EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32017D1483

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1483 (2017. gada 8. augusts) par Lēmuma 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu grozījumiem un Lēmuma 2006/804/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 5464) (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/5464

OV L 214, 18.8.2017., 3./27. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1483/oj

18.8.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2017/1483

(2017. gada 8. augusts)

par Lēmuma 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu grozījumiem un Lēmuma 2006/804/EK atcelšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 5464)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmumu) (1), un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2006/771/EK (2) tiek harmonizēti tehniskie nosacījumi radiofrekvenču spektra izmantošanai plašam maza darbības attāluma ierīču klāstam, ieskaitot tādus lietojumus kā signalizācijas ierīces, lokālo sakaru aprīkojums, durvju atvēršanas ierīces, implantējamās medicīniskās ierīces un intelektiskās transporta sistēmas. Maza darbības attāluma ierīce parasti ir plaša patēriņa tirgus prece un/vai pārnēsājams izstrādājums, kuru var vienkārši izvest un izmantot ārvalstīs; tāpēc radiofrekvenču spektra piekļuves nosacījumu atšķirības kavē to brīvu apriti, palielina to ražošanas izmaksas un rada kaitīgu traucējumu risku citiem radiosakaru lietojumiem un pakalpojumiem. Maza darbības attāluma ierīču tiesiskais regulējums balsta inovāciju plašā lietojumu sfērā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 243/2012/ES (3) liek dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju attiecīgos gadījumos veicināt spektra kolektīvu lietošanu, kā arī spektra koplietošanu, lai paaugstinātu efektivitāti un elastīgumu, un censties nodrošināt spektra pieejamību radioidentifikācijas ierīcēm (RFID) un lietu internetam (IoT).

(3)

Ņemot vērā maza darbības attāluma ierīču augošo nozīmi tautsaimniecībā un straujās izmaiņas tehnoloģijā un sabiedrības vajadzībās, var parādīties jauni maza darbības attāluma ierīču lietojumi. Tādi lietojumi liks regulāri atjaunināt harmonizētos spektra izmantošanas tehniskos nosacījumus.

(4)

2006. gada 5. jūlijā Komisija saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu piešķīra Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferencei (CEPT) pastāvīgu pilnvarojumu atjaunināt Lēmuma 2006/771/EK pielikumu, ņemot vērā tehnoloģiju un tirgus attīstību maza darbības attāluma ierīču jomā.

(5)

Ar Komisijas Lēmumiem 2008/432/EK (4), 2009/381/EK (5) un 2010/368/ES (6) un Komisijas Īstenošanas lēmumiem 2011/829/ES (7) un 2013/752/ES (8) Lēmumā 2006/771/EK ietvertie harmonizētie tehniskie nosacījumi maza darbības attāluma ierīcēm jau ir grozīti, aizstājot tā pielikumu.

(6)

CEPT 2016. gada jūlija ziņojumā (9), kas tika iesniegts, īstenojot minēto pilnvarojumu, tā informēja Komisiju par rezultātiem, kas iegūti pieprasītajā pārbaudē par Lēmuma 2006/771/EK pielikuma “citiem izmantošanas ierobežojumiem”, un ieteica Komisijai izdarīt grozījumus vairākos minētā pielikuma tehniskajos aspektos.

(7)

CEPT analīzes rezultāti rāda, ka maza darbības attāluma ierīcēm, kas darbojas neekskluzīvi un koplietošanas kārtībā, ir vajadzīga, pirmkārt, juridiska noteiktība attiecībā uz iespēju izmantot radiofrekvenču spektru koplietošanas kārtībā, ko var panākt ar paredzamiem harmonizēto joslu koplietošanas tehniskajiem nosacījumiem, kas nodrošinātu šo joslu drošu un efektīvu izmantošanu. Otrkārt, šīm maza darbības attāluma ierīcēm ir vajadzīgs arī pietiekams elastīgums, kas pieļautu visdažādākos lietojumus, lai Savienībā maksimāli palielinātos ieguvums no inovācijas bezvadu sakaros. Tādēļ ir jāharmonizē noteiktie izmantošanas tehniskie nosacījumi, lai novērstu kaitīgus traucējumus un nodrošinātu iespējami lielāku elastīgumu, vienlaikus veicinot frekvenču joslu drošu un efektīvu izmantošanu maza darbības attāluma ierīcēs.

(8)

Pielikumā noteiktajam kategoriju klāstam jādod lietotājiem paredzamība attiecībā uz citām maza darbības attāluma ierīcēm, kuras atļauts izmantot tajā pašā frekvenču joslā neekskluzīvi un koplietošanas kārtībā. Līdz ar to ražotājiem jānodrošina, ka maza darbības attāluma ierīces faktiski nerada kaitīgus traucējumus citām maza darbības attāluma ierīcēm. Iekārtām, ko ekspluatē ar šajā lēmumā noteiktajiem nosacījumiem, jāatbilst arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/53/ES (10).

(9)

Šā lēmuma aptvertajās konkrētajās frekvenču joslās harmonizētās maza darbības attāluma ierīču kategorijas apvienojumā ar izmantošanas tehniskajiem nosacījumiem (frekvenču josla, pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība, papildu parametri un citi izmantošanas ierobežojumi), ko piemēro tādām kategorijām, izveido paredzamu harmonizētu koplietošanas vidi tādā veidā, kas ļauj maza darbības attāluma ierīcēm neatkarīgi no lietošanas mērķa citai ar citu koplietot spektru neekskluzīvi.

