EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32012D0138

2012/138/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 1. marca 2012 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 1310)

UL L 64, 3.3.2012, str. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 03 zvezek 054 str. 223 - 232

V veljavi. Najnovejša prečiščena različica: 20/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/138/oj

3.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/38


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 1. marca 2012

o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa vrste Anoplophora chinensis (Forster) v Unijo in njenega širjenja v Uniji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 1310)

(2012/138/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) ter zlasti četrtega stavka člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi izkušenj pri izvajanju Odločbe Komisije 2008/840/ES z dne 7. novembra 2008 o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa Anoplophora chinensis (Forster) v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti (2) se je ob upoštevanju zadnjih izbruhov ter ugotovitev zlasti Nemčije, Italije, Nizozemske in Združenega kraljestva ter na podlagi izkušenj z izkoreninjenjem pokazala potreba po spremembi ukrepov iz navedene odločbe. Zaradi jasnosti je ob upoštevanju obsega teh in predhodnih sprememb ustrezno nadomestiti Odločbo 2008/840/ES.

(2)

V oddelku I dela A Priloge I k Direktivi 2000/29/ES sta navedena Anoplophora chinensis (Thomson) in Anoplophora malasiaca (Forster), čeprav oba predstavljata eno vrsto, ki je za namene tega sklepa imenovana Anoplophora chinensis (Forster) (v nadaljnjem besedilu: navedeni organizem) kot v Odločbi 2008/840/ES.

(3)

Ob upoštevanju pridobljenih izkušenj je treba nekatere rastlinske vrste, ki niso vključene v Odločbo 2008/840/ES, vključiti, nekatere druge, ki so bile navedene, pa izključiti. Rastline in cepiči, katerih deblo ali koreninski vrat ima premer, ki je manjši od določenega premera, ne smejo biti vključeni. Za večjo jasnost in berljivost je treba dodati nekatere opredelitve pojmov.

(4)

Določbe v zvezi z uvozom morajo upoštevati fitosanitarno stanje navedenega organizma v državi porekla.

(5)

Zaradi izkušenj z napadenimi pošiljkami s poreklom iz Kitajske morajo posebne določbe urejati uvoz iz navedene države. Ker je bila večina prestrežb v zvezi z navedenimi rastlinami, uvoženimi iz Kitajske, sporočena za vrsto Acer spp., je ustrezno ohraniti prepoved njihovega uvoza do 30. aprila 2012, kot je bilo že določeno.

(6)

Treba je zagotoviti premeščanje rastlin v Uniji.

(7)

Države članice morajo izvajati letne sistematične raziskave in Komisijo ter druge države članice obveščati o rezultatih. Oblikovati je treba določbe za obveščanje v primerih, ko se navedeni organizem pojavi v državi članici ali delu države članice, kjer do takrat še ni bil navzoč ali naj bi bil izkoreninjen. Določiti je treba rok petih dni za obveščanje države članice o navzočnosti navedenega organizma, da se, če je potrebno, omogoči hitro ukrepanje na ravni Unije.

(8)

Države članice morajo za izkoreninjenje navedenega organizma in preprečevanje njegovega širjenja vzpostaviti razmejena območja in sprejeti potrebne ukrepe. Države članice morajo v okviru svojih ukrepov izvajati dejavnosti za ozaveščanje javnosti o nevarnosti, ki jo predstavlja navedeni organizem. Poleg tega morajo določiti posebne roke za izvajanje teh ukrepov. Kadar izkoreninjenje navedenega organizma ni več mogoče, morajo države članice sprejeti ukrepe za njegovo zadrževanje.

(9)

Države članice morajo imeti v posebnih okoliščinah možnost, da se odločijo, da ne vzpostavijo razmejenih območij in da omejijo ukrepe za uničenje napadenega materiala ter poostrijo spremljanje rastlin in sledenje rastlinam, povezanih s primerom zadevnega napada.

(10)

Države članice morajo Komisiji in drugim državam članicam poročati o ukrepih, ki so jih sprejele ali jih nameravajo sprejeti, in o razlogih, zakaj vzpostavitev razmejenih območij ni potrebna. Komisiji in drugim državam članicam morajo vsako leto predložiti posodobljeno različico navedenega poročila, v katerem navedejo dejanski pregled stanja.

(11)

Odločbo 2008/840/EC je zato treba razveljaviti.

