EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014D0641

2014/641/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 1. septembris ) par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 6011) Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 263, 3.9.2014., 29./34. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/641/oj

3.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 263/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 1. septembris)

par harmonizētajiem tehniskajiem nosacījumiem radiofrekvenču spektra izmantošanai programmu gatavošanas un īpašo pasākumu bezvadu skaņas iekārtās Savienībā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 6011)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/641/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Programmu gatavošanas un īpašo pasākumu (PMSE) iekārtas attiecas uz visdažādākajiem video un skaņas pārraides lietojumiem, kas kļūst arvien nozīmīgāki plašsaziņas līdzekļu un izklaides nozares attīstībai Savienībā. Tās ietver arī apraidi, kultūras, mūzikas un teātra uzvedumus un sabiedriskus un sporta pasākumus. PMSE iekārtas izmanto profesionāliem un neprofesionāliem mērķiem, gan vietēja mēroga, gan Savienības līmeņa pasākumiem. Bezvadu mikrofoni ir visbiežāk sastopamā un izplatītākā PMSE bezvadu skaņas iekārta; ar to saistītās sistēmas ir, piemēram, pārnēsājamie auss monitori un divpusējo sakaru sistēmas un skaņas radiolīnijas.

(2)

Komisija 2012. gada 26. septembra Paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai (2) atzina, ka kultūras un radošās nozares ir viens no dinamiskākajiem Eiropas ekonomikas sektoriem un būtisks kultūras daudzveidības virzītājspēks Eiropā. Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 243/2012/ES (3), it īpaši tā 8. panta 5. punkts, arī uzsver PMSE nozīmību un nosaka, ka dalībvalstīm sadarbībā ar Komisiju jācenšas nodrošināt nepieciešamās frekvenču joslas šādām iekārtām, lai saskaņā ar Savienības mērķiem uzlabotu iekšējā tirgus integrāciju un kultūras pieejamību. Turklāt saskaņā ar minētā lēmuma 6. panta 6. punktu dalībvalstis izskata iespējas un attiecīgā gadījumā veic tehniskus un reglamentējošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 800 MHz frekvenču joslas izbrīvēšana negatīvi neietekmē PMSE iekārtu lietotājus.

(3)

Pašreizējā normatīvā bāze nav pilnībā harmonizēta ES dalībvalstīs attiecībā uz PMSE iekārtu izmantoto spektru, jo vēsturiski ir veidojušās neatbilstības valstu frekvenču plānos un mainīgo nacionālo prasību un vietējo vajadzību pārvaldībā. Kaut arī daudzas dalībvalstis piemēro Eiropas Radiosakaru komitejas (ERC) Rekomendāciju 70-03 un tās 10. pielikumu (4) un ERC rekomendāciju 25-10 un tās 2. pielikumu (5), kas sniedz norādījumus par PMSE iekārtu frekvenču joslām un tehniskajiem parametriem, šīs rekomendācijas juridiski negarantē PMSE iekārtu izmantotā spektra harmonizāciju visā Savienībā.

(4)

PMSE iekārtu izmantotā spektra harmonizācija sekmētu iekšējā tirgus mērķu sasniegšanu, uzlabojot spektra izmantošanas kvalitāti un efektivitāti, nodrošinot ilglaicīgu pārskatāmību un juridisko noteiktību piekļuvei attiecīgajām spektra joslām visā Savienībā, veicinot izpēti un tehnoloģiju attīstību, piemēram, PMSE iekārtu digitalizāciju un citus spektra efektīvas izmantošanas aspektus, sekmējot ražotāju ieguldījumus PMSE tehnoloģijās, samazinot cenas, nodrošinot apjomradītus ietaupījumus, atbalstot iekārtu pārrobežu pārvietojamību un savstarpējo izmantojamību, kā arī nepieļaujot neizmantotā spektra sterilizāciju.

(5)

Kaut arī PMSE bezvadu skaņas iekārtu spektra vajadzības būtiski atšķiras, no 8 MHz līdz 144 MHz (6), atkarībā no konkrētām vietas un laika vajadzībām, profesionālie lietotāji norāda, ka PMSE bezvadu skaņas lietojumiem ikdienā nepieciešamais spektrs ir 96 MHz UHF spektra.

