na ravni države članice, kot je povezan s številko DDV

M

 

 

Predlagatelj_MSP

Navedba, ali je predlagatelj ali njegovo nadrejeno podjetje, če to obstaja, malo ali srednje podjetje, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (1).

M

 

 

DDV_predlagatelja

Predlagateljeva identifikacijska številka za DDV

M

 

 

Vrsta_predlagatelja

Navedba, ali je predlagatelj proizvajalec ali uvoznik

M

 

 

Naslov_predlagatelja

Naslov predlagatelja

M

 

 

Država_predlagatelja

Država, v kateri ima predlagatelj sedež/stalno prebivališče

M

 

 

Telefon_predlagatelja

Službeni telefon predlagatelja

M

 

 

Elektronski_naslov_predlagatelja

Namenski službeni elektronski naslov predlagatelja

M

 

 

Predlagatelj_ima_nadrejeno_podjetje

Obkljukajte okence, če ima predlagatelj nadrejeno podjetje

M

 

 

Predlagatelj_ima_povezano_podjetje

Obkljukajte okence, če ima predlagatelj povezano podjetje

M

 

 

Predlagatelj_imenuje_vnašalca_podatkov

Obkljukajte okence, če je predlagatelj imenoval tretjo osebo, da predloži podatke v njegovem imenu („vnašalec podatkov“)

M

 

2.1   Značilnosti nadrejenega podjetja proizvajalca/uvoznika

Za nadrejeno podjetje je treba predložiti naslednje informacije: identifikacijsko številko predlagatelja, če obstaja, uradno ime, naslov, državo, službeni telefon in namenski službeni elektronski naslov.

2.2   Značilnosti povezanega podjetja proizvajalca/uvoznika

Za vsako povezano podjetje je treba predložiti naslednje informacije: identifikacijsko številko predlagatelja, če obstaja, uradno ime, naslov, državo, službeni telefon in namenski službeni elektronski naslov.

2.3   Vnašalec podatkov sporoča podatke v imenu predlagatelja

Za vnašalca podatkov je treba predložiti naslednje informacije: identifikacijsko številko predlagatelja, če obstaja, uradno ime, naslov, državo, službeni telefon in namenski službeni elektronski naslov.

3.   PREDLOŽITEV IN OPIS INFORMACIJ O IZDELKU – DEL A.

Št. polja

Polje

Opis

Poročanje

Predlagatelj meni, da so informacije zaupne

 

Vrsta_predložitve

Vrsta predložitve za izdelek

M

 

 

Datum_začetka_predložitve

Datum predložitve se bo izpolnil samodejno, ko bo uporabnik predložil informacije o izdelku

AUTO

 

 

Identifikacijska_številka_izdelka_(TP-ID)

TP-ID je identifikacijska številka izdelka, ki se uporablja v sistemu v obliki „identifikacija predlagatelja–leto–številka izdelka“ (NNNNN-NN-NNNNN), pri čemer

 

„identifikacija predlagatelja“ pomeni identifikacijsko številko predlagatelja (glej zgoraj),

 

„leto“ pomeni leto, v katerem so bili prvič predloženi podatki o izdelku (2 števki),

 

„številka izdelka“ pomeni številko, ki jo je predlagatelj dodelil izdelku, ko je prvič predložil podatke

M

 

 

Obstaja_druga_identifikacijska_številka_izdelka

Navedba, ali je(so) predlagatelju znan(-i) kateri drug(-i) izdelek(-i) z enako obliko in zasnovo, ki se trži(-jo) v EU, za katere(-ga) se uporablja drugačna TP-ID

M

 

 

Druge_identifikacijske_številke_izdelka

Seznam TP-ID izdelka(-ov) z enako zasnovo in sestavo. Če predlagatelj ne pozna TP-ID izdelka(-ov), se zagotovijo vsaj polno ime znamk(-e) in podznamk(-e) ter država(-e) članica(-e), v kateri(-ih) je izdelek dan na trg

F

 

 

Obstaja_izdelek_z enako_sestavo

Navedba, ali je(-so) predlagatelju znan(-i) kateri drug(-i) izdelek(-i) z enakim deležem sestavin v sestavi tobačne mešanice

M

 

 

