EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014D0709

2014/709/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 7222) Besedilo velja za EGP

UL L 295, 11.10.2014, str. 63–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 21/04/2021: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 30/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/709/oj

11.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/63


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 9. oktobra 2014

o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 7222)

(Besedilo velja za EGP)

(2014/709/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), in zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 2002/60/ES (4) določa minimalne ukrepe, ki jih je treba uporabljati v Uniji za nadzor nad afriško prašičjo kugo, vključno z ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primeru izbruha afriške prašičje kuge na gospodarstvu s prašiči in v primeru suma ali potrditve afriške prašičje kuge pri divjih prašičih. Navedeni ukrepi vključujejo načrte, ki jih morajo razviti in izvajati države članice ter jih mora potrditi Komisija, za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri populaciji divjih prašičev.

(2)

Afriška prašičja kuga je prisotna v Italiji na Sardiniji od leta 1978, od leta 2014 pa se je prenesla v druge države članice vzhodne Evrope, med drugim v Estonijo, Latvijo, Litvo in Poljsko, iz sosednjih tretjih držav, kjer je navedena bolezen razširjena.

(3)

Da bi usmerjale nadzorne ukrepe in preprečile širjenje bolezni in kakršne koli nepotrebne motnje trgovine v Uniji ter se izognile tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, so zadevne države članice nemudoma vzpostavile okužena območja in območja, na katerih obstaja tveganje za okužbo, ki so bila opredeljena na ravni Unije v sodelovanju z zadevnimi državami članicami z izvedbenima sklepoma Komisije, ki sta bila prečiščena z Izvedbenim sklepom Komisije 2014/178/EU (5). Navedeni sklep določa tudi nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi s premiki, odpremo prašičev in nekaterih prašičjih proizvodov ter označevanjem prašičjega mesa z območij iz Priloge k navedenemu sklepu, da se prepreči širjenje navedene bolezni na druga območja Unije.

(4)

Z Odločbo Komisije 2005/362/ES (6) je bil odobren načrt, ki ga je Komisiji predložila Italija, za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na Sardiniji, z Izvedbenim sklepom Komisije 2014/442/EU (7) pa so bili odobreni načrti za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na nekaterih območjih Litve in Poljske.

(5)

Afriška prašičja kuga se lahko šteje za endemično bolezen pri populacijah domačih in divjih prašičev iz nekaterih tretjih držav, ki mejijo na Unijo, ter predstavlja stalno grožnjo za Unijo.

(6)

Bolezen lahko ogrozi prašičje črede na neokuženih območjih držav članic, v katerih je trenutno bolezen prisotna, in sicer v Estoniji, Italiji, Latviji, Litvi in na Poljskem, ter prašičje črede v drugih državah članicah, zlasti pri trgovini s proizvodi iz prašičev.

(7)

Estonija, Italija, Latvija, Litva in Poljska so v okviru Direktive 2002/60/ES sprejele ukrepe za boj proti afriški prašičji kugi, Estonija in Latvija pa morata Komisiji v odobritev predložiti svoje načrte za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v skladu s členom 16 navedene direktive.

(8)

Primerno je, da se zadevne države članice in območja navedejo v Prilogi in razvrstijo glede na stopnjo tveganja. Različni deli Priloge bi morali obravnavati epidemiološke razmere glede afriške prašičje kuge, vključno glede tega, ali se tveganje nanaša le na gospodarstva s prašiči in populacijo divjih prašičev (dela III in IV), le populacijo divjih prašičev (del II) ali pa tveganje obstaja zaradi določene bližine okužbe pri populaciji divjih prašičev (del I). Zlasti bi bilo treba razlikovati, ali so se epidemiološke razmere ustalile in je bolezen postala endemična (del IV) ali pa se razmere še vedno spreminjajo in je njihov razvoj negotov (del III). Vendar pa bi bilo morda treba razvrstitev ozemelj držav članic ali njihovih delov v delih I, II, III in IV glede na zadevne populacije prašičev prilagoditi, tako da se upoštevajo dodatni dejavniki tveganja zaradi lokalnih epidemioloških razmer in njihovega razvoja, zlasti na novo okuženih območjih, kjer je na voljo manj izkušenj na področju epidemiologije bolezni v različnih ekoloških sistemih.

(9)

Kar se tiče tveganja širjenja afriške prašičje kuge pomenijo premiki različnih proizvodov iz prašičev različne stopnje tveganja. Praviloma pomenijo premiki živih prašičev, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov ter živalskih stranskih proizvodov prašičjega izvora z okuženih območij večje tveganje v smislu izpostavljenosti in posledic kot premiki mesa, mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, kakor je navedeno v znanstvenem mnenju Evropske agencije za varnost hrane iz leta 2010 (8). Zato bi bilo treba prepovedati odpremo živih prašičev, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov, živalskih stranskih proizvodov prašičjega izvora ter odpremo nekaterih vrst mesa, mesnih pripravkov in mesnih proizvodov z nekaterih območij držav članic, navedenih v delih I, II, III in IV Priloge k temu sklepu. Ta prepoved vključuje vse prašiče, kakor je navedeno v Direktivi Sveta 92/65/EGS (9).

