EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02015D0179-20171124

Konsolidirano besedilo: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/179 z dne 4. februarja 2015 o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z lesenim pakirnim materialom iz lesa iglavcev ( Coniferales ) v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 445)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/179/2017-11-24

02015D0179 — SL — 24.11.2017 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/179

z dne 4. februarja 2015

o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z lesenim pakirnim materialom iz lesa iglavcev (Coniferales) v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 445)

(UL L 030 6.2.2015, str. 38)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/2187 notificirano pod dokumentarno številko C(2017 z dne 16. novembra 2017

  L 309

19

24.11.2017
▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/179

z dne 4. februarja 2015

o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z lesenim pakirnim materialom iz lesa iglavcev (Coniferales) v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2015) 445)Člen 1

Dovoljenje za odobritev odstopanja

Z odstopanjem od člena 5(1) Direktive 2000/29/ES v povezavi s točko 2 oddelka I dela A Priloge IV k navedeni direktivi lahko države članice odobrijo vnos na svoje ozemlje lesenega pakirnega materiala iz lesa iglavcev (Coniferales) v obliki zabojev, ki se dejansko uporabljajo pri prevozu streliva, so bili izdelani najpozneje 31. avgusta 2007 in so po poreklu iz Združenih držav Amerike pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike, v nadaljnjem besedilu „zaboji“, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Obveznost uradnega obveščanja

1.  Uvoznik vsaj pet delovnih dni vnaprej pristojni uradni organ države članice ali držav članic vstopne točke in prvega kraja skladiščenja, ki ni vstopna točka, uradno obvesti o svoji nameri za vnos pošiljke.

2.  Uradno obvestilo iz odstavka 1 vključuje naslednje elemente:

(a) datum načrtovanega vnosa;

(b) popis zadevne pošiljke z opredelitvijo zabojev, ki so del te pošiljke;

(c) ime in naslov uvoznika;

(d) vstopna točka načrtovanega vnosa;

(e) naslov prvega kraja skladiščenja, ki ni vstopna točka.

Člen 3

Preverjanja, ki jih opravijo pristojni uradni organi

Pristojni uradni organ v državi članici prvega kraja skladiščenja, ki ni vstopna točka, preveri skladnost reprezentativnega vzorca vsake pošiljke z naslednjimi točkami Priloge:

(a) točkama (1) in (2) v zvezi s prikazom zadevnih oznak;

(b) točko (4) v zvezi z odstranitvijo lubja;

(c) točko (5) v zvezi z vsebnostjo vlage;

(d) točko (7) v zvezi s spremnimi dokumenti.

Člen 4

Skladiščenje in premikanje

1.  Pred in po preverjanjih, kot so navedena v členu 3, zaboji ostanejo v zaprtih skladiščih.

2.  Če se zaboji premikajo pred ali po preverjanjih, kot so navedena v členu 3, se premikajo v zaprtih zabojnikih ali v celoti pokriti z zaščitnim kritjem.

3.  Če se zaboji premikajo po preverjanjih, kot so navedena v členu 3, oseba, ki jih premika, uradno obvesti pristojni uradni organ ali pristojne uradne organe o kraju odhoda in namembnem kraju ter količinah in identiteti zadevnih zabojev.

Če se zaboji skladiščijo po preverjanjih, kot so navedena v členu 3, na kraju, ki ni kraj opravljanja navedenih preverjanj, oseba, ki jih skladišči, uradno obvesti pristojni uradni organ o kraju skladiščenja ter količinah in identiteti zadevnih zabojev.

Člen 5

Uradno obvestilo o neskladnosti

Države članice uradno obvestijo Komisijo in druge države članice o vsaki pošiljki, ki ni v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi.

Navedeno uradno obvestilo pošljejo najpozneje tri delovne dni po datumu, ko pristojni uradni organ izve za takšno pošiljko.

Člen 6

Poročanje o uvozu

Država članica prvega kraja skladiščenja, ki ni vstopna točka, kot je navedeno v členu 2(1), Komisiji in drugim državam članicam do 31. januarja vsako leto predloži informacije o številu pošiljk, vnesenih na njeno ozemlje, in poročilo o preverjanjih iz člena 3, opravljenih med 1. januarjem in 31. decembrom predhodnega leta.

Člen 7

Datum prenehanja veljavnosti

Ta sklep preneha veljati ►M1  31. decembra 2020 ◄ .

Člen 8

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.
PRILOGA

POGOJI ZA ZABOJE, KOT SO NAVEDENI V ČLENU 1

Zaboji iz člena 1 izpolnjujejo naslednje pogoje:

(1) Opremljeni so z oznako, ki potrjuje, da so bili izdelani najpozneje 31. avgusta 2007.

(2) Opremljeni so z oznako, ki označuje, da so bili obdelani s sredstvom za zaščito lesa, ki ga odobri Agencija za varstvo okolja Združenih držav Amerike.

(3) Če so bili zaboji od 1. septembra 2007 popravljeni, les, uporabljen za navedeni namen, izpolnjuje pogoje iz točke 2 oddelka I dela A Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES.

(4) Zaboji so izdelani iz lesa, ki mu je bilo odstranjeno lubje, razen vizualno ločenih in jasno razločljivih majhnih koščkov lubja, ki izpolnjujejo eno od naslednjih zahtev:

(a) so široki manj kot 3 cm (ne glede na dolžino) ali

(b) če so širši od 3 cm, je celotna površina vsakega posameznega kosa lubja manjša od 50 cm2.

(5) Vsebnost vlage ne presega 20 %.

(6) Vedno so bili skladiščeni v zaprtih zgradbah in so se prevažali v zaprtih zabojnikih ali v celoti pokriti z zaščitnim kritjem.

(7) Priložen jim je dokument, ki ga izda Ministrstvo za obrambo Združenih držav Amerike in ki potrjuje skladnost s pogoji iz točk (4), (5) in (6).

Na vrh