(6)

Lai varētu apmierināt pieprasījumu PMSE bezvadu skaņas iekārtām, ir nepieciešams pietiekams harmonizētais spektrs, ko var panākt, vismaz nosakot visā Savienībā izmantojamu minimālo spektru: tā varētu gūt apjomradītus ietaupījumus un nodrošināt iekšējā tirgus darbību. Tomēr spektrs, kas pašlaik harmonizēts ar Komisijas Lēmumu 2006/771/EK (7), t. i., 2 MHz (863–865 MHz) maza darbības attāluma ierīcēm, tostarp arī PMSE bezvadu skaņas lietojumiem, ir nepietiekams, lai varētu apmierināt lietotāju vajadzības, jo minētais lēmums attiecas tikai uz daļu no bezvadu skaņas PMSE lietojuma un ir paredzams, ka lielākā daļa pieprasītā spektra atradīsies ārpus minētajā lēmumā norādītajām joslām.

(7)

PMSE skaņas iekārtu dažādi noskaņošanas diapazoni ir minēti ERC Rekomendācijā 70-03 (10. pielikumā) un Rekomendācijā 25-10 (2. pielikumā), un arī PMSE bezvadu skaņas iekārtu nozare, tostarp ražotāji un lietotāji, norādīja, ka vispiemērotākais būtu 470–790 MHz noskaņošanas diapazons. 32. ziņojumā (8) par 800 MHz joslas harmonizēšanu Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference (CEPT) norādīja uz to, cik svarīgas PMSE iekārtu lietotājiem ir kanālu starpjoslas jeb “baltās vietas” 470–790 MHz diapazonā, un pieprasīja, ka ir jāsaglabā piekļuve šai spektra daļai galvenokārt PMSE lietojumiem, kuriem nepieciešama noteikta aizsardzība. Dalībvalstis sniedz informāciju CEPT par spektra izmantošanu un normatīvajiem un tehniskajiem nosacījumiem PMSE bezvadu skaņas lietotājiem šo dalībvalstu teritorijā, kā arī iesniedz sarakstu ar kontaktpersonām valsts pārvaldē, kur PMSE iesaistītās personas var iegūt informāciju par spektra izmantošanas nosacījumiem attiecībā uz PMSE lietojumiem.

(8)

CEPT 32. ziņojumā tika uzsvērts, ka bezvadu skaņas PMSE lietošana saskarsies ar arvien lielākiem piedāvātā spektra ierobežojumiem, un tajā tika prognozēta nepieciešamība veikt atbilstošus pielāgojumus. Komisijas Lēmums 2010/267/ES (9) par harmonizētiem tehniskajiem lietošanas nosacījumiem 790–862 MHz frekvenču joslā attiecībā uz neekskluzīviem elektronisko sakaru pakalpojumiem samazināja šīs joslas pieejamību PMSE bezvadu skaņas iekārtām. Ir jāatrod kāds cits ilglaicīgs risinājums, lai nodrošinātu PMSE nākotni – vai nu nosakot jaunu spektru, vai ieviešot spektra koplietošanu.

(9)

Tādēļ saskaņā ar Lēmuma 676/2002/EK 4. panta 2. punktu Komisija 2011. gada 15. decembrī deva uzdevumu Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferencei (CEPT) (10) par spektra harmonizēšanas iespēju tehniskajiem nosacījumiem bezvadu radiomikrofoniem un bezvadu videokamerām.

(10)

Izpildot to, 2013. gada 8. martāCEPT apstiprināja 50. ziņojumu (11). Ziņojumā tika secināts, ka 821–832 MHz un 1 785–1 805 MHz frekvenču joslas, kas veido duplekso atdalījumu frekvenču joslās, ko izmanto elektronisko sakaru sistēmas, būtu piemēroti PMSE bezvadu skaņas iekārtu harmonizētai lietošanai īpašos apstākļos. Bezvadu videokameras, kurām ir citas spektra prasības un kuras darbojas atšķirīgās frekvenču joslās, būtu jāvērtē atsevišķi. CEPT 50. ziņojuma papildinājums (12) papildus definēja šo duplekso atdalījumu lietošanas nosacījumus PMSE bezvadu skaņas lietojumiem, kā arī kārtību, kas novērtētu un ierobežotu traucējumu risku attiecībā uz bezvadu mikrofonu un auss monitoru savienojumiem.

