EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0402

2011/402/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 6. júla 2011 o mimoriadnych opatreniach vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta [oznámené pod číslom K(2011) 5000] Text s významom pre EHP

Ú. v. EÚ L 179, 7.7.2011, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/402/oj

7.7.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 179/10


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. júla 2011

o mimoriadnych opatreniach vzťahujúcich sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta

[oznámené pod číslom K(2011) 5000]

(Text s významom pre EHP)

(2011/402/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod i) a článok 53 ods. 1 písm. b) bod iii),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 178/2002 sa stanovujú všeobecné zásady, ktoré sa vzťahujú na potraviny a krmivá vo všeobecnosti, a zvlášť na bezpečnosť potravín a krmív na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni. V súlade s ním je potrebné prijať núdzové opatrenia, ak je zrejmé, že potraviny alebo krmivo dovezené z tretej krajiny môžu predstavovať závažné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie a že sa takéto riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých príslušným členským štátom, resp. štátmi

(2)

Dňa 22. mája 2011 Nemecko oznámilo výskyt ohniska Shiga toxín produkujúcej baktérie Escherichia coli (STEC), sérotypu O104:H4 v severnej časti Nemecka. Na základe epidemiologických prieskumov a laboratórneho testovania by sa zdroj kontaminácie mohol dať do súvislosti s klíčiacimi semenami produkovanými v jednej prevádzkarni južne od Hamburgu.

(3)

Dňa 15. júna 2011 Francúzsko oznámilo výskyt ohniska v Bordeaux vo Francúzsku, ktoré bolo podľa predbežných výsledkov vyvolané tým istým kmeňom E. coli (Shiga toxín produkujúca baktéria Escherichia coli (STEC), sérotypu O104:H4) ako v Nemecku. Rovnako ako v prípade Nemecka prešetrovanie naznačuje, že príčinou výskytu ohniska mohla byť konzumácia klíčiacich semien.

(4)

Z ďalších ukazovateľov vyplýva, že suché semená určené na naklíčenie by mohli byť pôvodnou príčinou výskytu ohniska v Nemecku a vo Francúzsku. S cieľom zistiť pôvod kontaminácie Komisia začala spätné sledovanie, ktoré koordinuje s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) a konzultuje s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Dňa 5. júla 2011 EFSA uverejnil svoju záverečnú správu. V správe sa uvádza, že porovnanie informácií získaných spätným sledovaním v súvislosti s ohniskami vo Francúzsku a v Nemecku vedie k záveru, že najpravdepodobnejším spoločným menovateľom je šarža semien senovky gréckej dovezená z Egypta, hoci nemožno vylúčiť, že na tom môžu mať podiel aj iné šarže. Vzhľadom na možný závažný vplyv vystavenia sa malému množstvu kontaminovaného materiálu na zdravie ľudí a vzhľadom na chýbajúce informácie o zdroji a prostriedkoch kontaminácie i možnej krížovej kontaminácie sa v súčasnosti zdá byť vhodné považovať všetky šarže určeného dovozcu za podozrivé.

(5)

Okrem toho súčasné spätné sledovanie podporuje hypotézu, že výskyt ohnísk súvisí s a je vyvolaný dovozom semien senovky gréckej, ktoré boli kontaminované pri dovoze do EÚ alebo pred ním. Kontaminácia semien kmeňom E. coli O104:H4 znamená, že vo výrobnom procese došlo ku kontaminácii trusovým materiálom ľudského a/alebo živočíšneho pôvodu. Stále nie je jasné, kde presne v potravinovom reťazci k tomu došlo, a rovnako nie je známe, či medzičasom došlo k náprave. V členských štátoch sa vykonáva ďalší odber mikrobiologických vzoriek s cieľom doplniť dôkazy odvodené z epidemiologických štúdií, ako sa stanovuje v článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/99/ES zo 17. novembra 2003 o monitoringu zoonóz a pôvodcoch zoonóz, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 90/424/EHS a ruší smernica Rady 92/117/EHS (2).

(6)

Na základe zásady preventívneho prístupu je nevyhnutné dočasne zakázať tiež dovoz všetkých semien a bôbov s pôvodom v Egypte, ktoré sú uvedené v prílohe, s cieľom získať dostatok času na ďalšie posúdenie ich bezpečnosti. Je zrejmé, že aj vystavenie sa malému množstvu kontaminovaného materiálu z iných semien a bôbov môže mať závažný vplyv na zdravie ľudí a že neexistujú žiadne presné informácie o presnom pôvode v Egypte a prostriedkoch kontaminácie i možnej krížovej kontaminácie.

(7)

Preto je vhodné prijať na úrovni Európskej únie určité preventívne mimoriadne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty prijali všetky nevyhnutné opatrenia na stiahnutie všetkých šarží semien senovky gréckej dovezených z Egypta v období rokov 2009 až 2011, uvedených v oznámeniach podaných prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, na ktoré sa vzťahovalo spätné sledovanie, z trhu EÚ, na odobratie vzoriek z nich a na ich následné zničenie, a dočasne pozastaviť dovoz všetkých semien a bôbov vymedzených v prílohe k tomuto rozhodnutiu z Egypta.

(8)

Aby mali príslušné orgány Egypta dostatok času na poskytnutie spätnej väzby a na zváženie vhodných opatrení riadenia rizík, dočasné pozastavenie dovozu by malo platiť najmenej do 31. októbra 2011.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO VYKONÁVAJÚCE ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na stiahnutie všetkých šarží semien senovky gréckej dovezených z Egypta v období rokov 2009 až 2011, uvedených v oznámeniach podaných prostredníctvom systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, na ktoré sa vzťahovalo spätné sledovanie, z trhu a na ich zničenie. V súlade s článkom 8 smernice 2003/99/ES sa z príslušných šarží odoberú vzorky.

Článok 2

Uvoľnenie semien a bôbov z Egypta uvedených v prílohe do voľného obehu v EÚ sa zakazuje do 31. októbra 2011.

Článok 3

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sa pravidelne prehodnocujú na základe záruk zo strany Egypta, výsledkov analytických testov a vyšetrovaní vykonaných členskými štátmi.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. júla 2011

Za Komisiu

John DALLI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 31.


PRÍLOHA

Semená a bôby, ktorých dovoz z Egypta sa zakazuje do 31. októbra 2011:

Kód KN

Opis

ex 0704 90 90

Klíčky rukoly

ex 0706 90 90

Klíčky cvikly, klíčky reďkovky

0708

Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené

0713

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené

ex 0709 90 90

Klíčky sójových bôbov

1201 00

Sójové bôby, tiež drvené

1209 10 00

Semená cukrovej repy

1209 21 00

Semená lucerny (alfalfa)

1209 91

Semená zeleniny

1207 50 10

Semená horčičné, na siatie

1207 50 90

Ostatné horčičné semená

1207 99 97

Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené

0910 99 10

Semená senovky gréckej

ex 1214 90 90

Klíčky lucerny (alfalfa)


Top