(10)

Da bi se upoštevale različne stopnje tveganja glede na vrsto prašičjega proizvoda in epidemiološke razmere v zadevnih državah članicah in območjih, je primerno, da se določijo nekatera odstopanja za vsako vrsto prašičjega proizvoda z ozemelj, navedenih v različnih delih Priloge k temu sklepu. Navedena odstopanja so prav tako skladna z ukrepi za zmanjševanje tveganj pri uvozu glede afriške prašičje kuge iz Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Mednarodne organizacije za zdravje živali. V tem sklepu bi bilo treba določiti tudi dodatne zaščitne ukrepe in zdravstvene zahteve ali postopke pri zadevnih proizvodih, ki se uporabljajo, če so odobrena taka odstopanja.

(11)

Zaradi sedanjih epidemioloških razmer in iz previdnostnih razlogov so zadevne države članice – Estonija, Latvija, Litva in Poljska – določile nova območja zadostne in ustrezne velikosti, kot je opisano v delih I, II in III Priloge k temu sklepu, ki so prilagojena trenutnim epidemiološkim razmeram in na katerih se za premike živih prašičev, semena, jajčnih celic in zarodkov prašičev, svežega prašičjega mesa in nekaterih prašičjih proizvodov uporabljajo ustrezne omejitve. Razmere v zvezi z afriško prašičjo kugo na Sardiniji v Italiji se razlikujejo od tistih v drugih državah članicah zaradi dolgotrajne endemičnosti bolezni na tem delu italijanskega ozemlja in otoške lege Sardinije; zato se zdi potrebno vključiti del IV v Prilogo k temu sklepu, da bo v njem še naprej zajeto celotno ozemlje Sardinije v Italiji.

(12)

Veterinarske omejitve, ki se trenutno uporabljajo, so zlasti stroge na območjih, navedenih v delu III Priloge k temu sklepu, in bi zato lahko pripeljale do logističnih težav in težav v zvezi z dobrobitjo živali, kadar zakol prašičev na zadevnih območjih ni mogoč, zlasti ker ni ustreznih klavnic ali zaradi omejitev zmogljivosti za zakol na ustreznih območjih, navedenih v delu III.

(13)

Premiki živih prašičev za takojšnji zakol pomenijo manjše tveganje kot druge vrste premikov živih prašičev, pod pogojem, da se izvajajo ukrepi za zmanjšanje tveganja. Zato je primerno, da lahko pri spletu zgoraj opisanih okoliščin zadevne države članice izjemoma odobrijo odstopanja za odpremo živih prašičev z območij, navedenih v delu III Priloge, za takojšen zakol v klavnici zunaj navedenega območja v isti državi članici, če so izpolnjeni strogi pogoji, da se ne bi ogrozil nadzor bolezni.

(14)

Direktiva Sveta 64/432/EGS (10) in Odločba Komisije 93/444/EGS (11) določata, da morajo živali pri premikih spremljati zdravstvena spričevala. Če se odstopanja od prepovedi odpreme živih prašičev z območij, navedenih v Prilogi k temu sklepu, uporabljajo za žive prašiče, namenjene za trgovino znotraj Unije ali za izvoz v tretjo državo, bi morala navedena zdravstvena spričevala vključevati sklicevanje na ta sklep, da se v ustreznih spričevalih zagotovijo primerne in točne zdravstvene informacije.

(15)

Uredba Komisije (ES) št. 599/2004 (12) določa, da morajo premike nekaterih proizvodov živalskega izvora spremljati zdravstvena spričevala. Da se prepreči širjenje afriške prašičje kuge na druga območja Unije, kadar za državo članico velja prepoved odpreme svežega prašičjega mesa, mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo prašičje meso z nekaterih delov njenega ozemlja, bi bilo treba določiti nekatere zahteve, zlasti v zvezi z izdajo spričeval, za odpremo takega mesa, mesnih pripravkov in mesnih proizvodov z drugih območij ozemlja navedene države članice, za katero navedena prepoved ne velja, v navedenih zdravstvenih spričevalih pa bi moralo biti navedeno sklicevanje na ta sklep.

(16)

Da se prepreči širjenje afriške prašičje kuge na druga območja Unije in tretje države, je poleg tega primerno zagotoviti, da za odpremo svežega prašičjega mesa, mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, iz držav članic z območij, navedenih v Prilogi, veljajo nekateri strožji pogoji. Zlasti bi morali biti tako sveže prašičje meso, mesni pripravki in mesni proizvodi označeni s posebnimi oznakami, ki jih ni mogoče zamenjati z identifikacijsko oznako iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (13) ali z oznako zdravstvene ustreznosti iz Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (14).

(17)

Pri obdobju uporabe ukrepov iz tega sklepa bi bilo treba upoštevati epidemiologijo afriške prašičje kuge in pogoje za ponovno pridobitev statusa območja, prostega afriške prašičje kuge, v skladu z Zoosanitarnim kodeksom za kopenske živali Mednarodne organizacije za zdravje živali, zaradi česar bi moralo to obdobje trajati vsaj do 31. decembra 2018.

(18)

Izvedbeni sklep 2014/178/EU bi bilo zato treba razveljaviti in nadomestiti s tem sklepom.

(19)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta sklep določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v državah članicah ali na njihovih območjih, kot je določeno v Prilogi („zadevne države članice“).

Uporablja se brez poseganja v načrte za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri populaciji divjih prašičev v zadevni državi članici, ki jih je Komisija odobrila v skladu s členom 16 Direktive 2002/60/ES.