(12)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporablja naslednja opredelitev pojmov:

(a)

„navedene rastline“ so rastline za saditev, katerih premer debla ali koreninskega vratu na najširšem delu znaša 1 cm ali več, razen semen, vrst Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. in Ulmus spp.;

(b)

„mesto pridelave“ je mesto pridelave, kakor je določeno v Mednarodnem standardu FAO za fitosanitarne ukrepe št. 5 (3);

(c)

„navedeni organizem“ pomeni Anoplophora chinensis (Forster).

Člen 2

Uvoz navedenih rastlin s poreklom iz tretjih držav, razen iz Kitajske

Navedene rastline s poreklom iz tretjih držav, kjer je znana navzočnost navedenega organizma, razen iz Kitajske, se lahko uvažajo v Unijo le, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

so v skladu s posebnimi uvoznimi zahtevami iz točke 1 oddelka 1(A) Priloge I;

(b)

pri vnosu v Unijo jih v skladu s točko 2 oddelka 1(A) Priloge I pregleda uradni odgovorni organ in ne odkrije nobenih znakov navedenega organizma.

Člen 3

Uvoz navedenih rastlin s poreklom iz Kitajske

1.   Navedene rastline s poreklom iz Kitajske se lahko uvozijo v Unijo le, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

so v skladu s posebnimi uvoznimi zahtevami iz točke 1 oddelka 1(B) Priloge I;

(b)

pri vnosu v Unijo jih v skladu s točko 2 oddelka 1(B) Priloge I pregleda uradni odgovorni organ in ne odkrije nobenih znakov navedenega organizma;

(c)

mesto pridelave navedenih rastlin:

(i)

je označeno z enotno registrsko številko, ki mu jo dodeli kitajska nacionalna organizacija za varstvo rastlin;

(ii)

je vključeno v zadnjo različico registra, ki ga Komisija posreduje državam članicam v skladu z odstavkom 3;

(iii)

v preteklih dveh letih ni bilo predmet obveščanja držav članic s strani Komisije o izbrisu iz registra v skladu z odstavkom 3, in

(iv)

v preteklih dveh letih ni bilo predmet obveščanja držav članic s strani Komisije v skladu z odstavkom 4 ali 5.

2.   Rastline vrste Acer spp. pa se ne vnašajo v Unijo do 30. aprila 2012.

Od 1. maja 2012 se za rastline vrste Acer spp. uporablja odstavek 1.

3.   Komisija državam članicam posreduje register mest pridelave na Kitajskem, ki ga je kitajska nacionalna organizacija za varstvo rastlin vzpostavila v skladu s točko 1(b) oddelka 1(B) Priloge I.

Kadar navedena organizacija posodobi register tako, da iz registra črta mesto pridelave, ker je ugotovila, da navedeno mesto pridelave ne izpolnjuje več zahtev iz točke 1(b) oddelka 1(B) Priloge I, ali ker je Komisija obvestila Kitajsko o dokazih za navzočnost navedenega organizma pri uvozu navedenih rastlin z navedenega mesta pridelave, Kitajska pa da na voljo Komisiji posodobljen register, Komisija posreduje državam članicam posodobljeno različico registra.

Kadar navedena organizacija posodobi register tako, da v register vključi mesto pridelave, za katerega je ugotovila, da izpolnjuje zahteve iz točke 1(b) oddelka 1(B) Priloge I, Kitajska pa da na voljo Komisiji posodobljeno različico registra in potrebne obrazložitvene informacije, Komisija državam članicam posreduje posodobljeno različico in po potrebi obrazložitvene informacije.

Komisija na spletnih informacijskih straneh da register in njegove posodobitve na voljo javnosti.

4.   Kadar kitajska organizacija za varstvo rastlin med pregledom registriranega mesta pridelave, kakor je določeno v podtočkah (ii), (iii) in (iv) točke 1(b) oddelka 1(B) Priloge I, odkrije dokaze za navzočnost navedenega organizma in Kitajska o tej najdbi obvesti Komisijo, Komisija o navedeni najdbi takoj obvesti države članice.

Komisija na spletnih informacijskih straneh da tudi to informacijo na voljo javnosti.

5.   Kadar ima Komisija dokaze na podlagi virov, razen tistih iz odstavkov 3 in 4, da mesto pridelave iz registra ne izpolnjuje zahtev iz točke 1(b) oddelka 1(B) Priloge I ali da je bil navedeni organizem odkrit na navedenih rastlinah, uvoženih s takšnega mesta pridelave, informacijo v zvezi s tem mestom pridelave posreduje državam članicam.