Drugi_izdelki_z enako_sestavo

Seznam TP-ID izdelka(-ov) z enakim deležem sestavin v sestavi tobačne mešanice. Če predlagatelj ne pozna TP-ID izdelka(-ov), se zagotovijo vsaj ime znamk(-e) in podznamk(-e) ter država(-e) članica(-e), v kateri(-ih) je izdelek dan na trg

F

 

 

Vrsta_izdelka

Vrsta tobačnega izdelka

M

 

 

Dolžina_izdelka

Povprečna dolžina enote izdelka v mm

F

 

 

Premer_izdelka

Povprečni premer (merjen na mestu z največjim premerom) enote izdelka v mm

F

 

 

Masa_izdelka

Masa ene enote izdelka (2), vključno z vlago, v mg

M

 

 

Masa_tobaka_v_izdelku

Skupna masa tobaka v eni enoti izdelka v mg

M

 

 

Identifikacija_proizvajalca_izdelka

Če predlagatelj ni proizvajalec, uradno(-a) ime(-na) podjetja proizvajalca(-ev) izdelka, vključno z njegovimi kontaktnimi podatki (3)

F

 

 

Filter_izdelka

Obstoj filtra v izdelku

F

 

 

Dolžina_filtra_izdelka

Dolžina filtra izdelka v mm

F

 

 

Naslov_lokacije_proizvodnje_izdelka

Za vsakega proizvajalca naslov(-i) lokacij(-e), kjer je proizvodnja zaključena

M

 

 

Tehnična_dokumentacija_izdelka

Tehnični dokument, v katerem je naveden splošni opis uporabljenih dodatkov in njihovih lastnosti

F

 

Dokumentacija_o_tržnih_raziskavah_v_zvezi_z_izdelkom

Notranje in zunanje študije v zvezi s tržnimi raziskavami in preferencami različnih potrošniških skupin, vključno z mladimi in trenutnimi kadilci, ki so na voljo predlagatelju, ki se nanašajo na sestavine oziroma emisije, pa tudi povzetki morebitnih tržnih raziskav, opravljeni ob uvedbi novih izdelkov. Treba posodobiti, če so na voljo novi podatki.

M

 

3.   PREDLOŽITEV IN OPIS INFORMACIJ O IZDELKU – DEL B.

Kadar so izdelki namenjeni za prodajo v različnih oblikah ali kadar je enak izdelek namenjen za prodajo v različnih državah članicah, je treba za vsako obliko in vsako državo članico izpolniti naslednje spremenljivke.

Št. polja

Polje

Opis

Poročanje

Predlagatelj meni, da so informacije zaupne

 

Blagovna_znamka_izdelka

Blagovna znamka, pod katero se izdelek trži v državi članici, kateri so predložene informacije

M

 

 

Ime_podznamke_izdelka

„Ime podznamke“ izdelka (če obstaja), kot se trži v državi članici, kateri so predložene informacije o izdelku

M

 

 

Datum_dajanja_na_trg_izdelka

Datum, na katerega predlagatelj namerava dati/je dal izdelek na trg

M

 

 

Namera_o_umiku_izdelka

Navedba, da predlagatelj namerava umakniti/je umaknil izdelek s trga

M

 

 

Datum_umika_izdelka

Datum, na katerega predlagatelj namerava umakniti/je umaknil izdelek s trga

F

 

 

Predlagateljeva_številka_izdelka

Identifikacijska številka, ki jo interno uporablja predlagatelj

M

Vsaj ena od navedenih številk se mora uporabljati dosledno za vse predložitve, ki jih opravi en vlagatelj.

 

 

Številka_UPC_izdelka

UPC-12 (univerzalna koda izdelka – Universal Product Code)

 

 

Številka_EAN_izdelka

EAN-13 ali EAN-8 (evropska številka izdelka – European Article Number)

 

 

Številka_GTIN_izdelka

GTIN (globalna trgovinska identifikacijska številka – Global Trade Identification Number) izdelka

 

 

Številka_SKU_izdelka

Številka(-e) enote izdelka na zalogi (Stock Keeping Unit)

 

 

Nacionalni_trg_izdelka

Država članica, kateri se predložijo spodnje informacije o izdelku

M

 

 

Vrsta_embalaže_izdelka

Vrsta embalaže izdelka

M

 

 

Enote_embalaže_izdelka

Število posameznih enot izdelka v zavojčku

M

 

 

Neto_masa_embalaže_izdelka

Neto masa posameznega zavojčka v g

F

 

 

Obseg_prodaje_izdelka

Informacije o letnem obsegu prodaje izdelka na državo članico, ki se vsako leto poroča v enotah izdelka ali v kg razsutega tobaka

M

 

 

Drugi_podatki_o_trgu_za_izdelek

Dodatni podatki o trgu, ki so na voljo predlagatelju. Treba posodobiti, če so na voljo novi podatki.

