EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012D0270

2012/270/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 16. maja 2012 glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3137)

UL L 132, 23.5.2012, str. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 059 str. 247 - 250

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 05/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/270/oj

23.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/18


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 16. maja 2012

glede nujnih ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja znotraj Unije organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 3137)

(2012/270/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti tretjega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Iz ocene, ki jo je Komisija izvedla na osnovi analize nevarnosti škodljivih organizmov, ki jo je opravila Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin, je razvidno, da organizmi Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) povzročajo škodljive učinke na občutljivih rastlinah. Vplivajo zlasti na gomolje Solanum tuberosum L., vključno s tistimi, ki so namenjeni za sajenje (v nadaljnjem besedilu: gomolji krompirja), ki se proizvajajo po vsej Uniji. Zadevni organizmi niso navedeni ne v Prilogi I ne v Prilogi II k Direktivi 2000/29/ES.

(2)

Portugalska je Komisijo obvestila, da sta organizma Epitrix cucumeris (Harris) in Epitrix similaris (Gentner) navzoča v tej državi članici. Obvestilo, ki ga je predložila Španija 8. septembra 2010 potrjuje prva odkritja organizma Epitrix similaris (Gentner) v eni regiji zadevne države članice. Informacije, ki so na voljo, kažejo tudi, da sta organizma Epitrix cucumeris (Harris) in Epitrix tuberis (Gentner) navzoča v tretji državi, ki trenutno izvaža gomolje krompirja v Unijo.

(3)

Treba bi bilo zagotoviti ukrepe glede vnosa v Unijo gomoljev krompirja iz tretjih držav, za katere je znano, da so v njih navzoči organizmi Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ali Epitrix tuberis (Gentner). Prav tako bi bilo treba zagotoviti ukrepe glede premeščanja gomoljev krompirja s poreklom z območij Unije, na katerih je bila potrjena navzočnost enega navedenega organizma ali več navedenih organizmov.

(4)

Sistematične raziskave o navzočnosti organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) bi bilo treba opraviti na gomoljih krompirja in na poljih krompirja v vseh državah članicah, o rezultatih pa poslati uradno obvestilo. Države članice se lahko odločijo opraviti sistematične raziskave tudi o drugih rastlinah.

(5)

Ukrepi bi morali zagotoviti, da države članice vzpostavijo razmejena območja v primerih, kadar je potrjena prisotnost organizmov Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ali Epitrix tuberis (Gentner), da se izkorenini ali vsaj zadrži širjenje zadevnih organizmov in zagotovi intenzivno spremljanje njihove navzočnosti.

(6)

Države članice bi morale, če je potrebno, prilagoditi svojo zakonodajo za dosego skladnosti s tem sklepom.

(7)

Ta sklep bi moral veljati do 30. septembra 2014, da se omogoči dovolj časa za oceno njegove učinkovitosti.

(8)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prepovedi v zvezi z organizmi Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) in Epitrix tuberis (Gentner) (v nadaljnjem besedilu: navedeni organizmi) se ne vnesejo ali širijo v Uniji.

Člen 2

Vnos gomoljev krompirja v Unijo

1.   Gomolji Solanum tuberosum L., vključno s tistimi, ki so namenjeni za sajenje (v nadaljnjem besedilu: gomolji krompirja), s poreklom (2) iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč en navedeni organizem ali navzočih več navedenih organizmov, se lahko vnesejo v Unijo samo, če so v skladu s posebnimi uvoznimi zahtevami iz točke 1 oddelka 1 Priloge I.

2.   Gomolje krompirja ob vstopu v Unijo pregleda pristojni uradni organ v skladu s točko 5 oddelka 1 Priloge I.

Člen 3

Premeščanje gomoljev krompirja v Uniji

Gomolji krompirja s poreklom z razmejenih območij v Uniji, vzpostavljenih v skladu s členom 5, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke 1 oddelka 2 Priloge I.

Gomolji krompirja, ki so bili v skladu s členom 2 vneseni v Unijo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč en navedeni organizem ali navzočih več navedenih organizmov, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke 3 oddelka 2 Priloge I.