Člen 2

Prepoved odpreme živih prašičev, semena, jajčnih celic in zarodkov prašičev, prašičjega mesa, pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa ter vseh drugih proizvodov, ki vsebujejo prašičje meso, ter pošiljk živalskih stranskih proizvodov iz prašičev z določenih območij iz Priloge

Zadevne države članice prepovejo:

(a)

odpremo živih prašičev z območij iz delov II, III in IV Priloge;

(b)

odpremo pošiljk semena, jajčnih celic in zarodkov prašičev z območij iz delov III in IV Priloge;

(c)

odpremo pošiljk prašičjega mesa, pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa ter vseh drugih proizvodov, ki vsebujejo tako meso, z območij iz delov III in IV Priloge;

(d)

odpremo pošiljk živalskih stranskih proizvodov prašičev z območij iz delov III in IV Priloge.

Člen 3

Odstopanje od prepovedi odpreme pošiljk živih prašičev z območij iz dela II Priloge

Z odstopanjem od prepovedi iz točke (a) člena 2 lahko zadevne države članice dovolijo odpremo živih prašičev z gospodarstva, ki se nahaja na območjih iz dela II Priloge, na druga območja na ozemlju iste države članice, pod pogojem, da:

1.

so vsaj 30 dni ali od rojstva bivali na gospodarstvu, na navedeno gospodarstvo z območij iz delov II, III in IV Priloge pa vsaj 30 dni pred datumom premika niso bili vneseni nobeni živi prašiči; in

2.

da je bilo pri prašičih opravljeno laboratorijsko testiranje na afriško prašičjo kugo in so bili vzorci, odvzeti v skladu s postopki vzorčenja iz načrta za izkoreninjenje afriške prašičje kuge iz drugega odstavka člena 1 tega sklepa v obdobju 15 dni pred datumom premika, negativni, na dan odpreme pa je uradni veterinar v skladu s postopki preverjanja in vzorčenja iz dela A poglavja IV Priloge k Odločbi Komisije 2003/422/ES (15) opravil klinični pregled za afriško prašičjo kugo; ali

3.

da prašiči prihajajo z gospodarstva:

(a)

ki ga vsaj dvakrat letno, v razmiku vsaj 4 mesecev, pregleda pristojni veterinarski organ:

(i)

v skladu s smernicami in postopki iz poglavja IV Priloge k Odločbi 2003/422/ES;

(ii)

ki vključi klinični pregled in vzorčenje, pri katerih je bilo na prašičih, starejših od 60 dni, opravljeno laboratorijsko testiranje v skladu s postopki preverjanja in vzorčenja, določenimi v delu A poglavja IV Priloge k Odločbi 2003/422/ES;

(iii)

ki preveri učinkovito izvajanje ukrepov iz druge alineje in četrte do sedme alineje člena 15(2)(b) Direktive 2002/60/ES;

(b)

ki izvaja ukrepe biološke zaščite za afriško prašičjo kugo, kot jih je določil pristojni organ.

Člen 4

Odstopanje od prepovedi odpreme pošiljk živih prašičev za takojšnji zakol z območij, navedenih v delu III Priloge, in odpreme pošiljk prašičjega mesa, pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa takih prašičev

Z odstopanjem od prepovedi iz točk (a) in (c) člena 2 lahko zadevne države članice dovolijo odpremo živih prašičev za takojšnji zakol z območij, navedenih v delu III Priloge, na druga območja na ozemlju iste države članice, če obstajajo logistične omejitve zmogljivosti za zakol v klavnicah, ki jih je odobril pristojni organ v skladu s členom 12 in se nahajajo na območjih, navedenih v delu III Priloge, pod pogojem, da:

1.

so prašiči vsaj 30 dni ali od rojstva bivali na gospodarstvu, na navedeno gospodarstvo z območij iz delov II, III in IV Priloge pa vsaj 30 dni pred datumom premika niso bili vneseni nobeni živi prašiči;

2.

prašiči izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1 in odstavka 2 ali odstavka 3 člena 3;

3.

so prašiči prepeljani za takojšen zakol neposredno, brez ustavljanja ali raztovarjanja, v klavnico, odobreno v skladu s členom 12, ki jo je izrecno za ta namen odobril pristojni organ;

4.

je pristojni organ za odpremo obvestil pristojni organ, odgovoren za klavnico, o predvideni odpremi prašičev, ta pa pristojni organ za odpremo obvesti o prihodu prašičev;

5.

so prašiči ob prihodu v klavnico nastanjeni in zaklani ločeno od drugih prašičev, in sicer le na določen dan, ko je predviden le zakol prašičev z območij, navedenih v delu III Priloge;

6.

poteka prevoz prašičev v klavnico z območij ali prek območij, ki so zunaj območij, navedenih v delu III Priloge, po vnaprej opredeljenih prometnih poteh ter so vozila, uporabljena za prevoz navedenih prašičev, očiščena in po potrebi razkužena ter je bila na njih izvedena dezinsekcija čim prej po raztovarjanju;

7.

zadevne države članice zagotovijo, da so sveže prašičje meso ter pripravki in proizvodi iz prašičjega mesa, pridobljeni iz navedenih prašičev:

(a)

proizvedeni, skladiščeni in predelani v obratih, odobrenih v skladu s členom 12;

(b)

označeni v skladu s členom 16;

(c)

se tržijo le na ozemlju navedene države članice;

8.

zadevne države članice zagotovijo, da se živalski stranski proizvodi iz navedenih prašičev obdelajo po usmerjenem sistemu, ki ga je odobril pristojni organ in zagotavlja, da pridobljeni proizvodi iz navedenih prašičev ne predstavljajo tveganja v zvezi z afriško prašičjo kugo;

9.

zadevne države članice nemudoma obvestijo Komisijo o odobritvi odstopanj v skladu s tem členom ter sporočijo imena in naslove klavnic, ki so odobrene v skladu s tem členom.

