EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014D0679

2014/679/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 25. septembra 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede obdobja njegove uporabe in glede premeščanja v obrate za pakiranje gomoljev krompirja s poreklom z območij, razmejenih zaradi preprečevanja širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 6731)

UL L 283, 27.9.2014, str. 61–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/679/oj

27.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/61


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 25. septembra 2014

o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/270/EU glede obdobja njegove uporabe in glede premeščanja v obrate za pakiranje gomoljev krompirja s poreklom z območij, razmejenih zaradi preprečevanja širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 6731)

(2014/679/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2012/270/EU (2) določa nujne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner).

(2)

Razvoj razmer od začetka veljavnosti Izvedbenega sklepa 2012/270/EU kaže, da so ukrepi, ki jih določa, učinkoviti in bi jih bilo treba še naprej uporabljati. Zato je primerno, da se navedeni izvedbeni sklep uporablja brez časovne omejitve.

(3)

Izkušnje kažejo, da je treba zagotoviti večjo prilagodljivost glede obratov, kjer se gomolje krompirja tretira po postopku, ki zagotavlja, da na njih ne ostane več kot 0,1 % zemlje in da se odstranijo navedeni organizmi. Zato bi bilo treba dovoliti, da se navedeni gomolji premeščajo zunaj razmejenih območij pred navedenim tretiranjem. Za premeščanje v navedene obrate bi morale veljati zahteve, ki zagotavljajo, da se zadevno fitosanitarno tveganje zmanjša na sprejemljivo raven.

(4)

Za zagotovitev, da se navedeni organizmi ne morejo naseliti ali razširiti zunaj razmejenega območja, bi bilo treba uvesti zahteve glede odstranjevanja zadevne odpadne zemlje in drugih odpadnih snovi. Za isti namen bi bilo treba določiti tudi zahteve glede vozil in pakiranja za prevoz ali ravnanja z navedenimi gomolji krompirja pred njihovim premeščanjem iz razmejenega območja ali iz obrata za pakiranje zunaj navedenega območja. Prav tako je treba očistiti stroje, ki se uporabljajo za rokovanje z gomolji krompirja v obratih za pakiranje zunaj razmejenih območij, da se prepreči napadenost drugega krompirja, pripravljenega z istim strojem.

(5)

Da bi države članice lažje nadzorovale pakiranje zunaj razmejenega območja gomoljev krompirja s poreklom s takega območja, je pomembno, da so obrati za pakiranje zunaj razmejenih območij odobreni za ta namen in morajo voditi evidenco pripravljenih gomoljev krompirja s poreklom z razmejenih območij.

(6)

Izvedbeni sklep 2012/270/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izvedbeni sklep 2012/270/EU se spremeni:

1.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Premeščanje gomoljev krompirja znotraj Unije

1.   Gomolji krompirja s poreklom z razmejenih območij znotraj Unije, vzpostavljenih v skladu s členom 5, ki so pakirani na navedenih območjih ali v obratih iz člena 3b, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke (1) oddelka 2 Priloge I.

Gomolji krompirja s poreklom z razmejenega območja se lahko premeščajo z navedenega razmejenega območja v obrat za pakiranje, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3b in je v bližini navedenega razmejenega območja, če so izpolnjeni pogoji iz točke (2) oddelka 2 Priloge I. Gomolji krompirja se lahko skladiščijo v navedenem obratu.

Pristojni uradni organ v primeru iz drugega pododstavka izvede naslednja ukrepa:

(a)

intenzivno spremljanje navzočnosti navedenih organizmov z ustreznimi pregledi rastlin krompirja in, kadar je to ustrezno, drugih gostiteljskih rastlin, vključno s polji, na katerih navedene rastline rastejo, vsaj v polmeru 100 m od obrata za pakiranje;

(b)

aktivnosti za ozaveščanje javnosti o nevarnosti navedenih organizmov in ukrepih, sprejetih za preprečevanje njihovega vnosa v Unijo in širjenja znotraj Unije v bližini obrata za pakiranje.

2.   Gomolji krompirja, ki so bili v skladu s členom 2 vneseni v Unijo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč en navedeni organizem ali navzočih več navedenih organizmov, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke (3)oddelka 2 Priloge I.