Komisija na spletnih informacijskih strani da tudi to informacijo na voljo javnosti.

Člen 4

Premeščanje navedenih rastlin v Uniji

Navedene rastline s poreklom z razmejenih območij v Uniji, vzpostavljenih v skladu s členom 6, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke 1 oddelka 2 Priloge I.

Navedene rastline, ki niso bile pridelane na razmejenih območjih, temveč so bile na takšna območja vnesene, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke 2 oddelka 2 Priloge I.

Navedene rastline, ki so bile v skladu s členoma 2 in 3 uvožene iz tretjih držav, v katerih je navzoč navedeni organizem, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če izpolnjujejo pogoje iz točke 3 oddelka 2 Priloge I.

Člen 5

Sistematične raziskave in obveščanje o navedenem organizmu

1.   Države članice izvedejo uradne letne sistematične raziskave glede navzočnosti navedenega organizma in dokazov za napad gostiteljskih rastlin s strani navedenega organizma na svojem ozemlju.

Države članice brez poseganja v člen 16(1) Direktive 2000/29/ES o rezultatih navedenih sistematičnih raziskav vsako leto do 30. aprila obvestijo Komisijo in druge države članice.

2.   Države članice brez poseganja v člen 16(1) Direktive 2000/29/ES v petih dneh pisno obvestijo Komisijo in druge države članice o navzočnosti navedenega organizma na območju znotraj njihovega ozemlja, kjer organizem prej ni bil navzoč ali se šteje, da je bil izkoreninjen, ali kjer je bil napad odkrit na vrsti rastline, ki prej še ni bila znana kot gostiteljska rastlina.

Člen 6

Razmejena območja

1.   Če rezultati sistematičnih raziskav iz člena 5(1) potrdijo navzočnost navedenega organizma na območju ali se na kakšen drug način dokaže navzočnost navedenega organizma, zadevne države članice v skladu z oddelkom 1 Priloge II nemudoma vzpostavijo razmejeno območje, ki zajema napadeno območje in varnostno območje.

2.   Državam članicam ni treba vzpostaviti razmejenih območij iz odstavka 1, če so izpolnjeni pogoji iz točke 1 oddelka 2 Priloge II. Države članice v takem primeru sprejmejo ukrepe iz točke 2 navedenega oddelka.

3.   Države članice v razmejenih območjih sprejmejo ukrepe, kot je določeno v oddelku 3 Priloge II.

4.   Države članice določijo roke za izvedbo ukrepov iz odstavkov 2 in 3.

Člen 7

Poročanje o ukrepih

1.   Države članice v 30 dneh od prejema obvestila iz člena 5(2) Komisiji in drugim državam članicam poročajo o ukrepih, ki so jih sprejele ali jih nameravajo sprejeti v skladu s členom 6.

Poročilo vključuje tudi opis razmejenega območja, če je bilo vzpostavljeno, in informacije o tem, kje se nahaja, z zemljevidom, ki prikazuje meje, ter informacije o trenutnem stanju škodljivega organizma ter ukrepih za izpolnjevanje zahtev o premeščanju navedenih rastlin v Uniji iz člena 4.

Zajema tudi dokaze in merila, na katerih temeljijo ukrepi.

Kadar se države članice odločijo, da ne bodo vzpostavile razmejenega območja iz člena 6(2), poročilo vključuje tudi podatke in razloge, ki opravičujejo takšno odločitev.

2.   Države članice do 30. aprila vsakega leta Komisiji in drugim državam članicam predložijo poročilo, ki vključuje posodobljen seznam razmejenih območij, vzpostavljenih v skladu s členom 6, ter informacije o njihovem opisu in krajih, kjer se nahajajo, z zemljevidi, ki prikazujejo meje teh območij, ter ukrepe, ki so jih države članice sprejele ali jih nameravajo sprejeti.

Člen 8

Izpolnjevanje določb

Države članice sprejmejo vse ukrepe, potrebne za uskladitev s tem sklepom, in po potrebi spremenijo ukrepe, ki so jih sprejele, da se zavarujejo pred vnosom in širjenjem navedenega organizma, tako da so navedeni ukrepi skladni s tem sklepom. O navedenih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 9

Razveljavitev

Odločba 2008/840/ES se razveljavi.

Člen 10

Pregled

Ta sklep se pregleda najpozneje do 31. maja 2013.

Člen 11

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 1. marca 2012

Za Komisijo

John DALLI

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1.