(10)

Lai nodrošinātu šādas harmonizētas koplietošanas vides juridisko noteiktību un paredzamību, izmantot harmonizētās joslas vai nu maza darbības attāluma ierīcēm, kas nepieder pie harmonizētas kategorijas, vai ar mazāk stingriem tehniskiem parametriem atļaujams vienīgi tādā mērā, kādā netiek apdraudēta attiecīgā koplietošanas vide.

(11)

2014. gada 2. jūlijā dokumentā Timeframe and guidance to CEPT for the sixth update of the SRD Decision (RSCOM 13-78rev2) Komisija aicināja CEPT apsvērt iespēju Lēmumā 2006/771/EK iekļaut citus pastāvošos lēmumus, kas attiecas uz maza darbības attāluma ierīcēm. 2016. gada jūlija ziņojumā (9) CEPT pārskatīja RFID ierīču tehniskos parametrus un ieteica Komisijai atcelt Lēmumu 2006/804/EK (11) un pārskatītos RFID ierīču parametrus iekļaut šajā lēmumā.

(12)

Pielikumā 2016. gada jūlija ziņojumam (12), ko CEPT iesniedza 2017. gada martā, atsaucoties uz iepriekš minēto pilnvarojumu, tā informēja Komisiju par vēl citām iespējamām pieejām radiofrekvenču spektra tehniskai harmonizēšanai maza darbības attāluma ierīču lietošanai 870–876 MHz un 915–921 MHz joslās, ņemot vērā arī jaunas iespējas 863–868 MHz joslā, kas jau harmonizēta maza darbības attāluma ierīču vajadzībām. Iespējas galvenokārt attiecas uz jauniem mašīnas–mašīnas (M2M)/IoT lietojumu veidiem maza darbības attāluma ierīču tīklos, kam Savienības līmeņa harmonizācijas rezultātā var būt ieguvumi no apjomradīta ietaupījuma.

(13)

Ziņojuma pielikumā aprakstītie CEPT darba rezultāti rāda, ka jaunās iespējas 863–868 MHz joslā pilnīgi atbilst harmonizētajām koplietošanas vidēm, kas izveidotas ar Lēmumu 2006/771/EK un tā atjauninājumiem, un tādēļ iekļaujamas tā pielikumā. 870–876 MHz un 915–921 MHz joslas minētā lēmuma pielikumā nav iekļaujamas, jo īstenošanā tām vajadzīgs lielāks elastīgums.

(14)

Pamatojoties uz CEPT darba vispārējiem rezultātiem, normatīvos nosacījumus maza darbības attāluma ierīcēm var vienveidot, piemēram, saplūdinot divus lēmumus, kas attiecas uz maza darbības attāluma ierīcēm, un uzlabojot tehniskos nosacījumus. Maza darbības attāluma ierīču harmonizētas spektra piekļuves nosacījumu atjaunināšanai jāpalīdz sasniegt Lēmumā Nr. 243/2012/ES izvirzīto mērķi iekšējā tirgū veicināt noteiktu kategoriju maza darbības attāluma ierīču kolektīvo spektra lietošanu.

(15)

Līdz ar to jāgroza Lēmuma 2006/771/EK pielikums un jāatceļ Lēmums 2006/804/EK.

(16)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2006/771/EK pielikums tiek aizstāts ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Lēmums 2006/804/EK no 2018. gada 1. janvāra ir atcelts.

3. pants

Ne vēlāk kā 2018. gada 2. maijā dalībvalstis ziņo Komisijai par šā lēmuma īstenojumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2017. gada 8. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Mariya GABRIEL


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu (OV L 312, 11.11.2006., 66. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 23. maija Lēmums 2008/432/EK, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu (OV L 151, 11.6.2008., 49. lpp.).

(5)  Komisijas 2009. gada 13. maija Lēmums 2009/381/EK, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu (OV L 119, 14.5.2009., 32. lpp.).

(6)  Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums 2010/368/ES, ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu (OV L 166, 1.7.2010., 33. lpp.).

(7)  Komisijas 2011. gada 8. decembra Īstenošanas lēmums 2011/829/ES par grozījumiem Lēmumā 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu (OV L 329, 13.12.2011., 10. lpp.).

(8)  Komisijas 2013. gada 11. decembra Īstenošanas lēmums 2013/752/ES par Lēmuma 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu grozījumiem un Lēmuma 2005/928/EK atcelšanu (OV L 334, 13.12.2013., 17. lpp.).

(9)  CEPT 59. ziņojums, RSCOM 16.–24.

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).

(11)  Komisijas 2006. gada 23. novembra Lēmums 2006/804/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu identifikācijas radiofrekvenču ierīcēm (RFID), kuras darbojas sevišķi augstu frekvenču joslā (UHF) (OV L 329, 25.11.2006., 64. lpp.).

(12)  CEPT 59. ziņojuma pielikums, RSCOM 17.–07.


PIELIKUMS

PIELIKUMS

Harmonizētas frekvenču joslas un tehniskie parametri maza darbības attāluma ierīcēm

Joslas nr.

Frekvenču josla [i]

Maza darbības attāluma ierīču kategorija [ii]

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/jaudas blīvuma robežvērtība [iii]

Papildu parametri (kanālu sakārtojuma un/vai kanāla piekļuves un aizņemšanas noteikumi) [iv]

Citi izmantošanas ierobežojumi [v]

Īstenošanas termiņš

1

9–59,750 kHz

Induktīvas ierīces [14]

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

2

9–315 kHz

Aktīvi medicīniskie implanti [1]

30 dΒμΑ/m 10 m attālumā

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 10 %.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm [7].