F

 

4.   OPIS SESTAVIN: TOBAK

Za vsako od tobačnih sestavin, uporabljenih v izdelku, morajo biti izpolnjene naslednje spremenljivke za vsako kombinacijo metode sušenja lista, vrste lista in vrste dela.

Št. polja

Polje

Opis

Poročanje

Predlagatelj meni, da so informacije zaupne

 

Vrsta_dela_tobaka

Vrsta dela tobaka (4)

M

 

 

Vrsta_dela_tobaka_drugo

Ime vrste dela tobaka, če spada pod „drugo“

F

 

 

Dokumentacija_z_opisom_dela_tobaka

Splošni opis vrste proizvedenega dela v recepturi. Opis mora zagotoviti podrobne informacije o količinski in kakovostni sestavi proizvedenega tobaka

F

 

 

Dobavitelj_proizvedenega_dela_tobaka

Za vsakega dobavitelja uradno(-a) ime(-na) podjetja, vključno z njegovimi kontaktnimi podatki (5)

F

 

 

Vrsta_lista_tobaka

Vrsta uporabljenega lista tobaka

M

 

 

Vrsta_lista_tobaka_drugo

Ime ali opis vrste lista tobaka, če spada pod „drugo“ ali „neopredeljeno“

F

 

 

Metoda_sušenja_lista_tobaka

Metoda, ki se uporablja za sušenje tobačnega lista

M

 

 

Metoda_sušenja_lista_tobaka_drugo

Ime ali opis uporabljene metode sušenja, če spada pod „drugo“

F

 

 

Količina_tobaka

Masa na enoto izdelka v mg

M

 

5.   OPIS SESTAVIN: DODATKI IN DRUGE SNOVI/ELEMENTI

Št. polja

Polje

Opis

Poročanje

Predlagatelj meni, da so informacije zaupne

 

Kategorija_sestavine

Kategorija sestavnega dela izdelka (npr. filtri, papir itd.)

M

 

 

Kategorija_sestavine_drugo

Kategorija sestavnega dela izdelka, če spada pod „drugo“

F

 

 

Ime_sestavine

Kemijsko ime sestavine

M

 

 

Številka_CAS_sestavine

Številka CAS (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov)

M

 

 

Dodatna_številka_CAS_sestavine

Dodatne številke CAS, če je primerno

F

 

 

Številka_FEMA_sestavine

Številka FEMA (združenje proizvajalcev arom in ekstraktov – Flavour and Extract Manufacturers Association), če obstaja

F

Če številka CAS ne obstaja, mora biti navedena vsaj ena od navedenih štirih številk. Če se navede več kot ena številka, morajo biti te številke navedene v naslednjem vrstnem redu pomembnosti FEMA>dodatek>FL>ES.

 

 

Številka_dodatka

Če je sestavina aditiv za živila, njegova „E-številka“, kot je določena v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (6)

 

 

Številka_FL_sestavine

Številka FL, če obstaja (evropska številka aromatičnih snovi, kot je določena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (7))

 

 

Številka_ES_sestavine

Številka Evropske skupnosti (ES) (8), če obstaja

 

 

Nihanje_količine_sestavine

Navedba, ali količina sestavine niha od ene proizvodne serije do druge

M

 

 

Količina_sestavine_po_recepturi

Standardna masa sestavine v eni enoti izdelka v skladu z recepturo v mg

M

 

 

Min_raven_razpona_sestavine_po_recepturi

Navedba najmanjše mase (mg) sestavine v eni enoti izdelka v skladu z recepturo, če deklarirana količina niha zaradi prilagajanja naravnim variacijam tobačnega lista