(2)  UL L 300, 11.11.2008, str. 36.

(3)  Glosar fitosanitarnih izrazov – Referenčni standard ISPM št. 5 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.


PRILOGA I

1.   Posebne uvozne zahteve

A.   Uvoz s poreklom iz tretjih držav, razen iz Kitajske

1.

Brez poseganja v določbe iz dela A(9, 16, 18) Priloge III in dela A(I)(14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES se navedenim rastlinam s poreklom iz tretjih držav, razen iz Kitajske, za katere je znano, da je v njih navzoč navedeni organizem, priloži spričevalo iz člena 13(1) navedene direktive, v katerem je v rubriki „Dopolnilna izjava“ navedeno:

(a)

da so rastline v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, ki ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za varstvo rastlin v državi porekla ter se nahaja na nenapadenem območju, ki ga je navedena organizacija vzpostavila v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe. Ime nenapadenega območja se navede v rubriki „kraj porekla“, ali

(b)

da so rastline vsaj dve leti pred izvozom rasle na mestu pridelave, za katero velja, da ni napadeno z vrsto Anoplophora chinensis (Forster) v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe:

(i)

ki ga je registrirala in ga nadzoruje nacionalna organizacija za zaščito rastlin v državi porekla in

(ii)

na katerem je bil najmanj dvakrat letno ob ustreznem času izveden natančen uradni pregled glede znakov, ki kažejo na navzočnost vrste Anoplophora chinensis (Forster), med katerim ni bilo opaziti znakov navzočnosti navedenega organizma, in

(iii)

na katerem so rastline rasle na mestu:

ki je fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom vrste Anoplophora chinensis (Forster) ali

na katerem so bila izvedena ustrezna preventivna tretiranja in je obdano z varnostnim območjem s polmerom vsaj dveh kilometrov, kjer se letno ob ustreznem času izvaja uradne sistematične raziskave glede navzočnosti vrste Anoplophora chinensis (Forster) ali znakov napada tega organizma. Če se odkrijejo znaki napada vrste Anoplophora chinensis (Forster), se takoj sprejmejo ukrepi za njeno izkoreninjenje, da se zagotovi nenapadenost varnostnega območja, in

(iv)

na katerem so bile pošiljke rastlin neposredno pred izvozom uradno temeljito pregledane glede navzočnosti navedenega organizma, zlasti v koreninah in deblih rastlin. V ta pregled se vključi ciljano destruktivno vzorčenje. Velikost vzorca za pregled je takšna, da omogoča odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napada z 99-odstotno stopnjo zaupanja, ali

(c)

da so rastline rasle iz podlag, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (b) in ki so bile cepljene s cepiči, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(i)

v času izvoza premer cepljenih cepičev na najdebelejšem delu ni več kot 1 cm;

(ii)

cepljene rastline so bile pregledane v skladu s točko (b)(iv).

2.

Navedene rastline, uvožene v skladu s točko 1, se temeljito pregledajo na vstopni točki ali v namembnem kraju, vzpostavljenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES (1). Uporabljene metode pregledov zagotavljajo odkritje vsakega znaka napada navedenega organizma, zlasti v koreninah in deblih rastlin. V ta pregled se vključi ciljano destruktivno vzorčenje. Velikost vzorca za pregled je takšna, da omogoča odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napada z 99-odstotno stopnjo zaupanja.

B.   Uvoz s poreklom iz Kitajske

1.

Brez poseganja v določbe iz dela A(9, 16, 18) Priloge III in dela A(I)(14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46) Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES se navedenim rastlinam s poreklom iz Kitajske priloži spričevalo iz člena 13(1) navedene direktive, v katerem je v rubriki „Dopolnilna izjava“ navedeno:

(a)

da so rastline v svoji celotni življenjski dobi rasle na mestu pridelave, ki ga je registrirala in ga nadzoruje kitajska nacionalna organizacija za varstvo rastlin ter se nahaja na nenapadenem območju, ki ga je navedena organizacija vzpostavila v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe. Ime nenapadenega območja se navede v rubriki „kraj porekla“, ali

(b)

da so rastline vsaj dve leti pred izvozom rasle na mestu pridelave, za katerega velja, da ni napadeno z vrsto Anoplophora chinensis (Forster) v skladu z mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe:

(i)

ki ga je registrirala in ga nadzoruje kitajska nacionalna organizacija za varstvo rastlin in

