EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014D0356

2014/356/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 12. junija 2014 o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/138/EU glede pogojev za vnos določenih rastlin v Unijo in njihovo premeščanje znotraj Unije, da se prepreči vnos in širjenje vrste Anoplophora chinensis (Forster) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3798)

UL L 175, 14.6.2014, str. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 19/11/2022; implicitno zavrnjeno 32022R2095

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/356/oj

14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/38


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 12. junija 2014

o spremembi Izvedbenega sklepa 2012/138/EU glede pogojev za vnos določenih rastlin v Unijo in njihovo premeščanje znotraj Unije, da se prepreči vnos in širjenje vrste Anoplophora chinensis (Forster)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 3798)

(2014/356/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/138/EU (2) je v Unijo dovoljen vnos rastlin, ki so vsaj dve leti pred izvozom rasle na mestu pridelave, za katero velja, da ni napadeno z vrsto Anoplophora chinensis (Forster) (v nadaljnjem besedilu: „navedeni organizem“).

(2)

Po podatkih, ki jih je predložila Kitajska, rastline, ki so mlajše od dveh let in so v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, za katero velja, da ni napadeno z navedenim organizmom, vendar se ne nahaja na nenapadenem območju, ne povzročajo dodatnega tveganja za vnos navedenega organizma. Zato je primerno, da se dovoli uvoz takih rastlin.

(3)

Primerno je tudi, da se omogoči vnos teh rastlin iz drugih tretjih držav in njihovo premeščanje znotraj Unije.

(4)

Prilogo I k Izvedbenemu sklepu 2012/138/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Izvedbenemu sklepu 2012/138/ES se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 12. junija 2014

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/138/EU z dne 1. marca 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji (UL L 64, 3.3.2012, str. 38).


PRILOGA

Priloga I k Izvedbenemu sklepu 2012/138/EU se spremeni:

1.

oddelek 1 se spremeni:

(a)

v točki (b) odstavka 1 dela A se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„(b)

da so rastline vsaj dve leti pred izvozom ali v primeru rastlin, ki so mlajše od dveh let, v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, za katero velja, da ni napadeno z vrsto Anoplophora chinensis (Forster), v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe:“

(b)

v točki (b) odstavka 1 dela B se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„(b)

da so rastline vsaj dve leti pred izvozom ali v primeru rastlin, ki so mlajše od dveh let, v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, za katero velja, da ni napadeno z vrsto Anoplophora chinensis (Forster), v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe:“

2.

v odstavku 1 oddelka 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„1.

Navedene rastline s poreklom (1) iz razmejenih območij v Uniji se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če jim je priložen rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (2), in če so pred premeščanjem vsaj dve leti ali v primeru rastlin, ki so mlajše od dveh let, v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave:“


Na vrh