2014. gada 1. jūlijs

3

59,750–60,250 kHz

Induktīvas ierīces [14]

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

4

60,250–74,750 kHz

Induktīvas ierīces [14]

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

5

74,750–75,250 kHz

Induktīvas ierīces [14]

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

6

75,250–77,250 kHz

Induktīvas ierīces [14]

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

7

77,250–77,750 kHz

Induktīvas ierīces [14]

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

8

77,750–90 kHz

Induktīvas ierīces [14]

72 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

9

90–119 kHz

Induktīvas ierīces [14]

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

10

119–128,6 kHz

Induktīvas ierīces [14]

66 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

11

128,6–129,6 kHz

Induktīvas ierīces [14]

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

12

129,6–135 kHz

Induktīvas ierīces [14]

66 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

13

135–140 kHz

Induktīvas ierīces [14]

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

14

140–148,5 kHz

Induktīvas ierīces [14]

37,7 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

15

148,5–5 000 kHz [17]

Induktīvas ierīces [14]

– 15 dΒμΑ/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā.

Turklāt kopējā lauka intensitāte ir – 5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz

 

 

2014. gada 1. jūlijs

17

400–600 kHz

Radioidentifikācijas (RFID) ierīces [12]

– 8 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

18

456,9–457,1 kHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

7 dBμA/m 10 m attālumā

 

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz ierīcēm apbērtu cietušo un vērtīgu mantu uziešanai ārkārtas apstākļos

2014. gada 1. jūlijs

19

984–7 484 kHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

9 dΒμΑ/m 10 m attālumā

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 1 %.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz Eirobalises datu pārraidi vilcienu klātbūtnē, izmantojot 27 MHz joslu tālbarošanai

2014. gada 1. jūlijs

20

3 155 –3 400 kHz

Induktīvas ierīces [14]

13,5 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

21

5 000 –30 000 kHz [18]

Induktīvas ierīces [14]

– 20 dΒμΑ/m 10 m attālumā jebkurā 10 kHz platā joslā. Turklāt kopējā lauka intensitāte ir – 5 dΒμΑ/m 10 m attālumā sistēmām, kuras darbojas joslās, kas platākas par 10 kHz

 

 

2014. gada 1. jūlijs

22

6 765 –6 795 kHz

Induktīvas ierīces [14]

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

23

7 300 –23 000 kHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

– 7 dΒμΑ/m 10 m attālumā

Piemēro antenas ierobežojumus, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz Eirocilpas datu pārraidi vilcienu klātbūtnē, izmantojot 27 MHz joslu tālbarošanai

2014. gada 1. jūlijs

24

7 400 –8 800 kHz

Induktīvas ierīces [14]

9 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

25

10 200 –11 000 kHz

Induktīvas ierīces [14]

9 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

27a

13 553 –13 567 kHz

Induktīvas ierīces [14]

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

27b

13 553 –13 567 kHz

Radioidentifikācijas (RFID) ierīces [12]

60 dΒμΑ/m 10 m attālumā

Visos apvienotajos frekvenču segmentos pārraides maskas un antenas prasībām jānodrošina vismaz līdzvērtīga veiktspēja kā paņēmieniem, kas aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

 

2014. gada 1. jūlijs

27c

13 553 –13 567 kHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

42 dΒμΑ/m 10 m attālumā

 

 

2014. gada 1. jūlijs

28

26 957 –27 283 kHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

10 mW efektīvā izstarotā jauda (e.r.p.)

 

 

2014. gada 1. jūlijs

29

26 990 –27 000 kHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

100 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 0,1 %.

Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem [11]

 

2014. gada 1. jūlijs

30

27 040 –27 050 kHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

100 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 0,1 %.

Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem [11]

 

2014. gada 1. jūlijs

31

27 090 –27 100 kHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

100 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 0,1 %.

Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem [11]

 

2014. gada 1. jūlijs

32

27 140 –27 150 kHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

100 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 0,1 %.

Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem [11]

 

2014. gada 1. jūlijs

33

27 190 –27 200 kHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

100 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 0,1 %.

Modeļu vadības ierīces var darboties bez darbības cikla ierobežojumiem [11]

 

2014. gada 1. jūlijs

34

30–37,5 MHz

Aktīvi medicīniskie implanti [1]

1 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 10 %.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz asinsspiediena mērīšanai paredzētiem īpaši mazas jaudas medicīniskiem membrānas implantiem Direktīvas 90/385/EEK aktīvo implantējamo medicīnas ierīču definīcijas robežās [7]

2014. gada 1. jūlijs

35

40,66–40,7 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

10 mW e.r.p.

 

 

2018. gada 1. janvāris

36

87,5–108 MHz

Augsta darbības cikla/nepārtrauktas pārraides ierīces [8]

50 nW e.r.p.

Kanālu solis nepārsniedz 200 kHz

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz skaņas un multivides bezvadu straumēšanas raidītājiem ar analogo frekvences modulāciju (FM)

2014. gada 1. jūlijs

37a

169,4–169,475 MHz

Palīgierīces vājdzirdīgiem [4]

500 mW e.r.p.

Kanālu solis ne vairāk kā 50 kHz

 

2014. gada 1. jūlijs

37c

169,4–169,475 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

500 mW e.r.p.

Kanālu atstatums: ne vairāk kā 50 kHz Darbības cikla robežvērtība [vi]: 1,0 %. Mērierīcēm [5] darbības cikla robežvērtība [vi] ir 10,0 %

 

2014. gada 1. jūlijs

38

169,4–169,4875 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

10 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtība [vi]: 0,1 %.

 

2014. gada 1. jūlijs

39a

169,4875–169,5875 MHz

Palīgierīces vājdzirdīgiem [4]

500 mW e.r.p.