(ii)

na katerem je bil najmanj dvakrat letno ob ustreznem času izveden uradni pregled glede znakov, ki kažejo na navzočnost vrste Anoplophora chinensis (Forster), med katerim ni bilo opaziti znakov navzočnosti navedenega organizma, in

(iii)

na katerem so rastline rasle na mestu:

ki je fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom vrste Anoplophora chinensis (Forster) ali

na katerem so bila izvedena ustrezna preventivna tretiranja in je obdano z varnostnim območjem s polmerom vsaj dveh kilometrov, kjer se letno ob ustreznem času izvaja uradne sistematične raziskave glede navzočnosti vrste Anoplophora chinensis (Forster) ali znakov napada tega organizma. Če se odkrijejo znaki napada vrste Anoplophora chinensis (Forster), se takoj sprejmejo ukrepi za njeno izkoreninjenje, da se zagotovi nenapadenost varnostnega območja, in

(iv)

na katerem so bile pošiljke rastlin neposredno pred izvozom uradno temeljito pregledane, vključno s ciljanim destruktivnim vzorčenjem na vsaki partiji, na navzočnost vrste Anoplophora chinensis (Forster), zlasti v koreninah in deblih rastlin.

Velikost vzorca za pregled je takšna, da omogoča odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napada z 99-odstotno stopnjo zaupanja; ali

(c)

da so rastline rasle iz podlag, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (b) in ki so bile cepljene s cepiči, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(i)

v času izvoza premer cepljenih cepičev na najdebelejšem delu ni več kot 1 cm;

(ii)

cepljene rastline so bile pregledane v skladu s točko (b)(iv);

(d)

registrska številka mesta pridelave.

2.

Navedene rastline, uvožene v skladu s točko 1, se temeljito pregledajo na vstopni točki ali v namembnem kraju, vzpostavljenem v skladu z Direktivo Komisije 2004/103/ES. Uporabljene metode pregledov, vključno s ciljanim destruktivnim vzorčenjem na vsaki partiji, zagotavljajo odkritje vsakega znaka napada navedenega organizma, zlasti v koreninah in deblih rastlin. Velikost vzorca za pregled je takšna, da omogoča odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napada z 99-odstotno stopnjo zaupanja.

Raven destruktivnega vzorčenja iz prvega odstavka mora ustrezati vrednostim v naslednji preglednici:

Število rastlin v partiji

Raven destruktivnega vzorčenja (število posekanih rastlin)

1–4 500

10 % velikosti partije

> 4 500

450

2.   Pogoji za premeščanje

1.

Navedene rastline s poreklom (2) iz razmejenih območij v Uniji se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če jim je priložen rastlinski potni list, pripravljen in izdan v skladu z Direktivo Komisije 92/105/EGS (3), in če so pred premeščanjem vsaj dve leti rasle na mestu pridelave:

(i)

ki je registrirano v skladu z Direktivo Komisije 92/90/EGS (4) in

(ii)

na katerem je bil dvakrat letno in ob ustreznem času izveden temeljit uradni pregled glede znakov, ki kažejo na navzočnost navedenega organizma, med katerim ni bilo opaziti znakov navzočnosti navedenega organizma; kadar je ustrezno, ta pregled vključuje ciljano destruktivno vzorčenje korenin in debel rastlin; velikost vzorca za pregled je takšna, da omogoča odkritje vsaj 1-odstotne stopnje napada z 99-odstotno stopnjo zaupanja; ter

(iii)

ki se nahaja na razmejenem območju, na katerem so rastline rasle na mestu:

ki je fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom navedenega organizma, ali

na katerem so bila izvedena ustrezna preventivna tretiranja ali ciljano destruktivno vzorčenje na vsaki partiji navedenih rastlin pred premeščanjem na ravni iz preglednice iz točke 2 dela B oddelka 1 in v vsakem primeru na katerem se letno ob ustreznem času izvaja uradne sistematične raziskave za ugotavljanje navzočnosti navedenega organizma ali znakov napada z njim v polmeru vsaj enega kilometra okrog mesta, in kjer ni bilo ugotovljene navzočnosti navedenega organizma ali znakov napada z njim.

Podlage, ki izpolnjujejo zahteve iz prvega odstavka, se lahko cepijo s cepiči, ki niso rasli v teh pogojih, vendar njihov premer na najdebelejšem delu ni več kot 1 cm.

2.