Člen 5

Odstopanje od prepovedi odpreme pošiljk prašičjega mesa, pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa ter vseh drugih proizvodov, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, z območij iz dela III Priloge

Z odstopanjem od prepovedi iz točke (c) člena 2 lahko zadevne države članice dovolijo odpremo prašičjega mesa, pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa ter vseh drugih proizvodov, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, z območij iz dela III Priloge, če so bodisi:

(a)

pridobljeni iz prašičev, ki so bili od rojstva na gospodarstvih zunaj območij iz delov II, III ali IV Priloge, prašičje meso ter pripravki in proizvodi iz prašičjega mesa, ki so sestavljeni iz takega mesa ali ga vsebujejo, pa so bili proizvedeni, skladiščeni in predelani v obratih, odobrenih v skladu s členom 12; ali

(b)

pridobljeni iz prašičev, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 1 in 2 ali odstavka 3 člena 3, prašičje meso ter pripravki in proizvodi iz prašičjega mesa, ki so sestavljeni iz takega mesa ali ga vsebujejo, pa so bili proizvedeni, skladiščeni in predelani v obratih, odobrenih v skladu s členom 12; ali

(c)

bili proizvedeni in predelani v skladu s členom 4(1) Direktive 2002/99/ES v obratih, odobrenih v skladu s členom 12.

Člen 6

Odstopanje od prepovedi odpreme pošiljk prašičjega mesa, pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa ter vseh drugih proizvodov, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, z območij iz dela IV Priloge

Z odstopanjem od prepovedi iz točke (c) člena 2 lahko zadevne države članice dovolijo odpremo prašičjega mesa, pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa ter vseh drugih proizvodov, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, z območij iz dela IV Priloge, če so bodisi:

(a)

pridobljeni iz prašičev, ki so bili od rojstva na gospodarstvih zunaj območij iz Priloge, prašičje meso ter pripravki in proizvodi iz prašičjega mesa, ki so sestavljeni iz takega mesa ali ga vsebujejo, pa so bili proizvedeni, skladiščeni in predelani v obratih, odobrenih v skladu s členom 12; ali

(b)

bili proizvedeni in predelani v skladu s členom 4(1) Direktive 2002/99/ES v obratih, odobrenih v skladu s členom 12.

Člen 7

Odstopanje od prepovedi odpreme pošiljk živalskih stranskih proizvodov iz prašičev z območij iz delov III in IV Priloge

1.   Z odstopanjem od prepovedi iz točke (d) člena 2 lahko zadevne države članice dovolijo odpremo pridobljenih proizvodov, opredeljenih v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (16), ki so pridobljeni iz živalskih stranskih proizvodov iz prašičev, ki izvirajo z območij iz delov III in IV Priloge, če so bili navedeni stranski proizvodi obdelani po postopku, ki zagotavlja, da pridobljeni proizvod ne predstavlja tveganja v zvezi z afriško prašičjo kugo.

2.   Z odstopanjem od prepovedi iz točke (d) člena 2 lahko zadevne države članice dovolijo odpremo neobdelanih trupov prašičev, razen divjih prašičev, in živalskih stranskih proizvodov iz prašičev, razen divjih prašičev iz klavnic (17) (v nadaljnjem besedilu: živalski stranski proizvodi), z območij iz dela III Priloge v obrat za predelavo, sežiganje ali sosežiganje, ki se nahaja izven območij iz dela III Priloge, pod pogojem, da:

(a)

izvirajo živalski stranski proizvodi z gospodarstev ali iz klavnic, ki se nahajajo na območjih, navedenih v delu III Priloge, na katerih najmanj 40 dni pred odpremo ni bilo nobenega izbruha afriške prašičje kuge;

(b)

je pristojni organ vsak tovornjak in druga vozila, ki se uporabljajo za prevoz živalskih stranskih proizvodov, posamezno registriral v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 1069/2009 in:

(i)

je neprepustno pokrit prostor za prevoz navedenih živalskih stranskih proizvodov zgrajen na način, ki omogoča učinkovito čiščenje in dezinfekcijo, konstrukcija tal pa omogoča lažje odtekanje in zbiranje tekočin;

(ii)

vloga za registracijo tovornjaka in drugih vozil vključuje dokaze, da je tovornjak ali vozilo uspešno opravilo redne tehnične preglede;

(iii)

vsak tovornjak mora biti opremljen s satelitskim navigacijskim sistem za določanje lokacije v realnem času. Prevoznik pristojnemu organu omogoči nadzor premikanja tovornjaka v realnem času in vodenje elektronske evidence o premikanju za najmanj 2 meseca;

(c)

uradni veterinar po natovarjanju zapečati prostor za prevoz navedenih živalskih stranskih proizvodov. Le uradni veterinar lahko odstraniti zalivko in jo nadomestiti z novo. Pristojni organ mora biti obveščen o vsakem natovarjanju ali zamenjavi zalivk;

(d)

je vsak vstop tovornjakov ali vozil na gospodarstva s prašiči prepovedan, pristojni organ pa zagotavlja varno zbiranje trupel prašičev;