Kanālu solis ne vairāk kā 50 kHz

 

2014. gada 1. jūlijs

39b

169,4875–169,5875 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

10 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtība [vi]: 0,001 %.

No plkst. 00:00 līdz 06:00 pēc vietējā laika var izmantot darbības cikla robežvērtību [vi] 0,1 %

 

2014. gada 1. jūlijs

40

169,5875–169,8125 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

10 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtība [vi]: 0,1 %.

 

2014. gada 1. jūlijs

82

173,965–216 MHz

Palīgierīces vājdzirdīgiem [4]

10 mW e.r.p.

Atbilstoši noskaņošanas diapazonam [25]. Kanālu solis ne vairāk kā 50 kHz. Lai nodrošinātu aizsardzību DAB (ciparu skaņasapraides) uztvērējam, kas atrodas 1,5 m no palīgierīces vājdzirdīgiem, ir vajadzīga 35 dBμV/m robeža, ņemot vērā DAB signāla stipruma mērījumus palīgierīces vājdzirdīgiem darbības vietas apkārtnē.Visos gadījumos starp palīgierīci vājdzirdīgiem un aizņemta DAB kanāla malu jābūt vismaz 300 kHz.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

 

2018. gada 1. janvāris

41

401–402 MHz

Aktīvi medicīniskie implanti [1]

25 μW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Alternatīvi var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību [vi]

Šis lietošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas izstrādātas bezbalss digitālās saziņas nodrošināšanai starp aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm [7] un/vai valkājamām ierīcēm un citādām ārējām ierīcēm, kuras lieto pacienta laikneatkarīgo fizioloģisko datu pārraidīšanai

2014. gada 1. jūlijs

42

402–405 MHz

Aktīvi medicīniskie implanti [1]

25 μW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 300 kHz. Lai piekļūtu radiofrekvenču spektram vai mazinātu traucējumus, var izmantot citus tehniskus paņēmienus, ieskaitot joslas, kam platums lielāks par 300 kHz, ja panāktais rezultāts ir vismaz līdzvērtīgs rezultātam, kas iegūts ar tehniskajiem paņēmieniem, kuri izklāstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos, lai nodrošinātu sadarbspēju ar citiem lietotājiem, it sevišķi ar meteoroloģiskajām radiozondēm

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm [7].

2014. gada 1. jūlijs

43

405–406 MHz

Aktīvi medicīniskie implanti [1]

25 μW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Atsevišķi raidītāji var apvienot blakusesošus kanālus joslas platuma palielināšanai līdz 100 kHz. Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Alternatīvi var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību [vi]

Šis lietošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas izstrādātas bezbalss digitālās saziņas nodrošināšanai starp aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm [7] un/vai valkājamām ierīcēm un citādām ārējām ierīcēm, kuras lieto pacienta laikneatkarīgo fizioloģisko datu pārraidīšanai

2014. gada 1. jūlijs

44a

433,05–434,04 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

1 mW e.r.p. un jaudas blīvums – 13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audiolietojumus un videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

44b

433,05–434,04 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

10 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 10 %.

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

45a

434,04–434,79 MHz

Dažāda izmantojuma (nespecifiskas) maza darbības attāluma ierīces [3]

1 mW e.r.p. un jaudas blīvums – 13 dBm/10 kHz modulācijai ar joslas platumu, kas lielāks par 250 kHz

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audiolietojumus un videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

45b

434,04–434,79 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

10 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 10 %.

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

45c

434,04–434,79 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

10 mW e.r.p.

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 100 %, kanālu solim nepārsniedzot 25 kHz. Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audiolietojumus un videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

83

446,0–446,2 MHz

PMR446 [21]

500 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

 

2018. gada 1. janvāris

46a

863–865 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Alternatīvi var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību [vi]

 

2018. gada 1. janvāris

46b

863–865 MHz

Augsta darbības cikla/nepārtrauktas pārraides ierīces [8]

10 mW e.r.p.

 

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz bezvadu skaņas un multivides straumēšanas ierīcēm

2014. gada 1. jūlijs

84

863–868 MHz

Platjoslas datu pārraides ierīces [16]

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Kanāla joslas platums ≤ 1 MHz.

Darbības cikls [vi]: ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem [26].

Darbības cikls [vi]: ≤ 2,8 % citām.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz platjoslas maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklos [26]

2018. gada 1. janvāris

47

865–868 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Alternatīvi var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību [vi]

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

47a

865–868 MHz

Radioidentifikācijas (RFID) ierīces [12]

2 W e.r.p.

Nolasītāja pārraide ar 2 W e.r.p. atļauta tikai četros kanālos ar centrālajām frekvencēm 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz un 867,5 MHz; katra kanāla joslas platums ne vairāk kā 200 kHz.

RFID ierīču nolasītāji, kas laisti tirgū pirms EK Lēmuma 2006/804/EK atcelšanas datuma, ir “vecākā paaudze”, t. i., tos joprojām atļauts izmantot atbilstoši EK Lēmuma 2006/804/EK noteikumiem līdz dienai pirms atcelšanas datuma.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

 

2018. gada 1. janvāris

47b

865–868 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

500 mW e.r.p.

Pārraide atļauta tikai 865,6–865,8 MHz, 866,2–866,4 MHz, 866,8–867,0 MHz un 867,4–867,6 MHz joslās.

Vajadzīga adaptīvā jaudas kontrole (APC). Alternatīvi – cits traucējumu mazināšanas paņēmiens ar vismaz tikpat augstu saderību ar spektru.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Kanāla joslas platums: ≤ 200 kHz.

Darbības cikls [vi]: ≤ 10 % tīkla piekļuves punktiem [26].