Člen 4

Sistematične raziskave in obveščanje o navedenih organizmih

1.   Države članice opravijo uradne letne sistematične raziskave o navzočnosti navedenih organizmov na gomoljih krompirja in, kadar je to primerno, drugih gostiteljih, vključno s polji, na katerih se pridelujejo gomolji krompirja, na svojem ozemlju.

Države članice uradno obvestijo o rezultatih navedenih sistematičnih raziskav Komisijo in druge države članice do 30. aprila vsako leto.

2.   O vsaki navzočnosti navedenega organizma ali sumu nanj se nemudoma obvesti pristojne uradne organe.

Člen 5

Razmejena območja in ukrepi, ki jih je treba sprejeti na takšnih območjih

1.   Če na podlagi rezultatov sistematičnih raziskav iz člena 4(1) ali drugih dokazov država članica potrdi navzočnost navedenega organizma na delu svojega območja, navedena država članica brez odlašanja določi razmejeno območje, ki ga sestavljata napadeno območje in varovalni pas, kakor sta določena v oddelku 1 Priloge II.

Država članica sprejme ukrepe, določene v oddelku 2 Priloge II.

2.   Kadar država članica sprejme ukrepe v skladu z odstavkom 1, nemudoma pošlje uradno obvestilo o seznamu razmejenih območij, informacijah o njihovih mejah, vključno z zemljevidi z označbo njihove lokacije, in opisu ukrepov, uporabljenih na zadevnih razmejenih območjih.

Člen 6

Izpolnjevanje določb

Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s tem sklepom, in po potrebi spremenijo ukrepe, ki so jih sprejele, da se zavarujejo pred vnosom in širjenjem navedenih organizmov, tako da so navedeni ukrepi skladni s tem sklepom. O navedenih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 7

Začetek uporabe

Ta sklep se uporablja do 30. septembra 2014.

Člen 8

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 16. maja 2012

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  Glosar fitosanitarnih izrazov – Referenčni standard ISPM št. 5 in Fitosanitarna spričevala – Referenčni standard ISPM št. 12 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.


PRILOGA I

ODDELEK 1

Posebne zahteve za vnos v EU

1.

Brez poseganja v določbe, navedene v Direktivi 2000/29/ES, spremlja gomolje krompirja s poreklom iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč en navedeni organizem ali navzočih več navedenih organizmov, fitosanitarno spričevalo iz prvega pododstavka točke (ii) odstavka 1 člena 13 Direktive 2000/29/ES (v nadaljnjem besedilu: spričevalo), ki pod naslovom „dopolnilna izjava“ vsebuje informacije iz točk 2 in 3.

2.

Spričevalo vsebuje informacije iz točke (a) ali točke (b):

(a)

gomolji krompirja so bili pridelani na nenapadenem območju, ki ga je določila nacionalna organizacija za varstvo rastlin v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe;

(b)

gomolji krompirja so bili oprani ali skrtačeni, tako da ni ostalo več kot 0,1 % zemlje, ali je bil na njih uporabljen enakovreden postopek, da bi se dosegli enaki rezultati in odstranili navedeni zadevni organizmi ter zagotovilo, da ni nevarnosti širjenja navedenega organizma.

3.

Spričevalo vsebuje naslednje:

(a)

vključuje informacije, da je bilo za gomolje krompirja ugotovljeno, da na njih navedeni zadevni organizmi niso navzoči in ne kažejo simptomov ter ne vsebujejo več kot 0,1 % zemlje, v uradnem pregledu, opravljenem neposredno pred izvozom;

(b)

vključuje informacije, da je embalaža, v kateri se uvažajo gomolji krompirja, čista.

4.

Kadar se navajajo informacije, določene v točki 2(a), se ime nenapadenega območja navede pod naslovom „kraj izvora“.

5.

Gomolji krompirja, vneseni v Unijo v skladu s točkami 1 do 4, se pregledajo na vstopnem mestu ali namembnem kraju, določenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (1) za potrditev, da izpolnjujejo zahteve, določene v točkah 1 do 4.