Člen 3a

Zahteve glede vozil, pakiranja, strojev in odpadne zemlje

1.   Države članice zagotovijo, da se vsako vozilo in pakiranje, ki se je uporabilo za prevoz gomoljev krompirja s poreklom z razmejenega območja pred izpolnitvijo zahtev iz točke 1(b) oddelka 2 Priloge I, na ustrezen način dekontaminira in očisti v naslednjih primerih:

(a)

pred njihovim premeščanjem izven razmejenega območja in

(b)

preden zapustijo obrat za pakiranje, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 3(1).

2.   Države članice zagotovijo, da se stroj, ki se uporabi za rokovanje z gomolji krompirja iz odstavka 1 v obratu za pakiranje iz drugega pododstavka člena 3(1), na ustrezen način dekontaminira in očisti po vsaki uporabi.

3.   Države članice zagotovijo, da se odpadna zemlja ali druge odpadne snovi, ki so rezultat izpolnjevanja zahtev iz člena 3(1) in odstavkov 1 in 2 tega člena, odstranijo tako, da se zagotovi, da se navedeni organizmi ne morejo naseliti ali razširiti zunaj razmejenega območja.

Člen 3b

Zahteve glede obratov za pakiranje zunaj zadevnih razmejenih območij

Obrati za pakiranje zunaj zadevnih razmejenih območij, ki rokujejo z gomolji krompirja s poreklom s takih območij, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 3(1), izpolnjujejo naslednji zahtevi:

(a)

so odobreni s strani pristojnega uradnega organa za pakiranje gomoljev krompirja s poreklom z razmejenega območja in

(b)

za obdobje enega leta od datuma prihoda gomoljev krompirja v navedeni obrat hranijo evidence o rokovanju z gomolji krompirja s poreklom z razmejenih območij.“

2.

Člen 7 se črta.

3.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 25. septembra 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/270/EU z dne 16. maja 2012 glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (UL L 132, 23.5.2012, str. 18).


PRILOGA

Priloga I k Izvedbenemu sklepu 2012/270/EU se spremeni:

oddelek 2 se nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK 2

Pogoji za premeščanje

(1)

Gomolji krompirja s poreklom z razmejenih območij znotraj Unije se lahko premeščajo s takih območij na nerazmejena območja znotraj Unije le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

gomolji krompirja so bili pridelani na registriranem mestu pridelave v skladu z Direktivo Komisije 92/90/EGS (1) ali jih je pridelal registriran pridelovalec v skladu z Direktivo Komisije 93/50/EGS (2) ali so bili premeščeni iz skladišča ali distribucijskega centra, registriranega v skladu z Direktivo 93/50/EGS;

(b)

gomolji krompirja so bili oprani ali skrtačeni, tako da ni ostalo več kot 0,1 % zemlje, ali so bili posebej tretirani z enakovrednim postopkom, da bi se dosegli enaki rezultati in odstranili navedeni zadevni organizmi ter zagotovilo, da ni nevarnosti širjenja navedenih organizmov;

(c)

pakirni material, v katerem se premeščajo gomolji krompirja, je čist ter

(d)

je gomoljem krompirja priložen rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (3).

(2)

Za premeščanje gomoljev krompirja v obrate za pakiranje, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 3(1), se poleg točke (1)(a) izpolnijo naslednji pogoji:

(a)

gomolji krompirja so bili pridelani na poljih, ki so bila tretirana z insekticidi proti navedenim organizmom ob ustreznem času v rastni dobi;

(b)

na navedenih poljih so bili ob ustreznem času opravljeni uradni pregledi pred spravilom, pri čemer ni bil odkrit noben navedeni organizem;

(c)

proizvajalec je vnaprej obvestil pristojne uradne organe o svoji nameri za premeščanje gomoljev krompirja v skladu s to točko in o datumu nameravane premestitve;

(d)

gomolji krompirja se prevažajo v obrate za pakiranje v zaprtih vozilih ali v zaprtem in čistem pakiranju na način, ki zagotavlja, da navedeni organizmi ne morejo uiti ali se razširiti;

(e)

med prevozom v obrat za pakiranje je gomoljem krompirja priložen dokument, v katerem sta navedena njihovo poreklo in namembni kraj, ter

(f)

gomolji krompirja se takoj po prihodu v obrat za pakiranje tretirajo po postopku iz točke 1(b) tega oddelka.

(3)

Gomolji krompirja, ki so bili v skladu z oddelkom 1 vneseni v Unijo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč en navedeni organizem ali navzočih več navedenih organizmov, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če jim je priložen rastlinski potni list iz točke (1)(d).Na vrh