Darbības cikls [vi]: ≤ 2,5 % citām.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz datu tīkliem [26]

2018. gada 1. janvāris

48

868–868,6 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Alternatīvi var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību [vi]

Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

49

868,6–868,7 MHz

Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces [15]

10 mW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Visu frekvenču joslu var izmantot arī kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei.

Darbības cikla robežvērtība [vi]: 1,0 %.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām [22]

2014. gada 1. jūlijs

50

868,7–869,2 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Alternatīvi var izmantot arī 0,1 % lielu darbības cikla robežvērtību [vi]

Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

51

869,2–869,25 MHz

Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces [15]

10 mW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība [vi]: 0,1 %.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sociālās trauksmes ierīcēm [6]

2014. gada 1. jūlijs

52

869,25–869,3 MHz

Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces [15]

10 mW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība [vi]: 0,1 %.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām [22]

2014. gada 1. jūlijs

53

869,3–869,4 MHz

Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces [15]

10 mW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība [vi]: 1,0 %.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām [22]

2014. gada 1. jūlijs

54

869,4–869,65 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

500 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Alternatīvi var izmantot arī 10 % lielu darbības cikla robežvērtību [vi]

Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

55

869,65–869,7 MHz

Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīces [15]

25 mW e.r.p.

Kanālu solis: 25 kHz. Darbības cikla robežvērtība [vi]: 10 %.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz signalizācijas sistēmām [22]

2014. gada 1. jūlijs

56a

869,7–870 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

5 mW e.r.p.

Balss lietojumus atļauts izmantot ar progresīviem traucējumu mazināšanas paņēmieniem

Izņemot audiolietojumus un videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

56b

869,7–870 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

25 mW e.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Alternatīvi var izmantot arī 1 % lielu darbības cikla robežvērtību [vi]

Izņemot analogos audiolietojumus, kas nav balss lietojumi. Izņemot analogos videolietojumus

2014. gada 1. jūlijs

57a

2 400 –2 483,5 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

10 mW ekvivalentā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.)

 

 

2014. gada 1. jūlijs

57b

2 400 –2 483,5 MHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

25 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

57c

2 400 –2 483,5 MHz

Platjoslas datu pārraides ierīces [16]

100 mW e.i.r.p. un 100 mW/100 kHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto frekvences lēkāšanas modulāciju; 10 mW/MHz e.i.r.p. blīvums, ja izmanto citu veidu modulāciju

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

 

2014. gada 1. jūlijs

58

2 446 –2 454 MHz

Radioidentifikācijas (RFID) ierīces [12]

500 mW e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

 

2014. gada 1. jūlijs

59

2 483,5 –2 500 MHz

Aktīvi medicīniskie implanti [1]

10 mW e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Kanālu solis: 1 MHz. Visu frekvenču joslu var izmantot arī dinamiski kā vienu kopēju kanālu ātrdarbīgai datu pārraidei. Bez tam piemēro darbības cikla robežvērtību [vi] 10 %

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm [7].

Perifērie vadības bloki ir tikai izmantošanai iekštelpās

2014. gada 1. jūlijs

59a

2 483,5 –2 500 MHz

Medicīnisku datu ieguve [20]

1 mW e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Modulācijas joslas platums: ≤ 3 MHz. Bez tam piemēro darbības ciklu [vi] ≤ 10 %.

Izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz medicīnisko ķermeņa sensoru tīkla sistēmu (MBANS) [23] lietošanai veselības aprūpes iestāžu iekštelpās.

2018. gada 1. janvāris

59b

2 483,5 –2 500 MHz

Medicīnisku datu ieguve [20]

10 mW e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Modulācijas joslas platums: ≤ 3 MHz. Bez tam piemēro

darbības ciklu [vi] ≤ 2 %.

Izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz medicīnisko ķermeņa sensoru tīkla sistēmu (MBANS) [23] lietošanai iekštelpās pacienta mājoklī.

2018. gada 1. janvāris

60

4 500 –7 000 MHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

24 dBm e.i.r.p. [19]

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem [10]

2014. gada 1. jūlijs

61

5 725 –5 875 MHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

25 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

62

5 795 –5 805 MHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

2 W e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz autoceļu lietošanas maksas iekasēšanas lietojumiem

2018. gada 1. janvāris

63

6 000 –8 500 MHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

7 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un – 33 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.

Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem.

Jāievēro noteiktās lieguma zonas ap radioastronomijas objektiem

2014. gada 1. jūlijs

64

8 500 –10 600 MHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

30 dBm e.i.r.p. [19]

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem [10]

2014. gada 1. jūlijs

65

17,1–17,3 GHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

26 dBm e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz sistēmām, kas bāzētas uz zemes

2014. gada 1. jūlijs

66

24,05–24,075 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

100 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

67

24,05–26,5 GHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

26 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un – 14 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.

Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem.

Jāievēro noteiktās lieguma zonas ap radioastronomijas objektiem

2014. gada 1. jūlijs

68

24,05–27 GHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

43 dBm e.i.r.p. [19]

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem [10]

2014. gada 1. jūlijs

69a

24,075–24,15 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

100 mW e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Aiztures laika robežvērtības un frekvences modulācijas diapazonu piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes

2014. gada 1. jūlijs

69b

24,075–24,15 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

70a

24,15–24,25 GHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

100 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

70b

24,15–24,25 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

100 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

71

24,25–24,495 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

– 11 dBm e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtības [vi] un frekvences modulācijas diapazonus piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes, kurus darbina harmonizētajā 24 GHz frekvenču diapazonā

2014. gada 1. jūlijs

72

24,25–24,5 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

20 dBm e.i.r.p. (uz priekšu vērsti radari) 16 dBm e.i.r.p. (atpakaļ vērsti radari)

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtības [vi] un frekvences modulācijas diapazonu piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes, kurus darbina harmonizētajā 24 GHz frekvenču diapazonā

2014. gada 1. jūlijs

73

24,495–24,5 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

– 8 dBm e.i.r.p.