(11)

CEPT 50. ziņojums arī norādīja uz nepieciešamību aizsargāt mobilo sakaru tīklus 800 MHz un 1 800 MHz frekvenču joslās pret kaitīgiem traucējumiem, ko rada PMSE bezvadu skaņas iekārtas, lai nodrošinātu, ka mobilo sakaru tīkli var darboties joslās zem 821 MHz un virs 832 MHz, kā arī zem 1 785 MHz un virs 1 805 MHz. Tam būtu nepieciešama, piemēram, 2 MHz aizsargjosla no 821 līdz 823 MHz un ierobežojumi 0,2 MHz spektrā tieši virs 1 785 MHz un tieši zem 1 805 MHz.

(12)

PMSE iekārtas, jo īpaši lietojot iekštelpās, var ietekmēt kaitīgie traucējumi, ko rada mobilo sakaru tīkli un lietotāju iekārtas, piemēram, viedtālruņi, kas izmanto blakus esošās frekvenču joslas tuvu spektram, ko izmanto PMSE bezvadu skaņas iekārtas 800 MHz un 1 800 MHz dupleksajā atdalījumā. Saskaņā ar radiofrekvenču spektra politikas programmas mērķiem un principiem, lai atrastu veidus, kā novērst kaitīgos traucējumus un paaugstināt spektra izmantošanas efektivitāti, šos kaitīgos traucējumus var novērst, izmantojot noteiktus traucējumu samazināšanas risinājumus, piemēram, īpašo procedūru bezvadu mikrofonu un auss monitoru savienojumu ekspluatācijai bez traucējumiem, kas definēta CEPT 50. ziņojuma papildinājuma 2. pielikumā, vai izmantojot citus traucējumu mazināšanas risinājumus. Attiecīgos gadījumos dalībvalstīm būtu jāveicina šādu traucējumu mazināšanas risinājumu un vienošanos piemērošana, tostarp sniedzot palīdzību vai norādījumus iesaistītajām personām.

(13)

Prasības sabiedriskajiem un kultūras pasākumiem bieži vien pārsniegs 29 MHz apjomu, kas pieejams dupleksajā atdalījumā 800 MHz un 1 800 MHz joslās. Tā kā spektra prasības PMSE bezvadu skaņas lietojumam būtiski atšķiras, nepieciešams Savienības līmenī nodrošināt kā bāzlīniju aptuveni 60 MHz ilgtspējīga spektra pieejamību, lai apmierinātu PMSE bezvadu skaņas iekārtu lietotāju regulārās parastās vajadzības, pat ja tā neaptvertu visas iespējamās prasības, kas var rasties.

(14)

Tādēļ dalībvalstīm būtu jānodrošina papildu apjoms līdz 30 MHz, lai apmierinātu iespējamo pieprasījumu pēc PMSE bezvadu skaņas lietojumiem sabiedriskos un kultūras pasākumos. Šāds spektrs jāizvēlas no noskaņošanas diapazoniem, ko nosaka dalībvalstis, vislabāk – 470–790 MHz spektra joslā, izmantojot “baltās vietas”. Precīzam vai nu piešķiramā, vai atļaujamā spektra apjomam jābūt atkarīgam no konkrētajiem izteiktajiem pieprasījumiem, un ne vienmēr tam būs nepieciešami visi 30 MHz. Dalībvalstīm būtu arī jāizlemj nacionālā līmenī, kāds atļaujas veids un kādas pieteikuma procedūras jāpiemēro minētajam papildu spektram.

(15)

Turklāt spektra prasības, kas pārsniedz 59 MHz un var rasties konkrētās ģeogrāfiskās zonās, piemēram, satura ražošanas zonās vai teātru rajonos, vai lielos un ārkārtas pasākumos, vislabāk risināt katrā gadījumā atsevišķi valsts līmenī, ņemot vērā konkrētos ģeogrāfiskos un laika ierobežojumus. Tādēļ dalībvalstīm jāsaglabā tiesības atļaut izmantot vairāk nekā 59 MHz bāzlīniju.

(16)

Dažādu spektra bloku izmantošana dažādiem PMSE analogajiem bezvadu skaņas lietojumiem, piemēram, bezvadu mikrofoniem, auss monitoriem un divpusējo sakaru sistēmām, palielina spektra izmantošanas iespējas, jo novērš intermodulācijas radītus traucējumus.

(17)

CEPT veiktā darba rezultāti (13) saskaņā ar Komisijas 2011. gada 15. decembra uzdevumu ir jāpiemēro visā Savienībā, un dalībvalstīm tie nekavējoties jāīsteno, ņemot vērā nepieciešamību ilgtermiņā nodrošināt piemērotu spektru PMSE bezvadu skaņas iekārtām, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu.