F

 

 

Maks_raven_razpona_sestavine_po_recepturi

Navedba največje mase (mg) sestavine v eni enoti izdelka v skladu z recepturo, če deklarirana količina niha zaradi prilagajanja naravnim variacijam tobačnega lista

F

 

 

Izmerjena_povprečna_količina_sestavine

Masa sestavine v mg, ki je bila dejansko dodana na enoto izdelka v obdobju poročanja (izračunana v obliki statistične srednje vrednosti količin te sestavine, dodane vsaki proizvedeni standardizirani seriji)

F

 

 

Izmerjeni_standardni_odklon_sestavine

Statistično izpeljani standardni odklon povprečne količine sestavine, dodane na enoto izdelka v vsaki standardizirani seriji

F

 

 

Število_meritev_sestavine

Število upoštevanih meritev

F

 

 

Funkcija_sestavine

Funkcija(-e) sestavine

M

 

 

Funkcija_sestavine_drugo

Funkcija sestavine, če spada pod „drugo“

F

 

 

Sestavina_na prednostnem_seznamu_dodatkov

Navedba, ali je sestavina del prednostnega seznama, določenega v skladu s členom 6 Direktive 2014/40/EU

M

 

 

Dokumentacija_o_dodatku_na_prednostnem_seznamu

Kopije poročil(-a), ki vsebuje(-jo) povzetek in celovit pregled, ki zajema razpoložljivo znanstveno literaturo v zvezi s tem dodatkom in povzetek notranjih podatkov o učinkih tega dodatka

F

 

 

Sestavina_v_nezgoreli_obliki

Navedba, ali ima sestavina v nezgoreli obliki značilnost katerega od poznanih tipov toksičnosti ali ima lastnosti rakotvornosti, mutagenosti ali reproduktivne toksičnosti

M

 

 

Registracija_sestavine_v_skladu_z_uredbo_REACH

Registrska številka v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (9), če obstaja

M

 

 

Sestavina_razvrščena_v_skladu_z_uredbo_CLP

Navedba, ali je sestavina razvrščena v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (10) in je vključena v popis razvrščanja in označevanja

M

 

 

Razvrstitev_sestavine_v_skladu_z_uredbo_CLP

Razvrstitev sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

F

 

 

Toksikološki_podatki_o_sestavini

Razpoložljivost toksikoloških podatkov v zvezi s snovjo, bodisi ločeno ali kot dela zmesi. V vsakem primeru navedite, ali se toksikološki podatki nanašajo na snov v zgoreli ali nezgoreli obliki.

M

 

 

Toksičnost_emisije_sestavine

Obstoj študij o kemični sestavi in/ali toksičnosti emisij

F/M

 

 

Toksičnost_sestavine_CMR

Obstoj študij o rakotvornosti, mutagenosti ali reproduktivni toksičnosti sestavine

F/M

 

 

Toksičnost_sestavine_srce_in_pljuča

Obstoj preskusov in vitro ter in vivo, da se ocenijo toksikološki učinki sestavine na srce, krvne žile ali dihalne poti

F/M

 

 

Toksičnost_sestavine_zasvojljivost

Obstoj analize morebitne zasvojljivosti sestavine

F/M

 

 

Toksičnost_sestavine_drugo

Obstoj kakršnih koli drugih toksikoloških podatkov, ki niso navedeni zgoraj

F/M

 

 

Dokumentacija_o_toksičnosti/zasvojljivosti_sestavine

Naložite razpoložljive študije, navedene v prejšnjih šestih poljih (toksikološki podatki, emisija, CMR, srce in pljuča, zasvojljivost, drugo).