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos. Darbības cikla robežvērtības [vi] un frekvences modulācijas diapazonu piemēro tā, kā noteikts harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu radariem, kas bāzēti uz zemes, kurus darbina harmonizētajā 24 GHz frekvenču diapazonā

2014. gada 1. jūlijs

74a

57–64 GHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

100 mW e.i.r.p., maksimālā pārraides jauda 10 dBm un maksimālais e.i.r.p. jaudas spektra blīvums 13 dBm/MHz

 

 

2014. gada 1. jūlijs

74b

57–64 GHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

43 dBm e.i.r.p. [19]

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem [10]

2014. gada 1. jūlijs

74c

57–64 GHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

35 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un – 2 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.

Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem.

2014. gada 1. jūlijs

75

57–66 GHz

Platjoslas datu pārraides ierīces [16]

40 dBm e.i.r.p. un 13 dBm/MHz e.i.r.p. blīvums

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Izņemot fiksētas ārpustelpu instalācijas

2014. gada 1. jūlijs

76

61–61,5 GHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

100 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

77

63–64 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

40 dBm e.i.r.p.

 

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļa–transportlīdzekļa, transportlīdzekļa–infrastruktūras un infrastruktūras–transportlīdzekļa sistēmām

2014. gada 1. jūlijs

78a

75–85 GHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

34 dBm/50 MHz maksimālā e.i.r.p. un – 3 dBm/MHz vidējā e.i.r.p.

Ir jāizmanto automātiska energopadeves kontrole un antenas prasības, kā arī tehniskie paņēmieni piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz līmeņa zondēšanas radariem.

Jāievēro noteiktās lieguma zonas ap radioastronomijas objektiem

2014. gada 1. jūlijs

78b

75–85 GHz

Radionoteikšanas ierīces [9]

43 dBm e.i.r.p. [19]

Lai piekļūtu spektram un mazinātu traucējumus, jāizmanto tehniski paņēmieni, kas nodrošina vismaz līdzvērtīgu veiktspēju kā tehniskie paņēmieni, kuri aprakstīti saskaņā ar Direktīvu 2014/53/ES pieņemtajos harmonizētajos standartos.

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz tvertnes līmeņa zondēšanas radariem [10]

2014. gada 1. jūlijs

79a

76–77 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

55 dBm maksimālā e.i.r.p. un 50 dBm vidējā e.i.r.p., un 23,5 dBm vidējā e.i.r.p. pulsa radariem

 

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz transportlīdzekļu un infrastruktūras sistēmām, kas bāzētas uz zemes

2014. gada 1. jūlijs

79b

76–77 GHz

Transporta un satiksmes telemātikas ierīces [13]

30 dBm maksimālā e.i.r.p. un

jaudas vidējais spektrālais blīvums 3 dBm/MHz

Darbības cikla robežvērtība [vi]: ≤ 56 %/s

Šis izmantošanas nosacījumu kopums attiecas tikai uz šķēršļu detektoru sistēmām lietošanai rotorplānos [24].

2018. gada 1. janvāris

80a

122–122,25 GHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

10 dBm e.i.r.p./250 MHz un

48 dBm/MHz pie pacēluma 30°

 

 

2018. gada 1. janvāris

80b

122,25–123 GHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

100 mW e.i.r.p.

 

 

2018. gada 1. janvāris

81

244–246 GHz

Nespecifiskas maza darbības attāluma ierīces [3]

100 mW e.i.r.p.

 

 

2014. gada 1. jūlijs

[i]

Šajā tabulā norādītās frekvenču blakusjoslas dalībvalstīm ir jāatļauj izmantot kā vienu frekvenču joslu, ja ir izpildīti ikvienai atsevišķai frekvenču blakusjoslai noteiktie īpašie nosacījumi.

[ii]

Definētas 2. panta 3. punktā.

[iii]

Dalībvalstīm jāatļauj izmantot spektru līdz šajā tabulā norādītajai pārraides jaudas, lauka intensitātes vai jaudas blīvuma vērtībai. Saskaņā ar 3. panta 3. punktu tās drīkst izvirzīt mazāk ierobežojošus nosacījumus, t. i., atļaut izmantot spektru ar lielāku pārraides jaudu, lauka intensitāti vai jaudas blīvumu, ja tas neierobežo un neapdraud maza darbības attāluma ierīču pienācīgu līdzāspastāvēšanu joslās, kas harmonizētas ar šo lēmumu.

[iv]

Dalībvalstis drīkst noteikt tikai minētos “papildu parametrus (kanālu sakārtojuma un/vai kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumus)”, bet nedrīkst papildus noteikt citus parametrus vai prasības attiecībā uz piekļuvi spektram un traucējumu mazināšanu. Mazāk ierobežojoši nosacījumi 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka dalībvalstis drīkst pilnībā atteikties no attiecīgajā ailē norādītajiem “papildu parametriem (kanālu sakārtojuma un/vai kanālu piekļuves un aizņemšanas noteikumiem)” vai atļaut augstākas vērtības, ja vien netiek apdraudēta attiecīgā koplietošanas vide harmonizētajā joslā.