(e)

poteka prevoz do zgoraj navedenih obratov neposredno, samo do navedenih obratov, brez postankov in po poti, ki jo je odobril pristojni organ, od določene točke razkuževanja na izhodu z območja, navedenega v delu III Priloge. Na določeni točki razkuževanja morajo biti tovornjaki in vozila pod nadzorom uradnega veterinarja ustrezno očiščeni in razkuženi;

(f)

vsako pošiljko živalskih stranskih proizvodov spremlja ustrezno izpolnjen komercialni dokument iz poglavja III Priloge VIII k Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011 (18). Uradni veterinar, odgovoren za namembni obrat za predelavo mora vsak prihod potrditi pristojnemu organu iz točke (b)(iii);

(g)

se po raztovarjanju živalskih stranskih proizvodov tovornjak ali vozilo in katera koli druga oprema, ki se uporablja za prevoz živalskih stranskih proizvodov in bi lahko bila kontaminirana, očistijo in razkužijo ter se po potrebi na njih v celoti izvede dezinsekcija v zaprtem območju obrata za predelavo pod nadzorom uradnega veterinarja. Uporablja se člen 12(a) Direktive 2002/60/ES;

(h)

se živalski stranski proizvodi takoj predelajo. Kakršno koli skladiščenje v obratu za predelavo je prepovedano;

(i)

pristojni organ zagotovi, da odprema živalskih stranskih proizvodov ne presega ustreznih dnevnih zmogljivosti za predelavo v predelovalnem obratu;

(j)

pristojni organ pred prvo odpremo iz dela III Priloge pri ustreznih organih zagotovi potrebne ureditve v smislu točke (c) Priloge VI k Direktivi 2002/60/ES za zagotovitev načrta ravnanja v nujnih primerih, hierarhije dajanja navodil in polnega sodelovanja služb v primeru nesreč med prevozom, velike okvare tovornjaka ali vozila ali kakršne koli goljufive dejavnosti prevoznika. Prevozniki nemudoma obvestijo pristojni organ o vsaki nesreči ali okvari tovornjaka ali vozila.

Člen 8

Prepoved odpreme živih prašičev z območij iz Priloge v druge države članice in tretje države

1.   Zadevne države članice zagotovijo, da živi prašiči niso odpremljeni z njihovega ozemlja v druge države članice in tretje države, razen kadar navedeni živi prašiči prihajajo z:

(a)

območij, ki niso navedena v Prilogi;

(b)

gospodarstva, na katero vsaj 30 dni neposredno pred datumom odpreme niso bili vneseni nobeni živi prašiči z območij iz Priloge.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko zadevne države članice dovolijo odpremo živih prašičev z gospodarstva, ki se nahaja na območjih iz dela I Priloge, če navedeni živi prašiči izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

so vsaj 30 dni pred datumom odpreme ali od rojstva neprekinjeno bivali na gospodarstvu, na navedeno gospodarstvo pa vsaj 30 dni pred datumom odpreme niso bili vneseni nobeni živi prašiči z območij iz Priloge;

(b)

prihajajo z gospodarstva, na katerem se izvajajo ukrepi biološke zaščite za afriško prašičjo kugo, ki jih je določil pristojni organ;

(c)

na njih je bilo opravljeno laboratorijsko testiranje na afriško prašičjo kugo, pri katerem so bili vzorci, odvzeti v skladu s postopki vzorčenja iz načrta za izkoreninjenje afriške prašičje kuge iz drugega odstavka člena 1 tega sklepa v obdobju 15 dni pred datumom premika, negativni, na dan odpošiljanja pa je uradni veterinar v skladu s postopki preverjanja in vzorčenja iz dela A poglavja IV Priloge k Odločbi 2003/422/ES opravil klinični pregled za afriško prašičjo kugo; ali

(d)

prihajajo z gospodarstva, ki ga vsaj dvakrat letno, v razmiku vsaj 4 mesecev, pregleda pristojni veterinarski organ:

(i)

v skladu s smernicami in postopki iz poglavja IV Priloge k Odločbi 2003/422/ES;

(ii)

ki vključi klinični pregled in vzorčenje, pri katerih je bilo na prašičih, starejših od 60 dni, opravljeno laboratorijsko testiranje v skladu s postopki preverjanja in vzorčenja, določenimi v delu A poglavja IV Priloge k Odločbi 2003/422/ES;

(iii)

ki preveri učinkovito izvajanje ukrepov iz druge alineje in četrte do sedme alineje člena 15(2)(b) Direktive 2002/60/ES.

3.   Za pošiljke živih prašičev, ki izpolnjujejo pogoje za odstopanje iz odstavka 2, se v ustrezne veterinarske dokumente in/ali zdravstvena spričevala iz člena 5(1) Direktive 64/432/EGS in člena 3(1) Odločbe 93/444/EGS doda naslednje besedilo:

„Prašiči izpolnjujejo zahteve iz člena 8(2) Izvedbenega sklepa 2014/709/EU (19).