Navedene rastline, ki ne izvirajo (5) iz razmejenih območij, temveč so bile na mesta pridelave na takšnih območjih vnesene, se lahko premeščajo znotraj Unije le, če to mesto pridelave izpolnjuje pogoje iz podtočke (iii) točke 1 in le, če je rastlinam priložen rastlinski potni list, ki je pripravljen in izdan v skladu z Direktivo 92/105/EGS.

3.

Navedene rastline, uvožene iz tretjih držav, v katerih je v skladu z oddelkom 1 znana navzočnost navedenega organizma, se lahko premeščajo znotraj Unije samo, če jim je priložen rastlinski potni list iz točke 1.


(1)  UL L 313, 12.10.2004, str. 16.

(2)  Glosar fitosanitarnih izrazov – Referenčni standard ISPM št. 5 in Fitosanitarna spričevala – Referenčni standard ISPM št. 12 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.

(3)  UL L 4, 8.1.1993, str. 22.

(4)  UL L 344, 26.11.1992, str. 38.

(5)  Glosar fitosanitarnih izrazov – Referenčni standard ISPM št. 5 in Fitosanitarna spričevala – Referenčni standard ISPM št. 12 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.


PRILOGA II

VZPOSTAVITEV RAZMEJENIH OBMOČIJ IN UKREPOV IZ ČLENA 6

1.   Vzpostavitev razmejenih območij

1.

Razmejena območja so sestavljena iz naslednjih delov:

(a)

napadeno območje, na katerem je bila potrjena navzočnost navedenega organizma in ki vključuje vse rastline, ki kažejo znake napada z navedenim organizmom, in po potrebi vse rastline, ki so v času sajenja pripadale isti partiji, ter

(b)

varnostno območje s polmerom najmanj dveh kilometrov od meje napadenega območja.

2.

Natančna razmejitev območij temelji na trdnih znanstvenih načelih, biologiji navedenega organizma, stopnji napada, posebni porazdelitvi gostiteljskih rastlin na zadevnem območju in dokazih o naselitvi navedenega organizma. Kadar uradni odgovorni organ ugotovi, da je izkoreninjenje navedenega organizma mogoče ob upoštevanju okoliščin izbruha, rezultatov posebne preiskave ali takojšnje uporabe ukrepov za izkoreninjenje, se polmer varnostnega območja lahko zmanjša na najmanj en kilometer od meje napadenega območja. Kadar izkoreninjenje navedenega organizma ni več mogoče, polmera ni mogoče zmanjšati na manj kot dva kilometra.

3.

Če je navzočnost navedenega organizma potrjena izven napadenega območja, se preveri razmejitev napadenega območja in varnostnega območja ter ustrezno spremeni.

4.

Kadar v razmejenem območju na podlagi sistematičnih raziskav iz člena 5(1) in spremljanja iz točke 1(h) oddelka 3 Priloge II navedeni organizem ni zaznan v obdobju, ki traja vsaj en življenjski cikel in eno dodatno leto in v vsakem primeru ne manj kot štiri zaporedna leta, se razmejitev lahko ukine. Natančna dolžina življenjskega cikla temelji na dokazih, ki so na voljo za zadevno območje ali podobno podnebno območje. Razmejitev se lahko ukine tudi, če so po dodatnem pregledu izpolnjeni pogoji iz točke 1 oddelka 2.

2.   Pogoji, pod katerimi ni treba vzpostaviti razmejenih območij

1.

Državam članicam v skladu s členom 6(2) ni treba vzpostaviti razmejenih območij iz člena 6(1), če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

obstajajo dokazi, da je bil navedeni organizem vnesen na območje z rastlinami, na katerih je bil odkrit, in obstaja dokaz, da so bile navedene rastline napadene pred vnosom na zadevno območje, ali da gre za izolirano najdbo, ki je neposredno povezana z navedeno rastlino ali pa tudi ne in za katero se ne pričakuje, da bo vodila k naselitvi organizma, ter

(b)

če se potrdi, da navedeni organizem ni naseljen ter da širjenje in uspešno razmnoževanje navedenega organizma nista mogoča zaradi njegove biologije, ter ob upoštevanju rezultatov posebne preiskave in ukrepov za izkoreninjenje, ki lahko zajemajo preventivno sekanje in uničenje navedenih rastlin, vključno z njihovimi koreninami, in sicer po pregledu.

2.