[v]

Dalībvalstis drīkst noteikt tikai minētos “citus izmantošanas ierobežojumus”, bet nedrīkst noteikt papildu izmantošanas ierobežojumus. Tā kā drīkst pieņemt mazāk ierobežojošus nosacījumus 3. panta 3. punkta izpratnē, dalībvalstis var atteikties no viena vai visiem šiem ierobežojumiem, ja vien netiek apdraudēta koplietošanas vide harmonizētajā joslā.

[vi]

“Darbības cikls” ir Σ(Ton)/(Tobs) attiecība procentos, kur Ton ir atsevišķa raidītāja laiks, kad tas ir “Ieslēgts”, un Tobs ir novērošanas periods. Ton mēra novērojamajā frekvenču joslā (Fobs). Ja šajā tehniskajā pielikumā nav noteikts citādi, Tobs ir viena stunda bez pārtraukuma un Fobs ir šajā tehniskajā pielikumā piemērojamā frekvenču josla. Mazāk ierobežojoši nosacījumi 3. panta 3. punkta izpratnē nozīmē to, ka dalībvalstis drīkst atļaut augstāku “darbības cikla” vērtību.

[1]

Aktīvo medicīnisko implantu kategorija attiecas uz aktīvo implantējamo medicīnas ierīču radiokomponentiem, kurus paredzēts pilnīgi vai daļēji ķirurģiski vai medicīniski ievietot cilvēka vai dzīvnieka ķermenī, un attiecīgā gadījumā uz to perifērajām ierīcēm.

[3]

Nespecifisko maza darbības attāluma ierīču kategorija aptver visu veidu radioierīces neatkarīgi no to lietojuma vai mērķa, kuras atbilst tehniskajiem nosacījumiem, kas noteikti attiecīgajai frekvenču joslai. Tipiski lietojumi ir telemetrija, tālvadība, signalizācija, datu pārraide vispār un citi lietojumi.

[4]

Palīgierīču vājdzirdīgiem kategorijā ietilpst radiosakaru sistēmas, kas uzlabo dzirdes invalīdu dzirdētspēju. Parasti šādā uzstādītā sistēmā ir viens vai vairāki radioraidītāji un viens vai vairāki radiouztvērēji.

[5]

Mērierīču kategorija aptver radioierīces, kas ietilpst divvirzienu radiosakaru sistēmās, kuras ļauj attāli kontrolēt, mērīt un pārraidīt datus viedtīklu infrastruktūrās, piemēram, elektrības, gāzes un ūdens apgādes tīklos.

[6]

“Sociālās trauksmes ierīces” ir radiosakaru sistēmas, kas nodrošina drošus sakarus, lai briesmās nokļuvusi persona ierobežotā zonā varētu izsaukt palīdzību. Sociālās trauksmes ierīču tipisks lietojums ir palīdzība veciem cilvēkiem vai invalīdiem.

[7]

“Aktīvās implantējamās medicīnas ierīces” ir definētas Padomes 1990. gada 20. jūnija Direktīvā 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm (OV L 189, 20.7.1990., 17. lpp.).

[8]

Augsta darbības cikla/nepārtrauktas pārraides ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kuras balstās uz zemu latentumu un augsta darbības cikla pārraidēm. Tipiski lietojumi ir personas bezvadu skaņas un multivides straumēšanas sistēmas, ko izmanto kombinētai skaņas/video pārraidei un skaņas/video sinhronizācijas signāliem, mobilie tālruņi, automobiļu vai mājas izklaides sistēmas, bezvadu mikrofoni, bezvadu skaļruņi, bezvadu austiņas, līdznēsājamas radioierīces, palīgierīces vājdzirdīgiem, ausī ievietojamas austiņas, bezvadu mikrofoni, ko izmanto koncertos vai izrādēs, un zemas jaudas analogie FM raidītāji (josla 36).

[9]

Radionoteikšanas ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, ko izmanto objekta vietas, ātruma un/vai citu parametru noteikšanai vai informācijas iegūšanai saistībā ar šiem parametriem. Radionoteikšanas iekārtas parasti veic mērījumus, lai iegūtu šādu parametru vērtības. Punkta-punkta un punkta-vairākpunktu radiosakari šajā definīcijā neietilpst.

[10]

“Tvertnes līmeņa zondēšanas radari” (TLPR) ir īpašs radionoteikšanas lietojuma veids, ko izmanto, lai mērītu līmeni tvertnē, un uzstāda metāla vai dzelzsbetona tvertnēs vai līdzīgā aprīkojumā, kas izgatavots no materiāla ar salīdzināmiem vājinājuma rādītājiem. Tvertne ir paredzēta kādas vielas uzglabāšanai.

[11]

“Modeļu vadības ierīces” ir īpaša veida tālvadības un telemetrijas radioiekārtas, ko izmanto, lai attāli vadītu modeļu (galvenokārt miniatūru transportlīdzekļu atveidu) kustību gaisā, pa zemi, pa ūdeni vai zem ūdens.

[12]

Radiofrekvenciālās identifikācijas (RFID) ierīču kategorijā ietilpst retranslatora/nolasītāja radiosakaru sistēmas, kas sastāv no radioierīcēm (retranslatoriem), kas piestiprinātas dzīvām būtnēm vai priekšmetiem, un raidītāja/uztvērēja blokiem (nolasītājiem), kas aktivizē retranslatoru un saņem atpakaļ datus. Parasti lietojumi ietver priekšmetu uzraudzību un identifikāciju, piemēram, elektroniskai preču uzraudzībai (EAS), un datu vākšanu un pārraidi saistībā ar objektiem, kuriem retranslatori ir pievienoti, un tie var būt bez baterijām vai bateriju atbalstīti vai darboties ar baterijām. Atbildes no retranslatora to nolasītājs validē un nodod savai saimnieksistēmai.