F/M

 

6.   EMISIJE KATRANA, NIKOTINA IN OGLJIKOVEGA MONOKSIDA TER DRUGE EMISIJE

Št. polja

Polje

Opis

Poročanje

Predlagatelj meni, da so informacije zaupne

 

Emisija_katrana

Vsebnost katrana v skladu s standardom ISO 4387 s točnostjo meritev v skladu s standardom ISO 8243

F

 

 

Emisija_nikotina

Vsebnost nikotina v skladu s standardom ISO 10315 s točnostjo meritev v skladu s standardom ISO 8243

F

 

 

Emisija_CO

Vsebnost ogljikovega monoksida v skladu s standardom ISO 8454 s točnostjo meritev v skladu s standardom ISO 8243

F

 

 

Laboratorij_za_emisije_katrana_nikotina_in_ ogljikovega_monoksida

Oznaka laboratorija(-ev), uporabljenega(-ih) za merjenje emisij katrana, nikotina in ogljikovega monoksida

F

 

 

Druga_emisija_na_voljo

Navedba, ali so bile izmerjene druge emisije (11)

M

 

 

Dokumentacija_o_načinih_druge_emisije

Opis načinov merjenja, uporabljenih za ugotavljanje druge emisije

F

 

 

Ime_druge_emisije

Kemijsko ime druge emisije, nastale med preskušanjem izdelka

F

 

 

CAS_druge_emisije

Številka CAS (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov) druge emisije

F

 

 

IUPAC_druge_emisije

Ime po IUPAC (Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo) druge emisije, če številka CAS ne obstaja

F

 

 

Količina_druge_emisije

Količina druge emisije, proizvedene pri uporabi izdelka, glede na uporabljeni način merjenja

F

 

 

Enote_druge_emisije

Enota, v kateri se meri emisija

F

 

7.   POSEBNO ZA CIGARETE (12)

Št. polja

Polje

Opis

Poročanje

Predlagatelj meni, da so informacije zaupne

 

Značilna_aroma_cigarete

Razvrstitev kot cigarete z značilno aromo, kakor je navedeno v členu 7(14) Direktive 2014/40/EU

M

 

 

Ventilacija_filtra_cigarete

Skupna ventilacija filtra (0–100 %)

M

 

 

Upad_tlaka_pri_pokritem_filtru

Upad tlaka pri pokritih luknjicah (mmH2O)

M

 

 

Upad_tlaka_pri_odkritem_filtru

Upad tlaka pri odkritih luknjicah (mmH2O)

M

 

8.   POSEBNO ZA BREZDIMNE TOBAČNE IZDELKE (ZA ORALNO UPORABO-NJUHANJE-ŽVEČENJE) (13)

Št. polja

Polje

Opis

Poročanje

Predlagatelj meni, da so informacije zaupne

 

Ph_brezdimnega_izdelka

Ph izdelka

M

 

 

Vsebnost_nikotina_v_brezdimnem_izdelku

Skupna vsebnost nikotina izdelka na enoto izdelka

M

 

9.   POSEBNO ZA TOBAK ZA ZVIJANJE IN TOBAK ZA PIPE (14)

Št. polja

Polje

Opis

Poročanje

Predlagatelj meni, da so informacije zaupne

 

Skupna_vsebnost_nikotina_v_tobaku_za_zvijanje/tobaku_za_pipe

Skupna vsebnost nikotina izdelka v razsutem stanju na enoto izdelka

M

 


(1)  Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

(2)  Enota za razsuti tobak je 1 g.

(3)  Za vsakega proizvajalca je treba predložiti naslednje informacije: identifikacijsko številko, če obstaja, uradno ime, naslov, državo, službeni telefon in namenski službeni elektronski naslov.

(4)  Glej opredelitev tobaka v skladu s členom 2(1) Direktive 2014/40/EU.

(5)  Za vsakega dobavitelja je treba predložiti naslednje informacije: identifikacijsko številko predlagatelja, če obstaja, uradno ime, naslov, državo, službeni telefon in namenski službeni elektronski naslov.

(6)  Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16).

(7)  Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L 354, 31.12.2008, str. 34).

(8)  Kot je bila vzpostavljena z Odločbo Komisije 81/437/EGS z dne 11. maja 1981 o določitvi meril, v skladu s katerimi države članice priskrbijo Komisiji podatke v zvezi s seznamom kemijskih snovi (UL L 167, 24.6.1981, str. 31–38).

(9)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(10)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(11)  Za vsako izmerjeno „drugo emisijo“, morajo biti v tem delu izpolnjena vsa polja „Druga_emisija“.

(12)  V tem oddelku M in F veljata samo za cigarete.

(13)  V tem oddelku M in F veljata samo za brezdimne izdelke.

(14)  V tem oddelku M in F veljata samo za tobak za zvijanje in tobak za pipe.


Na vrh