Člen 9

Prepoved odpreme pošiljk semena, jajčnih celic in zarodkov prašičev z območij iz Priloge v druge države članice in tretje države

Zadevne države članice zagotovijo, da z njihovega ozemlja v druge države članice ali tretje države niso odpremljene nobene pošiljke:

(a)

semena prašičev, razen če seme izvira iz merjascev iz odobrenega osemenjevalnega središča iz člena 3(a) Direktive Sveta 90/429/EGS (20), ki se ne nahaja na območjih iz delov II, III in IV Priloge k temu sklepu;

(b)

jajčnih celic in zarodkov prašičev, razen če jajčne celice in zarodki izvirajo iz svinj darovalk z gospodarstev, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 8(2) in se nahajajo zunaj območij iz delov II, III in IV Priloge, zarodki pa so bili spočeti ali pridobljeni s semenom, ki izpolnjuje pogoje iz točke (a).

Člen 10

Prepoved odpreme pošiljk živalskih stranskih proizvodov iz prašičev z območij iz Priloge v druge države članice in tretje države

1.   Zadevne države članice zagotovijo, da pošiljke živalskih stranskih proizvodov iz prašičev niso odpremljene z njihovega ozemlja v druge države članice in tretje države, razen če navedeni stranski proizvodi izvirajo iz prašičev, ki izvirajo in prihajajo z gospodarstev z območij, ki niso navedena v delih II, III in IV Priloge.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko zadevne države članice dovolijo odpremo pridobljenih proizvodov iz živalskih stranskih proizvodov iz prašičev z območij iz delov II, III in IV Priloge v druge države članice in tretje države, če:

(a)

so bili navedeni stranski proizvodi obdelani po postopku, ki zagotavlja, da pridobljeni proizvodi iz prašičev ne predstavljajo tveganja v zvezi z afriško prašičjo kugo;

(b)

je pošiljkam pridobljenih proizvodov priložen komercialni dokument, izdan v skladu s poglavjem III Priloge VIII k Uredbi (EU) št. 142/2011.

Člen 11

Prepoved odpreme svežega prašičjega mesa in nekaterih pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa z območij iz Priloge v druge države članice in tretje države

1.   Zadevne države članice zagotovijo, da pošiljke svežega prašičjega mesa iz prašičev z gospodarstev na območjih iz Priloge ter pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa, ki so sestavljeni iz mesa navedenih prašičev ali ga vsebujejo, niso odpremljene v druge države članice in tretje države, razen če je bilo takšno prašičje meso pridobljeno iz prašičev, ki izvirajo in prihajajo z gospodarstev, ki se nahajajo zunaj območij iz delov II, III ali IV Priloge.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko zadevne države članice z območji iz delov II, III ali IV Priloge dovolijo odpremo svežega prašičjega mesa iz odstavka 1 ter pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa, ki so sestavljeni iz takega prašičjega mesa ali ga vsebujejo, v druge države članice, če so navedeni pripravki in proizvodi iz prašičjega mesa pridobljeni iz prašičev, ki so bili od rojstva na gospodarstvih zunaj območij iz delov II, III in IV Priloge, sveže prašičje meso ter pripravki in proizvodi iz prašičjega mesa pa so bili proizvedeni, skladiščeni in predelani v obratih, odobrenih v skladu s členom 12.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko zadevne države članice z območji iz dela II Priloge dovolijo odpremo svežega prašičjega mesa iz odstavka 1 ter pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa, ki so sestavljeni iz takega prašičjega mesa ali ga vsebujejo, v druge države članice, če so navedeni pripravki in proizvodi iz prašičjega mesa pridobljeni iz prašičev, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1 in odstavka 2 ali odstavka 3 člena 3.

Člen 12

Odobritev klavnic, razsekovalnic in obratov za predelavo mesa za namene členov 4, 5 in 6 ter člena 11(2)

Pristojni organi zadevnih držav članic odobrijo samo klavnice, razsekovalnice in obrate za predelavo mesa za namene členov 4, 5 in 6 ter člena 11(2), v katerih se proizvodnja, skladiščenje in predelava svežega prašičjega mesa ter pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa, ki so sestavljeni iz takega prašičjega mesa ali ga vsebujejo, ki izpolnjujejo zahteve za odpremo v druge države članice in tretje države v skladu z odstopanji iz člena 4 do člena 6 in člena 11(2), izvajajo ločeno od proizvodnje, skladiščenja in predelave drugih proizvodov, ki so sestavljeni iz svežega prašičjega mesa ali ga vsebujejo, ter pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa, ki so sestavljeni iz ali vsebujejo meso, pridobljeno iz prašičev, ki izvirajo ali prihajajo z gospodarstev na območjih iz Priloge, razen s tistih, ki so bila odobrena v skladu s tem členom.

Člen 13

Odstopanje od prepovedi odpreme svežega prašičjega mesa ter nekaterih pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa z območij iz Priloge

Z odstopanjem od člena 11 lahko zadevne države članice dovolijo odpremo svežega prašičjega mesa ter pripravkov in proizvodov iz prašičjega mesa, ki so sestavljeni iz takega mesa ali ga vsebujejo, z območij iz delov II, III in IV Priloge v druge države članice in tretje države, če:

(a)

so bili zadevni proizvodi proizvedeni in predelani v skladu s členom 4(1) Direktive 2002/99/ES;

(b)

so bila za zadevne proizvode izdana veterinarska spričevala v skladu s členom 5 Direktive 2002/99/ES,

(c)

je zadevnim proizvodom priloženo ustrezno zdravstveno spričevalo za trgovino znotraj Unije, kakor je določeno v Prilogi k Uredbi (ES) št. 599/2004 in katerega del II se dopolni z naslednjim besedilom:

„Proizvodi izpolnjujejo zahteve iz Izvedbenega sklepa Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (21).