Kadar so izpolnjeni pogoji iz točke 1, državam članicam ni treba vzpostaviti razmejenih območij, če sprejmejo naslednje ukrepe:

(a)

takojšnje sprejetje ukrepov za zagotavljanje takojšnjega izkoreninjenja navedenega organizma, da bi izključili možnost njegove širitve;

(b)

spremljanje v obdobju, ki zajema vsaj en življenjski cikel navedenega organizma in eno dodatno leto, vključno s spremljanjem vsaj štiri zaporedna leta v polmeru vsaj enega kilometra okrog napadenih rastlin ali mesta, kjer je bil navedeni organizem odkrit; vsaj prvo leto je spremljanje redno in poostreno;

(c)

uničenje vsega napadenega rastlinskega materiala;

(d)

sledenje do vira napada in sledenje rastlinam, povezanim s primerom zadevnega napada, kolikor je mogoče, ter njihov pregled na znake napada; pregled vključuje ciljano destruktivno vzorčenje;

(e)

dejavnosti za ozaveščanje javnosti o nevarnosti, ki jo predstavlja navedeni organizem;

(f)

kakršen koli drug ukrep, ki bi lahko prispeval k izkoreninjenju navedenega organizma, ob upoštevanju ISPM št. 9 (1) in uporabi celostnega pristopa v skladu z načeli iz ISPM št. 14 (2).

Ukrepi iz točk (a) do (f) se predložijo v obliki poročila iz člena 7.

3.   Ukrepi, ki jih je treba sprejeti na razmejenih območjih

1.

Države članice na razmejenih območjih za izkoreninjenje navedenega organizma sprejmejo naslednje ukrepe:

(a)

takojšnje sekanje napadenih rastlin in rastlin z znaki, ki jih je povzročil navedeni organizem, in popolna odstranitev njihovih korenin; kadar se napadene rastline odkrijejo izven obdobja letenja navedenega organizma, se sekanje in odstranitev izvajata pred začetkom naslednjega obdobja letenja; ko v izjemnih primerih uradni odgovorni organ ugotovi, da je tako sekanje neprimerno, se lahko uporabi nadomestni ukrep za izkoreninjenje, ki zagotavlja enako raven varstva pred širjenjem navedenega organizma; razlogi za takšno odločitev in opis ukrepa se sporočijo Komisiji v poročilu iz člena 7;

(b)

sekanje vseh navedenih rastlin v polmeru 100 metrov okrog napadenih rastlin in pregled teh navedenih rastlin glede kakršnih koli znakov napada; ko v izjemnih primerih pristojni uradni organ ugotovi, da je tako sekanje neprimerno, posamezen natančen pregled vseh navedenih rastlin v tem polmeru, ki se ne smejo sekati, glede kakršnih koli znakov napada, in uporaba, kadar je ustrezno, ukrepov za preprečevanje kakršnega koli morebitnega širjenja navedenega organizma z navedenih rastlin;

(c)

odstranitev, pregled in uničenje rastlin, posekanih v skladu s točkama (a) in (b), ter njihovih korenin; sprejetje vseh potrebnih preventivnih ukrepov, da bi se izognili širjenju navedenega organizma med sekanjem in po njem;

(d)

preprečevanje kakršnega koli premeščanja morebitno napadenega materiala z razmejenega območja;

(e)

sledenje do vira napada in sledenje rastlinam, povezanim s primerom zadevnega napada, kolikor je mogoče, ter njihov pregled na znake napada; pregled vključuje ciljano destruktivno vzorčenje;

(f)

kadar je ustrezno, nadomeščanje navedenih rastlin z drugimi rastlinami;

(g)

prepoved sajenja določenih novih rastlin na prostem in na območju iz točke 1(b) oddelka 3 Priloge II, razen na mestih pridelave iz oddelka 2 Priloge I;

(h)

poostreno spremljanje navzočnosti navedenega organizma z letnimi pregledi ob ustreznem času na gostiteljskih rastlinah, s posebnim poudarkom na varnostnem območju, vključno s ciljanim destruktivnim vzorčenjem, kadar je ustrezno; število vzorcev se navede v poročilu iz člena 7;

(i)

izvajanje dejavnosti za ozaveščanje javnosti o nevarnosti, ki jo predstavlja navedeni organizem, in ukrepih, sprejetih za preprečevanje njegovega vnosa v Unijo in širjenja v Uniji, vključno s pogoji o premeščanju navedenih rastlin z razmejenih območij, vzpostavljenih v skladu s členom 6;

(j)

po potrebi sprejetje posebnih ukrepov za obravnavanje kakršnih koli posebnosti ali zapletov, ki bi dejansko lahko preprečili, ovirali ali odložili izkoreninjenje, zlasti tistih v zvezi z dostopnostjo in ustreznim izkoreninjenjem vseh rastlin, ki so napadene ali za katere obstaja sum na napad, ne glede na kraj, javno ali zasebno lastništvo oziroma osebo ali subjekt, ki je zanje odgovoren;

(k)

sprejetje kakršnega koli drugega ukrepa, ki bi lahko prispeval k izkoreninjenju navedenega organizma, ob upoštevanju ISPM št. 9 (3) in uporabi celostnega pristopa v skladu z načeli iz ISPM št. 14 (4).