(18)

Šo lēmumu nepieciešams regulāri pārskatīt, lai iekļautu tajā jaunas izmaiņas, it īpaši – lai novērtētu bezvadu skaņas PMSE spektra prasības un harmonizēto joslu faktisko izmantojumu.

(19)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Radiofrekvenču spektra komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir harmonizēt tehniskos nosacījumus radiofrekvenču spektra pieejamībai un efektīvai izmantošanai bezvadu skaņas iekārtām, ko lieto programmu gatavošanai un īpašiem pasākumiem (turpmāk “PMSE”).

2. pants

Šajā lēmumā lieto turpmāk minētās definīcijas:

1)

PMSE bezvadu skaņas iekārta” ir radioiekārta, ko izmanto analogu vai ciparu skaņas signālu pārraidīšanai starp ierobežotu raidītāju un uztvērēju skaitu, piemēram, radiomikrofoniem, auss monitora sistēmām vai skaņas radiolīnijām, ko lieto galvenokārt apraides programmu gatavošanai vai slēgtiem vai publiskiem sabiedriskiem vai kultūras pasākumiem;

2)

“bez traucējumiem un bez aizsardzības” nozīmē, ka nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus nevienam radiosakaru dienestam un nedrīkst prasīt aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, ko rada radiosakaru dienesti.

3. pants

1.   Dalībvalstis sešu mēnešu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā nosaka un dara pieejamas, bez traucējumiem un bez aizsardzības, 823–832 MHz un 1 785–1 805 MHz joslas PMSE bezvadu skaņas iekārtām, ievērojot pielikumā minētos tehniskos nosacījumus.

2.   Dalībvalstis sešu mēnešu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā nosaka un dara pieejamu radiospektru papildus 1. punktā minētajam spektram, lai vismaz 30 MHz papildu apjomu varētu izmantot PMSE bezvadu skaņas iekārtām saskaņā ar lietotāju pieprasījumu. Šāds lietojums PMSE bezvadu skaņas iekārtām ir bez traucējumiem un bez aizsardzības attiecībā uz lietotājiem, kuriem ir individuālas tiesības lietot minēto spektru.

3.   Neskarot principu “bez traucējumiem un bez aizsardzības”, lai uzlabotu iekštelpu PMSE bezvadu skaņas iekārtu, ko izmanto 823–832 MHz un 1 785–1 805 MHz joslās, un mobilo elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu, dalībvalstis, kur iespējams un nepieciešams, veicina, ka ievieš traucējumu samazināšanas risinājumus.

4. pants

Neierobežojot 3. panta 1. punktu, dalībvalsts var saglabāt spēkā atļaujas un tiesības lietot spektru 823–832 MHz un 1 785–1 805 MHz joslās, kas eksistē dienā, kad šis lēmums stājas spēkā, tikai līdz to derīguma termiņam un nepieciešamajā apjomā. Attiecīgā dalībvalsts paziņo par tām Komisijai un publisko minēto informāciju, ja publiskošanai nav šķēršļu saistībā ar sabiedrisko drošību un aizsardzību.

5. pants

Dalībvalstis uzrauga šajā lēmumā minēto joslu izmantošanu, lai nodrošinātu tās efektivitāti, un informē Komisiju par jebkādu nepieciešamību grozīt pielikumu.

6. pants

Dalībvalstis ziņo Komisijai par šā lēmuma īstenošanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc tā stāšanās spēkā.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 1. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietniece

Neelie KROES


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Atbalsts kultūrai un radošajām nozarēm izaugsmei un nodarbinātībai Eiropas Savienībā”, COM(2012) 537 final.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).

(4)  Ieteikums, ko publicējusi Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference (CEPT), Trumse, 1997, turpmākie grozījumi – 2014. gada 7. februārī; 10. pielikums “Radio mikrofona lietojumi, tostarp palīglīdzekļi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem”.

(5)  2003. gada 11. februāra izdevums.

(6)  CEPT 32. ziņojums, CEPT ziņojums Eiropas Komisijai par uzdevuma “Tehniskie apsvērumi par digitālās dividendes saskaņošanas iespējām Eiropas Savienībā” izpildi “Ieteikums par labāko metodi, kā nodrošināt esošo programmu gatavošanas un īpašo pasākumu (PMSE) pakalpojumu turpināšanu, darbojoties ultraaugstfrekvenču (470–862 MHz) joslā, tostarp ES līmeņa pieejas priekšrocību novērtējums”, 2009. gada 30. oktobra Nobeiguma ziņojums.