(21)  UL L 295, 11.10.2014, str. 63.“"

Člen 14

Informacije v zvezi s členi 11, 12 in 13

Države članice vsakih šest mesecev od datuma tega sklepa Komisiji in drugim državam članicam sporočijo posodobljen seznam odobrenih obratov iz člena 12 in vse pomembne informacije o uporabi členov 11, 12 in 13.

Člen 15

Ukrepi v zvezi z živimi divjimi prašiči, svežim mesom, mesnimi pripravki in mesnimi proizvodi, ki so sestavljeni iz mesa divjih prašičev ali ga vsebujejo

1.   Zadevne države članice zagotovijo, da:

(a)

nobeni živi divji prašiči z območij iz Priloge niso odpremljeni v druge države članice ali na druga območja na ozemlju iste države članice;

(b)

nobene pošiljke svežega mesa divjih prašičev ter mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz takega mesa ali ga vsebujejo, z območij iz Priloge niso odpremljene v druge države članice ali na druga območja na ozemlju iste države članice.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1(b) lahko zadevne države članice dovolijo odpremo pošiljk svežega mesa divjih prašičev ter mesnih pripravkov in mesnih proizvodov, ki so sestavljeni iz takega mesa ali ga vsebujejo, z območij iz dela I Priloge na druga območja na ozemlju iste države članice, ki niso našteta v Prilogi, če je bil na divjih prašičih opravljen test z negativnimi rezultati na afriško prašičjo kugo v skladu z diagnostičnimi postopki iz delov C in D poglavja VI Priloge k Odločbi 2003/422/ES.

Člen 16

Posebne oznake zdravstvene ustreznosti in zahteve za spričevala za sveže meso, mesne pripravke in mesne proizvode, za katere velja prepoved iz člena 2, člena 11(1) in člena 15(1)

Zadevne države članice zagotovijo, da so sveže meso ter mesni pripravki in mesni proizvodi, za katere veljajo prepovedi iz člena 2, člena 11(1) in člena 15(1), označeni s posebno oznako zdravstvene ustreznosti, ki ne sme biti ovalna in je ni mogoče zamenjati z:

(a)

identifikacijsko oznako za mesne pripravke in mesne proizvode, ki so sestavljeni iz prašičjega mesa ali ga vsebujejo, kot je določeno v oddelku I Priloge II k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(b)

oznako zdravstvene ustreznosti za sveže prašičje meso, kot je določena v poglavju III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004.

Člen 17

Zahteve za gospodarstva in prevozna sredstva na območjih iz Priloge

Zadevne države članice zagotovijo, da:

(a)

se na gospodarstvih s prašiči na območjih iz Priloge k temu sklepu uporabljajo pogoji iz druge in četrte do sedme alineje člena 15(2)(b) Direktive 2002/60/ES;

(b)

se vozila, ki so bila uporabljena za prevoz prašičev ali živalskih stranskih proizvodov iz prašičev z gospodarstev na območjih iz Priloge k temu sklepu, takoj po vsakem prevozu očistijo in razkužijo ter da prevoznik takšno čiščenje in razkuževanje dokaže in tako dokazilo hrani v vozilu.

Člen 18

Zahteve po informacijah za zadevne države članice

Zadevne države članice v okviru Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo obvestijo Komisijo in druge države članice o rezultatih spremljanja afriške prašičje kuge na območjih iz Priloge, kakor je določeno v načrtih za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri populacijah divjih prašičev, ki jih je odobrila Komisija v skladu s členom 16 Direktive 2002/60/ES in so navedeni v drugem odstavku člena 1 tega sklepa.

Člen 19

Skladnost

Države članice spremenijo svoje trgovinske ukrepe, tako da jih uskladijo s tem sklepom, in sprejete ukrepe takoj objavijo na primeren način. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 20

Razveljavitev

Izvedbeni sklep 2014/178/EU se razveljavi.

Člen 21

Uporaba

Ta sklep se uporablja do 31. decembra 2018.

Člen 22

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 9. oktobra 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27).

(5)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/178/EU z dne 27. marca 2014 glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (UL L 95, 29.3.2014, str. 47).

(6)  Odločba Komisije 2005/362/ES z dne 2. maja 2005 o odobritvi načrta za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na Sardiniji, Italija (UL L 118, 5.5.2005, str. 37).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/442/EU z dne 7. julija 2014 o odobritvi načrtov za izkoreninjenje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na nekaterih območjih Litve in Poljske (UL L 200, 9.7.2014, str. 21).

(8)  EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

(9)  Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54).

(10)  Direktiva Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64).

(11)  Odločba Komisije 93/444/EGS z dne 2. julija 1993 o podrobnih pravilih, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi, namenjenimi za izvoz v tretje države (UL L 208, 19.8.1993, str. 34).

(12)  Uredba Komisije (ES) št. 599/2004 z dne 30. marca 2004 o sprejetju usklajenega vzorca spričevala in inšpekcijskega poročila, povezanima s trgovino z živalmi in proizvodi živalskega izvora med državami članicami Skupnosti (UL L 94, 31.3.2004, str. 44).

(13)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(14)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (UL L 139, 30.4.2004, str. 206).

(15)  Odločba Komisije 2003/422/ES z dne 26. maja 2003 o odobritvi Diagnostičnega priročnika za afriško prašičjo kugo (UL L 143, 11.6.2003, str. 35).

(16)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(17)  Odobrenih v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1) in Uredbo (ES) št. 853/2004.