Ukrepi iz točk (a) do (k) se predložijo v obliki poročila iz člena 7.

2.

Ko rezultati sistematičnih raziskav iz člena 5 v več kot štirih zaporednih letih potrdijo navzočnost navedenega organizma na območju in če obstajajo dokazi, da navedenega organizma ni več mogoče izkoreniniti, lahko države članice omejijo ukrepe na zadrževanje navedenega organizma na navedenem območju. Ti ukrepi vključujejo najmanj naslednje:

(a)

sekanje napadenih rastlin in rastlin z znaki, ki jih je povzročil navedeni organizem, in odstranitev njihovih korenin v celoti; sekanje se začne takoj, kadar pa se napadene rastline odkrijejo izven obdobja letenja navedenega organizma, se sekanje in odstranitev izvajata pred začetkom naslednjega obdobja letenja; ko v izjemnih primerih uradni odgovorni organ ugotovi, da je tako sekanje neprimerno, se lahko uporabi nadomestni ukrep za izkoreninjenje, ki zagotavlja enako raven varstva pred širjenjem navedenega organizma; razlogi za tako odločitev in opis ukrepa se sporočijo Komisiji v poročilu iz člena 7;

(b)

odstranitev, pregled in uničenje posekanih rastlin ter njihovih korenin; sprejetje vseh potrebnih preventivnih ukrepov, da bi se izognili širjenju navedenega organizma po sekanju;

(c)

preprečevanje kakršnega koli premeščanja morebitno napadenega materiala z razmejenega območja;

(d)

kadar je ustrezno, nadomeščanje navedenih rastlin z drugimi rastlinami;

(e)

prepoved sajenja novih navedenih rastlin na prostem in na napadenem območju iz točke 1(a) oddelka 1 Priloge II, razen na mestih pridelave iz oddelka 2 Priloge I;

(f)

poostreno spremljanje navzočnosti navedenega organizma z letnimi pregledi ob ustreznem času na gostiteljskih rastlinah, vključno s ciljanim destruktivnim vzorčenjem, kadar je ustrezno; število vzorcev se navede v poročilu iz člena 7;

(g)

izvajanje dejavnosti za ozaveščanje javnosti o nevarnosti, ki jo predstavlja navedeni organizem, in ukrepih, sprejetih za preprečevanje njegovega vnosa v Unijo in širjenja v Uniji, vključno s pogoji o premeščanju navedenih rastlin z razmejenih območij, vzpostavljenih v skladu s členom 6;

(h)

po potrebi sprejetje posebnih ukrepov za obravnavanje kakršnih koli posebnosti ali zapletov, ki bi dejansko lahko preprečili, ovirali ali odložili zadrževanje, zlasti tistih v zvezi z dostopnostjo in ustreznim izkoreninjenjem vseh rastlin, ki so napadene ali za katere obstaja sum na napad, ne glede na kraj, javno ali zasebno lastništvo oziroma osebo ali subjekt, ki je zanje odgovoren;

(i)

sprejetje katerih koli drugih ukrepov, ki lahko prispevajo k zadrževanju navedenega organizma.

Ukrepi iz točk (a) do (i) se predstavijo v obliki poročila iz člena 7.


(1)  Smernice za programe izkoreninjenja škodljivcev – Referenčni standard ISPM št. 9 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.

(2)  Uporaba celostnih ukrepov v sistemskem pristopu k obvladovanju tveganja pri škodljivcih – Referenčni standard ISPM št. 14 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.

(3)  Smernice za programe izkoreninjenja škodljivcev – Referenčni standard ISPM št. 9 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.

(4)  Uporaba celostnih ukrepov v sistemskem pristopu k obvladovanju tveganja pri škodljivcih – Referenčni standard ISPM št. 14 Sekretariata Mednarodne konvencije o varstvu rastlin, Rim.


Na vrh