(7)  Komisijas 2006. gada 9. novembra Lēmums 2006/771/EK par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu (OV L 312, 11.11.2012., 66. lpp.).

(8)  CEPT2009. gada 30. oktobra Nobeiguma ziņojums.

(9)  Komisijas 2010. gada 6. maija Lēmums 2010/267/ES par harmonizētiem tehniskajiem lietošanas nosacījumiem 790–862 MHz frekvenču joslā tādām zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savienībā (OV L 117, 11.5.2010., 95. lpp.).

(10)  Uzdevums CEPT par spektra saskaņošanas iespēju tehniskajiem nosacījumiem bezvadu radio mikrofoniem un bezvadu videokamerām (PMSE iekārtām), 2011. gada 15. decembris, galīgā redakcija.

(11)  CEPT A ziņojums Eiropas Komisijai par Eiropas Komisijas uzdevuma “Par spektra saskaņošanas iespēju tehniskajiem nosacījumiem bezvadu radio mikrofoniem un bezvadu videokamerām (PMSE iekārtām)” izpildi “Tehniskie nosacījumi 821–832 MHz un 1 785–1 805 MHz frekvenču joslu izmantošanai bezvadu radio mikrofoniem Eiropas Savienībā”, šo ziņojumu EKK apstiprināja 2013. gada 8. martā.

(12)  Papildinājums CEPT 50. ziņojumam “821–832 MHz un 1 785–1 805 MHz frekvenču joslu izmantojamība bezvadu radio mikrofoniem”, šo ziņojumu EKK apstiprināja 2013. gada 8. novembrī.

(13)  CEPT 50. ziņojums un tā papildinājums.


PIELIKUMS

1. tabula

Bloka malas maskas apgabala nosacījumi, kas attiecas uz PMSE bezvadu skaņas iekārtām 800 MHz joslas (821–832 MHz) frekvenčdales dupleksa (FDD) dupleksajā atdalījumā

Frekvences zem 821 MHz

821–823 MHz

823–826 MHz

826–832 MHz

Frekvences virs 832 MHz

Ārpusbloka bāzlīnijas robežvērtības

Aizsargjosla aizsardzībai pret PMSE traucējumiem zemes sistēmām, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (lejuplīnijā)

Robežvērtības bloka ietvaros

Ārpusbloka bāzlīnijas robežvērtības

Ārpusbloka ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda (e.i.r.p.) ir – 43 dBm/(5 MHz)

rokas PMSE skaņas iekārtām e.i.r.p. bloka ietvaros ir 13 dBm

uz ķermeņa nēsājamām PMSE skaņas iekārtām e.i.r.p. bloka ietvaros ir 20 dBm

e.i.r.p. bloka ietvaros ir 20 dBm

Ārpusbloka e.i.r.p. ir – 25 dBm/(5 MHz)


2. tabula

Rokas iekārtu bloka malas maskas apgabala nosacījumi, kas attiecas uz PMSE bezvadu skaņas iekārtām 1 800 MHz joslas (1 785–1 805 MHz) FDD dupleksajā atdalījumā (e.i.r.p.)

 

Frekvenču josla

Rokas iekārtas (e.i.r.p.)

Ārpus bloka

< 1 785 MHz

– 17 dBm/200 kHz

Ierobežotā frekvenču josla

1 785–1 785,2 MHz

4 dBm/200 kHz

 

1 785,2–1 803,6 MHz

13 dBm kanālā

 

1 803,6–1 804,8 MHz

10 dBm/200 kHz ar ierobežojumu 13 dBm kanālā

Ierobežotā frekvenču josla

1 804,8–1 805 MHz

– 14 dBm/200 kHz

Ārpus bloka

> 1 805 MHz

– 37 dBm/200 kHz


3. tabula

Uz ķermeņa nēsājamo iekārtu bloka malas maskas apgabala nosacījumi, kas attiecas uz PMSE bezvadu skaņas iekārtām 1 800 MHz joslas (1 785–1 805 MHz) FDD dupleksajā atdalījumā (e.i.r.p.)

 

Frekvenču josla

Uz ķermeņa nēsājamās iekārtas (e.i.r.p.)

Ārpus bloka

< 1 785 MHz

– 17 dBm/200 kHz

 

1 785–1 804,8 MHz

17 dBm kanālā

Ierobežotā frekvenču josla

1 804,8–1 805 MHz

0 dBm/200 kHz

Ārpus bloka

> 1 805 MHz

– 23 dBm/200 kHz


Augša