(18)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(20)  Direktiva Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (UL L 224, 18.8.1990, str. 62).


PRILOGA

DEL I

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

okrožje Põlvamaa,

okrožje Võrumaa,

občina Häädemeeste,

občina Kambja,

občina Kasepää,

občina Kolga-Jaani,

občina Konguta,

občina Kõo,

občina Kõpu,

občina Laekvere,

občina Nõo,

občina Paikuse,

občina Pärsti,

občina Puhja,

občina Rägavere,

občina Rannu,

občina Rõngu,

občina Saarde,

občina Saare,

občina Saarepeedi,

občina Sõmeru,

občina Surju,

občina Suure-Jaani,

občina Tahkuranna,

občina Torma,

občina Viiratsi,

občina Vinni,

občina Viru-Nigula,

mestna občina Kunda,

mestna občina Viljandi.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

občina Aizkraukle,

občina Aloja,

občina Alūksne,

občina Amata,

občina Ape,

občina Baltinava,

občina Balvi,

občina Cēsis,

občina Gulbene,

občina Ikšķile,

občina Inčukalns,

občina Jaunjelgava,

občina Jaunpiebalga,

občina Ķegums,

občina Kocēni,

občina Krimulda,

občina Lielvārde,

občina Līgatne,

občina Limbaži,

občina Mālpils,

občina Mazsalaca,

občina Nereta,

občina Ogre,

občina Pārgauja,

občina Priekule,

občina Rauna,

občina Ropaži,

občina Rugāji,

občina Salacgrīva,

občina Sala,

občina Sēja,

občina Sigulda,

občina Skrīveri,

občina Smiltene,

občina Vecpiebalga,

občina Vecumnieki,

občina Viesīte,

občina Viļaka,

mestna občina Valmiera.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

okraj Biržai,

okraj Jonava,

okraj Kaišiadorys,

okraj Kaunas,

okraj Kedainiai,

okraj Panevežys,

okraj Pasvalys,

okraj Prienai,

občina Birštonas,

občina Kazlu Ruda,

občina Marijampole,

občina Kalvarija,

mestna občina Kaunas,

mestna občina Panevežys,

v okraju Kupiškis, enote (seniūnija) Alizava, Kupiškis, Noriūnai in Subačius.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v Podlaškem vojvodstvu:

okrožje mesta Suwałki,

okrožje mesta Białystok,

občine Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v suwalskem okrožju,

občini Krasnopol in Puńsk v sejneńskem okrožju,

občina Augustów z mesti Augustów, Nowinka, Sztabin in Bargłów Kościelny v augustowskem okrožju,

moniecko okrožje,

občini Suchowola in Korycin v sokólskem okrožju,

občine Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady in Dobrzyniewo Duże v białostockem okrožju,

bielsko okrožje,

hajnowsko okrožje,

občine Grodzisk, Dziadkowice in Milejczyce v siemiatyckem okrožju,

občina Rutki v zambrowskem okrožju,

občine Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z mesti Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo in Ciechanowiec v wysokomazowieckem okrožju.

DEL II

1.   Estonija

Naslednja območja v Estoniji:

okrožje Ida-Virumaa,

okrožje Valgamaa,

občina Abja,

občina Halliste,

občina Karksi,

občina Paistu,

občina Tarvastu.

2.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

občina Aknīste,

občina Cesvaine,

občina Ērgļi,

občina Ilūkste,

mestna občina Jēkabpils,

občina Jēkabpils,

občina Koknese,

občina Krustpils,

občina Līvāni,

občina Lubāna,

občina Madona,

občina Pļaviņas,

občina Varakļāni.

3.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

okrožje Alytus,

okraj Šalcininkai,

okraj Širvintos,

okraj Trakai,

okraj Ukmerge,

okraj Vilnius,

občina Elektrenai,

mestna občina Vilnius,

v okraju Anykščiai, enote (seniūnija) Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos in del Svėdasai, ki se nahaja južno od ceste št. 118.

4.   Poljska

Naslednja območja na Poljskem:

v Podlaškem vojvodstvu:

občini Giby in Sejny z mestom Sejny v sejneńskem okrožju,

občini Lipsk in Płaska v augustowskem okrožju,

občine Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków in Michałowo v białostockem okrožju,

občine Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka in Szudziałowo v sokólskem okrožju.

DEL III

1.   Latvija

Naslednja območja v Latviji:

občina Aglona,

občina Beverīna,

občina Burtnieki,

občina Cibla,

občina Dagda,

občina Daugavpils,

občina Kārsava,

občina Krāslava,

občina Ludza,

občina Naukšēni,

občina Preiļi,

občina Rēzekne,

občina Riebiņi,

občina Rūjiena,

občina Streņči,

občina Valka,

občina Vārkava,

občina Viļāni,

občina Zilupe,

mestna občina Daugavpils,

mestna občina Rēzekne.

2.   Litva

Naslednja območja v Litvi:

okraj Ignalina,

okraj Moletai,

okraj Rokiškis,

okraj Švenčionys,

okraj Utena,

okraj Zarasai,

občina Visaginas,

v okraju Kupiškis, enoti (seniūnija) Šimonys in Skapiškis,

v okraju Anykščiai del enote (seniūnija) Svėdasai, ki se nahaja severno od ceste št. 118.

DEL IV

Italija

Naslednja območja v Italiji:

vsa območja Sardinije.


Na vrh