[13]

Transporta un satiksmes telemātikas ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, ko izmanto transporta jomās (autotransporta, dzelzceļa, ūdens vai gaisa transporta atkarā no attiecīgajiem tehniskajiem ierobežojumiem), satiksmes vadībā, navigācijā, mobilitātes vadībā un intelektiskajās transporta sistēmās (ITS). Tipiski lietojumi ir saskarne starp dažādiem transporta veidiem, saziņa starp transportlīdzekļiem (piemēram, no automobiļa ar automobili), starp transportlīdzekļiem un ierīcēm stacionārās vietās (piemēram, starp automobili un infrastruktūru), kā arī saziņa ar lietotājiem.

[14]

Induktīvo ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas izmanto magnētiskos laukus ar induktīvo cilpu sistēmām tuva darbības lauka sakariem. Starp tipiskiem lietojumiem ir, piemēram, automobiļu imobilizatori, dzīvnieku identifikācijas ierīces, signalizācijas sistēmas, kabeļu meklētāji, atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, personas identifikācijas ierīces, balss bezvadu pārraides ierīces, piekļuves kontroles ierīces, attāluma noteikšanas sensori, pretaizbraukšanas sistēmas, tostarp pretaizbraukšanas radiofrekvenču sistēmas, datu pārraide uz rokas ierīcēm, preču automātiskas identificēšanas ierīces, bezvadu vadības sistēmas un autoceļu lietošanas maksas automātiskā iekasēšana.

[15]

Zema darbības cikla/augstas uzticamības ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas balstās uz zemu spektra vispārējo izmantošanu un zema darbības cikla spektra piekļuves noteikumiem, lai nodrošinātu augsti uzticamu piekļuvi spektram un pārraides koplietošanas joslās. Tipiski lietojumi ir signalizācijas sistēmas, kas izmanto radiosakarus, norādot brīdinājuma stāvokli attālā atrašanās vietā, un sociālās trauksmes sistēmas, kas nodrošina uzticamus sakarus personai, kura nonākusi briesmās.

[16]

Platjoslas datu pārraides ierīču kategorijā ietilpst radioierīces, kas piekļuvei spektram izmanto platjoslas modulācijas paņēmienus. Tipiski lietojumi ir bezvadu piekļuves sistēmas, piemēram, bezvadu lokālais tīkls (WAS/RLAN) un platjoslas maza darbības attāluma ierīces datu tīklos.

[17]

Joslā 20 lielāka lauka intensitāte un papildu izmantošanas ierobežojumi attiecas uz induktīviem lietojumiem.

[18]

Joslās 22, 24, 25, 27a un 28 lielāka lauka intensitāte un papildu izmantošanas ierobežojumi attiecas uz induktīviem lietojumiem.

[19]

Maksimālā jauda attiecas uz slēgtas tvertnes iekšieni un atbilst spektrālajam blīvumam – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ārpus 500 litru kontroltvertnes.

[20]

Medicīnisko datu iegūšanas kategorija aptver bezbalss datu pārraidi uz un no neimplantējamām medicīniskām ierīcēm pacientu novērošanas, diagnostikas un terapijas vajadzībām veselības aprūpes iestādēs vai pacienta mājoklī.

[21]

PMR446 iekārta ir portatīva (neizmanto bāzes staciju un retranslatorus) un izmanto iebūvētas antenas tikai koplietošanas maksimalizēšanai un traucējumu minimalizēšanai. PMR446 iekārta darbojas tuvā attālumā vienādranga režīmā, un to neizmanto par infrastruktūras tīkla daļu vai par retranslatoru.

[22]

Signalizācijas sistēma ir ierīce, kuras galvenā funkcija ir ar radiosakaru palīdzību sistēmai vai personai attālā vietā norādīt uz brīdinājumu, ja radusies problēma vai īpaša situācija. Pie signalizācijas radioierīcēm pieder sociālās trauksmes sistēmas un apsardzes un drošības signalizācijas ierīces.

[23]

Medicīniskās ķermeņa sensoru tīkla sistēmas (MBANS), ko izmanto medicīnisko datu iegūšanai, ir domātas izmantošanai veselības aprūpes iestādēs un pacientu mājokļos. Tās ir mazjaudas radiosistēmas, ko izmanto bezbalss datu pārraidei uz un no medicīniskām ierīcēm pacientu novērošanas, diagnostikas un terapijas vajadzībām pēc pienācīgā kārtā atzīta veselības aprūpes speciālista priekšraksta, un tās tiek definētas tikai medicīnisko lietojumu sakarā.

[24]

Dalībvalstis var noteikt lieguma zonas vai līdzvērtīgus pasākumus vietās, kur nav izmantojams lietošanai rotorplānos paredzētais šķēršļu noteikšanas lietojums, jo ir jāaizsargā radioastronomijas dienests vai cits valstisks lietojums. Rotorplāns ir definēts EASA CS-27 un CS-29 (respektīvi JAR-27 un JAR-29 senākas sertifikācijas gadījumos).

[25]

Ierīces izmanto visu frekvenču diapazonu atkarībā no noskaņošanas diapazona.

[26]

Tīkla piekļuves punkts datu tīklā ir fiksēta zemes sakaru maza darbības attāluma ierīce, kas pārējām maza darbības attāluma ierīcēm datu tīklā ir punkts savienojumam ar pakalpojumu platformām, kuras atrodas ārpus minētā datu tīkla. Apzīmējums “datu tīkls” attiecas vairākām maza darbības attāluma ierīcēm, ieskaitot tīkla piekļuves punktu, kas ir tīkla komponenti, un uz to bezvadu savienojumiem.


Augša