ODDELEK 2

Pogoji za premeščanje

1.

Gomolji krompirja, s poreklom z razmejenih območij v Uniji, se lahko premeščajo s takšnih območij na nerazmejena območja v Uniji le, če jih spremlja rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z določbami Direktive Komisije 92/105/EGS (2), in če izpolnjujejo pogoje iz točke 2.

2.

Gomolji krompirja morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

gomolji krompirja so bili pridelani na registriranem mestu pridelave v skladu z Direktivo Komisije 92/90/EGS (3) ali s strani registriranega pridelovalca v skladu z Direktivo Komisije 93/50/EGS (4) ali premeščeni iz skladišča ali odpremnega centra, registriranega v skladu z Direktivo 93/50/EGS;

(b)

gomolji krompirja so bili oprani ali skrtačeni, tako da ni ostalo več kot 0,1 % zemlje, ali je bil na njih uporabljen enakovreden postopek, da bi se dosegli enaki rezultati in odstranili navedeni zadevni organizmi ter zagotovilo, da ni nevarnosti širjenja navedenega organizma, ter

(c)

embalaža, v kateri se premeščajo gomolji krompirja, je čista.

3.

Gomolji krompirja, ki so bili v skladu z oddelkom 1 vneseni v Unijo iz tretjih držav, za katere je znano, da je v njih navzoč en navedeni organizem ali navzočih več navedenih organizmov, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če jih spremlja rastlinski potni list iz točke 1.


(1)  UL L 313, 12.10.2004, str. 16.

(2)  UL L 4, 8.1.1993, str. 22.

(3)  UL L 344, 26.11.1992, str. 38.

(4)  UL L 205, 17.8.1993, str. 22.


PRILOGA II

RAZMEJENA OBMOČJA IN UKREPI IZ ČLENA 5

ODDELEK 1

Vzpostavitev razmejenih območij

1.

Razmejena območja obsegajo naslednja območja:

(a)

napadeno območje, ki vključuje vsaj polja, na katerih je bila potrjena navzočnost navedenega organizma, in tudi polja, na katerih so bili pridelani gomolji krompirja; ter

(b)

varovalni pas s polmerom najmanj 100 metrov od meje napadenega območja; kadar je del polja znotraj navedenega polmera, je celo polje del varovalnega pasu.

2.

V primerih, da se več varovalnih pasov prekriva ali so si geografsko blizu, se določi razmejeno območje, ki vključuje območje, ki ga zajemajo ustrezna razmejena območja in območja med njimi.

3.

Pri določanju napadenega območja in varovalnega pasu države članice ob upoštevanju tehtnih znanstvenih načel upoštevajo naslednje elemente: biologijo navedenih organizmov, stopnjo infestacije, porazdelitev gostiteljev, dokaze o naselitvi določenih organizmov in zmogljivost naravnega širjenja nekaterih organizmov.

4.

Če je navzočnost navedenega organizma potrjena zunaj napadenega območja, se preveri razmejitev napadenega območja in varovalnega pasu ter ustrezno spremeni.

5.

Kadar na podlagi sistematičnih raziskav iz člena 4(1) zadevni navedeni organizem ni bil odkrit na razmejenem območju v obdobju dveh let, zadevna država članica potrdi, da navedeni organizem ni več navzoč na zadevnem območju in da območje preneha biti razmejeno. O tem uradno obvesti Komisijo in države članice.

ODDELEK 2

Ukrepi na razmejenih območjih, kot je določeno v drugem pododstavku člena 5(1)

Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice na razmejenih območjih, so vsaj naslednji:

1.

ukrepi za izkoreninjenje ali zadržanje navedenih organizmov, vključno z zdravljenjem in dezinsekcijo ter tudi prepovedjo saditve gostiteljev, kjer je to potrebno;

2.

intenzivno spremljanje navzočnosti navedenih organizmov s primernimi pregledi.

3.

stalni nadzor premeščanja gomoljev krompirja ven iz razmejenih območij.


Na vrh